1112494/757π.ε./0015/29.1.2008

Διακίνηση αγαθών από εκτελωνιστή σε τρίτο, κατ' εντολή και για λογαριασμό του Εισαγωγέα

29 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1112494/757π.ε./0015/29.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Διακίνηση αγαθών από εκτελωνιστή σε τρίτο, κατ' εντολή και για  λογαριασμό του Εισαγωγέα.


Απαντώντας στην από 21-11-2007 αίτησή σας με την οποία ερωτάτε ποιες είναι οι υποχρεώσεις της εταιρείας σας ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση  εμπορευμάτων που εισάγετε από τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.), μετά τον εκτελωνισμό τους, εάν δηλαδή για την πώλησή τους πρέπει να εκδοθεί από εσάς Δ.Α. και Τιμολόγιο Πώλησης (ή Δ.Α.-Τιμολόγιο Πώλησης) ή αρκεί η έκδοση μόνο Τιμολογίου Πώλησης (χωρίς Δ.Α.), θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1014282/140/0015/ 21.2.1995), η αποστολή από τον εκτελωνιστή εισαχθέντων εμπορευμάτων (από τρίτη χώρα)  απευθείας σε παραλήπτη τρίτο, κατ' εντολή του εισαγωγέα, κατ' εφαρμογή της αριθμ. Σ.384/17 ΠΟΛ.31/30.1.1987 εγκυκλίου (Αποστολή αγαθών προς πώληση “κατ' εντολή και λογαριασμό” και τιμολόγηση με βάση το αρχικό Δ.Α.) είναι δυνατή με την προϋπόθεση της  αναγραφής στο σχετικό Δ.Α. του εκτελωνιστή του είδους και της ποσότητας της συσκευασίας (π.χ. βιβλία, πέντε [5] χαρτοκιβώτια) καθώς και του αριθμού και της ημερομηνίας οποιουδήποτε σχετικού παραστατικού στοιχείου προβλέπεται από τις τελωνειακές ή τραπεζικές διατυπώσεις, εφόσον το παραστατικό αυτό ή αντίγραφο αυτού συνοδεύει τα διακινούμενα αγαθά και αναγράφει το είδος και την ποσότητά τους, κατά την έννοια των διατάξεων του Κ.Β.Σ..

2. Συνεπώς, εφόσον στην περίπτωση που μνημονεύεται στη σχετική αίτησή σας στο Δ.Α. του εκτελωνιστή με το οποίο παραδίδονται τα εμπορεύματα προς πώληση “κατ' εντολή και για λογαριασμό σας”, το είδος και η ποσότητα αναγράφονται όπως αναφέρεται ανωτέρω στην παρ.1 του παρόντος, είναι δυνατή η διακίνηση και παράδοση με το Δ.Α. του  εκτελωνιστή και η έκδοση μόνο του τιμολογίου από την επιχείρησή σας.

Σε αντίθετη περίπτωση, για την παράδοση (και την τιμολόγησή τους) υποχρεούστε σε έκδοση του σχετικού Δελτίου Αποστολής (και Τιμολογίου Πώλησης) ή Δελτίου ΑποστολήςΤιμολογίου Πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ..

Taxheaven.gr