1009969/9030/1303/24.1.2008

Εφαρμογή ή μη του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% σε παροχή τηλεφωνικών γραμμών σταθερής τηλεφωνίας, δεδομένων και Internet

24 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1009969/9030/1303/24.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή ή μη του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% σε παροχή  τηλεφωνικών γραμμών σταθερής τηλεφωνίας, δεδομένων και Internet.Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), η μείωση κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α., που ορίζεται στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, και τα νησιά Θάσο, Σαμοθράκη, 8όρειες Σποράδες και Σκύρο, ισχύει και για τις υπηρεσίες που εκτελούνται υλικά στην περιοχή των ανωτέρω νησιών από υποκείμενο στο φόρο, ο  οποίος κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός είναι εγκατεστημένος στην περιοχή αυτή.

2. Με τις ΕΔΥΟ 1089868/5701/0014/ΠΟΛ.1254/10.12.1990 και 1131481/ 7043/0014/ ΠΟΛ.1282/23.12.1992, διευκρινίστηκε ότι, στην περίπτωση της παροχής υπηρεσίας, οι κατά τα ανωτέρω μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής δύο προϋποθέσεις:

α) οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκειμένους στο φόρο που έχουν την εγκατάσταση τους στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές. Στην έννοια της εγκατάστασης " περιλαμβάνεται η ύπαρξη της έδρας ή του κεντρικού ή υποκαταστήματος, από τα οποία πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών. Η ύπαρξη εγκατάστασης στα νησιά αυτά αποδεικνύεται με τη βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών ή δήλωσης λειτουργίας υποκαταστήματος.

β) ολοκληρώνεται υλικά η εκτέλεσή τους εντός των περιοχών αυτών.

3. Από το έγγραφό σας, προκύπτει ότι, η εταιρεία σας διαθέτει τηλεπικοινωνιακούς  κόμβους σε συγκεκριμένα νησιά του Αιγαίου από τους οποίους παρέχει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας κα., lnternet (ADSL) σε διάφορους πελάτες . στα νησιά αυτά. Όπως διευκρινίζετε στο έγγραφό σας, κάθε πελάτης για τη λήψη των υπηρεσιών αυτών έχει μία σύνδεση σε κάθε τοπικό κόμβο που αναγνωρίζεται μέσω του τηλεφωνικού του αριθμού.

4. Η παροχή υπηρεσίας από την εταιρία σας συνίσταται στην παροχή πρόσβασης των συνδρομητών στο τηλεφωνικό δίκτυο και στο διαδίκτυο μέσω τηλεφωνικών γραμμών σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσία η οποία ολοκληρώνεται στις ανωτέρω νησιωτικές περιοχές, καθώς η πρόσβαση αυτή πραγματοποιείται από συσκευές και τηλεφωνικές γραμμές που βρίσκονται στις περιοχές αυτές μέσω της εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών κόμβων που έχετε στα νησιά αυτά.

5. Οι τηλεπικοινωνιακοί κόμβοι επειδή σ' αυτούς υπάρχει το στοιχείο της επαγγελματικής εγκατάστασης από τους οποίους έμμεσα παρέχονται υπηρεσίες σταθερής  τηλεφωνίας και lnternet (ADSL) σε πελάτες των προαναφερόμενων περιοχών μπορεί να χαρακτηριστούν και ως υποκαταστήματα. συναλλακτική δραστηριότητα τήρησης βιβλίων υπο.καταστήματος. Σημειώνεται ότι εφόσον στους χώρους αυτούς δεν πραγματοποιείται καμία  (ταμειακές - συμψηφιστικές πράξεις) δεν συντρέχει λόγος

6. Κατόπιν των ανωτέρω, οι εν λόγω υπηρεσίες υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%), επισημαίνοντας ότι ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανήκει, σε κάθε περίπτωση, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
 

Taxheaven.gr