Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1088/18.3.1996 Διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α. από την Ευρωπαϊκή Ενωση, για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται στην Ελλάδα


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-1996 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1088/18.3.1996
Διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α. από την Ευρωπαϊκή Ενωση, για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται στην Ελλάδα


Αθήνα, 18 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ. : 1034987/1464/441/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ 1088

ΘΕΜΑ : Διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α. από την Ευρωπαϊκή Ενωση, για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται στην Ελλάδα.

Με αφορμή προβλήματα που έχουν προκύψει στην επιστροφή από την Ευρωπαϊκή Ενωση, του ΦΠΑ που έχουν επιβαρυνθεί διάφορα πρόσωπα, που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγρ. 2 του άρθρου 10α του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που έχουν πραγματοποιήσει κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και προβλήματα που έχουν προκύψει στην ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:


1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 και της περ. η της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, όταν ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας παρέχει, εκτός των άλλων, και υπηρεσίες της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, για τις οποίες καθίσταται υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, όπως στην περίπτωση που παρέχει υπηρεσίες συμβούλων γενικά, γραφείων μελετών, επεξεργασίας στοιχείων ή παροχής πληροφοριών κ.λπ., σε υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος ή στα Οργανα της Κοινότητας ή σε οποιοδήποτε λήπτη εγκατεστημένο εκτός κοινότητας.

Διευκρινίζεται ότι, στα ανωτέρω πρόσωπα, για τις προαναφερόμενες πράξεις, παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.1642 - 86, όπως ισχύει, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που έγιναν σ αυτά και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτά καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτά.

2. Επίσης, μετά την 1.1.93 με την έναρξη εφαρμογής του μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ κατά την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων παρουσιάσθηκαν ορισμένα προβλήματα στην ερμηνεία αυτών, με αποτέλεσμα, ορισμένα πρόσωπα ενώ παρείχαν υπηρεσίες της παρ. 3 του άρθρου 12, του Ν.1642 - 86, όπως ισχύει, προς την
Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ για τις πράξεις αυτές δεν έπρεπε να υπολογίσουν ΦΠΑ, δεδομένου ότι ο τόπος φορολογίας αυτών βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας και τους παρείχετο από τις σχετικές διατάξεις του Ν.1642 - 86, όπως ισχύει, δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, εν τούτοις για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποίησαν, στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων κατέβαλαν τον αναλογούντα φόρο χωρίς να ασκήσουν ταυτόχρονα το δικαίωμα έκπτωσης (χρεωπίστωση).

3. Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Ενωση, με βάση σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς, επιχορηγεί διάφορα πρόσωπα για την υλοποίηση ορισμένων ερευνητικών προγραμμάτων στα κράτη-μέλη, όπου αυτά είναι εγκατεστημένα. Κατά την εκτέλεση των συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων τα ανωτέρω πρόσωπα επιβαρύνονται και με ΦΠΑ για τις αγορές αγαθών που πραγματοποιούν από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλα κράτη-μέλη (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις) τον οποίο φόρο, στα πλαίσια των επιχορηγήσεων, εφόσον τον έχουν καταβάλλει στην
χώρα μας, δύνανται να ζητήσουν να τους επιστραφεί ο φόρος αυτός από την Ευρωπαϊκή Ενωση, αφού προσκομίσουν τα σχετικά παραστατικά, καθώς και αναλυτική κατάσταση των δαπανών και πραγματοποίησαν για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος, προκειμένου να αποδειχθεί η εμπρόθεσμη καταβολή του.

4. Συνεπώς, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής του ΦΠΑ και για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της χώρας μας, οι αρμόδιες ΔΟΥ, εφόσον τους ζητείται από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, μπορούν να θέτουν σφραγίδα-βεβαίωση στο αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου (ή σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφό του), το οποίο αναφέρεται στη συγκεκριμένη ενδοκοινοτική απόκτηση που πραγματοποίησε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, όπου θα αναφέρεται η αξία του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς και ότι ο φόρος αυτός έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα με την περιοδική δήλωση (πρώην ταχυπληρωμή) στην αρμόδια ΔΟΥ.
Η παραπάνω σφραγίδα-βεβαίωση, η οποία και θα υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ μπορεί να έχει την εξής μορφή:

Βεβαιούται ότι:

α) Ο αναλογών ΦΠΑ στο παρόν τιμολόγιο είναι .......................... δρχ.

β) Το πιο πάνω ποσό έχει αποδοθεί εμπρόθεσμα στις ..................... με την συνημμένη περιοδική δήλωση συνολικής αξίας ................... δρχ.

Εδώ σημειώνεται ότι, η ίδια σφραγίδα-βεβαίωση, σε περίπτωση που ζητηθεί, μπορεί να τίθεται και στην αναλυτική κατάσταση δαπανών η οποία επίσης προσκομίζεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για την επιστροφή του καταβληθέντος ΦΠΑ.

5. Εφιστούμαι εφεξής την προσοχή των αρμοδίων υπαλλήλων των ΔΟΥ για τη διαπίστωση της ορθής ερμηνείας των προαναφερομένων διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.1642 - 86, όπως ισχύει, αφενός για την μη επιβολή ΦΠΑ, τόσο στα όργανα της Κοινότητας όσο και σε άλλον υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στην Κοινότητα ή σ οποιοδήποτε πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός Κοινότητας, όταν παρέχονται σ αυτά υπηρεσίες της παραγράφου 3 του άρθρου 12 από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας, σε συνδυασμό με την περ. η της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.1642 - 86, όπως ισχύει, και αφετέρου για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου (χρεωπίστωση) που οφείλεται για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποιούν τα ανωτέρω πρόσωπα.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης