1064174/358/0015/27.6.2008

Απορρόφηση ΑΕ από άλλη ΑΕ. Μεταφορά δεδομένων από τα βιβλία της απορροφώμενης στα βιβλία της απορροφώσας

27 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1064174/358/0015/27.6.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Απορρόφηση ΑΕ από άλλη ΑΕ. Μεταφορά δεδομένων από τα βιβλία της απορροφώμενης στα βιβλία της απορροφώσας.


Με την από 3/6/2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας η οποία έχει τη νομική μορφή της ΑΕ και αντικείμενο εργασιών την παρασκευή και εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων, μετά από σχετική απόφαση που πάρθηκε τον Απρίλιο του 2008, πρόκειται να
απορροφήσει βάσει των διατάξεων του Ν.2166/1993 άλλη ημεδαπή ΑΕ με το ίδιο αντικείμενο εργασιών. Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν υπάρχει δυνατότητα με την ολοκλήρωση της απορρόφησης να μεταφερθούν με μία συγκεντρωτική εγγραφή ανά λογαριασμό στα βιβλία της απορροφώσας, τα δεδομένα του ισολογισμού μετασχηματισμού και των πράξεων που διενεργούνται από την απορροφώμενη για λογαριασμό της απορροφώσας στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία σύνταξης αυτού μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απορρόφησης.

Επί του θέματος αυτού σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που πρόκειται να τηρήσει για πρώτη φορά υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας συντάσσει απογραφή έναρξης στις προθεσμίες που ορίζονται από τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού. Όταν δεν υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αποθέματα, αντί της σύνταξης απογραφής έναρξης, καταχωρούνται αναλυτικά τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού στην εγγραφή ανοίγματος των βιβλίων.

2. Περαιτέρω στο άρθρο 2 της εγκυκλίου 1039799/10359/Β0012/ΠΟΛ.1080/5.4.1994 με την οποία κοινοποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του ν.2166/1993 αναφορικά με το μετασχηματισμό επιχειρήσεων αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις αυτές, μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης, θα πρέπει οι επιχειρήσεις που αποφάσισαν να συγχωνευθούν ή να μετατραπούν να προβούν σε απογραφή της περιουσιακής τους κατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και στη σύνταξη ισολογισμού με ημερομηνία το χρόνο που αποφάσισαν τα αρμόδια όργανα των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων. Ο ισολογισμός αυτός συντάσσεται ειδικά για τις ανάγκες της συγχώνευσης ή μετατροπής και τα στοιχεία αυτού, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετασχηματισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του κν 2190/1920 και ν.3190/1955, θα μεταφερθούν αυτούσια ως στοιχεία ισολογισμού έναρξης της προερχόμενης από τη μετατροπή ή συγχώνευση εταιρείας. Η μετατρεπόμενη ή συγχωνευόμενη επιχείρηση μετά τη σύνταξη του ισολογισμού μετασχηματισμού συνεχίζει να υφίσταται ως επιχείρηση και να διενεργεί συναλλαγές επ' ονόματί της και να εκδίδει τα προβλεπόμενα στοιχεία από το Κ.Β.Σ. και να τα καταχωρεί στα τηρούμενα από αυτή βιβλία. Όλες όμως οι πράξεις αυτές που γίνονται μετά το χρόνο κατάρτισης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μετασχηματισμού (σύσταση της νέας εταιρείας) θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας εταιρείας και κατά συνέπεια όλες οι πράξεις αυτές θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας, αμέσως μετά τη σύσταση αυτής.

3. Μετά τα προαναφερόμενα και δεδομένου ότι επί απορρόφησης επιχείρησης (απορροφώμενη) από άλλη επιχείρηση (απορροφώσα) δεν δημιουργείται νέο πρόσωπο, δεν προκύπτει για την απορροφώσα υποχρέωση κατάρτισης απογραφής έναρξης. Κατά συνέπεια τα δεδομένα του ισολογισμού μετασχηματισμού και των πράξεων που διενεργούνται από την απορροφώμενη μετά την ημερομηνία της σύνταξης αυτού και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας απορρόφησης και οι οποίες θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφώσας, μπορεί να μεταφερθούν στα βιβλία της απορροφώσας με μία συγκεντρωτική εγγραφή ανά λογαριασμό κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απορρόφησης χωρίς να συντρέχει υποχρέωση μεταφοράς τους με δύο εγγραφές διακεκριμένα όπως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

Taxheaven.gr