1024186/150/0015/28.3.2008

Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για χορήγηση εκπτώσεων λόγω διακανονισμού του τιμήματος

28 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1024186/150/0015/28.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για χορήγηση εκπτώσεων λόγω  διακανονισμού του τιμήματος.


Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι επιχείρηση σας, έχει ως αντικείμενο εργασιών την προμήθεια ειδών super-market στους συνεταίρους- μέλη αυτής. Στα πλαίσια της επιβράβευσης των μελών σας, όπως αναφέρετε, όσον αφορά τον τρόπο εξόφλησης των υποχρεώσεών τους απέναντι στο συνεταιρισμό, εάν δηλαδή εξοφλήσουν το χρεωστικό μηνιαίο υπόλοιπό τους με μετρητά, χορηγείτε σε αυτούς έκπτωση σε ποσοστό 2%  επί του ποσού του μηνιαίου τζίρου τους, ρωτάτε δε εάν μπορείτε να εκδώσετε πιστωτικό τιμολόγιο σε κάθε μέλος σας για την έκπτωση που του χορηγείτε κατά τα ανωτέρω. Σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 12 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του ΦΠΑ, οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιμολογίου, στο οποίο αναγράφονται,  εκτός των στοιχείων των συμβαλλομένων, το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων αγαθών, το ποσό των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή η παρεχόμενη έκπτωση, καθώς και ο Φ.Π.Α.. Επί εκπτώσεων που υπολογίζονται με βάση τις πωλήσεις (εκπτώσεις λόγω τζίρου, λόγω έγκαιρης εξόφλησης του τιμήματος κ.λπ.) δεν απαιτείται η αναγραφή των αριθμών των τιμολογίων με τα οποία καλύφθηκε η βασική συναλλαγή.

2. Περαιτέρω, για τις περιπτώσεις χορήγησης έκπτωσης εκ των υστέρων επί πωλήσεως αγαθών (ανεξάρτητα από την αιτιολογία), δεν ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του  Κ.Β.Σ. ο χρόνος έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου.

Επομένως, στις περιπτώσεις που χορηγείται έκπτωση επί αρχικών τιμολογίων, λόγω διακανονισμού του τρόπου πληρωμής π.χ. έγκαιρη ή εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος εξόφληση του τιμήματος (αναβλητική αίρεση), το Πιστωτικό Τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί στο
χρόνο που πληρούται η αίρεση οπότε καθίσταται βέβαιη και εκκαθαρισμένη η χορηγούμενη έκπτωση. (Έγγραφα 1020100/127/22-2-2005,1075589/591π.ε./12.6.2007 και Εγκύκλιος ΠΟΛ.1069/16.7.2004).

3. Ενόψει των προαναφερομένων, για τις εκπτώσεις που χορηγείτε ως ΣΥΝ.Π.Ε. στα μέλη σας λόγω έγκαιρου διακανονισμού του τιμήματος, μπορεί να εκδώσετε πιστωτικά τιμολόγια στο χρόνο που καθίσταται βέβαιη και εκκαθαρισμένη η χορηγούμενη έκπτωση. Σημειώνουμε ότι, η κάθε περίπτωση εξαρτάται απόλυτα από την εξέταση των πραγματικών περιστατικών και δεδομένων και κατά συνέπεια κρίνεται τελικά από τον φορολογικό έλεγχο.

4. Η Δ/νση Φ.Π.Α., στην οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοτυπία της υπόψη αίτησης, παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες.

Taxheaven.gr