Αποτελέσματα live αναζήτησης

1076879/414/0015/12.8.2008 Πωλήσεις μέσω αντιπροσώπου - Αντιπρόσωπος που παραδίδει τα πωληθέντα αγαθά σε τρίτους για λογαριασμό του εντολέα

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1076879/414/0015/12.8.2008
Πωλήσεις μέσω αντιπροσώπου - Αντιπρόσωπος που παραδίδει τα πωληθέντα αγαθά σε τρίτους για λογαριασμό του εντολέα


1076879/414/0015/12.8.2008 Πωλήσεις μέσω αντιπροσώπου - Αντιπρόσωπος που παραδίδει τα πωληθέντα αγαθά σε τρίτ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1076879/414/0015/12.8.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Πωλήσεις μέσω αντιπροσώπου - Αντιπρόσωπος που παραδίδει τα  πωληθέντα αγαθά σε τρίτους για λογαριασμό του εντολέα.Με την από 14.7.2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρία σας, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της πωλεί εξοπλισμό προς τους πελάτες της, οι οποίοι είναι ως επί τον πλείστον ιδιώτες. Ο ένας τρόπος διενέργειας των πωλήσεων είναι με τη διαδικασία της πώλησης μέσω τρίτου- αντιπροσώπου για λογαριασμό της εταιρίας με την έκδοση φορολογικού στοιχείου εκκαθάρισης. Ο δεύτερος τρόπος πωλήσεων που εξετάζετε είναι να γίνεται η παραγγελία από τον πελάτη απευθείας στην εταιρία σας μέσω διαδικτύου με χρέωση της πιστωτικής του κάρτα και στη συνέχεια η παράδοση του εξοπλισμού σε αυτόν να πραγματοποιείται από κάποιον συνεργάτη της εταιρίας, είτε στις εγκαταστάσεις του συνεργάτη είτε με αποστολή από τον συνεργάτη στην εγκατάσταση του πελάτη, με την έκδοση «τριγωνικού» δελτίου αποστολής με βάση το οποίο θα τιμολογείται η συναλλαγή από την εταιρία σας (με έκδοση τιμολογίου πώλησης ή απόδειξης λιανικής πώλησης κατά περίπτωση). Σημειώνεται ότι ο συνεργάτης θα λαμβάνει αμοιβή για αυτή την υπηρεσία. Για την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων, η εταιρία σας προτίθεται να αποστέλλει σε αντιπροσώπους της αγαθά (εξοπλισμό) με δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται ως σκοπός διακίνησης «προσωρινή εναπόθεση, φύλαξη και περαιτέρω παράδοση σε πελάτες μας ή πώληση για λογαριασμό μας», τα αγαθά θα παραλαμβάνονται από τον συνεργάτη της εταιρίας χωρίς καταχώρισή τους σε βιβλίο αποθήκευσης, επειδή, όπως μας γνωρίζετε δεν προβλέπεται αμοιβή για την φύλαξη των αγαθών και στη συνέχεια για μεν εκείνα που πωλούνται από το συνεργάτη σας για λογαριασμό της εταιρίας σας θα εκδίδεται εκκαθάριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 12 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), για δε εκείνα που πωλούνται απευθείας από την εταιρίας σας αλλά παραδίδονται από τον αντιπρόσωπο θα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Κατόπιν των ανωτέρω ζητάτε τις απόψεις μας επί των προαναφερθέντων και περαιτέρω ρωτάτε εάν είναι δυνατόν στην περίπτωση που ο συνεργάτης ενεργεί ως αντιπρόσωπος πωλήσεων και εκδίδει εκκαθάριση, να αναγράφεται επ' αυτής, σε ιδιαίτερη στήλη κατά ποσότητα ο εξοπλισμός που ο συνεργάτης παραδίδει σε πελάτες κατ εντολήν της εταιρίας σας, πέραν των πωλήσεων που πραγματοποιεί ως αντιπρόσωπος, για λόγους λογιστικής διαχειριστικής τάξης και ενημέρωσης.

Οι απόψεις μας επί των προαναφερθέντων είναι οι ακόλουθες:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης η' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων:

ηα) εκδίδει διπλότυπο δελτίο εισαγωγής στο ψυγείο ή τίτλο αποθήκευσης, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποθέτη, το είδος, την ποσότητα, τον τρόπο και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών που αποθηκεύονται. Κατά την
εξαγωγή εκδίδει δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού,

ηβ) τηρεί βιβλίο αποθήκευσης, σε μερίδες κατά αποθέτη, με αναγραφή της διεύθυνσής του και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σε κάθε μερίδα καταχωρεί τα δεδομένα των δελτίων εισαγωγής και αποστολής, καθώς και τον αριθμό του παραστατικού εσόδων.

2. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι συνεργάτες σας - τρίτοι στους οποίους αποστέλλετε συνδρομητικό εξοπλισμό προκειμένου είτε να πωληθεί για λογαριασμό σας σε τρίτους είτε να αποσταλεί για λογαριασμό σας σε τρίτους δεν υποχρεούνται στην τήρηση του πρόσθετου βιβλίου αποθήκευσης με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν ιδιαίτερη αμοιβή φύλαξης του ανωτέρω εξοπλισμού αλλά μόνο αμοιβή για την πώληση ή/και την αποστολή του σε τρίτους (θέμα πραγματικό). Όμως εάν τα αγαθά αυτά αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο με τα αγαθά για τα οποία υπάρχει υποχρέωση να τηρείται βιβλίο αποθήκευσης (αγαθά με σκοπό την φύλαξη με αμοιβή και την αποστολή τους) τότε για λόγους δυνατότητας διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων πρέπει να παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκευσης όλα τα αγαθά των τρίτων που παραλαμβάνονται ανεξάρτητα από τον σκοπό της παραλαβής τους.

3. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφά μας 1071309/533/0015/9.7.1996 και 1113534/776/0015/20.11.1997) στην περίπτωση που περιγράφεται ανωτέρω, είναι δυνατόν τα αγαθά να διακινούνται από τις εγκαταστάσεις σας μέχρι τον αποθηκευτικό χώρο του αντιπροσώπου με δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται ως σκοπός διακίνησης «προσωρινή εναπόθεση, φύλαξη και περαιτέρω παράδοση σε πελάτες μας ή πώληση για λογαριασμό μας».

4. Για την παράδοση των εναποτεθέντων αγαθών σας από τον ως άνω συνεργάτη προς τους πελάτες σας οι οποίοι τα έχουν παραγγείλει απευθείας από την εταιρίας σας μέσω διαδικτύου και έχουν ήδη καταβάλει τίμημα για αυτά, θα εκδίδεται δελτίο αποστολής για τριγωνική συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα με την εγκύκλιο Σ 384/17/ ΠΟΛ.31/30.1.1987, αντίγραφο του οποίου θα αποστέλλεται στην εταιρίας σας προκειμένου αυτή να εκδώσει τιμολόγιο πώλησης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ή απόδειξη λιανικής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., όπως έχουν ερμηνευτεί με την εγκύκλιο 1099747/840/0015/ΠΟΛ.1271/12.12.2002 (έκδοση της Α.Λ.Π. με φ.τ.μ. ή μηχανογραφικά).

5. Για το ποσό που θα λαμβάνει ο αντιπρόσωπος ως αμοιβή για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας παράδοσης του εξοπλισμού θα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι στην περίπτωσή σας είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων
της παρ.2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. περί επαναλαμβανομένων παροχών υπηρεσίας, δηλαδή αντί της έκδοσης ενός τιμολογίου παροχής υπηρεσιών μετά από κάθε παράδοση αγαθού είναι δυνατή αφενός η τήρηση κατάστασης στην οποία θα καταχωρείται η ημερομηνία, το είδος της παροχής και η αμοιβή που έχει συμφωνηθεί και αφετέρου η έκδοση ενός συνολικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών την τελευταία ημέρα του μήνα που αφορά στο οποίο θα επισυνάπτεται η προαναφερθείσα κατάσταση. Η κατάσταση δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα της προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ή στην περίπτωση που το εκδιδόμενο τιμολόγιο περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις.

6. Όσον αφορά τις πωλήσεις που διενεργούνται από τον αντιπρόσωπο για λογαριασμό σας, εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. περί έκδοσης εκκαθάρισης, στην οποία πέραν του απαιτούμενου από το νόμο περιεχομένου  μπορεί να αναγράφονται και άλλα στοιχεία ή πληροφορίες. Υπό το πρίσμα αυτό μπορεί να αναφέρεται η ποσότητα του εξοπλισμού που ο συνεργάτης παραδίδει κατόπιν των οδηγιών σας στους πελάτες σας, με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείται σύγχυση με την ποσότητα των αγαθών που πωλούνται για λογαριασμό σας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης