1074111/401/0015/22.7.2008

Περιγραφή πωλούμενου ανοδειωμένου αλουμινίου στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. - επεξεργασία πωληθέντος άβαφου αλουμινίου από τρίτο για λογαριασμό του πελάτη - έκδοση στοιχείων

22 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1074111/401/0015/22.7.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Περιγραφή πωλούμενου ανοδειωμένου αλουμινίου στα τηρούμενα  βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. - επεξεργασία πωληθέντος άβαφου αλουμινίου από τρίτο για λογαριασμό του πελάτη - έκδοση στοιχείων.


Με την από 9/7/2008 αίτησή σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που μας δώσατε μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στην παραγωγή εξαρτημάτων και προφίλ άβαφου αλουμινίου, τα οποία παρακολουθεί σε συγκεντρωτικούς κωδικούς κατά ομάδες, ότι προτίθεται να δραστηριοποιηθεί και στην επεξεργασία (ανοδείωση) του άβαφου αλουμινίου κατόπιν παραγγελίας του πελάτη και ότι αυτή θα διενεργείται αποκλειστικά από θυγατρική  εταιρεία του Ομίλου σας με τη διαδικασία της επεξεργασίας για λογαριασμό τρίτου «φασόν».
Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε:

α) εάν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου πλήθους των νέων μερίδων στο βιβλίο αποθήκης που θα δημιουργηθούν, ο φασονίστας, ο οποίος κάνει την επεξεργασία, να  τιμολογεί την εταιρεία σας, η οποία στη συνέχεια κατά την πώληση του βαμμένου αλουμινίου
να τιμολογεί το άβαφο αλουμίνιο και να χρεώνει διακεκριμένα στο ίδιο τιμολόγιο την αξία της ανοδείωσης.

β) εάν είναι σύννομο και ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται στη περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία σας πωλεί το άβαφο αλουμίνιο στον πελάτη της (το οποίο παραμένει στις εγκαταστάσεις της π.χ. για φύλαξη) και στη συνέχεια κατ' εντολή του το αποστέλλει στο φασονίστα, μετά δε την επεξεργασία το αλουμίνιο επιστρέφει στη εταιρεία σας ώστε να  συνεχισθεί η παραμονή του στις εγκαταστάσεις της (π.χ. για φύλαξη) και να το παραδώσει η  ίδια στον πελάτη της όταν της ζητηθεί.

Σχετικά με τα πιο πάνω ερωτήματα που θέτετε στην αίτησή σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (186/1992) μεταξύ άλλων ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες και σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).

2. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών η επεξεργασία αγαθών τρίτων με τη χρησιμοποίηση ή μη ίδιων υλικών, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών  δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι: «Ως είδος θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά  ποσοστό μεγαλύτερο του 5% τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης, διαζευκτικά ή αθροιστικά».

Περαιτέρω στην παράγραφο 3.3 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.3/24.11.1992 του Κ.Β.Σ. αναφέρεται ότι κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την ουσιώδη ποιοτική διάκριση των αγαθών είναι τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία του είδους που κρατούν συνήθως στις
συναλλαγές.

Επίσης σύμφωνα με τη δικαστηριακή νομολογία ως είδος αγαθού θεωρείται η διάκριση των εμπορεύσιμων αγαθών στις εμπορικές συναλλαγές.

4. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν εφόσον η ανοδίωση των προφίλ αλουμινίου αποτελεί ποιοτικό χαρακτηριστικό του είδους και επηρεάζει το κόστος ή την τιμή πώλησης (διαζευκτικά ή αθροιστικά) κατά το προαναφερόμενο ποσοστό σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην υπόψη αίτησή σας, τότε η ανοδείωση και ο κάθε τύπος της, αποτελεί κριτήριο καθορισμού της έννοιας του είδους και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνεται η περαιτέρω διάκριση των προφίλ αλουμινίου με βάση το χαρακτηριστικό αυτό στα τηρούμενα βιβλία και εκδιδόμενα στοιχεία του Κ.Β.Σ.

Συνεπώς εφόσον η εταιρεία σας πωλεί βαμμένο αλουμίνιο έστω και μετά από παραγγελία θα πρέπει στα στοιχεία και στα βιβλία της το πωλούμενο βαμμένο αλουμίνιο να περιγράφεται με όλα τα γνωρίσματα που το προσδιορίζουν ως είδος συμπεριλαμβανομένου  και του χαρακτηριστικού της ανοδείωσης και δεν έχει την δυνατότητα στα στοιχεία διακίνησης και πώλησης του βαμμένου αλουμινίου το πωλούμενο είδος να περιγράφεται και να τιμολογείται ως άβαφο αλουμίνιο με διακεκριμένη χρέωση της αξίας της ανοδείωσης. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι για τον περιορισμό των μερίδων του βιβλίου αποθήκης που δημιουργούνται από τη βαφή του, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε σχετική αίτηση στην Ε.Λ.Β. μέσω του αρμόδιου προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. μέχρι την 31-7-2008 για την ρύθμιση της υποχρέωσης από 1-1-2008 δεδομένου ότι η διαχειριστική σας περίοδος λήγει 31-12-2008 όπως προφορικά μας γνωρίσατε.

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως ισχύουν, δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής  υπηρεσιών).
 
6. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση με τις εγκυκλίους Σ.384/17 ΠΟΛ.31/30.1.1987 και ΠΟΛ.3/24.11.1992 (παρ. 11.9.4.) δελτίο αποστολής εκδίδεται για την διακίνηση  αγαθών σε τρίτο, κατ' εντολή του πελάτη, για οποιοδήποτε σκοπό.

7. Περαιτέρω, με την παράγραφο 12.2.2. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 του Κ.Β.Σ. διευκρινίστηκε ότι, σε περίπτωση που γίνεται η παράδοση των αγαθών (τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του αγοραστή), χωρίς αυτά να απομακρύνονται από τις εγκαταστάσεις του πωλητή, στις οποίες παραμένουν (για φύλαξη κ.λ.π.), πρέπει να εκδίδεται κατά το χρόνο της παράδοσής τους ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (όχι απλό τιμολόγιο), στο οποίο,  εκτός των άλλων, πρέπει να γίνεται σαφής μνεία ότι τα συγκεκριμένα αγαθά παραδόθηκαν  στον πελάτη - αγοραστή στις εγκαταστάσεις του πωλητή, όπου και παραμένουν για συγκεκριμένο λόγο (π.χ. για φύλαξη). Τα αγαθά αυτά θεωρούνται για τον πωλητή  «εμπορεύματα τρίτων» για δε τον αγοραστή «εμπορεύματα σε τρίτους» και παρακολουθούνται ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρούν οι συμβαλλόμενοι. Αυτονόητο είναι ότι στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, κατά την αποστολή των αγαθών από τις εγκαταστάσεις του πωλητή στον αγοραστή θα εκδοθεί Δ.Α., στο οποίο εκτός των άλλων, θα αναγράφεται και ο αριθμός του αρχικού παραστατικού, που εκδόθηκε κατά την παράδοση δηλαδή του Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής.

8. Από τα διαλαμβανόμενα παραπάνω προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. η επιστροφή αγαθών στον προμηθευτή (αρχικό πωλητή) από φασονίστα, τα οποία έχει αποστείλει, κατ' εντολή του πελάτη του για επεξεργασία, για συνέχιση της παραμονής στις εγκαταστάσεις του για συγκεκριμένο λόγο (π.χ. για συνέχιση της φύλαξης τους), αφού έχει αναλάβει τη σχετική υποχρέωση, για όσο χρονικό διάστημα έχει συμφωνηθεί, αρκεί για τις εν λόγω συναλλαγές να εκδίδονται τα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία. Ειδικότερα και στη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται κατ' αρχάς η έκδοση από τον προμηθευτή - πωλητή (εταιρεία σας) τιμολογίου - δελτίου αποστολής, στο οποίο, εκτός των άλλων, πρέπει να γίνεται σαφής μνεία ότι τα συγκεκριμένα αγαθά παραδόθηκαν στις εγκαταστάσεις σας στον αγοραστή - πελάτη σας, όπου και παραμένουν (π.χ. για φύλαξη και προώθηση για επεξεργασία για λογαριασμό του και επιστροφή για συνέχιση της φύλαξης και παράδοσής τους στον πελάτη όταν ζητηθούν από αυτόν). Στη συνέχεια εκδίδεται δελτίο αποστολής από την εταιρεία σας προς τον φασονίστα, κατ' εντολή και λογαριασμό του πελάτη σας «για επεξεργασία», με τη σημείωση ότι μετά την επεξεργασία θα επιστραφούν από τον φασονίστα στις εγκαταστάσεις σας. Ο δε φασονίστας για την εν λόγω επιστροφή εκδίδει δικό του δελτίο αποστολής προς την εταιρεία σας, κατ' εντολή και για λογαριασμό του πελάτη σας, για «επιστροφή μετά από επεξεργασία», ενώ θα ακολουθήσει από αυτόν και η έκδοση της εκκαθάρισης (προς τον πελάτη σας) που  προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. Τέλος, όλα τα δελτία αποστολής που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω ή αυτά που θα ακολουθήσουν προς τον πελάτη σας, ή κατ' εντολή και λογαριασμό του, και αφορούν τα εν λόγω αγαθά, θα  συσχετίζονται με το αρχικά εκδοθέν τιμολόγιο - δελτίο αποστολής.

Taxheaven.gr