1031750/148/15.4.2009

Τρόπος τήρησης βιβλίου εντολών

15 Απρ 2009

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1031750/148/15.4.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου εντολών.


 
Απαντώντας στην από 18.3.2009 αίτησή σας με την οποία μας ερωτάτε για τον τρόπο ενημέρωσης του βιβλίου εντολών από τα μεσιτικά γραφεία για την αμοιβή όταν η  πραγματική καταβαλλόμενη αμοιβή διαφέρει από την αρχική συμφωνηθείσα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιθ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 2 του  ν.3052/2002 και το οποίο ισχύει σύμφωνα με το άρθρου 16 αυτού του νόμου από 1.1.2003 ορίζεται ότι ο μεσίτης αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων τηρεί βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του εντολέα, τη χρονολογία της εντολής, το είδος, τη διεύθυνση και εφόσον δεν υπάρχει την περιοχή, τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που αφορά η εντολή, καθώς και τη συμφωνούμενη αμοιβή. Επίσης με την ολοκλήρωση της εντολής καταχωρούνται η χρονολογία, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του αντισυμβαλλόμενου

2. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι το βιβλίο εντολών που τηρείται από τους μεσίτες αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων πρέπει να ενημερώνεται με το ποσό που συμφωνείται με τη λήψη της εντολής (που μπορεί να αφορά συγκεκριμένο μέγεθος ή ποσοστό επί της αξίας του ακινήτου). Στην περίπτωση δε κατά την οποία η καταβαλλόμενη αμοιβή διαφέρει από τη συμφωνηθείσα (θέμα πραγματικό που εξαρτάται από τον έλεγχο) θα αναγραφεί σχετική παρατήρηση στο βιβλίο εντολών στην αντίστοιχη στήλη (σχετ. έγγραφα 1009926/126/0015/26.2.2003 και 1051350/462/0015/30.6.2004).

Taxheaven.gr