1055636/269/15.7.2009

Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίου αποθήκης

15 Ιούλ 2009

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1055636/269/15.7.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίου αποθήκης.


Με την από 3-6-2009 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν η εταιρεία σας με την επωνυμία ……… που ασχολείται με την εκμετάλλευση εστιατορίων σε μεγάλες επιχειρήσεις και Ιδρύματα, εξυπηρετώντας το προσωπικό και τους επισκέπτες των ως άνω εταιρειών, καθώς και με την διεξαγωγή δεξιώσεων σε εταιρείες και ιδιώτες, απαλλάσσεται από την  τήρηση Βιβλίου Αποθήκης.

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.  (Π.Δ.186/1992) ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ή το ποσό των έξι εκατομμυρίων  πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ προκειμένου για επιτηδευματία που πωλεί τα αγαθά του εκτός της χώρας κατά ποσοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%), τηρεί βιβλίο αποθήκης. Στο βιβλίο αποθήκης καταχωρούνται για κάθε αγαθό οι αγορές και οι πωλήσεις κατά είδος, ποσότητα και αξία και η ποσοτική διακίνηση κατά είδος και ποσότητα κατά την  εισαγωγή και εξαγωγή. Τα αγαθά των τρίτων παρακολουθούνται ξεχωριστά τουλάχιστον κατά είδος και ποσότητα.

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης στ' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 28§12 του ν.3522/2006 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006 για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά, δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης ο εκμεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου.

Συνεπώς η εταιρεία σας δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης σύμφωνα με τα όσα πιο πάνω παρατέθηκαν.


Taxheaven.gr