Αποτελέσματα live αναζήτησης

1021546/1265/9.6.2009 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην προμήθεια Αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με παράλληλη παροχή υπηρεσιών

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

1021546/1265/9.6.2009
Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην προμήθεια Αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με παράλληλη παροχή υπηρεσιών


1021546/1265/9.6.2009 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην προμήθεια Αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με παράλληλη παροχή υ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1021546/1265/9.6.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην προμήθεια Αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με παράλληλη παροχή υπηρεσιών.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ι. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας και την αριθ. 28/25.8.2008 σύμβαση, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέθεσε στις εταιρίες σας, με βάση και τους όρους της διακήρυξης 1012006, την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, τη διαμόρφωση χώρων στα Κέντρα Μοριακού Ελέγχου Αίματος, την εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού, την εκπαίδευση του προσωπικού για τον έλεγχο του αίματος με συγκεκριμένη μοριακή τεχνική, καθώς και τη διακίνηση των δειγμάτων αίματος. Σύμφωνα με την αριθ. 1012006 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας η  οικονομική προσφορά θα πρέπει να προκύπτει από το γινόμενο της τιμής προσφοράς ανά εργαστηριακή εξέταση για τα προσφερόμενα υλικά και υπηρεσίες κάθε Κέντρου Μοριακού Ελέγχου επί του αριθμού των εξετάσεων που αναφέρονται στο Πόρισμα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Η τιμή προσφοράς για τα υλικά και τις υπηρεσίες, ανά εργαστηριακή εξέταση, θα περιλαμβάνει την παραχώρηση της χρήσης των μηχανημάτων, τα αντιδραστήρια, το σύνολο των αναλώσιμων υλικών, των υλικών συντήρησης και γενικώς των πάσης φύσεως υλικών
που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία κάθε Κέντρου Μοριακού Ελέγχου και για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης.

Ειδικότερα, στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά:

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και η υποχρέωση αντικατάστασής του σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση κυκλοφορίας μηχανήματος νέας τεχνολογίας κατά την διάρκεια της σύμβασης.

Η αναβάθμιση του λογισμικού του εξοπλισμού και σύνδεσή του με το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου για όλη την διάρκεια της σύμβασης.

Το σύνολο των εργασιών και υλικών συντήρησης και επισκευών, με την υποχρέωση τήρησης ελαχίστου αποθέματος ανταλλακτικών και εν γένει αναλωσίμων υλικών του νοσοκομείου.

Ο απαιτούμενος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων.

Το κόστος ασφάλισης του μηχανήματος.

Το σύνολο των απαιτούμενων πάσης φύσεως υλικών, αναλωσίμων υλικών ή αντιδραστηρίων.

Το συνολικό κόστος ανά εργαστηριακή εξέταση δίνεται από τα επί μέρους κόστη του εξοπλισμού, των αντιδραστηρίων, των αναλώσιμων, του ποιοτικού εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου, της συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού, της μεταφοράς και
διακίνησης δειγμάτων αίματος, της εκπαίδευσης προσωπικού και της διαμόρφωσης χώρων. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, ενώ η διακήρυξη του Ανοικτού Διαγωνισμού έχει ως αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας, στην πραγματικότητα ο προμηθευτής αναλαμβάνει παράλληλα την υποχρέωση να παρέχει και συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Δεδομένου ότι, η τιμολόγηση γίνεται με βάση τους ανά μήνα εξετασθέντες ασκούς αίματος (ανεξαρτήτως αποτελέσματος και τυχόν επαναλήψεων των εξετάσεων για τον ίδιο ασκό) και όχι με βάση τα χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια, των οποίων η αξία ενδεχομένως να υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής σας, θεωρούμε ότι η πράξη αυτή στο σύνολό της χαρακτηρίζεται ως παροχή υπηρεσίας και υπάγεται σε Φ.Π.Α. 19%. Σε κάθε περίπτωση' αρμόδιο να εξετάσει τη σχετική νομοθεσία για τις προμήθειες του δημόσιου τομέα και να παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τον χαρακτηρισμό της σύμβασης, ως σύμβασης προμηθειών ή σύμβασης υπηρεσιών είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΙΙ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟIΧΕΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευματίας που υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης παρακολουθεί σ' αυτό τα εμπορεύσιμα αγαθά δικά του ή τρίτων. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του κ.Β.Σ. τα αποθέματα του επιτηδευματία που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου βρίσκονται σε τρίτους καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών, ανά τρίτο. Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ως αποθέματα θεωρούνται τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην οικονομική μονάδα όπως ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 2.2.200 του Π.δ. 1123/80 (Ε.Γ.Λ Σ.) Π.χ. εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα υλικά, κ.λ.π.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένου ότι όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Ι (Φ.Π.Α.) του παρόντος, η διάθεση αντιδραστηρίων με ταυτόχρονη παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως ακριβώς περιγράφεται παραπάνω χαρακτηρίζεται στο σύνολό της ως πράξη παροχής υπηρεσίας, για τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια εφόσον αγοράζονται για να διατεθούν αποκλειστικά και μόνο στους πελάτες (νοσοκομεία) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει οι εταιρείες σας έναντι αυτών στα
πλαίσια σχετικής σύμβασης, δεν υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησής τους στο βιβλίο αποθήκης αφού αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορίας αλλά κόστος της παροχής υπηρεσίας. Αυτονόητο όμως είναι ότι τυχόν αποθέματα αυτών που κατά την 31/12
βρίσκονται σε εγκαταστάσεις τρίτων (νοσοκομεία), πρέπει να καταγραφούν ως «αναλώσιμα υλικά» στο' βιβλίο απογραφών, ανά τρίτο.

Περαιτέρω, για κάθε παροχή υπηρεσιών από τα πρόσωπα και για τις περιπτώσεις εκείνες που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 12 του π. δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.), εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στους χρόνους που ρητά αναφέρονται στις παρ.14 και 15 του ιδίου άρθρου και νομοθετήματος. Συνεπώς, επειδή στην περίπτωση που προαναφέρεται παρέχονται υπηρεσίες συνεχώς στη διάρκεια της σχετικής σύμβασης που καταρτίζεται μεταξύ της προμηθεύτριας εταιρίας και του εκάστοτε νοσοκομείου, το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα εκδίδεται κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, με βάση τη σύμβαση αυτή (ήτοι εν προκειμένω σε μηνιαία βάση) και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους ασκούς που χρησιμοποιήθηκαν κατά το υπόψη χρονικό διάστημα' του μήνα αυτού (αρθρ.12 παρ.14 του Κ.Β.Σ.) και όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου, η δε αξία αυτού θα προσδιορίζεται με βάση τους εξεταζόμενους κατά το μήνα αυτό ασκούς αίματος επί την τιμή μονάδος ενός εκάστου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης