ΠΟΛ.1081/8.3.1996

Ρύθμιση οφειλών από δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε κατοίκους σεισμοπλήκτων περιοχών της Χώρας

8 Μάρ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1031301/2346/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 11/03/1996/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔIEΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- Β΄

ΠΟΛ 1081

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση οφειλών από δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε κατοίκους σεισμοπλήκτων περιοχών της Χώρας.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 9 του Νόμου 2386/1996-ΦΕΚ 43Α ρυθμίζονται τα βεβαιωμένα, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1995, στις αρμόδιες ΔΟΥ χρέη, που προέρχονται από δάνεια που είχαν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε σεισμοπλήκτους όλης της Χώρας, σε 24, κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις, μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σ' αυτά μέχρι την ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών, περιοριζομένου αναλόγως του αριθμού των μηνιαίων δόσεων. Η αίτηση για την εν λόγω ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 31.5.1996 (τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπομένου από τη δημοσίευση μήνα) ενώ η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης θα γίνει μέχρι 28.6.1996 (τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της κατάθεσης της αίτησης). Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται αντίστοιχα την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών (Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου κ.ο.κ.).


Οι οφειλέτες που θα καταβάλλουν εφάπαξ το οφειλόμενο ποσό μέσα στην προθεσμία καταβολής της α' δόσης (28.6.1996) δικαιούνται έκπτωση ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Αν ο οφειλέτης είναι συνεπής στη καταβολή των δόσεων της ρύθμισης και μέχρι την ενδέκατη (11η) δόση επιθυμεί να καταβάλει ολόκληρο το υπολειπόμενο ποσό κατά την ημερομηνία πληρωμής κάποιας δόσης της ρύθμισης δικαιούται έκπτωση από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στο υπόλοιπο που καταβάλλεται για την εξόφληση της οφειλής. Η έκπτωση αυτή μειώνεται κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ανά δόση και μέχρι τελικής μείωσης 10% κατά την ενδέκατη (11η) δόση επί των προσαυξήσεων αυτών.

Κατά τη ρύθμιση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγ. 4 του άρθρου 15 του Ν.2198/1994 τις οποίες σας αναλύσαμε λεπτομερώς με την ΠΟΛ. 1069/94. Οσον αφορά τα ευεργετήματα της ρύθμισης και εφόσον οι οφειλέτες είναι συνεπείς προς αυτή πέραν του δικαιώματος της έκπτωσης επί των προσαυξήσεων και της απαλλαγής τους από τις περαιτέρω προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία καταβολής της α' δόσης αναφέρουμε τη μη λήψη μέτρων ή αναστολή τυχόν ληφθέντων εφόσον δεν έχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή τις έχουν νόμιμα τακτοποιήσει:

α. Της ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο (άρθρ. 25 Ν.1882/90).

β. Της προσωπικής κράτησης (Ν.1867/89).

Επισημαίνουμε ότι δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις "στα χέρια τρίτων" τα αποδιδόμενα όμως ποσά θα πιστώνονται στις δόσεις της ρύθμισης εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επίσης, η συνέπεια του οφειλέτη στην εν λόγω ρύθμιση δεν εμποδίζει το Δημόσιο να λαμβάνει εξασφαλιστικά μέτρα για τα χρέη αυτά, ενώ στην απώλεια της ρύθμισης τα μέτρα που ανεστάλησαν συνεχίζονται εκ νέου. Τέλος, στην παρούσα ρύθμιση εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 καθώς και των παραγράφων 10 έως 13 του άρθρου 15 Ν.2198/94 που σας κοινοποιήθηκαν με την ΠΟΛ. 1069/94 εγκύκλιό μας.


Taxheaven.gr