1008668/35/4.2.2009

Τήρηση βιβλίου αποθήκης

4 Φεβ 2009

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1008668/35/4.2.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίου αποθήκηςΜε την από 26/1/2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι επιχείρηση πώλησης κρεάτων (χονδρική και λιανική) διατηρεί ταυτόχρονα και τμήμα πώλησης ψητών τα οποία ετοιμάζονται και ψήνονται στον ίδιο χώρο με το κρεοπωλείο, ζητάτε δε να σας γνωρίσουμε εάν για τους δύο αυτούς κλάδους υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης εφόσον στο έτος 2007 για πρώτη φορά οι πωλήσεις της επιχείρησης υπερέβησαν το όριο των 5.000.000 ευρώ και συγκεκριμένα οι πωλήσεις κρέατος ανήλθαν σε 4.600.000 ευρώ ενώ οι πωλήσεις του ψητοπωλείου ανήλθαν στο ποσό των 600.000 ευρώ.

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ορίζουν ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).

2. Περαιτέρω στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 28 του ν.3522/2006 και η οποία ισχύει σύμφωνα με την περίπτωση ι' του άρθρου 39 αυτού του νόμου για περιόδους που αρχίζουν από 22.12.2006 και μετά, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ή το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ προκειμένου για επιτηδευματία που πωλεί τα αγαθά του εκτός της χώρας κατά ποσοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%), τηρεί βιβλίο αποθήκης.

3. Εν συνεχεία στην παράγραφο 2 του αυτού ως άνω άρθρου ορίζεται επίσης ότι ο επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ή το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ προκειμένου για επιτηδευματία που πωλεί τα προϊόντα του εκτός της χώρας ή ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό κατοίκου άλλης χώρας κατά ποσοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του κλάδου επεξεργασίας, τηρεί βιβλίο αποθήκης πρώτων υλών, βοηθητικών υλών, υλικών
συσκευασίας, έτοιμων προϊόντων και υποπροϊόντων.

4. Επιπλέον στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι προκειμένου για επιτηδευματία που έχει παράλληλα με τον κλάδο εμπορίου και ξεχωριστό κλάδο επεξεργασίας, η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης κρίνεται αυτοτελώς για κάθε κλάδο.

5. Τέλος στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που υποχρεώνεται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης τηρεί αυτό σε δύο συνεχείς διαχειριστικές περιόδους και σταματά την τήρησή του από την επόμενη διαχειριστική περίοδο εκείνης που για δεύτερη συνεχή διαχειριστική περίοδο δεν υπερέβη το εκάστοτε ισχύον όριο. Υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης δημιουργείται εκ νέου από την επόμενη διαχειριστική περίοδο εκείνης που για δεύτερη συνεχή διαχειριστική περίοδο τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα
υπερέβησαν το εκάστοτε ισχύον όριο.

6. Ενόψει των ανωτέρω η εν λόγω εταιρεία η οποία πωλεί κρέας και διαθέτει και τμήμα πώλησης ψητών θεωρείται ότι έχει δύο κλάδους, κλάδο εμπορίας (για την πώληση κρέατος) και κλάδο επεξεργασίας (για το τμήμα πώλησης ψητών κρεάτων), και αναφορικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης οι δύο κλάδοι κρίνονται αυτοτελώς. Δηλαδή για την υπέρβαση ή όχι του ορίου των 5.000.000 ευρώ για τον κλάδο εμπορίας για τη χρήση 2007 θα ληφθούν υπόψη μόνο τα έσοδα του κλάδου αυτού και εφόσον για δύο συνεχόμενες χρήσεις υπάρξει υπέρβαση του ορίου των 5.000.000 ευρώ τότε υπάρχει η υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης. Στην περίπτωσή σας εφόσον τα έσοδα του κλάδου εμπορίας καμία χρονιά δεν έχουν υπερβεί το όριο των 5.000.000 (θέμα πραγματικό) δεν έχετε την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης και προφανώς το ίδιο ισχύει και για τον κλάδο επεξεργασίας εφόσον τα έσοδα αυτά υπολείπονται σημαντικά από το εν λόγω όριο ακαθαρίστων εσόδων τήρησης βιβλίου αποθήκης.

Taxheaven.gr