Αποτελέσματα live αναζήτησης

1046675/221/10.6.2009 Αποθήκευση και διανομή αγαθών τρίτων-Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1046675/221/10.6.2009
Αποθήκευση και διανομή αγαθών τρίτων-Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.


1046675/221/10.6.2009 Αποθήκευση και διανομή αγαθών τρίτων-Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1046675/221/10.6.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Αποθήκευση και διανομή αγαθών τρίτων-Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.Με την από 7/5/2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας, η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών την διαμεταφορά αγαθών και την εκμετάλλευση αποθηκευτικού χώρου, παραλαμβάνει από αλλοδαπές μεταφορικές επιχειρήσεις αγαθά προερχόμενα από χώρες της ΕΕ, τα οποία προσωρινά εναποθέτει σε δικό της αποθηκευτικό χώρο χωρίς να λαμβάνει αμοιβή αποθήκευσης, με σκοπό την κατ' εντολή προώθηση και διανομή αυτών στους τελικούς παραλήπτες τους (Έλληνες εισαγωγείς). Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι τη μεταφορά των αγαθών από τις χώρες τις ΕΕ την πραγματοποιεί ο πελάτης σας (αλλοδαπή μεταφορική επιχείρηση) και όχι εσείς και ως εκ τούτου δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της ΠΟΛ.1100/4.4.1995 που επιβάλουν την τήρηση βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης, ζητάτε στη συγκεκριμένη περίπτωση να καθορίσουμε τις υποχρεώσεις σας ως προς την τήρηση των πρόσθετων βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων διακίνησης καθώς επίσης και στην περίπτωση παραλαβής στην Ελλάδα αγαθών ομαδικών φορτώσεων (GROUPAGE) όταν ορισμένοι από τους παραλήπτες παραλαμβάνουν οι ίδιοι με δικά τους μεταφορικά μέσα τα αγαθά από τις αποθήκες σας. Επίσης ζητάτε να καθορίσουμε τις υποχρεώσεις σας στην περίπτωση που πραγματοποιείτε μεταφορά αγαθών Ελληνικής επιχείρησης η οποία στη συνέχεια σας δίνει εντολή για αποθήκευση αυτών προσωρινά στις εγκαταστάσεις σας απ' όπου θα διακινηθούν με Φ.Δ.Χ. με ευθύνη του πελάτη σας ή θα  παραληφθούν από τον τελικό παραλήπτη με δική του ευθύνη.

Επί των ερωτημάτων σας αυτών σας πληροφορούμε τα εξής:

1.Με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995, καθιερώθηκε από 1/6/1995, υποχρέωση τήρησης θεωρημένου διπλότυπου βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών (μεταφορικές, διαμεταφορικές κλπ), από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας και τα εναποθέτουν σε χώρους που ανήκουν σε αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές.

2.Περαιτέρω με την παράγραφο 7 της εγκυκλίου μας 1135670/1350/0015/ ΠΟΛ.1306/5.12.1995 διευκρινίστηκε ότι στις περιπτώσεις εκείνες που επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν τη μεταφορά αγαθών από χώρες της Ε.Ε. προς τη χώρα μας, συμβάλλονται με άλλη (δεύτερη) μεταφορική ή διαμεταφορική επιχείρηση στην οποία αναθέτουν τη μεταφορά εμπορευμάτων (πελατών της) και κατά την άφιξη στη χώρα μας, τα εμπορεύματα εναποτίθενται προσωρινά στις εγκαταστάσεις της μεσολαβούσας (δεύτερης) μεταφορικής εταιρείας και ύστερα από εντολή της πρώτης επιχείρησης αποστέλλονται στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη, την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης την έχει η δεύτερη αυτή επιχείρηση η οποία διενήργησε τη μεταφορά και στις εγκαταστάσεις της εναποτίθενται τα διακινούμενα από τις χώρες της ΕΟΚ αγαθά προς αποθήκευση και διανομή  στους τελικούς παραλήπτες.

3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης η' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων:

ηα) εκδίδει διπλότυπο δελτίο εισαγωγής στο ψυγείο ή τίτλο αποθήκευσης, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποθέτη, το είδος, την ποσότητα, τον τρόπο και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών που αποθηκεύονται. Κατά την
εξαγωγή εκδίδει δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού,

ηβ) τηρεί βιβλίο αποθήκευσης, σε μερίδες κατά αποθέτη, με αναγραφή της διεύθυνσής του και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σε κάθε μερίδα καταχωρεί τα δεδομένα των δελτίων εισαγωγής και αποστολής, καθώς και τον αριθμό του παραστατικού εσόδων.

4.Περαιτέρω από τη Διοίκηση (έγγραφο 1076879/414/0015/12.8.2008) διευκρινίστηκε ότι συνεργάτες-τρίτοι, στους οποίους αποστέλλεται συνδρομητικός εξοπλισμός προκειμένου είτε να πωληθεί για λογαριασμό του εντολέα σε τρίτους είτε να αποσταλεί για λογαριασμό του σε τρίτους, δεν υποχρεούνται στην τήρηση του πρόσθετου βιβλίου αποθήκευσης με την  προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν ιδιαίτερη αμοιβή φύλαξης του ανωτέρω εξοπλισμού αλλά  μόνο αμοιβή για την πώληση ή και την αποστολή του σε τρίτους (θέμα πραγματικό). Όμως εάν τα αγαθά αυτά αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο με αγαθά για τα οποία υπάρχει υποχρέωση να τηρείται βιβλίο αποθήκευσης (αγαθά με σκοπό την φύλαξη με αμοιβή και την αποστολή τους) τότε για λόγους δυνατότητας διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων πρέπει να παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκευσης όλα τα αγαθά των τρίτων που παραλαμβάνονται ανεξάρτητα από τον σκοπό της παραλαβής τους.

5.Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι εφόσον τη μεταφορά των αγαθών από τις χώρες της ΕΕ προς τη χώρα μας δεν την πραγματοποιεί η εταιρεία σας αλλά η αλλοδαπή μεταφορική επιχείρηση και εσείς παραλαμβάνετε στην Ελλάδα τα συγκεκριμένα αυτά αγαθά, τα οποία προσωρινά εναποθέτετε σε δικό σας αποθηκευτικό χώρο, χωρίς να λαμβάνετε κάποια αμοιβή αποθήκευσης, με σκοπό την προώθηση και διανομή αυτών στους τελικούς παραλήπτες τους (Έλληνες εισαγωγείς), η εταιρεία σας δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης για τα αγαθά αυτά. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση της παραλαβής στην Ελλάδα αγαθών ομαδικών φορτώσεων (GROUPAGE). Όσον αφορά το βιβλίο αποθήκευσης σας γνωρίζουμε ότι εφόσον στον ίδιο χώρο με τα αγαθά για τα οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκευσης (αγαθά με σκοπό την φύλαξη με  αμοιβή) αποθηκεύετε αγαθά για τα οποία δεν λαμβάνετε αμοιβή φύλαξης, τότε στο τηρούμενο βιβλίο αποθήκευσης πρέπει να παρακολουθείτε όλα τα αγαθά των τρίτων που  παραλαμβάνετε ανεξάρτητα από τον σκοπό της παραλαβής τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος.

6. Τέλος, όσον αφορά την υποχρέωσή σας περί έκδοσης ή μη δελτίου αποστολής σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον σύμφωνα με τα παραπάνω  υποχρεούστε στην τήρηση βιβλίου αποθήκευσης ακόμη και για αυτά τα αγαθά τα οποία εναποτίθενται προσωρινά στις εγκαταστάσεις σας, μολονότι δεν εισπράττετε αμοιβή φύλαξης, προς αποφυγή σύγχυσης με τα αγαθά εκείνα τα οποία αποθηκεύετε στις ίδιες εγκαταστάσεις με αμοιβή, υποχρεούστε στην έκδοση δελτίου αποστολής σε κάθε περίπτωση παράδοσής τους (εξαγωγή) από τις εγκαταστάσεις σας ανεξάρτητα εάν διακινηθούν ή όχι με αυτό (παρέχεται η δυνατότητα στους παραλήπτες να διακινήσουν τα αγαθά με δελτία αποστολής έκδοσής τους) κατ' εφαρμογή των οριζομένων με τις διατάξεις των άρθρων 10(  παρ. 5 περ. η') και 11 του Κ.Β.Σ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης