1043138/268/0015/13.5.2008

Τιμολόγηση από φορολογικό αντιπρόσωπο - Δικαιολογητικό εγγραφής

13 Μάι 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1043138/268/0015/13.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τιμολόγηση από φορολογικό αντιπρόσωπο - Δικαιολογητικό εγγραφής.Με την από 14.4.2008 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι εταιρία εγκατεστημένη στην Ελβετία προτίθεται να προβεί σε συναλλαγές στην Ελλάδα για τις οποίες δυνάμει της σύμβασης για την αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας δεν αποκτά μόνιμη εγκατάσταση και για το λόγο αυτό ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που θα προκύπτουν από τις φορολογητέες πράξεις του Φ.Π.Α. που θα διενεργούνται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η πιο πάνω εταιρία θα αποθηκεύει στην Ελλάδα αγαθά σε εταιρία αποθήκευσης και στη συνέχεια θα τα πουλάει στο εσωτερικό της χώρας. Για τις παραπάνω συναλλαγές θα εκδίδονται δελτία αποστολής από την εταιρία αποθήκευσης κατ' εντολή και για λογαριασμό της ελβετικής εταιρίας προς τους πελάτες της τελευταίας, η οποία στη συνέχεια θα εκδίδει τιμολόγια προς τους προαναφερθέντες πελάτες για την αξία των αγαθών. Με βάση τα αντίγραφα των δελτίων αποστολής θα εκδίδονται από τον φορολογικό αντιπρόσωπο τιμολόγια πώλησης στα οποίο θα αναφέρεται η αξία των συναλλαγών καθώς και ο αναλογών Φ.Π.Α. Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται: α) Εάν είναι δυνατή η ενημέρωση των βιβλίων των πελατών της ελβετικής εταιρίας μόνο με το τιμολόγιο του φορολογικού αντιπροσώπου, β) Εάν θα ήταν δυνατόν να μην αποστέλλει η ελβετική εταιρία τιμολόγιο με την αξία πώλησης των αγαθών στους πελάτες της αλλά μόνο στο φορολογικό αντιπρόσωπο και γ) εάν στο τιμολόγιο του φορολογικού αντιπροσώπου προς τον πελάτη της ελβετικής εταιρίας είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται οι αριθμοί των δελτίων αποστολής του αποθηκευτή που εκδίδονται για την παράδοση των  αγαθών κατ' εντολή και για λογαριασμό της ελβετικής εταιρίας στους πελάτες της.
Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το θέμα του φορολογικού αντιπροσώπου ρυθμίζεται με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1111374/9160/2152/0014/ΠΟΛ.1281/26.8.1993 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την Α.Υ.Ο. 1133485/1095/0015/ΠΟΛ.1327/16.12.1996. Σκοπός της ύπαρξης του φορολογικού
αντιπροσώπου είναι η απόδοση του Φ.Π.Α. για λογαριασμό του αλλοδαπού εντολέα και όχι η υποκατάσταση του τελευταίου ως προς την υποχρέωσή του να τιμολογεί τους πελάτες του. Όπως δε προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1281/26.8.1993, όπως ισχύει, δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία που τελικού παραλήπτη στο εσωτερικό της χώρας για την αξία κτήσης των αγαθών αποτελεί το τιμολόγιο του εντολέα και για το φόρο προστιθέμενης αξίας το τιμολόγιο-δελτίο αποστολής του φορολογικού αντιπροσώπου.

2. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι τιμολόγιο πώλησης ουσιαστικά είναι το εκδιδόμενο παραστατικό από τον αλλοδαπό (ελβετική εταιρία εν προκειμένω) ενώ το  τιμολόγιο του φορολογικού αντιπροσώπου είναι ουσιαστικά παραστατικό που εκδίδεται για λόγους και μόνο του Φ.Π.Α., η δε αξία των αγαθών αναγράφεται σε αυτό προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός του αναλογούντος Φ.Π.Α. και όχι με σκοπό την τιμολόγηση των αγαθών προς τον πελάτη, εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας.

3. Συνεπώς, το αίτημά σας να καταχωρούν οι πελάτες της ελβετικής εταιρίας στα βιβλία τους τις σχετικές συναλλαγές χρησιμοποιώντας ως δικαιολογητικά εγγραφής μόνο τα τιμολόγια που εκδίδει ο φορολογικός αντιπρόσωπος δεν μπορεί να γίνει δεκτό.

4. Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα σας, εφόσον με το τιμολόγιο του φορολογικού αντιπροσώπου δεν τιμολογούνται τα αγαθά σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η αναγραφή επ' αυτού του δελτίου αποστολής με το οποίο έχει γίνει η παράδοση των πωληθέντων αγαθών δεν αποτελεί αναγκαίο περιεχόμενό του, ωστόσο κρίνεται σκόπιμη η αναγραφή του δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων.Taxheaven.gr