Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1083/12.3.1996 Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-03-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1083/12.3.1996
Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων


Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων

1032290/655/Α0012/ΠΟΛ. 1083/12.3.1996

ΠΟΛ 1083

Γενικά


1. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση του φόρου από το ΚΕ.Π.Υ.Ο., όσον αφορά τις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικον. έτους 1996, με εισοδήματα αξιωματικών εμπορικών πλοίων, ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας και υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής, καθώς και από ιδιοκατοίκηση της κύριας και της πρώτης δευτερεύουσας (μη εξοχικής ή εξοχικής) κατοικίας, απιφανείας αθροιστικώς, άνω των 200 τ.μ., προϋποθέτει τη συμπλήρωση από τις Δ.Ο.Υ., του εντύπου με τον τίτλο "ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος".

Το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο (Ε.Ε.Δ.) συντάσσεται σε ένα αντίτυπο το οποίο θα τοποθετηθεί μέσα στη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και θα συρραφεί με αυτή στο επάνω αριστερό μέρος της τρίτης σελίδας της δήλωσης.

2. Το Ε.Ε.Δ. είναι μονοσέλιδο και περιλαμβάνει τρεις πίνακες (Α', Β' και Γ'). Από τους πίνακες αυτούς θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες Α', για τις δηλώσεις με εισοδήματα αξιωματικών εμπορικών πλοίων και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας και Β' για τις δηλώσεις με αμοιβές υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής. Τέλος ο πίνακας Γ' θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση της κύριας και πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας (μη εξοχικής ή εξοχικής) που η επιφάνειά τους υπερβαίνει τα 200 τ.μ.
(αθροιστικά).

3. Παρακάτω παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του Ε.Ε.Δ. για κάθε πίνακα χωριστά.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


Εισοδήματα από αποδοχές αξιωματικών εμπορικών πλοίων ή ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας

1. Για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των πιο πάνω υποχρέων των οποίων τα εισοδήματα φορολογούνται με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, μετά την εφαρμογή και των διατάξεων της περίπτωσης ιε' του άρθρου 1 του Ν.2271/1994, πρέπει να συμπληρωθούν οι οικείες ενδείξεις του πίνακα Α' του Ε.Ε.Δ. Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή σας για τον τρόπο φορολογίας του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας.

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι οι αμοιβές των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία ή σε αεροσκάφη φορολογούνται με συντελεστή 8% αν οι αμοιβές καταβάλλονται σε ξένο νόμισμα και με συντελεστή 5% αν οι αμοιβές καταβάλλονται σε δραχμές.
Εξάλλου με τις διατάξεις της περίπτωσης ιε' του άρθρου 1 του Ν.2271/1994 ορίζεται ότι ειδικά το ιπτάμενο προσωπικό της Ολυμπιακής Αεροπορίας και της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας Α.Ε. φορολογείται μέχρι 31.12.1995 με τους συντελεστές που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν.2214/1994, δηλαδή με συντελεστή 5% για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε ξένο νόμισμα και 3% για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε δραχμές.
Συνεπώς, κατ' εξαίρεση, μόνο οι αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας και της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας και για τη χρήση 1995, φορολογούνται με συντελεστές 5% και 3% αντίστοιχα, ενώ το λοιπό ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας, καθώς και οι αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού, για τη χρήση 1995, φορολογούνται με συντελεστές 8% και 5% αντίστοιχα.

Για το λόγο αυτό η σωστή συμπλήρωση του Ε.Ε.Δ. παίζει πρωταρχικό ρόλο για την ορθή εκκαθάριση του φόρου.

2. Οι κωδικοί αριθμοί του πίνακα Α' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρωθούν ως εξής:

α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 251-252 του Ε.Ε.Δ. θα γραφτεί το σύνολο των καθαρών αποδοχών τους που καταβλήθηκαν σε δραχμές.

β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 253-254, θα γραφτούν (σε δραχμές) οι καθαρές αποδοχές τους, που έχουν καταβληθεί σε ξένο νόμισμα μετά από προηγούμενη μετατροπή τους σε δραχμές.

Τονίζεται ότι η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 251-252 και 253-254 του Ε.Ε.Δ. θα γίνει με την ορθή μεταφορά των ποσών τα οποία προκύπτουν από την οικεία βεβαίωση των αποδοχών, που συνυποβάλλεται με την δήλωση φόρου εισοδήματος.

γ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 255-256, θα γραφτούν αθροιστικά οι καθαρές αποδοχές, τόσο αυτές που έχουν καταβληθεί σε δραχμές όσο και εκείνες που τυχόν, έχουν καταβληθεί σε ξένο νόμισμα (μετά τη μετατροπή τους σε δραχμές).

δ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 257-258, θα γραφτεί ο φόρος που αναλογεί (εκτός από την εισφορά ΟΓΑ φόρου του ίδιου χρονικού διαστήματος που πρέπει να γραφτεί στους κωδικούς 259-260) όπως αυτός γράφεται στην οικεία στήλη των βεβαιώσεων αποδοχών.

ε) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 259-260 θα γραφτεί η εισφορά ΟΓΑ που αναλογεί στις αποδοχές όπως γράφεται στην οικεία στήλη των βεβαιώσεων αποδοχών.

Σημειώνουμε και πάλι πως η εισφορά ΟΓΑ στο φόρο γράφεται ΜΟΝΟ στο Ε.Ε.Δ.

στ) Στην περίπτωση αξιωματικού εμπορικού πλοίου, ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο με ξένη σημαία και ο φόρος εισοδήματος για τις αποδοχές του από τις υπηρεσίες του αυτές έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, πρέπει εκτός από τους κωδικούς αριθμούς 253-254 και 255-256 να συμπληρωθούν και οι ακόλουθοι κωδικοί αριθμοί ως εξής:

αα) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 263-264 θα γραφτούν οι αποδοχές για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στο εξωτερικό.

ββ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 265-266, θα γραφτεί το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. Το ποσό του φόρου αυτού δεν πρέπει να γράφεται στους κωδικούς αριθμούς 313-316 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ούτε στους κωδικούς αριθμούς 257-258 του Ε.Ε.Δ. αλλά θα γράφεται εκτός από τους κωδικούς 265-266 του Ε.Ε.Δ. και στους κωδικούς 651-652 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά περίπτωση. Το εισόδημα αυτής της περίπτωσης, πρέπει να γραφτεί και στους κ.α. 321-322 του πίνακα 7 της δήλωσης.

ζ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 201-202 θα γραφτεί ο αριθμός (2), αν πρόκειται για αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας και της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας και ο αριθμός (1) αν πρόκειται για αμοιβές του λοιπού ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας και των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού.

Ειδικά, απαιτείται η προσοχή σας για τη συμπλήρωση του σωστού αριθμού, γιατί απ' αυτό εξαρτάται η ορθή εκκαθάριση του φόρου καθεμιάς από τις προαναφερθείσες κατηγορίες φορολογουμένων. Αν το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας κατά τη χρήση 1995 απασχολήθηκε μέρος του έτους στην Ολυμπιακή Αεροπορία ή στην Ολυμπιακή Αεροπλοϊα και το υπόλοιπο έτος σε άλλη αεροπορική εταιρία δεν θα συμπληρώνεται
Ε.Ε.Δ. Η δήλωση αυτή δεν θα αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ. Η εκκαθάριση θα γίνεται χειρόγραφα από τη ΔΟΥ.

3. Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί των εμπορικών πλοίων και το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας πρέπει να συμπληρώσουν τις ενδείξεις του πίνακα 7 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως εξής:

α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 301-302 θα γραφτούν σε δραχμές τα ποσά των καθαρών αποδοχών τους, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών τους. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να παρουσιάζουν το νόμισμα και τις αμοιβές που πράγματι καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και όχι τις αμοιβές που
προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή σε δραχμές πρέπει να γίνεται με βάση την επίσημη ισοτιμία της δραχμής προς το ξένο νόμισμα κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών. Σημειώνεται και πάλι ότι οι αμοιβές αξιωματικού εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία, που ο φόρος εισοδήματος έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, δεν θα συμπεριληφθούν στους κωδικούς αριθμούς 301-302 της δήλωσης αυτής αλλά θα γραφτούν στους κωδικούς αριθμούς 321-322 της δήλωσης.

β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 313-314, του εντύπου Ε1 της ετήσιας δήλωσης θα γράψουν τα ποσά του φόρου που αναλογούν και στους κωδικούς 315-316 θα γραφτούν τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν όπως αυτά εμφανίζονται στη σχετική βεβαίωση του εργοδότη (δεν συναθροίζεται στα ποσά αυτά η εισφορά υπέρ
ΟΓΑ στο φόρο, που γράφεται μόνο στο Ε.Ε.Δ.).

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εισοδήματα από αμοιβές υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα


Οι κωδικοί αριθμοί 267-268 του πίνακα Β' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρωθούν με το συνολικό ακαθάριστο ποσό των αποδοχών των υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τις βεβαιώσεις αποδοχών και όχι με το ποσό που έχει γραφτεί στους κωδικούς αριθμούς 301-302 του πίνακα 7 (εισόδημα από
μισθωτές υπηρεσίες) της δεύτερης σελίδας του εντύπου της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση


Στον πίνακα Γ' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρώνονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για το μηχανογραφικό προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση της κύριας και της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας (μη εξοχικής ή εξοχικής) του φορολογουμένου, που η επιφάνειά τους υπερβαίνει τα 200 τ.μ., αθροιστικώς.

Εφόσον δηλαδή οι επιφάνειες που γράφονται στους κωδικούς αριθμούς 091 και 092 του πίνακα 5 της δήλωσης, αν υπάρχει (μη εξοχική) πρώτη δευτερεύουσα κατοικία ή οι επιφάνειες που γράφονται στους κ.α. 091 και 095 του ίδιου πίνακα, αν υπάρχει εξοχική ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, έχουν άθροισμα μεγαλύτερο από 200 τ.μ. οι κωδικοί αριθμοί του πίνακα Γ' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρώνονται με βάση τα στοιχεία του εντύπου Ε8.

Το έντυπο Ε8 συμπληρώνεται από τους φορολογουμένους που έχουν σχετική υποχρέωση, σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες:

Το έντυπο Ε8 συμπληρώνεται μόνο από τους φορολογουμένους που έχουν κύρια και δευτερεύουσα κατοικία πάνω από 200 τ.μ., εφόσον έληξε η προηγούμενη τριετία τους (χρήσεις 1992-1994) και το έτος 1995 αρχίζει νέα τριετία (νέο έτος βάσης), καθώς και από αυτούς που απόκτησαν νέα κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία πάνω από
200 τ.μ. μέσα στο 1995. Επίσης, το έντυπο Ε8 υποβάλλεται κι από αυτούς που το είχαν υποβάλει πρώτη φορά τη χρήση 1993 ή 1994, γιατί κατά τις χρήσεις αυτές απόκτησαν νέα κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία πάνω από 200 τ.μ. και επήλθε μεταβολή στα ήδη δηλωθέντα στοιχεία τους.

Αντίθετα, όσοι έχουν ήδη υποβάλει Ε8 πρώτη φορά τη χρήση 1993 ή 1994, γιατί κατά τις χρήσεις αυτές απόκτησαν νέα κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία πάνω από 200 τ.μ. και δεν υπάρχει μεταβολή των ήδη δηλωθέντων στοιχείων, δεν απαιτείται η συμπλήρωση νέου εντύπου Ε8 κατά τη χρήση 1995. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Ε8 κατά το τρέχον έτος, το Ε.Ε.Δ. θα συμπληρωθεί από τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. με βάση το Ε.Ε.Δ. που συμπληρώθηκε από τη Δ.Ο.Υ., αντίστοιχα το οικον. έτος 1994 ή το οικον. έτος 1993 και βρίσκονται στο αρχείο που τηρείται από τη Δ.Ο.Υ.

Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από διοκατοίκηση, σε περίπτωση που η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά το έτος 1993, το τεκμαρτό εισόδημα που προσδιορίστηκε για πρώτη φορά το έτος 1993, αποτελεί για την οικοδομή αυτή το έτος βάσης της τριετίας των ετών 1993-1995 και η ίδια αξία θα επαναληφθεί τα δύο επόμενα έτη 1994 και 1995. Ομοίως, για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση σε περίπτωση που η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά το έτος 1994 ή ιδιοκατοικήθηκε από προηγούμενα έτη και το έτος 1994 αρχίζει νέα τριετία, το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση προσδιορίστηκε ήδη το έτος 1994 και θα επαναληφθεί και τα δύο επόμενα έτη 1995 και 1996.

Τέλος, στην περίπτωση που η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά μέσα στο έτος 1995 ή ιδιοκατοικείται από προηγούμενα έτη και το έτος 1995 αρχίζει νέα τριετία, το τεκμαρτό εισόδημα του έτους 1995 αποτελεί για την οικοδομή αυτή το έτος βάσης νέας τριετίας των ετών 1995-1997 και η ίδια αξία θα επαναληφθεί τα επόμενα έτη 1996 και 1997.

Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση θα ληφθεί υπόψη η τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή το 1995 σύμφωνα με τις 1108283/383/ΠΟΛ. 1240/25.9.95, 1117531/423/ΠΟΛ. 1262/19.10.95 και 1120731/437/ΠΟΛ. 1270/31.10.95 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή οι πραγματικές αξίες που ισχύουν στην περιοχή, εφόσον αυτή δεν έχει ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Αν η κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία κατοικήθηκε:

α) πρώτη φορά τη χρήση 1993 ή 1994 και

β) από πρoηγούμενα έτη και τη χρήση 1994 αρχίζει νέα τριετία, θα ληφθούν υπόψη, αντίστοιχα, οι αντικειμενικές αξίες που ισχύουν στην περιοχή αυτή το 1993 σύμφωνα με τις 1007982/31/Α0013/ΠΟΛ. 1021/19.1.1993 και 1007984/33/Α0013/ΠΟΛ.1017/19.1.1993 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή οι πραγματικές αξίες που ισχύουν στην περιοχή, εφόσον αυτή δεν έχει ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, κατά το χρόνο που ιδιοκατοικήθηκε η οικοδομή για πρώτη φορά μέσα στο 1993 ή στο 1994 ή αυτές που ισχύουν στην περιοχή το 1994, το οποίο αποτελεί το έτος βάσης της τριετίας 1994-1995-1996. Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, στις περιοχές που υπάρχουν πραγματικές αξίες, λαμβάνεται υπόψη το 4% της αγοραίας αξίας της οικοδομής, ενώ για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, στις περιοχές που υπάρχουν αντικειμενικές αξίες, λαμβάνεται υπόψη το 3,5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Προκειμένου να προσδιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας θα συμπληρώνονται οι τρεις πρώτες σειρές (πρώτη ενότητα) του πίνακα Γ' του Ε.Ε.Δ.

Προκειμένου να προσδιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της πρώτης δευτερεύουσας (μη εξοχικής ή εξοχικής) κατοικίας θα συμπληρώνονται οι τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) του ίδιου Πίνακα.

Προκειμένου να προσδιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση νέας κύριας κατοικίας, αν κατά τη διάρκεια του έτους υπάρχει αλλαγή στην κύρια κατοικία (π.χ. αγορά νέας κατοικίας κ.τ.λ.) θα συμπληρώνονται οι τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) του πίνακα Γ' του Ε.Ε.Δ.

Στην περίπτωση αυτή, στην ένδειξη του πίνακα 5 απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 115-116 της δήλωσης θα γράφονται τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας, ενώ τα στοιχεία της πρώτης κύριας κατοικίας θα συμπληρωθούν σε πρόθεμα με όμοια γραμμογράφηση που θα επισυναφθεί στη δήλωση και στον κωδικό 091 του πίνακα αυτού θα αναγραφεί το σύνολο της επιφάνειας των δύο κύριων κατοικιών, στον κωδικό 093 το σύνολο των μηνών (μέχρι 12 μήνες) και στους κωδικούς 115-116 το συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα, εφόσον ο ιδιοκτήτης παραμένει ο ίδιος. Αν υπάρχει αλλαγή ιδιοκτήτη ή αλλαγή ποσοστών συνιδιοκτησίας θα γίνει χειρόγραφη εκκαθάριση. Η αναγραφή αυτή θα γίνει όταν κάποια από τις δύο κύριες κατοικίες είναι μεγαλύτερη από 200 τ.μ. ή όταν αθροιζόμενες καθεμιά κύρια με τη δευτερεύουσα κατοικία (εξοχική ή μη εξοχική) υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. Αν καμιά από τις δύο κύριες κατοικίες δεν είναι μεγαλύτερη των 200 τ.μ. και εφόσον δεν υπάρχει δευτερεύουσα κατοικία (εξοχική ή μη εξοχική) ή το άρθροισμα μιας κύριας με τη δευτερεύουσα δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ., στον κωδικό 091 της δήλωσης θα γραφτούν τα τετραγωνικά μέτρα της τελευταίας κύριας κατοικίας με
τους αντίστοιχους μήνες στον κωδικό 093, γιατί δεν υπάρχει λόγος συμπλήρωσης του Ε.Ε.Δ.

Για τη συμπλήρωση του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου εφιστάται γενικώς η προσοχή σας στα εξής κύρια σημεία:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο πρέπει:

  1. Οι κωδικοί 222 και 281 να παραμείνουν κενοί.
  2. Η επιφάνεια της οικίας καθώς και η επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ να γράφονται με ακέραιους αριθμούς, χωρίς δεκαδικά ψηφία.
3) Στην επιφάνεια της κύριας κατοικίας (κωδικός 091, πίνακα 5 της δήλωσης) να περιλαμβάνεται και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων (λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων κ.τ.λ.).

4) Στην επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ να γράφονται τα τετραγ. μέτρα, χωρίς να πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,20.

5) Ο συντελεστής της έκδοσης άδειας, ακόμα κι αν είναι ο ίδιος, χρειάζεται να επαναλαμβάνεται για κάθε όροφο χωριστά.

6) Ολοι οι συντελεστές (ορόφου, πρόσοψης, παλαιότητας) να γράφονται με ένα ακέραιο αριθμό και δύο δεκαδικά ψηφία. Ακόμα κι αν είναι μονάδα (1) πρέπει να γράφονται 1,00.

7) Αν η κύρια κατοικία βρίσκεται εκτός περιοχής αντικειμενικού προσδιορισμού, συμπληρώνονται μόνο οι κωδικοί: 217, 218, 212, 219, 223 και 216. Ομοίως συμπληρώνονται μόνο οι κωδικοί 232, 233, 237, 227, 234, 238 και 231, αν πρόκειται για την πρώτη δευτερεύουσα κατοικία ή μόνο οι κωδικοί 276, 277, 271, 278, 282 και 275, αν πρόκειται για αλλαγή της κύριας κατοικίας αντίστοιχα και τα ακίνητα αυτά βρίσκονται εκτός περιοχής αντικειμενικού προσδιορισμού.

8) Αν η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά τη χρήση 1993, για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού της εισοδήματος θα ληφθούν υπόψη οι τιμές ζώνης της 21.1.1993, σύμφωνα με τις 1007982/31/Α0013/ΠΟΛ. 1021/19.1.1993 και 1007984/33/Α0013/ΠΟΛ. 1017/19.1.1993 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και οι συντελεστές που εφαρμόζονται στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων ΦΜΑ το 1993 ή οι αντίστοιχες πραγματικές αξίες που ισχύουν στην περιοχή κατά το χρόνο που ιδιοκατοίκηθηκε για πρώτη φορά μέσα στο 1993.

9) Αν η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά τη χρήση 1994 ή ιδιοκατοικήθηκε από προηγούμενα έτη και τη χρήση 1994 αρχίζει νέα τριετία (1994-1995-1996) θα ληφθούν υπόψη, στις περιοχές που ισχύουν αντικειμενικές αξίες, οι τιμές ζώνης της 21.1.1993 και οι συντελεστές που ισχύουν μετά τον Ιούνιο 1994. Στις περιοχές που ισχύουν πραγματικές αξίες, θα εφαρμοσθούν αυτές που ισχύουν στην περιοχή κατά το έτος 1994.

10) Αν η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά τη χρήση 1995 ή το 1995 αρχίζει νέα τριετία για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού της εισοδήματος θα ληφθούν υπόψη οι τιμές ζώνης που ισχύουν στην περιοχή το 1995 σύμφωνα με τις 1108283/383/ΠΟΛ. 1240/25.9.95, 1117531/423/ΠΟΛ. 1262/19.10.95
και 1120731/437/ΠΟΛ. 1270/31.10.95 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και οι συντελεστές που εφαρμόστηκαν στη Φ.Μ.Α. μετά τον Ιούνιο 1994. Στις περιοχές που ισχύουν πραγματικές αξίες, θα εφαρμοσθούν αυτές που ισχύουν στην περιοχή κατά το έτος 1995.

11) Στους νέους κωδικούς αριθμούς 241, 242 και 243 θα γραφτεί από τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. ο συντελεστής επιφάνειας της κύριας, της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας και της νέας κύριας κατοικίας αντίστοιχα. Ειδικότερα διευκρινίζεται:

Ι) Στον κωδικό αριθμό 211 θα αναγραφεί η τιμή ζώνης της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, που αναγράφεται από τον φορολογούμενο στη στήλη 8 του εντύπου Ε8 στις τρεις πρώτες σειρές αυτού, εφόσον η κύρια κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Η τιμή αυτή θα ελέγχεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους, με τη βοήθεια των Πινάκων Προσδιορισμού των Αντικειμενικών Αξιών που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων. Συγκεκριμένα για τις οικοδομές που ιδιοκατοικήθηκαν πρώτη φορά το έτος 1993, αυτό, αποτελεί το έτος βάσης της νέας τριετίας των οικοδομών αυτών και η αξία αυτού του έτους επαναλαμβάνεται και τα επόμενα δύο έτη 1994 και 1995.

Σ' αυτή την περίπτωση στη στήλη 8 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 211 του Ε.Ε.Δ. γράφεται η τιμή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή αυτή το 1993 σύμφωνα με τις 1007982/31/Α0013/ΠΟΛ. 1021/19.1.93 και 1007984/33/Α0013/ΠΟΛ. 1017/19.1.93 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, αν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ή γράφεται η αντίστοιχη αγοραία αξία, που ισχύει στην περιοχή αυτή κατά το χρόνο που ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά μέσα στο 1993 η οικοδομή, στη στήλη 10 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 217 του Ε.Ε.Δ., αν εφαρμόζεται αντίστοιχα σύστημα πραγματικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

Για τις οικοδομές που ιδιοκατοικήθηκαν πρώτη φορά το έτος 1994 ή ιδιοκατοικήθηκαν από προηγούμενα έτη και το έτος 1994 άρχιζε γι' αυτές νέα τριετία (1994-1995-1996), το 1994 θα αποτελέσει το έτος βάσης της νέας τριετίας των οικοδομών αυτών και η αξία αυτού του έτους θα επαναληφθεί και τα επόμενα δύο έτη 1995 και 1996.

Στις περιπτώσεις αυτές στη στήλη 8 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 211 του Ε.Ε.Δ. θα γραφτεί η τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή αυτή το 1993, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση για οικοδομές που ιδιοκατοικήθηκαν πρώτη φορά μέσα στο 1993 ή θα γραφτεί η αγοραία αξία που ισχύει στην περιοχή αυτή κατά το έτος 1994, που ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά η οικοδομή, στη στήλη 10 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 217 του Ε.Ε.Δ., αν εφαρμόζεται αντίστοιχα το σύστημα πραγματικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Η ίδια αξία θα επαναληφθεί και τα επόμενα δύο έτη 1995 και 1996.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και για τις εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων οικοδομές που ιδιοκατοικήθηκαν από προηγούμενα έτη και το 1994 αρχίζει γι' αυτές νέα τριετία.

Τέλος, για τις οικοδομές που ιδιοκατοικήθηκαν πρώτη φορά το έτος 1995 ή ιδιοκατοικούνται από παλιά και το έτος 1995 αρχίζει γι' αυτές νέα τριετία (1995-1996-1997) το 1995 θα αποτελέσει το έτος βάσης της νέας τριετίας των οικοδομών αυτών και η αξία αυτού του έτους θα επαναληφθεί και τα δύο επόμενα έτη 1996 και 1997.

Στις περιπτώσεις αυτές στη στήλη 8 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 211 του Ε.Ε.Δ. θα γραφτεί η τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή το έτος 1995 σύμφωνα με τις 1108283/383/ΠΟΛ. 1240/25.9.95, 1117531/423/ΠΟΛ. 1262/19.10.95 και 1120731/437/ΠΟΛ. 1270/31.10.1995 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Επίσης στον κωδικό αριθμό 217 του Ε.Ε.Δ. και στη στήλη 10 του εντύπου Ε8 θα γραφτεί η αγοραία αξία που ισχύει στην περιοχή το έτος 1995, αν εφαρμόζεται αντίστοιχα το σύστημα πραγματικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

Στον κωδικό αριθμό 218 θα γραφτούν οι μήνες που ιδιοκατοικήθηκε η κύρια κατοικία του φορολογουμένου, που θα μεταφερθούν από τον κωδικό 093 του πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996.

Ο κωδικός αριθμός 222 θα παραμείνει κενός.

Στους κωδικούς αριθμούς 212, 219, 223 θα μεταφέρονται με ακέραιους αριθμούς τα ποσά της επιφάνειας της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου που έχουν γραφτεί στις τρεις πρώτες σειρές της στήλης 4 του εντύπου Ε8. Τυχόν δεκαδικά ψηφία θα παραλείπονται.
Αν η κύρια κατοικία αποτελείται από περισσότερους του ενός ορόφους (συμπεριλαμβανομένου και του υπογείου) και έχει ενιαία λειτουργική ενότητα, θα γραφτεί, αντίστοιχα, σε τετραγ. μέτρα η επιφάνεια κάθε ορόφου χωριστά. Οι κωδικοί αυτοί αριθμοί, καθώς και ο κωδικός 218 θα συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν η κύρια κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που εφαρμόζεται ή όχι το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

Σε κάθε περίπτωση θα συμπληρώνεται η συνολική επιφάνεια της κύριας κατοικίας, χωρίς να αφαιρείται η επιφάνεια των 200 τ.μ., που απαλλάσσεται. Στην επιφάνεια της κύριας κατοικίας, προκειμένου να υπολογισθεί το απαλλασσόμενο των 200 τ.μ. από ιδιοκατοίκηση, περιλαμβάνεται και η επιφάνεια των αποθηκευτικών χώρων και
χώρων στάθμευσης. Θα συναθροισθούν δηλ. οι επιφάνειες που αναγράφηκαν στους κωδικούς 212, 219, 223 και 216 του Ε.Ε.Δ.

Επίσης, σε περίπτωση μονοκατοικίας, εκτός από τα παραπάνω, στην επιφάνεια της κύριας κατοικίας (κωδικοί 212, 219 και 223) περιλαμβάνεται και το λεβητοστάσιο και η αποθήκη καυσίμων. Σε περίπτωση που στην κύρια κατοικία υπάρχει συνιδιοκτησία μεταξύ των δύο συζύγων ή μεταξύ αυτών και των ανήλικων τέκνων τους θα συμπληρώνεται ένα μόνο Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο και στους πιο πάνω κωδικούς (212, 219, 223 και 216)
θα γράφεται το σύνολο της επιφάνειας της κατοικίας.

Σε περίπτωση που στην κύρια κατοικία υπάρχει συνιδιοκτησία μεταξύ γονέων και των ενήλικων τέκνων τους, εφόσον έχουν ίδια φορολογική υποχρέωση και υποβάλλουν δική τους δήλωση ή μεταξύ τρίτων προσώπων, θα συμπληρώνεται για κάθε συνιδιοκτήτη χωριστό Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο και τους πιο πάνω κωδικούς (212,
219, 223 και 216) θα γράφεται το μέρος της επιφάνειας που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας καθενός από αυτούς.
Στους κωδικούς αριθμούς 213, 220, 224 θα συμπληρώνονται οι συντελεστές ορόφου, ανάλογα με τον όροφο ή τους ορόφους της κύριας κατοικίας που συμπληρώθηκαν από το φορολογούμενο στις τρεις πρώτες σειρές της στήλης 2 του εντύπου Ε8, όπως οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται κατά την μεταβίβαση ακινήτων με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Οι συντελεστές αυτοί είναι τριψήφιοι δεκαδικοί αριθμοί που αποτελούνται από μονοψήφιο ακέραιο και δύο δεκαδικά ψηφία. Οι συντελεστές ορόφου είναι οι εξής προκειμένου για κύρια κατοικία που ιδιοκατοικείται πρώτη φορά το έτος 1993:

για το υπόγειο 0,60
για το ισόγειο 1,90
για τον 1ο όροφο 1,00
για τον 2ο όροφο 1,04
για τον 3ο όροφο 1,08
για τον 4ο όροφο 1,12
για τον 5ο όροφο 1,16
για τον 6ο όροφο 1,20
για τον 7ο όροφο και πάνω 1,24

Οι ίδιοι συντελεστές επαναλαμβάνονται για τις κατοικίες αυτές και τα έτη 1994 και 1995.
Προκειμένου για κύρια κατοικία που ιδιοκατοικείται πρώτη φορά το έτος 1994 ή ιδιοκατοικείται από προηγούμενα έτη και το 1994 αρχίζει νέα τριετία, οι συντελεστές ορόφου που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής:

για το υπόγειο 0,60
για το ισόγειο 1,20
για τον 1ο όροφο 1,10
για τον 2ο όροφο 1,05
για τον 3ο όροφο 1,10
για τον 4ο όροφο 1,15
για τον 5ο όροφο 1,20
για τον 6ο όροφο και πάνω 1,25

Οι ίδιοι συντελεστές θα επαναληφθούν για τις κατοικίες αυτές και τα δύο επόμενα έτη 1995 και 1996.
Επίσης, οι ίδιοι συντελεστές θα επαναληφθούν και σε περίπτωση που η κύρια κατοικία ιδιοκατοικείται πρώτη φορά το έτος 1995 ή ιδιοκατοικείται από προηγούμενα έτη και το 1995 αρχίζει νέα τριετία. Οι συντελεστές αυτοί, εκτός
από το έτος βάσης 1995, θα επαναληφθούν και τα δύο επόμενα έτη 1996 και 1997. Οι συντελεστές ορόφου, όπως φαίνονται στους παραπάνω πίνακες (0,90 ή 1,00 ή 1,20 κ.λπ.) θα καταχωρούνται αντίστοιχα στο Ε.Ε.Δ.

Στον κωδικό αριθμό 214 θα μεταφέρεται ο συντελεστής πρόσοψης της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, που έχει αναγραφεί από τον ίδιο ανάλογα με τη θέση της οικοδομής στις τρεις πρώτες σειρές της στήλης 3 του εντύπου Ε8. Κι ο συντελεστής αυτός είναι τριψήφιος δεκαδικός αριθμός που αποτελείται από μονοψήφιο ακέραιο και δύο δεκαδικά ψηφία. Οι συντελεστές πρόσοψης που εφαρμόζονται κατά τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας ακινήτων που ίδιοκατοικούνται σε κάθε περίπτωση και που έχουν αναγραφεί στις οδηγίες του εντύπου Ε8, είναι οι εξής:

1,05 αν το διαμέρισμα ή κατοικία βλέπει σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή έχει πρόσοψη σε πλατεία.

1,00 αν το διαμέρισμα ή κατοικία βλέπει μόνο σε ένα δρόμο (πρόσοψη).

0,80 αν το διαμέρισμα ή κατοικία βλέπει αποκλειστικά στον πίσω ακάλυπτο χώρο.

Στους κωδικούς αριθμούς 215, 221 και 225 θα γράφονται για κάθε όροφο χωριστά οι συντελεστές παλαιότητας της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, ανάλογα με τα έτη έκδοσης της οικοδομικής άδειας που συμπληρώθηκαν από το φορολογούμενο στις τρεις πρώτες σειρές της στήλης 7 του εντύπου Ε8, όπως οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται κατά τη μεταβίβαση ακινήτων με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Οι συντελεστές αυτοί είναι τριψήφιοι δεκαδικοί αριθμοί που αποτελούνται από μονοψήφιο ακέραιο και δύο δεκαδικά ψηφία. Οι συντελεστές παλαιότητας σε κάθε περίπτωση είναι οι εξής:

1- 5 χρόνια 0,90
6-10 χρόνια 0,80
11-15 χρόνια 0,75
16-20 χρόνια 0,70
21-25 χρόνια 0,65
26 και πάνω 0,60

Σημειώνεται ότι η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά την πάροδο 2ετίας από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους δεν υπολογίζεται για την παλαιότητα. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας οικοδομής μέχρι συμπλήρωση της διετίας θα γράφεται ο συντελεστής 1,00.

Στον κωδικό αριθμό 216 θα μεταφερθεί η συνολική επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ της κύριας κατοικίας, με ακέραιο αριθμό (τυχόν δεκαδικά ψηφία παραλείπονται) που γράφεται από το φορολογούμενο στην αντίστοιχη ένδειξη της στήλης 9 του εντύπου Ε8.

Η συνολική επιφάνεια των δύο αυτών βοηθητικών χώρων έχει ιδιαίτερο συντελεστή επιφάνειας 0,20 σε περίπτωση αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή θα βρίσκεται χωριστά η αντικειμενική αξία των χώρων αποθήκης και γκαράζ με συντελεστή επιφάνειας 0,20. Η αξία αυτή θα προστίθεται στην αξία που προσδιορίζεται για το κύριο μέρος της κατοικίας.

Σημειώνεται ότι κατά τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της αποθήκης και του γκαράζ η επιφάνειά τους δεν πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή επιφανείας.

Στον κωδικό αριθμό 241 του Ε.Ε.Δ. γράφεται από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ ο κατάλληλος συντελεστής επιφάνειας, που επιλέγεται από τους πιο κάτω πίνακες ανάλογα με τα τετρ. μέτρα της επιφάνειας της κύριας κατοικίας που έχει αναγραφεί στους κωδικούς αριθμούς 212, 219 και 223 του Ε.Ε.Δ. ως εξής:

για επιφάνεια μέχρι και 40 τ.μ. 1,05
για επιφάνεια πάνω από 40 τ.μ. μέχρι και 150 τ.μ. 1,00
για επιφάνεια πάνω από 150 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. 1,05
για επιφάνεια πάνω από 200 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. 1,10
για επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. 1,15

Οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται για κατοικίες που ιδιοκατοικήθηκαν το 1993. Για κατοικίες που ιδιοκατοικήθηκαν πρώτη φορά το 1994 και γι' αυτές που ιδιοκατοικήθηκαν από προηγούμενα έτη και το 1994 αρχίζει νέα τριετία, καθώς και γι' αυτές που ιδιοκατοικήθηκαν πρώτη φορά το 1995 ή ιδιοκατοικήθηκαν από
προηγούμενα έτη και το 1995 αρχίζει νέα τριετία, θα εφαρμοστούν οι εξής συντελεστές επιφάνειας:

για επιφάνεια μέχρι και 25 τ.μ. 1,05
για επιφάνεια πάνω από 25 τ.μ. μέχρι και 100 τ.μ. 1,00
για επιφάνεια πάνω από 100 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. 1,05
για επιφάνεια πάνω από 200 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. 1,10
για επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. μέχρι και 500 τ.μ. 1,20
για επιφάνεια πάνω από 500 τ.μ. 1,30

Αν η κύρια κατοικία αποτελείται από περισσότερους του ενός ορόφους με ενιαία λειτουργική ενότητα, θα εφαρμοστεί ο συντελεστής επιφάνειας που αναλογεί στο άθροισμα της επιφάνειας όλων των ορόφων, μη συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας της αποθήκης και του γκαράζ.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση συνιδιοκτησίας θα εφαρμόζεται από το ΚΕΠΥΟ (ή από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ σε χειρόγραφη εκκαθάριση) και ο μειωτικός συντελεστής συνιδιοκτησίας που εφαρμόζεται στη φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων 0,90. Ο συντελεστής αυτός δεν εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής
κυριότητας από την επικαρπία. Οι συντελεστές επιφάνειας (1.05, 1.00, 1.05, 1.10, 1.15 ή 1.05, 1.00, 1.05, 1.10, 1.20, 1.30) και συνιδιοκτησίας (0,90) εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που ισχύει το σύστημα αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και όχι επί πραγματικών αξιών.

Στον κωδικό αριθμό 217 θα μεταφέρεται από τις τρεις πρώτες σειρές της στήλης 10 του εντύπου Ε8 η συνολική ετήσια πραγματική - αγοραία αξία της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, κι όχι η αγοραία αξία που αντιστοιχεί σε τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση που η κύρια κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που δεν
εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Αν η κύρια κατοικία ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά το έτος 1993 στη στήλη 10 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 217 του Ε.Ε.Δ. θα αναγραφεί η πραγματική αξία που ισχύει στην περιοχή κατά το χρόνο που ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά στο 1993 η οικοδομή. Αν η κύρια κατοικία ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά το έτος 1994 ή από προηγούμενα έτη και το έτος 1994 αρχίζει νέα τριετία (1994-1995-1996) στη στήλη 10 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 217 του Ε.Ε.Δ. θα αναγραφεί η πραγματική αξία που ισχύει στην περιοχή αυτή το έτος 1994. Τέλος, αν η κύρια κατοικία ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά το έτος 1995 ή από προηγούμενα έτη και το έτος 1995 αρχίζει νέα τριετία (1995 - 1996 - 1997), στη στήλη 10 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 217 του Ε.Ε.Δ. θα αναγραφεί η πραγματική αξία που ισχύει στην περιοχή αυτή το έτος 1995. Σε περίπτωση που συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 217, δε θα συμπληρώνεται άλλη ένδειξη (κωδικός) της ίδιας ενότητας, εκτός από τους κωδικούς 218, 212, 219, 223 και 216 σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους για τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών.

ΙΙ. Στον κωδικό αριθμό 226 θα μεταφερθεί η τιμή ζώνης της πρώτης δευτερεύουσας (μη εξοχικής ή εξοχικής) κατοικίας του φορολογουμένου, που συμπληρώνεται από το φορολογούμενο στις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 8 του εντύπου Ε8, εφόσον η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία βρίσκεται σε περιοχή, που έχει
εφαρμογή το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Αν υπάρχει δευτερεύουσα μη εξοχική κατοικία και μία ή περισσότερες εξοχικές δευτερεύουσες κατοικίες, ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία λαμβάνεται η μη εξοχική που αναγράφεται στον κωδικό 092 του πίνακα 5 της δήλωσης και η άλλη ή οι άλλες
δευτερεύουσες κατοικίες θα γραφτούν στις λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες του κωδικού 121-122.

Αν υπάρχουν περισσότερες δευτερεύουσες μη εξοχικές κατοικίες, η μία απ' αυτές αποτελεί την πρώτη δευτερεύουσα κατοικία που αναγράφεται στον κωδικό 092 του πίνακα 5 της δήλωσης και η άλλη ή οι άλλες δευτερεύουσες κατοικίες θα γραφτούν στις λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες.

Επίσης, αν υπάρχουν περισσότερες από μία εξοχικές κατοικίες, η μία αποτελεί την πρώτη δευτερεύουσα εξοχική κατοικία που θα αναγραφεί στον κωδικό 095 του πίνακα 5 της δήλωσης και η άλλη ή οι άλλες δευτερεύουσες κατοικίες αποτελούν λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες του κωδικού 121-122.

Αν κατά τη διάρκεια του έτους υπάρχει αλλαγή στην πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (π.χ. πώληση παλαιάς - αγορά νέας πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας) στην ένδειξη του πίνακα 5 απέναντι από τους κωδικούς 117-118 ή 119-120 της δήλωσης, κατά περίπτωση, θα γράφονται τα στοιχεία της αρχικής πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας
(εξοχικής ή μη εξοχικής), ενώ τα στοιχεία της τελευταίας πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας θα γραφτούν στις λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες (κωδικός 121-122).

Τα όσα αναφέρονται στη συμπλήρωση του κωδικού αριθμού 211 σχετικά με την τιμή ζώνης της κύριας κατοικίας, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη συμπλήρωση της τιμής ζώνης της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας στον κωδικό αριθμό 226.

Στον κωδικό αριθμό 233 θα γραφτούν οι μήνες που ιδιοκατοικήθηκε η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία του φορολογουμένου, οι οποίοι θα μεταφερθούν από τον κωδικό 094 ή 096, κατά περίπτωση, του πίνακα 5, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996.

Στον κωδικό αριθμό 237 θα γραφτούν οι πιο κάτω κωδικοί:

Ο κωδικός 92 αν η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία είναι μη εξοχική που γράφεται στον κωδικό 092 του πίνακα 5 της δήλωσης.

Ο κωδικός 95 αν η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία είναι εξοχική που γράφεται στον κωδικό 095 του πίνακα 5 της δήλωσης.

Στους κωδικούς αριθμούς 227, 234 και 238 θα μεταφέρονται με ακέραιους αριθμούς (τυχόν δεκαδικά ψηφία θα παραλείπονται) τα ποσά της επιφάνειας της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογουμένου, που έχουν γραφτεί, για κάθε όροφο χωριστά, στις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 4 του εντύπου Ε8. Τα όσα αναφέρονται στη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 212, 219 και 223 σχετικά με την επιφάνεια της κύριας κατοικίας έχουν ανάλογη εφαρμογή.

Στους κωδικούς αριθμούς 228, 235 και 239 θα συμπληρώνονται οι συντελεστές ορόφου, ανάλογα με τον όροφο ή τους ορόφους της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας που συμπληρώθηκαν από το φορολογούμενο στις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 2 του εντύπου Ε8. Για τους συντελεστές ορόφου της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται πιο πάνω για τη συμπλήρωση των συντελεστών ορόφου της κύριας κατοικίας στους κωδικούς αριθμούς 213, 220 και 224.

Στον κωδικό αριθμό 229 θα μεταφέρεται ο συντελεστής πρόσοψης της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογουμένου που έχει αναγραφεί από τον ίδιο, ανάλογα με τη θέση της οικοδομής στις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 3 του εντύπου Ε8. Οσα αναφέρονται για το συντελεστή πρόσοψης της κύριας κατοικίας (κωδικό αριθμό 214), ισχύουν ανάλογα και για το συντελεστή πρόσοψης της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας.

Στους κωδικούς αριθμούς 230, 236 και 240 θα γράφονται για κάθε όροφο χωριστά οι συντελεστές παλαιότητας της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογουμένου, ανάλογα με τα έτη έκδοσης της οικοδομικής άδειας που συμπληρώθηκαν από τον ίδιο στις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 7 του εντύπου Ε8. Οσα αναφέρονται για τους συντελεστές παλαιότητας της κύριας κατοικίας (κωδικοί αριθμοί 215, 221 και 225) εφαρμόζονται ανάλογα και για τους συντελεστές παλαιότητας της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας.

Στον κωδικό αριθμό 231 θα γραφτεί η συνολική επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ της πρώτης δευτερεύουσας (μη εξοχικής ή εξοχικής) κατοικίας που έχει συμπληρωθεί από το φορολογούμενο στην αντίστοιχη ένδειξη δεύτερης ενότητας της στήλης 9 του εντύπου Ε8, με ακέραιο αριθμό (τυχόν δεκαδικά ψηφία παραλείπονται). Εφαρμόζονται κι εδώ ανάλογα όσα αναφέρονται πιο πάνω για τη συμπλήρωση του κωδικού αριθμού 216.

Στον κωδικό αριθμό 242 αναγράφεται από τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. ο κατάλληλος συντελεστής επιφάνειας που επιλέγεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω στον κωδικό αριθμό 241 του Ε.Ε.Δ. και ανάλογα με τα ποσά της επιφάνειας της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας που έχει αναγραφεί στους κωδικούς αριθμούς 227, 234 και
238 του Ε.Ε.Δ.

Στον κωδικό αριθμό 232 θα μεταφέρεται από τις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 10 του εντύπου Ε8 η συνολική ετήσια πραγματική αγοραία αξία της πρώτης δευτερεύουσας (μη εξοχικής ή εξοχικής) κατοικίας του φορολογουμένου σε περίπτωση που η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που δεν
εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Οσα αναφέρονται πιο πάνω για τη συμπλήρωση του κωδικού 217 εφαρμόζονται κι εδώ ανάλογα. Σε περίπτωση που συμπληρώνεται ο κωδικός 232 δεν θα συμπληρώνεται άλλη ένδειξη (κωδικός) της δεύτερης ενότητας, εκτός από τους κωδικούς 233, 237, 227, 234, 238 και 231, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους για τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών.

ΙΙΙ. Στον κωδικό αριθμό 270 θα μεταφερθεί η τιμή ζώνης της νέας κύριας κατοικίας, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί από τον ίδιο (το φορολογούμενο) στις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 8 του εντύπου Ε8, αν κατά τη διάρκεια του έτους υπάρχει αλλαγή κύριας κατοικίας (νέα κύρια) του φορολογουμένου και βρίσκεται σε περιοχή που έχει εφαρμογή το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Τα όσα αναφέρονται στη συμπλήρωση του κωδικού 211 σχετικά με την τιμή ζώνης της κύριας κατοικίας έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη συμπλήρωση της τιμής ζώνης της νέας κύριας κατοικίας του κωδικού αριθμού 270.

Στον κωδικό αριθμό 277 θα γραφτούν κατά περίπτωση οι μήνες ιδιοκατοίκησης της νέας κύριας κατοικίας του φορολογουμένου.

Ο κωδικός 281 θα παραμείνει κενός.

Στους κωδικούς αριθμούς 271, 278 και 282 θα μεταφέρονται με ακέραιους αριθμούς (τυχόν δεκαδικά ψηφία θα παραλείπονται) τα ποσά της επιφάνειας της νέας κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, που έχουν γραφτεί, για κάθε όροφο χωριστά στις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 4 του εντύπου Ε8. Οσα αναφέρονται για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 212, 219 και 223, έχουν ανάλογη εφαρμογή για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 271, 278 και 282.

Στους κωδικούς αριθμούς 272, 279 και 283 θα συμπληρώνονται οι συντελεστές ορόφου, ανάλογα με τον όροφο ή τους ορόφους της νέας κύριας κατοικίας που γράφονται στις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 2 του εντύπου Ε8. Για τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται για τη συμπλήρωση των κωδικών 213, 220 και 224.

Στον κωδικό αριθμό 273 θα μεταφέρεται ο συντελεστής πρόσοψης της νέας κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, που έχει αναγραφεί από τον ίδιο, ανάλογα με τη θέση της οικοδομής στις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 3 του εντύπου Ε8.
Οσα αναφέρονται για τη συμπλήρωση του κωδικού 214 ισχύουν ανάλογα και για το συντελεστή πρόσοψης της νέας κύριας κατοικίας.

Στους κωδικούς αριθμούς 274, 280 και 284 θα γράφονται για κάθε όροφο χωριστά, οι συντελεστές παλαιότητας της νέας κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, ανάλογα με τα έτη έκδοσης της οικοδομικής άδειας που συμπληρώθηκαν από τον ίδιο στις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 7 του Εντύπου Ε8. Οσα
αναφέρονται για τη συμπλήρωση των κωδικών 215, 221 και 225 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη συμπλήρωση των συντελεστών παλαιότητας της νέας κύριας κατοικίας.

Στον κωδικό αριθμό 275 θα γραφτεί η συνολική επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ της νέας κύριας κατοικίας που συμπληρώνεται από το φορολογούμενο στην αντίστοιχη ένδειξη της τρίτης ενότητας της στήλης 9 του εντύπου Ε8, (με ακέραιο αριθμό). Οσα αναφέρονται για τη συμπλήρωση του κωδικού 216, εφαρμόζονται
ανάλογα και για τη συμπλήρωση του κωδικού 275.

Στον κωδικό αριθμό 243 αναγράφεται από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ ο κατάλληλος συντελεστής επιφάνειας της νέας κύριας κατοικίας που επιλέγεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω στον κωδικό αριθμό 241 του Ε.Ε.Δ. κι ανάλογα με τα ποσά της επιφάνειας της νέας κύριας κατοικίας που έχει αναγραφεί στους κωδικούς αριθμούς 271, 278 και 282 του Ε.Ε.Δ.

Στον κωδικό αριθμό 276 θα μεταφέρεται από τις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 10 του εντύπου Ε8 η συνολική πραγματική - αγοραία αξία της νέας κύριας κατοικίας του φορολογουμένου και όχι η αγοραία αξία που αντιστοιχεί σε τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που συμπληρώνεται ο κωδικός
αριθμός 276 δεν θα συμπληρώνεται άλλη ένδειξη (κωδικός) της ίδιας ενότητας εκτός από τους κωδικούς 277, 271, 278, 282 και 275 σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους για τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών. Σε περίπτωση σύστασης επικαρπίας σε οικοδομή θα συμπληρώνεται στο όνομα του επικαρπωτή το Εντυπο Ε8 και το Ε.Ε.Δ., όπως συμπληρώνεται για τον κύριο της οικοδομής, σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η εκκαθάριση θα γίνεται χειρόγραφη από τους εφοριακούς υπαλλήλους και δεν χρειάζεται συμπλήρωση του Ε.Ε.Δ.:

α) όταν κατά το έτος 1995 τόσο οι μήνες ιδιοκατοίκησης της κύριας κατοικίας, όσο και της δευτερεύουσας κατοικίας είναι κάτω από 12,

β) όταν υπάρχει αλλαγή κύριας κατοικίας σε νέα κύρια κατοικία η οποία ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες (που δεν είναι σύζυγοι ή γονείς με ανήλικα παιδιά) και αντίστροφα,

γ) στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας της ιδιοκατοικούμενης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, μεταξύ των συζύγων ή μεταξύ γονέων και των ανήλικων τέκνων τους, στις οποίες κατά τη διάρκεια του έτους μεταβάλλεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους λόγω θανάτου κάποιου από αυτούς. Για πληρέστερη κατανόηση παραθέτουμε τα πιο κάτω παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο:

Ο Νικόλαος Κωνσταντίνου του Ιωάννη ιδιοκατοικεί το 1995 σε ιδιόκτητο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί του 4ου ορόφου, επιφάνειας 195 τ.μ. που έχει πρόσοψη στους δρόμους Ηρακλείου και Μητσάκη και υπάγεται διοικητικά στο 5ο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του από το έτος 1977. Η άδεια ανέγερσης της πολυκατοικίας εκδόθηκε στις 1.10.1975. Στο υπόγειο της πολυκατοικίας υπάρχει αποθήκη επιφάνειας 25 τ.μ. Η είσοδος της πολυκατοικίας είναι επί της οδού Ηρακλείου 5.

Υπολογισμός ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:

Διαμέρισμα: (Ε Χ Σ.Πρ. Χ Σ.Επ. Χ Σ.Ορ. Χ Σ.Πα. Χ Τ.Ζ. Χ 3,5%)
195 Χ 1,05 Χ 1,05 Χ 1,15 Χ 0,70 Χ 128.000 Χ 3,5% = 775.330
Αποθήκη: (Ε Χ 0,20 Χ Σ.Πα. Χ Τ.Ζ. Χ 3,5%)
25 Χ 0,20 Χ 0,70 Χ 128.000 Χ 3,5% = 15.680
---


Συν. επιφ. 220 τ.μ. Συνολ. ακαθ. τεκμ. εισοδ. 791.010

Υπολογισμός φορολ. ακαθ. εισοδήματος, μετά την αφαίρεση των 200 τ.μ. που απαλλάσσεται από το φόρο: 791.010 Χ 20 = 71.910
---
220

Παράδειγμα 2ο:

Εστω ότι η σύζυγος του φορολογουμένου Ευαγγελία Κωνσταντίνου, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 33% από κληρονομικό δικαίωμα μαζί με τα αδέλφια της σε πατρική οικία στα Χανιά Κρήτης. Πρόκειται για ισόγειο μονοκατοικία, παλαιάς κατασκευής, πλέον της 25ετίας με επιφάνεια 140 τ.μ., επί οικοπέδου 1.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Καλαμάκι εκτός σχεδίου της πόλης των Χανίων Κρήτης, με πρόσοψη σε αγροτικό δρόμο. Η οικία αυτή χρησιμοποιείται από το 1993 ως πρώτη δευτερεύουσα εξοχική κατοικία για τρεις μήνες (1.6-31.8.95). Η συνολική αγοραία αξία του υπόψη ακινήτου το 1993 είναι 14.000.000 δρχ.

Υπολογισμός του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:

(Α.Α. Χ Π.Συν. Χ Μ.Κ. Χ 4%)
14.000.000 Χ 33% Χ 3 Χ 4% * = 46.200
----
12

* Σημείωση: Ο συντελεστής 4% εφαρμόζεται επειδή το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που ισχύει πραγματικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων  (άρθ. 22 Ν.2238/1994).

Παράδειγμα 3ο:

Ο Κων/νος Δημητρίου του Σπυρίδωνος μετά της συζύγου του Ελένης αγόρασε στις 1.5.1995 διώροφη οικία στην Κηφισιά 365 τ.μ. κατά ποσοστό 50% καθένας, την οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία τους. Πρόκειται για διώροφη οικία με ενιαία λειτουργική ενότητα επί οικοπέδου 1.000 τ.μ. που έχει πρόσοψη επί της οδού Ελευθερώτριας 35 στην Κηφισιά. Αποτελείται από υπόγειο χώρο επιφάνειας 70 τ.μ. που επικοινωνεί με το ισόγειο και τον 1ο όροφο. Επίσης στον υπόγειο χώρο υπάρχει λεβητοστάσιο και αποθήκη καυσίμων επιφάνειας 25 τ.μ. καθώς και χώρος γκαράζ επιφάνειας 20 τ.μ. και αποθήκη 20 τ.μ. Το ισόγειο έχει επιφάνεια 130 τ.μ. και ο 1ος όροφος 100 τ.μ. Η άδεια ανέγερσης της οικοδομής του υπογείου και ισογείου εκδόθηκε στις 2.1.1988 και του πρώτου ορόφου το 1993.

Υπολογισμός του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος

Υπόγειο: ( Ε Χ Σ.Επ. Χ Σ.Πρ. Χ Σ.Ορ. Χ Σ.Συν. Χ Σ.Πα. Χ Τ.Ζ. Χ Μ.Κ. Χ 3,5%)
95 Χ 1,20 Χ 1,00 Χ 0,60 Χ 0,90 Χ 0,90 Χ 440.000 Χ 8 Χ 3,5% = 568.814
----
12
Ισόγειο: (Ε Χ Σ.Επ. Χ Σ.Πρ. Χ Σ.Ορ. Χ Σ.Συν. Χ Σ.Πα. Χ Τ.Ζ. Χ Μ.Κ. Χ 3,5%)
130 Χ 1,20 Χ 1,00 Χ 1,20 Χ 0,90 Χ 0,90 Χ 440.000 Χ 8 Χ 3,5% = 1.556.755
----
12
1ος όρ.: ( Ε Χ Σ.Επ. Χ Σ.Πρ. Χ Σ.Ορ. Χ Σ.Πα. Χ Σ.Συν. Χ Τ.Ζ. Χ Μ.Κ. Χ 3,5%)
100 Χ 1,20 Χ 1,00 Χ 1,10 Χ 1,00 Χ 0,90 Χ 440.000 Χ 8 Χ 3,5% = 1.219.680
----
12
Αποθήκη: (Ε Χ 0,20 Χ Σ.Πα. Χ Σ.Συν. Χ Τ.Ζ. Χ Μ.Κ. Χ 3,5%)
40 Χ 0,20 Χ 0,90 Χ 0,90 Χ440.000Χ 8 Χ 3,5% = 66.528
--- ---
Συν. επιφ. 365 τ.μ. 12 Συν. ακ. τεκ. εισ. 3.411.777

Υπολογισμός φορολογητέου ακαθ. τεκμαρτού εισοδήματος μετά την αφαίρεση των 200 τ.μ. που απαλλάσσονται από το φόρο:

3.411.777 Χ 165 = 1.542.310
---
365
Ακαθ. τεκμ. εισόδημα από ιδιοκατοίκηση του Κων/νου Δημητρίου:

1.542.310 Χ 50% = 771.155 και

Ακαθ. τεκμ. εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της Ελένης Δημητρίου:

1.542.310 Χ 50% = 771.155

Παράδειγμα 4ο:

Ο φορολογούμενος Κων/νος Ν.Φωτίου αγόρασε στις 1.5.95 διαμέρισμα πολυκατοικίας 1ου ορόφου, επιφάνειας 250 τ.μ. με πρόσοψη επί της οδού Κοραή 18 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Η άδεια ανέγερσης της πολυκατοικίας εκδόθηκε στις 13.10.1988. Επίσης ο ανωτέρω έχει στην κατοχή του μία μονοκατοικία επί της οδού Αχιλλέως 23 στο Π.Φάληρο την οποία χρησιμοποιεί από 1.1-31.12.95 ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. πρόκειται για ισόγεια μονοκατοικία 280 τ.μ. μετά του οικοπέδου της επιφάνειας 360 τ.μ., με πρόσοψη επί της οδού Αχιλλέως του Δήμου Π.Φαλήρου, που κατοικείται από το 1992. Η άδεια ανέγερσης της μονοκατοικίας εκδόθηκε στις 4.3.1985.

Υπολογισμός ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:

α) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. κύριας κατοικίας

(Ε Χ Σ.Επ. Χ Σ.Ορ. Χ Σ.Πρ. Χ Σ.Πα. Χ Τ.Ζ. Χ Μ.Κ. Χ 3,5%)
250 Χ 1,10 Χ 1,10 Χ 1,00 Χ 0,90 Χ 235.000 Χ 8 Χ 3,5% = 1.492.838
---
12

β) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. δευτερεύουσας κατοικίας

(Ε Χ Σ.Επ. Χ Σ.Ορ. Χ Σ.Πρ. Χ Σ.Πα. Χ Τ.Ζ. Χ Μ.Κ. Χ 3,5%)
280 Χ 1,10 Χ 1,20 Χ 1,00 Χ 0,80 Χ 220.000 Χ 12 Χ 3,5% = 2.276.736
----
12
Υπολογισμός φορολογητέου ακαθ. τεκμ. εισοδήματος μετά την αφαίρεση των 200 τ.μ. που απαλλάσσονται από το φόρο:

α) Διάστημα 1.1 - 30.4.95

Φορολ. Εισ. Πρ. Δευτ. Κατ.: 2.276.736 Χ 4 Χ 80 = 216.832
--- ---
12 280
β) Διάστημα 1.5 - 31.12.95

Φορ. Εισ. κύριας κατοικίας: 1.492.838 Χ 50 = 298.568
---
250
Φορ. Εισ. πρωτ. δευτ. κατοικ.: 2.276.736 Χ 8 Χ 280 = 1.517.824
--- ---
12 280
Αρα: Συνολ. ετήσιο φορολ. εισοδ. κύριας κατοικίας: 298.568

και Συνολ. ετήσιο φορολ. εισοδ. πρ. δευτ. κατοικίας: 216.832 + 1.517.824 = 1.734.656

Παράδειγμα 5ο

Ο Δημήτριος Γεωργ. Σπηλιόπουλος ιδιοκατοικεί από 1.1-31.12.95 σε ιδιόκτητο διαμέρισμα πολυκατοικίας 2ου ορόφου επιφανείας 80 τ.μ., με πρόσοψη επί της οδού Κόντου 12 και Ι. Δροσοπούλου που υπάγεται διοικητικά στο 5ο Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του από το έτος 1993. Η άδεια ανέγερσης της πολυκατοικίας εκδόθηκε στις 15.6.1960. Επίσης, ο ίδιος φορολογούμενος ιδιοκατοικεί από 1.1-31.12.1995 και πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, επιφάνειας 130 τ.μ., την οποία απέκτησε το 1992. Πρόκειται για διαμέρισμα 4ου ορόφου επί της οδού Ιθάκης 18 στην Κυψέλη, με πρόσοψη επί της Πλατείας Αγίου Γεωργίου. Η άδεια ανέγερσης της πολυκατοικίας εκδόθηκε το 1963.

Υπολογισμός ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:

α) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. κύριας κατοικίας

(Ε Χ Σ.Επ. Χ Σ.Ορ. Χ Σ.Πρ. Χ Σ.Πα. Χ Τ.Ζ. Χ Μ.Κ. Χ 3,5%)
80 Χ 1,00 Χ 1,04 Χ 1,05 Χ 0,60 Χ 175.000 Χ 12 Χ 3,5% = 321.048
----
12
β) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. πρώτης δευτ. κατοικίας

(Ε Χ Σ.Επ. χ Σ.Ορ. Χ Σ.Πρ. Χ Σ.Πα. Χ Τ.Ζ. Χ Μ.Κ. Χ 3,5%)
130 Χ 1,05 Χ 1,15 Χ 1,05 Χ 0,60 Χ 175.000 Χ 12 Χ 3,5% = 605.727
----
12
Συν.Επ. 210 τ.μ.

Το ακαθ. τεκμ. εισόδημα της κύριας κατοικίας απαλλάσσεται, γιατί υπολείπεται των 200 τ.μ.
Φορ.τεκμ.εισόδ. πρώτης δευτ. κατοικίας: (130 + 80) - 200 Χ 605.727 = 75.716


80

Οπου στα πιο πάνω παραδείγματα αναφέρεται:

Χ = Σύμβολο πολλαπλασιασμού
Ε = Επιφάνεια
Σ.Επ. = Συντελεστής Επιφάνειας
Σ.Συν. = Συντελεστής Συνιδιοκτησίας
Σ.Πρ. = Συντελεστής Πρόσοψης
Σ.Ορ. = Συντελεστής Ορόφου
Σ.Πα. = Συντελεστής Παλαιότητας
Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης
Π.Συν. = Ποσοστό συνιδιοκτησίας
Μ.Κ. = Μήνες Κυριότητας
Α.Α. = Αγοραία Αξία
Φορ. εισοδ. = Φορολογητέο εισόδημα
Συν. Επ. = Συνολική επιφάνεια
Συν.ακ.τεκ.εισ. = Συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα
Κυρ. κατοικία = Κύρια κατοικία
Πρωτ.δευτ.κατ. = Πρώτη δευτερεύουσα κατοικία
Από ιδιοκ. = Από ιδιοκατοίκηση
Ακαθ. τεκμ. = Ακαθάριστο τεκμαρτό
Φορ.τεκμ.εισοδ. = Φορολογητέο τεκμαρτό εισόδημα

Η συμπλήρωση του εντύπου Ε8 και του Ε.Ε.Δ. για τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραδειγμάτων θα γίνει όπως στα υποδείγματα που επισυνάπτονται. Η προμήθεια των εντύπων του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνεται από την Υπηρεσία Διαχείρησης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου. Προς αποφυγή λαθών σημειώνεται ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται πρωτότυπα έντυπα του Ε.Ε.Δ. και όχι φωτοτυπίες των υποδειγμάτων που επισυνάπτονται ως παράρτημα της παρούσας.
Τέλος οι κ.κ. Επιθεωρητές παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή της παρούσας.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης