1006566/30/0015/16.1.2008

Διάθεση από το Φαρμακευτικό Σύλλογο δωρηθέντων αχρησιμοποίτητων φαρμάκων από ιδιώτες, σε Διεθνείς Οργανισμούς - Υποχρεώσεις ως προς τον Κ.Β.Σ.

16 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1006566/30/0015/16.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Διάθεση από το Φαρμακευτικό Σύλλογο δωρηθέντων  αχρησιμοποίτητων φαρμάκων από ιδιώτες, σε Διεθνείς Οργανισμούς - Υποχρεώσεις ως προς τον Κ.Β.Σ.


Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από τη Δ/νση Ελέγχου και αναφορικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας που  σχετίζονται με τη συγκέντρωση στα φαρμακεία των μελών του Συλλόγου σας (σε κουτιά  τύπου RLEXIGLASS με ειδικά ανοίγματα και κλειδαριά), αχρησιμοποίητων-δωρηθέντων από ιδιώτες- φαρμάκων, όχι όμως ληγμένων ή άμεσα ληξιπρόθεσμων, προκειμένου στη συνέχεια να διατεθούν από το Σύλλογό σας σε εθελοντικές οργανώσεις υγείας και Διεθνείς Οργανισμούς, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ.3) του Κ.Β.Σ. (Π. Δ/γμα 186/1992), τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο Φ.Π.Α. ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτόν.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 2) του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, τα πρόσωπα της παρ.3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. εκδίδουν δελτία αποστολής σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε επιτηδευματία λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασμό τους.

3.Επίσης, όπως αναφέρεται στο αριθμ.1000145/10065/1870/Α'0014/21.12.2007 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Φ.Π.Α. προς το Σύλλογό σας: «…εφόσον η παράδοση αυτή συντελείται έξω από την επαγγελματική δραστηριότητα και χωρίς να έχει σκοπό το κέρδος, τόσο των φαρμακείων που συνδράμουν, όσο και του ίδιου του Συλλόγου, τότε αυτή είναι εκτός πεδίου Φ.Π.Α. και άρα δεν υπάγεται στις διατάξεις του Φ.Π.Α.».

4. Ενόψει των προαναφερομένων, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος ως πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των ως άνω φαρμάκων τα οποία διακινεί με σκοπό τη δωρεάν διάθεση (άνευ οποιουδήποτε κέρδους) σε εθελοντικές οργανώσεις υγείας και Διεθνείς Οργανισμούς, δεν υποχρεούται στην έκδοση φορολογικού στοιχείου διακίνησης (δελτίο αποστολής) κατά τη διακίνηση των υπόψη φαρμάκων από τα σημεία συγκέντρωσης αυτών (φαρμακεία των μελών του συλλόγου σας), μέχρι και το εκάστοτε σημείο προορισμού τους.

Taxheaven.gr