Αποτελέσματα live αναζήτησης

1038101/225/0015/31.3.2008 Απογραφή οπτικών ειδών - Χρόνος διαφύλαξης τιμολογίων

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1038101/225/0015/31.3.2008
Απογραφή οπτικών ειδών - Χρόνος διαφύλαξης τιμολογίων


1038101/225/0015/31.3.2008 Απογραφή οπτικών ειδών - Χρόνος διαφύλαξης τιμολογίων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1038101/225/0015/31.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Απογραφή οπτικών ειδών - Χρόνος διαφύλαξης τιμολογίων.


Απαντώντας στην 5725/18.12.2007 αίτησή σας, η οποία διαβιβάστηκε στο Υπουργείο μας με το 760/26/24.1.2008 έγγραφο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αιτείστε μεταξύ των άλλων και για θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.:

α. Την απαλλαγή διενέργειας απογραφής στο λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών, λόγω ιδιαιτέρας δυσκολίας και αναγνώριση της απαξίωσης των εμπορευμάτων, λόγω παρέλευσης «της μόδας» επισημαίνοντας ότι «η μόδα» επηρεάζει άμεσα τους σκελετούς γυαλιών οράσεως και τα γυαλιά ηλίου.

β. Η φύλαξη τιμολογίων μικρής αξίας, μέχρι 10 ευρώ, να ισχύει το πολύ για μια τριετία, διότι δημιουργείται πρόβλημα στη φύλαξή τους, αν ληφθεί υπόψη το μικρό εμβαδόν που λειτουργεί το κάθε οπτικό κατάστημα.

Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Απαλλαγή απογραφής στο λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και βιβλίο απογραφών εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του παρόντος Κώδικα, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο τήρησης βιβλίων πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 7 του άρθρου 4 (ισχύον όριο 150.000 ευρώ). Στο βιβλίο απογραφών η καταγραφή της απογραφής γίνεται κατά ποσότητα και αξία μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου εκάστου έτους και όχι αργότερα από την ημερομηνία υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. ή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Επίσης με την 1100938/845/0015/ΠΟΛ.1134/14.12.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει, απαλλάχθηκαν ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής της 31/12/2004 και στο εξής στις οποίες όμως, δεν περιλαμβάνονται οι  επιτηδευματίες με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών.
 

3. Συνεπώς το αίτημά σας για την απαλλαγή των επιχειρήσεων του κλάδου σας με ετήσια ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών άνω των 150.000 ευρώ από τη σύνταξη της απογραφής απαιτεί τροποποίηση της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης, η οποία θα εξεταστεί μελλοντικά λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν δυσχέρειες που δημιουργούνται κατά τη διενέργεια απογραφής από τις επιχειρήσεις του κλάδου σας.

Β. Αναγνώριση απαξίωση οπτικών ειδών

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή  μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής στην οποία η επιχείρηση μπορεί να τα αγοράσει την  ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού.

Εάν η τελευταία αυτή τιμή είναι χαμηλότερη από την τιμή κτήσης αλλά μεγαλύτερη από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, τότε η αποτίμηση γίνεται στην καθαρή  ρευστοποιήσιμη αξία.

2. Με την παράγραφο 28.1.1 της 1118148/936/0015/Εγκ. ΠΟΛ.3/24.11.1992 εγκυκλίου με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης δίδονται οι πιο  κάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

α. Τρέχουσα τιμή αγοράς

Είναι η τιμή αντικαταστάσεως του συγκεκριμένου αποθέματος, δηλαδή η τιμή στην οποία η οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί το αγαθό κατά την ημέρα συντάξεως της απογραφής.

β. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

Είναι η τιμή πωλήσεως του αποθέματος, στην οποία υπολογίζεται ότι αυτό θα πωληθεί, κάτω από συνθήκες ομαλής πορείας των εργασιών της οικονομικής μονάδας.

3. Στην περίπτωση των απαξιωμένων οπτικών ειδών λόγω παρέλευσης της μόδας κ.λπ. εφόσον δεν υπάρχει τρέχουσα τιμή αγοράς, οι επιχειρήσεις του κλάδου σας μπορούν
να αποτιμούν τα απαξιωμένα οπτικά είδη στη μικρότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της ρευστοποιήσιμης αξίας.

4. Συνεπώς το αίτημά σας για την αναγνώριση της απαξίωσης των εμπορευμάτων (οπτικά είδη) λόγω παρέλευσης της μόδας, από τις επιχειρήσεις του κλάδου σας (λιανική  πώληση οπτικών ειδών) αντιμετωπίζεται ήδη από τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ. Χρόνος διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), όπως ισχύουν από 14/12/2004 μετά την τροποποίησή τους με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 20 του Ν.3296/2004, τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου 20 του ν.3296/2004 για τα βιβλία και τα στοιχεία για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση αυτού του  νόμου (14/12/2004) δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής τους με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 20 του ν.3296/2004 τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού (14/12/2004) μπορούν να καταστραφούν, ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους, σύμφωνα με τις νέες κοινοποιούμενες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

3. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις και όσα αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 19, 11 και 20 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1010/26.1.2005, με την οποία δόθηκαν οδηγίες και λεπτομερείς διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
20 του Ν.3296/2004, τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται ως ακολούθως:
α. Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 (οικον. έτος 2000), για τις οποίες παραγράφηκε το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου ή είχε λήξει ο χρόνος διαφύλαξής τους πριν από την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (14/12/2004) ανάλογα την περίπτωση, μπορούν να  καταστραφούν.

β. Τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών των χρήσεων 2000 και μετά (οικον. έτη 2001 και μετά) μπορούν να καταστραφούν, εφόσον οι σχετικές εγγραφές  κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι 14/12/2004 (μετά από τακτικό έλεγχο, από περαίωση
υποθέσεων και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις περί περαίωσης υποθέσεων), ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., ενώ τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών των χρήσεων εκείνων που οι εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μετά τη δημοσίευση του ν.3296/2004 (14/12/2004) δεν καταστρέφονται και φυλάσσονται και μετά τον έλεγχο, μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994).

4. Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο δεν ισχύουν για τα στοιχεία των χρήσεων στις οποίες υπάρχουν πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία ή κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, καθώς και για τα στοιχεία των χρήσεων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθότι στις περιπτώσεις αυτές  ορίζεται διαφορετικός χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 18 του Ν.3091/2002, 22 παράγραφος 3 του Ν.3212/2003 και 84 παράγραφος 5 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994),

5. Τα ανωτέρω αφορούν το χρόνο διαφύλαξης όλων των φορολογικών στοιχείων είτε αυτά είναι στελέχη χειρόγραφων στοιχείων, είτε είναι αντίγραφα αποδείξεων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται από φορολογικές ταμειακές μηχανές.

Τονίζεται επίσης, ότι κατ' εφαρμογή των προϊσχυουσών αλλά και των ισχυουσών διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. τα βιβλία και τα στοιχεία των  επιτηδευματιών διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική φορολογική υπόθεση αυτών, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σημειώνεται ότι, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φόρου των χρήσεων 2000 (οικον. έτος 2001) και 2001 (οικον. έτος 2002) παρατάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3513/2006 μέχρι 31-12-2008.

Ενόψει των ανωτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. τυγχάνουν καθολικής εφαρμογής από όλους τους επιτηδευματίες και δεν παρέχεται από αυτές η δυνατότητα  διαφοροποίησης τους κατά επαγγελματικό κλάδο, ανάλογα με την αξία των παραστατικών στα οποία βασίζονται οι εγγραφές στα φορολογικά τους βιβλία.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης