1039511/246/0015/13.5.2008

Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη διαπίστωση ποσοτικών διαφορών

13 Μάι 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1039511/246/0015/13.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη διαπίστωση ποσοτικών  διαφορών.


Απαντώντας στο 7899/29.4.2008 έγγραφό σας με το οποίο ρωτάτε τι στοιχείο εκδίδεται στην περίπτωση αυτοπαράδοσης φορολογικού μηχανισμού του ν. 1809/1988(ΦΕΚ  222Α'/5.10.88), σε έναν εκ των δύο εταίρων διαλυθείσας εταιρίας, λόγω ανάληψης εταιρικής μερίδας σε είδος, εφόσον το μέλος αυτό έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Γ1.3. του κεφαλαίου 4 της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β'/17-11-2005) με την οποίαν συμπληρώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις των : ΑΥΟΟ (1081253/320/0015/ΠΟΛ  (ΦΕΚ.1362Β'/23-10-2002), AYOO 1092819/366/0015/ΠΟΛ.1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β'/28-11-2002, Α.Υ.Ο.Ο. 1103624/941/0015 ΠΟΛ.1292/31.12.2002  (ΦΕΚ 3Β'/9.12003), Α.Υ.Ο.Ο. 1051081/383/0015/ΠΟΛ.1081/2.6.2003 (ΦΕΚ 754 Β'/ 11.6.2003), και Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015 ΠΟΛ.1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259Β'/3-9-2003), επιτρέπεται η μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού, χωρίς να έχει προηγηθεί αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με νέα, σε περίπτωση αυτοπαράδοσης του φορολογικού μηχανισμού σε μέλος διαλυθείσας εταιρίας (λόγω ανάληψης εταιρικής μερίδας σε είδος) και εφόσον το μέλος αυτό δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία. Ο δικαιολογητικός λόγος της ανωτέρω ρύθμισης είναι η αποφυγή σύγχυσης σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο έχει στο όνομα και στο Α.Φ.Μ. του, περισσότερους φορολογικούς μηχανισμούς, τόσο με την ιδιότητά του ως επιτηδευματίας όσο και με την ιδιότητα του ιδιώτη, πρώην μέλους διαλυθείσας εταιρίας.

Σε περίπτωση πάντως που πρακτικά δεν υπάρχει άλλη επιλογή (π.χ. ο φορολογικός μηχανισμός να αποτελέσει τμήμα εταιρικής μερίδας σε είδος που αναλαμβάνεται από μέλος μη επιτηδευματία από άλλη αιτία), τότε θα γίνεται αυτοπαράδοση του φορολογικού μηχανισμού σε μέλος της λυθείσας εταιρίας με την ιδιότητα του ιδιώτη, ακόμη και εάν αυτός έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία, και επομένως θα εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης, δεδομένου ότι η αυτοπαράδοση του φορολογικού μηχανισμού γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την φύλαξή του, όσον αφορά τη φορολογική μνήμη αυτού, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που κάθε φορά ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του ΚΒΣ για τη διαφύλαξη των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων (άρθ. 21 ΚΒΣ π.δ.186/92 ΦΕΚ 84Α /1992).

Το παρόν κοινοποιείται στη Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30), με συνημμένο το έγγραφο της Δ.Ο.Υ για τις τυχόν δικές της ενέργειες.

Taxheaven.gr