1036364/227/0015/14.8.2008

Χαρακτηρισμός υποκαταστήματος

14 Αύγ 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1036364/227/0015/14.8.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός υποκαταστήματος.


Με την από 28/3/2008 αίτησή σας ρωτάτε μεταξύ των άλλων εάν Ο.Ε. με  αντικείμενο δραστηριότητας την αγορά παλαιών κατοικιών και την μεταπώλησή τους, μετά την ανακαίνιση ή την ανακατασκευή τους, υποχρεούται να δηλώνει τα εν λόγω ακίνητα ως
εργοτάξια - υποκαταστήματα.

Επ' αυτών σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός  της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατ' εντολή της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων. Επομένως για τον χαρακτηρισμό ενός χώρου ως εργοτάξιο (υποκατάστημα) θα πρέπει να συντρέχει αθροιστικά η προϋπόθεση της ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης ταυτόχρονα με την προϋπόθεση της διενέργειας συναλλακτικής ή παραγωγικής δραστηριότητας

2. Με το 1034138/5505/2-7-2008 έγγραφό της η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος σας απάντησε σε σχετική αίτησή σας και σας διευκρινίσε ότι για την αγορά και πώληση παλαιών κατοικιών που επισκευάζονται πριν πωληθούν, ο προσδιορισμός των καθαρών
κερδών γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) καθόσον δεν πρόκειται για επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών εκτός εάν οι εργασίες που περιγράφονται στην αίτηση σας συνιστούν πλήρη ανακατασκευή (θέμα πραγματικό) οπότε ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί να κρίνει την επιχείρησή σας ως οικοδομική σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κ.Φ.Ε

3. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι εφόσον επιχείρηση αγοράς και πώλησης παλαιών οικιών μετά από εργασίες πλήρους ανακατασκευής χαρακτηρίζεται ως οικοδομική σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κ.Φ.Ε. οι οικίες αυτές για τις εργασίες που πραγματοποιούνται σ' αυτές θεωρούνται κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ εργοτάξια υποκαταστήματα αλλά, ως πρόσκαιρες εγκαταστάσεις (εργοτάξια) απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. Τα  υποκαταστήματα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται και από την σύνταξη καταστάσεων ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων, εφόσον τα δεδομένα του βιβλίου ή των καταστάσεων αυτών καταχωρούνται διακεκριμένα στα αντίστοιχα βιβλία ή καταστάσεις της έδρας

4. Αντίθετα, εφόσον η επιχείρηση αγοράς και πώλησης παλαιών κατοικιών μετά από επισκευή τους πριν πωληθούν χαρακτηρίζεται ως εμπορική επιχείρηση και το αποτέλεσμα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε. , οι εν λόγω οικίες για τις εργασίες που
πραγματοποιούνται σ' αυτές δεν θεωρούνται εργοτάξια - υποκαταστήματα κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ.

Taxheaven.gr