1076633/403/0015/14.7.2008

Άρνηση χορήγησης αποδείξεων είσπραξης ενοικίου από επιτηδευματία

14 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1076633/403/0015/14.7.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Άρνηση χορήγησης αποδείξεων είσπραξης ενοικίου από επιτηδευματία.Με την από 25.2.2008 αίτησή σας, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το 1024297/3406/ΔΕ-Β/17.4.2008 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχου, μεταξύ άλλων, θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας μισθώνει ακίνητο από άλλη εταιρεία (…… Α.Ε.), η οποία είναι ιδιοκτήτριά του, και της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος αρνείται να σας χορηγήσει αποδείξεις είσπραξης ενοικίου για τα μισθώματα που καταβάλλετε (αντί αυτών σας χορηγεί  αποδείξεις είσπραξης ενοικίου με την υπογραφή του μόνο, χωρίς τα στοιχεία της …… Α.Ε.).
 
Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας στην ως άνω περίπτωση και ειδικότερα ως προς το σύννομο ή μη (από πλευράς διατάξεων του Κ.Β.Σ.), της αποδοχής εκ μέρους σας του παραστατικού που σας χορηγείται κατά τα ανωτέρω. Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη  του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του  Κώδικα αυτού ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης, όλα τα στοιχεία φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τον τίτλο τους, το ονοματεπώνυμό ή την επωνυμία, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του υπόχρεου σε έκδοση, τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται σε κάθε περίπτωση επ' ονόματι των προσώπων που πράγματι συμβάλλονται, ώστε να   εμφανίζεται η πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων και να απεικονίζονται οι πραγματικές συναλλαγές μεταξύ των άμεσα αντισυμβαλλόμενων.

3. Περαιτέρω, με την παράγραφο 12.7. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 του Κ.Β.Σ. έγινε δεκτό, προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα στις συναλλαγές, για την εκμίσθωση ακινήτων, ακόμα και όταν ο εκμισθωτής είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., να εκδίδεται αθεώρητη απόδειξη είσπραξης ενοικίου, αντί τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

4. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζει ή τις υπηρεσίες που δέχεται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιμολόγιο. Στην περίπτωση αυτή, το πρωτότυπο του τιμολογίου που εκδίδει ο αγοραστής των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών αποστέλλεται εντός του επομένου από την έκδοση του μήνα, στην  αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου.

5. Από τα διαλαμβανόμενα παραπάνω προκύπτει ότι, εφόσον ο διευθύνων σύμβουλος της εκμισθώτριας εταιρείας αρνείται να σας χορηγήσει αποδείξεις είσπραξης ενοικίου με τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας (πράγματι αντισυμβαλλόμενος), όπως  προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., μπορεί να γίνει εκ μέρους σας εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., όπως αναλυτικά παρατίθενται ανωτέρω (παρ. 4 του παρόντος).


Taxheaven.gr