Αποτελέσματα live αναζήτησης

1051910/417/0015/18.7.2008 Ύπαρξη υποκαταστήματος - Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από συνιδιοκτήτη οικοπέδου κατασκευαστική επιχείρηση που αναθέτει με εργολαβία την ανέγερση της οικοδομής στον άλλο συνιδιοκτήτη επίσης κατασκευαστική επιχείρηση

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1051910/417/0015/18.7.2008
Ύπαρξη υποκαταστήματος - Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από συνιδιοκτήτη οικοπέδου κατασκευαστική επιχείρηση που αναθέτει με εργολαβία την ανέγερση της οικοδομής στον άλλο συνιδιοκτήτη επίσης κατασκευαστική επιχείρηση


1051910/417/0015/18.7.2008 Ύπαρξη υποκαταστήματος - Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από συνιδιοκτήτη οικ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1051910/417/0015/18.7.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Ύπαρξη υποκαταστήματος - Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών  από συνιδιοκτήτη οικοπέδου κατασκευαστική επιχείρηση που αναθέτει με εργολαβία την ανέγερση της οικοδομής στον άλλο συνιδιοκτήτη επίσης κατασκευαστική επιχείρηση.


 
Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από τη Δ/νση Φ.Π.Α. με το 5208/908/Α0014/14-7-2008 σημείωμά της, με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης (εκπρόθεσμα) υποκαταστήματος και τήρησης βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από κατασκευάστρια επιχείρηση …… η οποία είναι  συνιδιοκτήτης οικοπέδου κατά ποσοστό 55% και η οποία αναθέτει με εργολαβία την  ανέγερση οικοδομής στον άλλο συνιδιοκτήτη (……) η οποία προβλέπεται ότι για την  εργολαβία θα πάρει 45% επί ενός εκάστου διαμερίσματος και ο ……. το 10% επί ενός εκάστου διαμερίσματος ως οικοπεδούχος και ότι η οικοδομική άδεια εξεδόθη την 30/5/2007 και η κατασκευή ξεκίνησε την 8/6/2007.
Επίσης ζητάτε να σας γνωρίσουμε στην περίπτωση που θα τηρηθεί βιβλίο κοστολογίου οικοδομών τι θα γράφεται στο βιβλίο αυτό.

Επί των ερωτημάτων σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η 14η Δ/νση (Φ.Π.Α.) με το παραπάνω αναφερόμενο σημείωμά της, μας γνώρισε ότι:

«Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο ΠΟΛ.1083/2006 η ανέγερση οικοδομών από τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις μπορεί να γίνεται είτε άμεσα από τις ίδιες είτε αναθέτοντας εργολαβίες ή υπεργολαβίες σε άλλους ή ακόμη και με το σύστημα της  αντιπαροχής. Στην τελευταία περίπτωση οι διηρημένες ιδιοκτησίες που θα παραμείνουν στην κυριότητα της οικοπεδούχου κατασκευαστικής επιχείρησης όπως και αυτές που θα λάβει ως εργολήπτρια επιχείρηση, θα υπαχθούν σε ΦΠΑ ως νεόδμητα ακίνητα. Κατά συνέπεια τόσο η οικοπεδούχος κατασκευαστική όσο και η εργολήπτρια, έχουν όλες τις υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Από το ερώτημα των ανωτέρω προκύπτει ότι ο …… ο οποίος εκτός από μηχανικός είναι και κατασκευαστής οικοδομών προς πώλησης αναθέτει στη …… την κατασκευή οικοδομής επί αντιπαροχή κατά το μέρος του οικοπέδου δικής του κυριότητας. Συνεπώς τόσο ο …… όσο και η …… έχουν τις υποχρεώσεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων».

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι «Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της  επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα».

3. Με την παράγραφο 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/187/ΠΟΛ.1039/9.3.2006 ορίζεται η υποχρέωση τήρησης θεωρημένου βιβλίου με τίτλο «Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών» από τον επιτηδευματία που πραγματοποιεί κατασκευές και πωλήσεις οικοδομών για κάθε «οικοδομή» που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) στο οποίο παρακολουθείται αναλυτικά το κόστος αυτής.  

'Έπειτα από τα ανωτέρω ο ……….. ο οποίος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος έχει τις υποχρεώσεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων υποχρεούνται να τηρήσει Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδομών για την ανέγερση της εν λόγω οικοδομής, η οποία χαρακτηρίζεται ως υποκατάστημα, αφού σ' αυτή ασκεί παραγωγική δραστηριότητα μέσω της εργολήπτριας επιχείρησης.

4. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/188/ΠΟΛ.1039/9.3.2006 και τα αναφερόμενα στην παρ.2.1 της εγκυκλίου 1041496/334/ΠΟΛ.1067/2-5-2006 η κατασκευάστρια επιχείρηση - εργολάβος (…….) που αναλαμβάνει την ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής πρέπει να εκδώσει με την παράδοση των κτισμάτων το στοιχείο «Παράδοση κτισμάτων», προς τον κύριο του οικοπέδου (……..). Σύμφωνα με την ίδια παράγραφο της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1039/2006 και της παραγράφου 2.3 της ιδίας εγκυκλίου ΠΟΛ.1067/2.5.2006 στο στοιχείο παράδοσης κτισμάτων που θα εκδοθεί από την εργολήπτρια αναγράφεται εκτός των άλλων και η φορολογητέα αξία των παραδιδομένων κτισμάτων στον οικοπεδούχο (……), η οποία ισούται με το τμήμα του συνολικού κόστους κατασκευής της  οικοδομής (όπως αυτό προκύπτει από το βιβλίο κοστολογίου που τηρείται από τη ……) που αναλογεί στα χιλιοστά του οικοπέδου που αντιστοιχούν στα παραδιδόμενα κτίσματα.

5. Περαιτέρω στην περίπτωση β' της παραγράφου 1.5 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1067/2.5.2006 αναφέρεται ότι κόστος οικοδομής θεωρείται και καταχωρείται στο βιβλίο κοστολογίου η αξία του οικοπέδου επί του οποίου ανεγείρεται η οικοδομή ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής του.

6. Με βάση τα ανωτέρω ο …….. στο βιβλίο κοστολογίου που όπως προαναφέραμε έχει υποχρέωση να τηρήσει για το τμήμα των κτισμάτων που περιέρχεται σ' αυτόν (ποσοστό 10%) θα καταχωρήσει:

α) Την αξία του οικοπέδου που αναλογεί στο τμήμα των κτισμάτων που περιέρχονται σ' αυτόν, δηλαδή συνολική αξία οικοπέδου χ 10%. Σημειώνεται ότι ως αξία οικοπέδου θεωρείται το κόστος απόκτησής του όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Β' ή Γ' κατηγορίας) και επί μη καταχώρησής του σ' αυτά η αξία κτήσης του όπως προκύπτει από το  συμβόλαιο ή άλλο τίτλο ιδιοκτησίας ο οποίος έχει μεταγραφεί.

β) Την αξία κόστους κατασκευής που αναλογεί στο τμήμα της οικοδομής που περιέρχονται σ' αυτόν όπως αυτή θα προκύψει από το στοιχείο παράδοσης κτισμάτων που  θα εκδοθεί όπως προαναφέρεται από την εργολήπτρια κατασκευαστική επιχείρηση και το οποίο αποτελεί και το δικαιολογητικό εγγραφής.

7. Τέλος επισημαίνεται ότι επειδή η αξία του οικοπέδου έπρεπε σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.7 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1067/2.5.2006 να έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Κοστολογίου Οικοδομών μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την  εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης υποκαταστήματος δηλαδή μέχρι την 15/8/2007, η εκ των υστέρων θεώρηση του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών και καταχώριση σ' αυτό της αξίας του οικοπέδου συνιστά παράβαση εκπρόθεσμης ενημέρωσης του βιβλίου αυτού.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης