1073681/359/27.8.2009

Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων ημεδαπής Ε.Π.Ε. που υπάγεται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967

27 Αύγ 2009

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1073681/359/27.8.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων ημεδαπής Ε.Π.Ε. που υπάγεται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967.


Απαντώντας στην από 24/7/2009 αίτησή σας σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία τήρησης βιβλίων οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες.

2. Ακόμη με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι κατ' εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν βιβλία δεύτερης κατηγορίας οι αλλοδαπές γενικά επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις των α.ν.89/1967 (ΦΕΚ Α' 132) και 378/1968 (ΦΕΚ Α' 82), καθώς και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι ημεδαπές Ε.Π.Ε. (και Α.Ε.) εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία βιβλίων ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους ή μη στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 καθότι οι εξαιρετικές διατάξεις που προαναφέρθηκαν (παράγραφος 2 του παρόντος) αφορούν μόνο τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις  διατάξεις του α.ν. 89/1967.

4. Ακόμη, σας γνωρίζουμε ότι η καταβολή μισθώματος, δηλαδή η διενέργεια εξόδου, αποτελεί συναλλαγή η οποία καταχωρείται στα τηρούμενα βιβλία Γ' κατηγορίας στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 24 (επί μηχανογραφικής τήρησης) του Κ.Β.Σ.

Τέλος, τα δύο τελευταία ερωτήματα της αίτησής σας καλύπτονται από τις δοθείσες ανωτέρω απαντήσεις.

Taxheaven.gr