Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1082/11.3.1996 Αμοιβαία διοικητική βοήθεια στην είσπραξη αμέσων φόρων βάσει διακρατικών φορολογικών συμβάσεων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-03-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1082/11.3.1996
Αμοιβαία διοικητική βοήθεια στην είσπραξη αμέσων φόρων βάσει διακρατικών φορολογικών συμβάσεων


Αμοιβαία διοικητική βοήθεια στην είσπραξη αμέσων φόρων βάσει διακρατικών φορολογικών συμβάσεων 1032363/2416-8/0016/ΠΟΛ. 1082/11.3.1996

ΠΟΛ 1082

Οπως ήδη γνωρίζετε, στα πλαίσια των προσπαθειών των διαφόρων κρατών για προώθηση και διευκόλυνση των διεθνών συναλλαγών, καταρτίστηκαν διεθνείς φορολογικές συμβάσεις με κύριο αντικείμενο την αποφυγή της διπλής φορολογίας, για το λόγο ότι αποτελεί βασικό πρόβλημα στις φορολογικές σχέσεις μεταξύ των κρατών.
Οι φορολογικές αυτές συμβάσεις επιτρέπουν τη συνεργασία των φορολογικών διοικήσεων των συμβαλλομένων κρατών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και μερικές εξ αυτών και για την είσπραξη των φόρων, που αφορούν. Οι φορολογικές συμβάσεις, που περιέχουν διατάξεις για παροχή διοικητικής βοήθειας στον τομέα της είσπραξης και έχουν υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και άλλων κρατών είναι:


α) Η από 20.2.1950 μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ σύμβαση "περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος μετά του συμπληρωματικού αυτής πρωτοκόλλου" (άρθρο 19), κυρωθείσα με το Ν.Δ. 2548/1953 (ΦΕΚ 231/53 τ.Α').

β) Η από 21.8.1963 μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας σύμβαση, για αποφυγή της διπλής φορολογίας και τη θέσπιση κανόνων αμοιβαίας διοικητικής βοήθειας σε σχέση με το φόρο εισοδήματος (άρθρο 24), κυρωθείσα με το Ν.Δ. 4386/1964 (ΦΕΚ 192/64 τ.Α' και 77/65 τ.Α').

γ) Η από 24.5.1968 μεταξύ Ελλάδας-Βελγίου σύμβαση, για αποφυγή της διπλής φορολογίας και τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με το φόρο εισοδήματος (άρθρο 27), κυρωθείσα με το Ν.Δ. 117/69 (ΦΕΚ 41/69 τ.Α').

δ) Η από 27.4.1988 μεταξύ Ελλάδας-Νορβηγίας σύμβαση, για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σχετικά με τους φόρους του εισοδήματος και κεφαλαίου μετά του συνημμένου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου (άρθρ. 28), κυρωθείσα με το Ν.1924/1991 (ΦΕΚ 16/91 τ.Α').

ε) Η από 13.2.1964 μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας σύμβαση, "περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί των περιουσιών αποβιωσάντων προσώπων" (άρθρο 16) κυρωθείσα με το Ν.Δ. 4386/1964 (ΦΕΚ 327/74 τ.Α').

Σημειώνεται ότι σύντομα ο αριθμός των συμβαλλομένων κρατών θα διευρυνθεί.

Α. Παρακάτω για διευκόλυνσή σας, αναφέρουμε δύο ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής είσπραξης των εσόδων υπέρ Βελγικού και Γαλλικού Δημοσίου από φόρο εισοδήματος Φυσικών ή Νομικών προσώπων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την είσπραξη των ιδίων εσόδων του κράτους, με την παρατήρηση ότι οι παρακάτω διευκρινίσεις ισχύουν για την εφαρμογή και κάθε άλλης φορολογικής σύμβασης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις από 21.8.1963 και 24.5.1968 συμβάσεις μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας και Ελλάδας-Βελγίου αντίστοιχα, απαραίτητη προϋπόθεση για την διατύπωση του αιτήματος συνδρομής στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος, είναι ο τίτλος είσπραξης να έχει καταστεί οριστικός, γεγονός που αποδεικνύεται με σχετική ένδειξη επ' αυτού.
Μετά την παραλαβή του νόμιμου τίτλου και την διαπίστωση ότι συντρέχει η παραπάνω προϋπόθεση ερευνάται αν ο αναφερόμενος στον τίτλο οφειλέτης διαμένει στην Ελλάδα και στην αναγραφόμενη διεύθυνση, προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημα της συνδρομής για είσπραξη του εσόδου του αλλοδαπού Δημοσίου και να επιδιωχθεί η είσπραξή του από τη Δ.Ο.Υ. στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο οφειλέτης.

Η είσπραξη επιδιώκεται, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις των συμβάσεων (άρθρο 24 της Ελληνογαλλικής σύμβασης και άρθρο 27 της Ελληνοβελγικής), με όλα τα μέτρα που προβλέπονται για την επιδίωξη της είσπραξης των εθνικών μας εσόδων.

Υστερα λοιπόν από την επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του τίτλου είσπραξης και τη σύνταξη των περιληπτικών καταστάσεων από τη 16η Δ/νση του Υπ. Οικονομικών, ακολουθεί η διαδικασία της βεβαίωσης σε στενή έννοια στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η εμφάνιση του εσόδου στα λογιστικά βιβλία (εισπρακτέων εσόδων) του Ελληνικού Δημοσίου, ως εσόδου τρίτου προσώπου, σε λογαριασμό εκτός προϋπολογισμού, προκειμένου να νομιμοποιηθεί η προβλεπόμενη από τον ΚΕΔΕ επιδίωξη της είσπραξης με διοικητική εκτέλεση.

Η εμφάνιση του εσόδου στα εισπρακτέα βιβλία γίνεται υπό τον Τρεχούμενο Λογαριασμό Τρίτων Βελγικό Δημόσιο ή Γαλλικό Δημόσιο ανάλογα. Η χρηματική του αξία, η οποία αναγράφεται επί του τίτλου είσπραξης, αποτιμούμενη σε βελγικά ή γαλλικά φράγκα, εμφανίζεται στα βιβλία μας με λογιστικό ισότιμο δραχμής, σύμφωνα, με τις οδηγίες που παρέχει για κάθε περίπτωση η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών (Δ25 του Γ.Λ.Κ.).

Για να γίνει κατανοητό αυτό αναφέρουμε το παράδειγμα οφειλής προς το Βελγικό Δημόσιο, ποσού 5000 βελγικών φράγκων, για την επιδίωξη της είσπραξης του οποίου έχουμε παραλάβει τον σχετικό τίτλο είσπραξης. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα μεταφερθεί στο δελτίο χρεών του οφειλέτη και στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων με το χειρόγραφο ή μηχανογραφημένο σύστημα, θα είναι 5000 το οποίο θα αφορά Βελγικά φράγκα, αλλά θα εμφανίζεται με λογιστικό ισότιμο 5000 δραχμών.

Στο στάδιο της είσπραξης ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό σε δραχμές, οι οποίες όμως θα μετατραπούν σε βελγικά φράγκα, βάσει της συναλλαγματικής ισοτιμίας δραχμής-βελγικού φράγκου της ημέρας της είσπραξης (σχετική ενημέρωση θα ζητάτε από την Τράπεζα της Ελλάδος). Υποθέτουμε ότι ο οφειλέτης, ύστερα από σχετική ειδοποίηση, προσέρχεται και καταβάλλει έναντι της οφειλής του το ποσό των 33.000 δραχμών οι οποίες την ημέρα καταβολής αντιστοιχούν σε 1.000 βελγικά φράγκα. Οι λογιστικές εμφανίσεις του εισπραττόμενου ποσού θα είναι οι παρακάτω:

- Στο αποδεικτικό είσπραξης θα αναγραφεί συνολικά το ποσό των 33.000 δραχμών, αναλυόμενο σε κεφάλαιο και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, με την παρατήρηση ότι το ποσό αυτό την ημέρα της καταβολής, αντιστοιχεί σε 1.000 βελγικά φράγκα.

- Στην ημερήσια κατάσταση του εκδότη, στην ανακεφαλαιωτική και τη μηνιαία θα καταχωρηθεί το ποσό των 33.000 δραχμών, το οποίο στο τέλος του μήνα θα εμφανιστεί στα εισπρακτέα βιβλία στο λογαριασμό Τ.Λ. Τρίτου-Βελγικό Δημόσιο στη στήλη "εισπράξεις".

- Επειδή όμως στον ίδιο λογαριασμό, στη στήλη της βεβαίωσης, είχε καταχωρηθεί το ποσό των 5.000, που αφορούσε βελγικά φράγκα, αλλά λήφθηκε υπόψη με λογιστικό ισότιμο δραχμών, θα πρέπει για την τακτοποίηση του λογαριασμού να γίνει "οίκοθεν" βεβαίωση της διαφοράς του ποσού, που πληρώθηκε σε δραχμές, με το ποσό που με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της ημέρας της καταβολής, αντιστοιχούσε σε βελγικά φράγκα (δηλαδή 33.000-1.000 = 32.000 για "οίκοθεν" βεβαίωση). Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται κάθε φορά, που θα γίνεται καταβολή μέχρι την ολική εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.

- Το εισπραχθέν ποσό θα κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος την ημέρα της είσπραξης με εντολή μεταφοράς ύστερα από την έκδοση του σχετικού γραμματίου συμψηφιστικής διαχείρισης για να αποφεύγονται συναλλαγματικές διαφορές, που πιθανόν να προκύψουν τις επόμενες ημέρες. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα μεριμνά για την απόδοση των χρημάτων στο αρμόδιο αλλοδαπό Δημόσιο.
Για να αποφεύγονται τυχόν παραλείψεις, που ίσως οδηγήσουν στην καθυστερημένη απόδοση των εισπραττομένων εσόδων, την άσκοπη αλληλογραφία μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, καθώς και την ενδεχόμενη ταλαιπωρία του οφειλέτη, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

- Στην εντολή μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να αναγράφεται το ακριβές συνολικό ποσό που εισπράχθηκε, το ποσό που αναλογεί σε κεφάλαιο και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, η αιτία πληρωμής, ο αριθμός του τίτλου είσπραξης (αν υπάρχει), το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη και οπωσδήποτε ο λογαριασμός του αλλοδαπού Δημοσίου που πρέπει να πιστωθεί.

α. Παρακάτω, για διευκόλυνσή σας, αναφέρουμε την περίπτωση επιδίωξης της είσπραξης του φόρου εισοδήματος από αλλοδαπό Δημόσιο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Κάθε φορά που επικαλείστε τις διατάξεις των φορολογικών συμβάσεων, τις σχετικές με την παροχή διοικητικής βοήθειας στον τομέα της είσπραξης των φόρων και ζητάτε τη συνδρομή του συμβαλλόμενου κράτους θα πρέπει μαζί με την αίτηση συνδρομής να υποβάλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά.

- Αντίγραφο του τίτλου είσπραξης ή απόσπασμα αυτού "εις διπλούν", επί του οποίου, σε ιδιαίτερη στήλη, θα σημειώνεται η ημερομηνία έναρξης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, το ποσοστό αυτών και η ημερομηνία συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής.

- Βεβαίωση επί του τίτλου είσπραξης ότι η απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου είναι οριστική και τελεσίδικη.

- Πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και συγκεκριμένα ακριβή διεύθυνση διαμονής του, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί στοιχείο καθοριστικό για την παραλαβή του τίτλου είσπραξης.

Επειδή έως σήμερα έχουμε ελάχιστες ενοχλήσεις εκ μέρους των Δ.Ο.Υ., για είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων από κατοίκους των κρατών που αναφέρονται πιο πάνω και οι οποίοι έχουν αποκτήσει φορολογητέο εισόδημα λόγω δραστηριότητας αυτών στην Ελλάδα, χωρίς την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, παρακαλούμε να ερευνήσετε τις συγκεκριμένες υποθέσεις και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων σας. Οι αρμόδιες επιθεωρήσεις στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να επιβλέπουν την προώθηση των υποθέσεων που αφορούν περιπτώσεις απαιτήσεων αμέσων φόρων κατοίκων των παραπάνω Κρατών Ελλήνων ή δικών τους υπηκόων, που αναφέρονται στις σχετικές συμβάσεις, προς επιδίωξη της είσπραξης αυτών με την βοήθεια των εισπρακτικών αρχών των Κρατών αυτών.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης