1055221/324/0015/19.5.2008

Τήρηση βιβλίων - Έκδοση στοιχείων επί μετατροπής υφισταμένων δημοτικών επιχειρήσεων σε Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ και κοινωφελείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3463/2006

19 Μάι 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1055221/324/0015/19.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων - Έκδοση στοιχείων επί μετατροπής υφισταμένων δημοτικών επιχειρήσεων σε Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ και κοινωφελείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3463/2006.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος στην παράγραφο 7 του 1032888/10446/18.4.2008 εγγράφου της προς εσάς το οποίο κοινοποιήθηκε και στην υπηρεσία μας αναφέρει ότι επί μετατροπής υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων σε Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ και κοινωφελείς επιχειρήσεις επειδή με την παράγραφο 8 του άρθρου 269 του ν.3463/2006 η προερχόμενη επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως «νέα» θα υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ειδικότερα από τη μετατρεπόμενη επιχείρηση για το χρονικό διάστημα μέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης της μετατροπής και από την προερχόμενη από το  μετασχηματισμό εταιρεία για τα εισοδήματα που προκύπτουν από το χρόνο αυτό και μετά. 

2. Έπειτα από τα ανωτέρω και επειδή η προερχόμενη από το μετασχηματισμό ανώνυμη εταιρεία ή κοινωφελής επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως νέο πρόσωπο θα πρέπει να θεωρηθούν νέα φορολογικά βιβλία και στοιχεία επ' ονόματι των προσώπων αυτών, ακόμη και στην περίπτωση που η μετατρεπόμενη επιχείρηση τηρούσε ίδιας κατηγορίας φορολογικά βιβλία. Η θεώρηση των νέων βιβλίων θα πρέπει να γίνει μέχρι τη 15η ημέρα ή το τέλος του επόμενου μήνα (επί μηχανογραφικής τήρησης) από το χρόνο ολοκλήρωσης της μετατροπής προκειμένου να καταχωρηθούν σ' αυτά οι πράξεις και συναλλαγές που θα διενεργηθούν από τη νέα εταιρεία από τον πιο πάνω χρόνο.

3. Τέλος, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη διοίκηση (έγγραφό μας 1049121/500/0015/25.6.1991 και εγκύκλιος 1055240/439/0015/ΠΟΛ.1131/9.5.1995) τα οποία τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής και στην εν θέματι αναφερόμενη περίπτωση, επειδή κατά το στάδιο του μετασχηματισμού ανακύπτουν διαδικαστικές δυσχέρειες και πρακτικά προβλήματα ως προς την έκδοση των φορολογικών στοιχείων στο όνομα της νέας εταιρείας μετά την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, τη χορήγηση Α.Φ.Μ., την εκτύπωση φορολογικών στοιχείων και τη θεώρηση αυτών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιτρέπεται για εύλογο χρονικό διάστημα, που εν προκειμένω δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών να χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές που θα διενεργηθούν στο χρονικό αυτό διάστημα, τα φορολογικά στοιχεία των μετασχηματιζόμενων εταιρειών. Είναι αυτονόητο ότι τα στοιχεία αυτά, που θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια του πιο πάνω χρονικού διαστήματος στο όνομα της μετατραπείσας εταιρείας καταχωρούνται στα βιβλία του νομικού προσώπου που προήλθε από το μετασχηματισμό.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι τα φορολογικά στοιχεία που θα εκδοθούν από τη μετατρεπόμενη εταιρεία, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, θα περιληφθούν στις  συγκεντρωτικές καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. της ίδιας
(μετατρεπόμενης εταιρείας), ασχέτως του ότι αυτές οι συναλλαγές θεωρούνται ως συναλλαγές της νέας εταιρείας στα βιβλία της οποίας και μεταφέρονται, δεδομένου ότι ο Α.Φ.Μ. του κάθε επιτηδευματία αποτελεί το μοναδικό στοιχείο ταυτότητας με το οποίο επιτυγχάνεται η μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Taxheaven.gr