1040109/245/0015/3.3.2008

Έκδοση φορολογικών στοιχείων αξίας μεταξύ αντισυμβαλλόμενων για πώληση λογισμικού σε άυλη και υλική μορφή

3 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1040109/245/0015/3.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων αξίας μεταξύ αντισυμβαλλόμενων για πώληση λογισμικού σε άυλη και υλική μορφή.Σε συνέχεια της 1005084/7121/1199/Α0014/14.1.2007 απάντησης της Δ/νσης Φ.Π.Α. και κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας αναφορικά με τα ερωτήματά σας, αφενός για το μεταξύ ποίων εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία αξίας στη περίπτωση που προμηθευτής λογισμικού προγράμματος αποστέλλει το εν λόγω πρόγραμμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), απ' ευθείας στον τελικό καταναλωτή, το οποίο στη συνέχεια το εγκαθιστά ο κατά τόπον αντιπρόσωπός του, και αφετέρου για το εάν απογράφεται στο τέλος της χρήσης το λογισμικό που διαθέτει ο αντιπρόσωπος σε υλική μορφή (Cds), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται σε κάθε περίπτωση επ' ονόματι των προσώπων που πράγματι συμβάλλονται, τυχόν δε αναγραφή επί αυτών διαφορετικού προσώπου έχει ως αποτέλεσμα το χαρακτηρισμό αυτών ως εικονικών (άρθρο 19 του ν.2523/1997).

2. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, εφ' όσον ο πράγματι αντισυμβαλλόμενος του προμηθευτή είναι ο αντιπρόσωπός του (δηλαδή ο προμηθευτής χρεώνει σ' αυτόν το λογισμικό), ανεξαρτήτως του ότι το λογισμικό παραδόθηκε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απ' ευθείας στον τελικό καταναλωτή, τιμολογείται ο αντιπρόσωπος και γίνεται μνεία επί του τιμολογίου ότι το λογισμικό παραδόθηκε απ' ευθείας στον τελικό καταναλωτή μέσω e-mail και στη συνέχεια ο αντιπρόσωπος τιμολογεί τον τελευταίο, ενώ στη περίπτωση που αντισυμβαλλόμενος του προμηθευτή είναι ο τελικός καταναλωτής το φορολογικό στοιχείο αξίας εκδίδεται προς αυτόν.

Περαιτέρω όσον αφορά στο ερώτημά σας σχετικά με την απογραφή του λογισμικού που διαθέτει ο αντιπρόσωπος στο τέλος της χρήσης σε κουτιά, έχουν εφαρμογή τα όσα έγιναν δεκτά από τη διοίκηση με την εγκύκλιο 1030387/180/0015/ΠΟΛ.1056/12.03.2008, με την οποία δόθηκαν σχετικές οδηγίες για τη ρύθμιση των σχετικών με το ερώτημά σας θεμάτων, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας.


Taxheaven.gr