Αποτελέσματα live αναζήτησης

1030589/189/0015/3.6.2008 Επεξεργασία αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. - Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-2008 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1030589/189/0015/3.6.2008
Επεξεργασία αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. - Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.


Αρ. Πρωτ.: 1030589/189/0015/3.6.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Επεξεργασία αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού  εξοπλισμού. - Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.


Απαντώντας στις από 12/3/2008 και 27/3/2008 αιτήσεις σας σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), ορίζεται ότι επί ποσοτικής παραλαβής εμπορευσίμων αγαθών που δεν συνοδεύονται με  στοιχείο διακίνησης που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτόν τηρείται βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί με θεωρημένο διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής.

2. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών  προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών) εκδίδεται δελτίο αποστολής.

3. Εξάλλου με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι τιμολόγιο εκδίδεται για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία προς άλλον επιτηδευματία, ενώ με τις διατάξεις της παρ.13 επίσης του άρθρου 12 προβλέπεται ότι για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου.

4. Ακόμη η Δ/νση Φ.Π.Α. στο υπ' αριθμ. 1106501/9118/1617/Α0014/9.1.2008 έγγραφό της σε σχετική με το αντικείμενο του θέματος απάντησή της αναφέρει ότι:
«Το ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Γραφείο εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Πατησίων 147, 11251 Αθήνα) με το αριθμ. 174705/13.12.2007 έγγραφό του, μας γνώρισε μεταξύ άλλων, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας μας ότι: α) το αντίτιμο το οποίο καταβάλλεται για τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές από το Σύστημα προς τις επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης, όσο και από τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης στο Σύστημα, αποτελεί αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω υλικών, β) οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μολύβδου - οξέως είναι υλικά, τα οποία σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα στην Ελληνική και Διεθνή αγορά, έχουν οικονομική αξία. Ως εκ τούτου τα εν λόγω υλικά πωλούνται, ενώ παράλληλα έχουν κατηγοριοποιηθεί ως απόβλητα. Σε κάθε περίπτωση η εμπορευσιμότητα αυτών, δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη διαχείρισή τους - συγκεκριμένα το ν.2939/01 (ΦΕΚ 179 Α') και το Π.Δ. υπ' αριθμ.115/2004 (ΦΕΚ 80 Α'), γ) η χρηματική εισφορά των ανακυκλωτών δεν θα πρέπει να συγχέεται με το αντίτιμο για την αγορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, επισημαίνοντας ότι οι χρηματικές εισφορές και τυχόν άλλα έσοδα των συστημάτων από τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διοίκησης και ευαισθητοποίησης. Το ΓΕΔΣΑΠ έχει συγκροτήσει επιτροπή για την εξέταση των παραμέτρων καθορισμού του ύψους της εν λόγω εισφοράς και ήδη επεξεργάζεται την τελική πρόταση».

«Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι: α) η καταβολή χρηματικού ποσού, εκ μέρους του συστήματος ανακύκλωσης, στις επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης των εν λόγω συσσωρευτών, για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, συνιστά αντιπαροχή για παράδοση αγαθών από τις επιχειρήσεις αυτές προς το σύστημα ανακύκλωσης. Το ίδιο ισχύει και για το αντίτιμο που καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης στο σύστημα ανακύκλωσης, για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, β) οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στην παράδοσή τους θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35.1.δ.εε και 39α' του Κώδικα Φ.Π.Α.

Στις περιπτώσεις αυτές, ήτοι στην παράδοση των συσσωρευτών από τις επιχειρήσεις αντικατάστασης προς το σύστημα ανακύκλωσης, καθώς και από το σύστημα ανακύκλωσης  προς τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης, δεν επιβάλλεται ΦΠΑ και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου αυτού είναι ο αγοραστής των αγαθών εφόσον αυτός είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1049/2007. γ) Η χρηματική εισφορά που πρόκειται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης στο σύστημα ανακύκλωσης, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ.174705/13.12.2007/31.12.2007), δεν αφορά το αντίτιμο για την αγορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών αλλά την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης του συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους διοίκησης και ευαισθητοποίησης) και πρέπει να επιβαρύνεται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (19%)».

5. Τέλος η υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 1106503/719/0015/8.2.2008 έγγραφο, έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Φ.Π.Α. η καταβολή χρηματικού ποσού εκ μέρους του συστήματος σας στις επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης των συσσωρευτών για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών συνιστά αντιπαροχή για παράδοση αγαθών, διατύπωσε τη θέση ότι για την παράδοση αυτή πρέπει να εκδοθεί είτε συνενωμένο στοιχείο δελτίο αποστολής- τιμολόγιο  είτε δελτίο αποστολής κατά το χρόνο της διακίνησης και τιμολόγιο στη συνέχεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ.

6. Με βάση τα προαναφερόμενα και σε συνέχεια του 1039651/252/0015/21.6.2007 εγγράφου μας προς την εταιρεία σας, σάς γνωρίζουμε ότι στις περιπτώσεις που διενεργείται  παράδοση αποβλήτων από το σύστημα ανακύκλωσης προς το εργοστάσιο επεξεργασίας (αποβλήτων) το οποίο κατόπιν διαλογής, μετά την εκφόρτωση στις εγκαταστάσεις του, επεξεργάζεται μέρος αυτών και υπολείμματα επεξεργασίας πωλούνται σε τρίτους, θεωρείται ότι συντελείται πώληση αγαθών μεταξύ του συστήματος ανακύκλωσης και του εργοστασίου επεξεργασίας για τα απόβλητα αυτά και αναλόγως εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ακόμη εκτιμώντας το γεγονός ότι στην πραγματικότητα λαμβάνει χώρα διακίνηση μικτών απορριμμάτων προς διαλογή και ανακύκλωση από τους χώρους περισυλλογής στις μονάδες ανακύκλωσης (με την έκδοση δελτίου αποστολής σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά περί «τριγωνικών συναλλαγών» δηλαδή από τρίτους με την ένδειξη «πελάτης» ο εργολάβος, κατ' εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας σας) και ότι δεν είναι εφικτός εκ των προτέρων ο προσδιορισμός του είδους και της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών κατά την περισυλλογή και μέχρι τη διαλογή τους, ύστερα από την εκφόρτωση των απορριμμάτων στις μονάδες ανακύκλωσης και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαχωρισμού διαλογής τους κατ' είδος, πρέπει να τηρείται βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή να εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής ανά φορτίο, δεδομένου ότι κατά το στάδιο αυτό τα απορρίμματα ανακύκλωσης είναι πλέον για τη μονάδα ανακύκλωσης, υλικά επεξεργασίας και παραγωγής νέων αγαθών, δηλαδή πρώτες ύλες, οι οποίες ως γνωστόν συμπεριλαμβάνονται στα εμπορεύσιμα αγαθά (έχουν δηλαδή εμπορευματική αξία), σε  συσχετισμό με το ζυγολόγιο που θα έχει ήδη εκδοθεί κατά την εκφόρτωση ανά φορτίο, τα οποία θα φυλάσσονται για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Σχετ. έγγραφό μας 1045074/404/0015/13.10.2004).

7. Συνεπώς, η μεν εταιρία σας (σύστημα ανακύκλωσης) θα εκδίδει τιμολόγιο  πώλησης εντός ενός μηνός από την έκδοση του ανωτέρω δελτίου ποσοτικής παραλαβής του επεξεργαστή των αποβλήτων για την πώληση των επανακυκλώσιμων - εμπορεύσιμων
υλικών, ενώ ο τελευταίος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες της  επεξεργασίας των αποβλήτων που προσφέρει στο σύστημα ανακύκλωσης.

8. Περαιτέρω, με την από 27.3.2008 συμπληρωματική της από 12.3.2008 αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι στη σύμβαση προσχώρησης που έχει καταρτίσει η εταιρεία σας (το σύστημα ανακύκλωσης) με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις (παραγωγούς) προβλέπεται ότι η χρηματική εισφορά υπολογίζεται με βάση τις πωλήσεις εκάστου μηνός και ότι ο παραγωγός (συμμετέχουσα στο σύστημα επιχείρηση) υποχρεούται να δηλώνει στην εταιρεία σας (σύστημα) τα προϊόντα που αυτός πώλησε κάθε μήνα προκειμένου η εταιρεία σας να τιμολογεί την εισφορά το αργότερο μέχρι την 15η ημέρα αυτού με ημερομηνία την τελευταία του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. Επειδή, ωστόσο, κάποιοι από τους υπόχρεους αντισυμβαλλομένους της εταιρείας, δηλαδή συμμετέχοντες στο σύστημα παραγωγοί, δυσχεραίνονται λόγω του σχετικά περιορισμένου χρονικού διαστήματος να εκπληρώσουν την υποχρέωση της ανωτέρω δήλωσης συναλλαγών, η εταιρεία σας προτίθεται να τροποποιήσει τη σύμβαση προσχώρησης προβλέποντας ότι εάν έως την 14η ημέρα του επόμενου από το μήνα πραγματοποίησης των πωλήσεων οι αντισυμβαλλόμενοι δεν αποστείλουν- γνωστοποιήσουν σε αυτήν τις πωληθείσες ποσότητες Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Η.Η.Ε.), τότε θα τους τιμολογεί με βάση το μέσο όρο πωλήσεων που είναι γνωστές τους εκάστοτε τρεις τελευταίους μήνες, αναγράφοντας αυτό στο εκδοθέν τιμολόγιο και όταν η εταιρεία λάβει τη δήλωση, θα εκδίδει ανάλογα συμπληρωματικό ή πιστωτικό τιμολόγιο προκειμένου να γίνει τιμολόγηση με το ορθό βάσει δήλωσης ποσό. Επ' αυτού ρωτάτε εάν ο ανωτέρω τρόπος  τιμολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί.

9. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι ο προαναφερθείς όρος που προτίθεστε να ενσωματώσετε στη σύμβασή σας δεν αντίκειται στις διατάξεις του Κ.Β.Σ., δεδομένου ότι  σχετίζεται με την αξία που αναγράφεται επί του τιμολογίου και ειδικότερα με τον τρόπο
υπολογισμού της αξίας της παρασχεθείσας παροχής σε περίπτωση μη ύπαρξης της αναγκαίας βάσης υπολογισμού αυτής, δηλαδή της δήλωσης των μηνιαίων πωλήσεων. Ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της παροχής των υπηρεσιών είναι θέμα που εμπίπτει στην ελευθερία των συμβάσεων και διατυπώνεται στη γραπτή σύμβαση εκφράζοντας τη βούληση των συμβαλλομένων μερών, ο δε έλεγχος της εφαρμογής του προαναφερθέντος όρου εμπίπτει, ως θέμα πραγματικό, στην αρμοδιότητα των φοροελεγκτικών οργάνων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης