1041942/274/0015/20.5.2008

Υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου επίσκεψης ασθενών από εκμεταλλευτή διαγνωστικού κέντρου. Έκδοση φορολογικών στοιχείων

20 Μάι 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1041942/274/0015/20.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου επίσκεψης ασθενών από  εκμεταλλευτή διαγνωστικού κέντρου. Έκδοση φορολογικών στοιχείων.


Απαντώντας στην από 9.4.2008 αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής διαγνωστικού κέντρου τηρεί βιβλίο επίσκεψης  ασθενών στο οποίο καταχωρεί για κάθε ασθενή το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνσή του, τη χρονολογία της επίσκεψης και όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών τον αριθμό αυτής.

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ιδ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 28 του ν.3522/2006 και το οποίο ισχύει σύμφωνα με την περίπτωση ιγ' του άρθρου 39 αυτού του νόμου από 22.12.2006, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ειδικά ο φυσιοθεραπευτής, καθώς και τα πρόσωπα των περιπτώσεων δ' και ια' που έχουν συμβληθεί με το Δημόσιο ή με ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λπ.) και δεν λαμβάνουν ιδιαίτερη αμοιβή κατά επίσκεψη από τους πελάτες ή ασθενείς ασφαλισμένους του Δημοσίου ή των ταμείων αυτών, μπορεί να μην καταχωρούν τα στοιχεία των πελατών αυτών ή των ασθενών στο βιβλίο πελατών ή επίσκεψης ασθενών.

3. Περαιτέρω στην παράγραφο 28.25 της 1016853/103/0015/ΠΟΛ.1024/15.2.2007 ερμηνευτικής εγκυκλίου του ν.3522/2006, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, αναφέρεται ότι επεκτείνεται η δυνατότητα μη καταχώρησης στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών που τηρείται από τα διαγνωστικά κέντρα των ασθενών που είναι ασφαλισμένοι σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, όταν δεν εισπράττεται ιδιαίτερη αμοιβή από αυτούς. Έτσι από 22/12/2006 και μετά, τα διαγνωστικά κέντρα δύνανται να μην καταχωρούν στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., όταν δεν εισπράττουν ιδιαίτερη αμοιβή από αυτούς. Στην περίπτωση αυτή τα φορολογικά στοιχεία (Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. κατά περίπτωση αναλόγως της πηγής φορολόγησης του εσόδου) προς τα ασφαλιστικά ταμεία, εκδίδονται από θεωρημένα χειρόγραφα ή αθεώρητα έντυπα σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003 ή μηχανογραφικά έντυπα σημαινόμενα με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 και ως εκ τούτου δεν καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο.

4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η επιχείρησή σας ως εκμεταλλευτής διαγνωστικού κέντρου έχει την υποχρέωση τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο οποίο καταχωρείται για κάθε ασθενή το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνσή του, τη χρονολογία της επίσκεψης και όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών και τον αριθμό αυτής. Ακόμη προκύπτει ότι μπορεί να μην καταχωρεί στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., όταν δεν εισπράττει από αυτούς ιδιαίτερη αμοιβή, με δυνατότητα καταχώρησης προαιρετικά και των ασθενών αυτών στο εν λόγω τηρούμενο πρόσθετο βιβλίο. Κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα απαλλαγής σας, εκ μέρους της υπηρεσίας μας, από την θεώρηση των Α.Π.Υ. που εκδίδετε προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν καταχωρείτε προαιρετικά τους ασφαλισμένους τους στο πρόσθετο βιβλίο που τηρείτε, δεδομένου ότι η εν λόγω απαλλαγή θεώρησης προκύπτει ευθέως από τις προαναφερόμενες διατάξεις.

5. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, τόσο για την αποφυγή συγχύσεων και προστριβών μεταξύ των συναλλασσομένων, κυρίως μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων και των ασφαλισμένων ως προς το είδος των εκδιδόμενων στοιχείων (άλλοτε θεωρημένων και άλλοτε αθεώρητων), όσο και για τη διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, σκόπιμο είναι, εφόσον επιλέξετε την προαιρετική καταχώρηση στο πρόσθετο βιβλίο  που τηρείτε των ασφαλισμένων του Δημοσίου και των συμβεβλημένων ασφαλιστικών ταμείων, να ακολουθείτε ενιαία τακτική προς τους εν λόγω ασφαλισμένους.

Taxheaven.gr