Αποτελέσματα live αναζήτησης

1045759/285/0015/25.6.2008 Παραστατικά δαπανών για χορήγηση προμήθειας σε αλλοδαπά πρακτορεία από ημεδαπή Α.Ε. (ξενοδοχείο)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2008 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1045759/285/0015/25.6.2008
Παραστατικά δαπανών για χορήγηση προμήθειας σε αλλοδαπά πρακτορεία από ημεδαπή Α.Ε. (ξενοδοχείο)


Αρ. Πρωτ.: 1045759/285/0015/25.6.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065

ΘΕΜΑ: Παραστατικά δαπανών για χορήγηση προμήθειας σε αλλοδαπά  πρακτορεία από ημεδαπή Α.Ε. (ξενοδοχείο).


Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η Εταιρεία σας, που εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με τουριστικά πρακτορεία του εξωτερικού, τα οποία αποστέλλουν πελάτες έναντι προμήθειας. Η υπόψη εταιρία χρησιμοποιεί για την εξόφληση των προμηθειών μεσολαβούν γραφείο της αλλοδαπής (αλλοδαπή εταιρία), στο οποίο αποστέλλει το συνολικό ποσό της προμήθειας, που καταβάλλει στα αλλοδαπά πρακτορεία και εκείνο στη συνέχεια αναλαμβάνει, έναντι αμοιβής, την καταβολή των επί μέρους προμηθειών, που εκάστοτε οφείλει η πρώτη, σε κάθε πρακτορείο. Περαιτέρω, για το σκοπό αυτό η υπόψη εταιρία τηρεί 15νθήμερες αναλυτικές  καταστάσεις οφειλομένων προμηθειών ανά πρακτορείο, τις οποίες αποστέλλει στο εν λόγω μεσολαβούν γραφείο της αλλοδαπής για την εξόφληση των προμηθειών. Στη συνέχεια το αλλοδαπό γραφείο εκδίδει τιμολόγιο για την αμοιβή του που αφορά τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, στο οποίο επισυνάπτει την προαναφερθείσα μηνιαία αναλυτική κατάσταση. Τέλος, η εν λόγω εταιρία επικαλούμενη την πληθώρα των αλλοδαπών πρακτορείων με τα οποία συνεργάζεται αυτή, καθώς και τη νομοθεσία από την οποία διέπεται η χώρα εγκατάστασης κάθε ενός εξ αυτών ανά τον κόσμο, γεγονότα που όπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση, καθιστούν εντελώς αδύνατον να εκδίδονται και να συγκεντρώνονται κάθε μήνα τιμολόγια από όλα τα αλλοδαπά πρακτορεία για όλες τις καταβληθείσες προμήθειες, ρωτά εάν η προαναφερόμενη 15νθήμερη αναλυτική κατάσταση οφειλομένων προμηθειών, σε συνδυασμό με τα τιμολόγια του μεσολαβούντος γραφείου κ.λπ. μπορούν να αποτελέσουν κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π. δ/ γμα 186/1992) «πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία», για την καταχώρηση των σχετικών δαπανών στα τηρούμενα βιβλία από την υπόψη εταιρία, καθώς και την αναγνώριση αυτών κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του π.δ.186/1992, για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία εκτός της χώρας εκδίδεται  τιμολόγιο.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζει ή τις  υπηρεσίες που δέχεται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιμολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου.

3. Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό για την περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος (ξενοδοχείο στην αλλοδαπή) δεν εξέδωσε τα απαιτούμενα φορολογικά παραστατικά από τη νομοθεσία της χώρας του για παρεχόμενες υπηρεσίες σε ημεδαπό γραφείο τουρισμού ότι, μπορεί το τελευταίο να εκδώσει τιμολόγιο αγοράς (λήψης) υπηρεσιών, χωρίς να ασκεί επίδραση το γεγονός ότι ο αντισυμβαλλόμενος είναι κάτοικος αλλοδαπής, δεδομένου ότι, τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία προς την αλλοδαπή, δε διαφοροποιούνται από εκείνα που εκδίδονται για συναλλαγές εντός της χώρας. Σημειώνεται ότι, πέραν της έκδοσης των σχετικών τιμολογίων, ως επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία  πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλα δικαιολογητικά, όπως εμβάσματα τραπεζών, συμφωνητικά κλπ (σχετ. έγγραφο 1098497/727/0015/7.11.2005).

4. Ομοίως από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, στην περίπτωση που εκδίδονται φορολογικά στοιχεία για παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω internet σε αλλοδαπούς-πελάτες ανά τον κόσμο, οι οποίοι χρεώνονται με το ισότιμο των παρεχομένων υπηρεσιών, μέσω συνεργαζόμενης Τράπεζας με χρήση πιστωτικής κάρτας, λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών που υπάρχουν στην περίπτωση αυτή αναφορικά με την έκδοση των ΑΠΥ σύμφωνα με τις τυπικές διατάξεις του ΚΒΣ, μπορεί να εκδίδεται μία (1) συγκεντρωτική ΑΠΥ για κάθε κατάσταση με τις χρεώσεις των πιστωτικών καρτών (εκκαθάριση), που εκδίδεται από τη συνεργαζόμενη τράπεζα κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν του ενός μηνός. Στην εν λόγω Α.Π.Υ. θα αναγράφεται το συνολικό ποσό της αμοιβής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, όπως προκύπτει από την κατάσταση - εκκαθάριση, το χρονικό διάστημα που αφορούν οι προσφερθείσες υπηρεσίες, ο αύξων αριθμός της κατάστασης - εκκαθάρισης, καθώς και η επωνυμία της μεσολαβούσας τράπεζας (σχετ. έγγραφο 1082761/711/0015/14.12.2004).

5. Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον οι αντισυμβαλλόμενοι (πρακτορεία τουρισμού στην αλλοδαπή) με την ημεδαπή εταιρία, δεν εκδίδουν τα απαιτούμενα φορολογικά παραστατικά από τις νομοθεσίες των χωρών τους για παρεχόμενες υπηρεσίες προς την ημεδαπή εταιρία, λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών και της ιδιομορφίας των σχετικών συναλλαγών και για τη διευκόλυνση αυτών στην περίπτωση που εξετάζεται, κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα (παρ. 3 και 4 του παρόντος), εφόσον στις αναλυτικές καταστάσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία καθ' ενός εκ των αντισυμβαλλομένων πρακτορείων, το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και το οφειλόμενο ποσό αμοιβής τους, μπορεί να εκδίδεται ένα «συγκεντρωτικό» τιμολόγιο αγοράς (λήψης) υπηρεσιών τουλάχιστον στο τέλος κάθε μήνα ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, με βάση τις 15νθήμερες αναλυτικές καταστάσεις ή την κατάσταση οφειλομένων προμηθειών ανά πρακτορείο, για το σύνολο του ποσού προμήθειας που καταβάλλει στα διάφορα αλλοδαπά πρακτορεία τουρισμού το μήνα αυτό ή το μικρότερο χρονικό διάστημα, στο περιεχόμενο του οποίου θα αναγράφονται ως δικαιούχοι  των προμηθειών «διάφορες αλλοδαπές επιχειρήσεις»,τα στοιχεία του μεσολαβούντος  γραφείου της αλλοδαπής και αντί της αναλυτικής περιγραφής των υπηρεσιών θα επισυνάπτονται οι υπόψη καταστάσεις ή η κατάσταση. Ως επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλα δικαιολογητικά όπως καταστάσεις των εκδοθεισών επιταγών εξόφλησης των προμηθειών, εμβάσματα Τραπεζών, συμφωνητικά κ.λπ..

6. Τέλος τονίζεται ότι, τα σχετικά τιμολόγια, όπως και οι καταστάσεις οφειλομένων προμηθειών, θα διαφυλάσσονται από τον εκδότη αυτών μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, στο  χρόνο που ορίζεται από το άρθρο 21 του Κ.Β.Σ..

Η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος στην οποία κοινοποιείται το παρόν με αντίγραφο της σχετικής αίτησης (η οποία ήδη σας έχει κοινοποιηθεί από την ερωτώσα εταιρία), παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες κατά το λόγο της αρμοδιότητάς της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης