1106503/719π.ε./0015/8.2.2008

Έκδοση φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών

8 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1106503/719π.ε./0015/8.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση συλλογικής  εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών.


Με τις ως άνω σχετικές αιτήσεις σας, θέτετε υπόψη μας ότι η επιχείρη η σας (…… Α.Ε.) ασχολείται με την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, δηλαδή οργάνωση σε συλλογική  βάση με σκοπό τη συλλογή, μεταφορά, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση αποβλήτων αγαθών και συγκεκριμένα συσσωρευτών, ώστε να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς, όπως ειδικότερα ορίζεται με τις διατάξεις του ν.2939/2001.

Χρηματοδοτικά μέσα του εν λόγω συστήματος αποτελούν αφενός η χρηματική εισφορά που αναφέρεται επί των τιμολογίων πώλησης των συσσωρευτών και καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις παραγωγής ή εισαγωγής συσσωρευτών (ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών και ΥΠΕΧΩΔΕ 112145/16.12.2004) και αφετέρου η χρηματική εισφορά των ανακυκλωτών που προβλέπεται στο σημείο ι του εδαφίου β.2. της παρ. Β του άρθρου 7 του π.δ. 115/5.3.2004. Περαιτέρω, για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων συλλογής και προς ενίσχυση των κινήτρων συμμετοχής των επισκευαστών οχημάτων, η …… Α.Ε. καταβάλλει σε αυτούς ένα χρηματικό ποσό για τις εργασίες συλλογής του αποβλήτου. Τέλος, μας γνωρίζετε ότι για τις ανάγκες διακίνησης του πλήρους φορτίου κάδων αποβλήτων συσσωρευτών η επιχείρηση σας υποχρεούται βάσει διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας (ΚΥΑ 19396/1546/8.7.1997) να εκδίδει έντυπο δήλωσης και αναγνώρισης επικίνδυνων αποβλήτων με διάφορες πληροφορίες σχετικά με τα διακινούμενα απόβλητα, την προέλευσή τους και τον προορισμό τους. Εν όψει των ανωτέρω ρωτάτε α) με τι παραστατικό η …… Α.Ε. θα εισπράξει την εισφορά από τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης στην περίπτωση θετικού ισοζυγίου μεταξύ του κόστους επεξεργασίας των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και του τελικού προϊόντος (μολύβδου), β) τι στοιχείο πρέπει να εκδίδεται για την καταβολή του χρηματικού ποσού προς τους επισκευαστές οχημάτων κατά τα προαναφερθέντα και γ) εάν είναι δυνατή η συνένωση του εντύπου δήλωσης και αναγνώρισης επικίνδυνων αποβλήτων με το δελτίο αποστολής που εκδίδεται για τη διακίνηση των αποβλήτων.

Σχετικά με τα προαναφερθέντα η Διεύθυνση Φ.Π.Α. με το 1106501/9118/1617/Α0014/9.1.2008 έγγραφό της, το οποίο απευθύνεται προς την επιχείρησή σας, καταλήγει στα  ακόλουθα συμπεράσματα:

α) η καταβολή χρηματικού ποσού, εκ μέρους της …… Α.Ε., στις επιχειρήσεις  πώλησης και αντικατάστασης των εν λόγω συσσωρευτών, για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, συνιστά αντιπαροχή για παράδοση αγαθών από τις  επιχειρήσεις αυτές προς τη …… Α.Ε.. Το ίδιο ισχύει και για το αντίτιμο που καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης στη …… Α.Ε., για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και   β) Η χρηματική εισφορά που πρόκειται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης στη …… Α.Ε., σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ. 174705/13.12.2007/ 31.12.2007), δεν αφορά το αντίτιμο για την αγορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών αλλά την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης του συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του  κόστους διοίκησης και ευαισθητοποίησης) και πρέπει να επιβαρύνεται με τον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (19%).

Κατόπιν των ανωτέρω και όσον αφορά στα θέματα δικής μας αρμοδιότητας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) τιμολόγιο εκδίδεται για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία προς άλλον  επιτηδευματία.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών) εκδίδεται δελτίο αποστολής.

3. Περαιτέρω, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευματίας μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, με την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχωνευομένων ή συνενωμένων βιβλίων ή στοιχείων.

4. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον σύμφωνα με όσα μας έγιναν γνωστά με το με αρ. πρωτ. 1106501/9118/1617/Α0014/9.1.2008 έγγραφο του Φ.Π.Α. η χρηματική εισφορά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης στο … … ΑΕ αφορά την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης του συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους διοίκησης και ευαισθητοποίησης), για την εισφορά αυτή εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

5. Επίσης, έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Φ.Π.Α. η καταβολή χρηματικού ποσού εκ μέρους του συστήματος σας στις επιχειρήσεις πώλησης και αντικατατάστασης των συσσωρευτών για την παραλαβή των  χρησιμοποιημένων συσσωρευτών συνιστά αντιπαροχή για παράδοση αγαθών, για την παράδοση αυτή πρέπει να εκδοθεί είτε συνενωμένο στοιχείο δελτίο αποστολής- τιμολόγιο είτε δελτίο αποστολής κατά το χρόνο της διακίνησης και τιμολόγιο στη συνέχεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ.

6. Τέλος, όσον αφορά το αίτημά σας περί συνένωσης του εντύπου αναγνώρισης για την συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων συσσωρευτών (ΚΥΑ 13588/725/ΦΕΚ 383 Β/28.3.2006) σας γνωρίζουμε ότι, επειδή το έντυπο αυτό δεν είναι στοιχείο του Κ.Β.Σ., η συνένωσή του δεν εμπίπτει στις επιτρεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. περιπτώσεις, ωστόσο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 (παρ.4) του  εν λόγω κώδικα μπορείτε στο περιεχόμενο το δελτίου αποστολής να προσθέσετε προαιρετικά (πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου) οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών σας.

Taxheaven.gr