1047265/294/0015/28.5.2008

Διάθεση ανταλλακτικών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού έναντι προσυμφωνημένης ετήσιας αμοιβής. Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

28 Μάι 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1047265/294/0015/28.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065

ΘΕΜΑ: Διάθεση ανταλλακτικών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού έναντι προσυμφωνημένης ετήσιας αμοιβής. Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.Με την από 22/4/2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και την παροχή σχετικών υπηρεσιών, πρόκειται να συνάψει συμβάσεις με άλλες εταιρείες (πελάτες) βάσει των οποίων θα υποχρεούται να διαθέτει σ' αυτές, όποτε και αν χρειαστεί, έναντι ετήσιας προσυμφωνημένης αμοιβής, ανταλλακτικά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τα οποία θα προμηθεύεται από αλλοδαπή εταιρεία του Ομίλου αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Στα πλαίσια αυτών των συμβάσεων οι πελάτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παραδίδουν στην εταιρεία σας χωρίς χρέωση τα παλαιά ανταλλακτικά που αντικαθίστανται, τα οποία στη συνέχεια πωλούνται στην προμηθεύτρια εταιρεία, με το τεμάχιο, με την ίδια τιμή πώλησης ανεξάρτητα από το είδος αυτών. Ενόψει των ανωτέρω θεωρείτε ότι τα ανταλλακτικά που διαθέτετε στους πελάτες σας στα πλαίσια των εν λόγω συμβάσεων δεν είναι εμπορεύσιμα για σας αγαθά και ως εκ τούτου δεν υφίσταται υποχρέωση παρακολούθησής τους στο βιβλίο αποθήκης και ότι τα παλαιά ανταλλακτικά που σας επιστρέφουν οι πελάτες σας χωρίς χρέωση δεδομένου ότι αυτά πωλούνται με το τεμάχιο χωρίς διαφοροποίηση της τιμής πώλησής τους, αποτελούν για σας ένα είδος και ως εκ τούτου θα παρακολουθούνται σε μία μερίδα στο βιβλίο αποθήκης. Ζητάτε δε να σας επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των ανωτέρω καθώς επίσης εάν τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδετε (ΑΠΥ για την προσυμφωνηθείσα ετήσια αμοιβή και απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης για τη διάθεση των ανταλλακτικών στον πελάτη) είναι τα προσήκοντα.

Επί των θεμάτων αυτών σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες,

γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).

2. Επίσης με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως είδος θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης διαζευκτικά ή αθροιστικά.

Από τη Δικαστηριακή νομολογία έχει γίνει δεκτό ότι ως είδος αγαθού θεωρείται η διάκριση εμπορευσίμων αγαθών σύμφωνα με τα κρατούντα στις εμπορικές συναλλαγές.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευματίας που υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης παρακολουθεί σ' αυτό τα εμπορεύσιμα αγαθά δικά του ή τρίτων.

4. Περαιτέρω με το 1100201/1116/0015/22.1.2004 έγγραφο διευκρινίστηκε ότι όταν άχρηστα ανταλλακτικά αγοράζονται και πωλούνται με το κιλό χωρίς να διαχωρίζονται ανεξάρτητα από τα τεμάχια και την κατηγορία του κάθε ανταλλακτικού, ως είδος για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. θεωρείται η εμπορική ονομασία αυτών όπως διατίθενται στην αγορά π.χ. «άχρηστα ανταλλακτικά» και με τον τρόπο αυτό θα περιγράφεται το είδος στα στοιχεία και στο βιβλίο αποθήκης. Θα τηρείται δηλαδή μία χωριστή μερίδα (π.χ. άχρηστα ανταλλακτικά) η οποία θα χρεώνεται και θα πιστώνεται κατά ποσότητα (κιλά) και αξία.

5. Από τις αναφερόμενες διατάξεις στην παράγραφο 1 του παρόντος προκύπτει ότι η διάθεση ανταλλακτικών από την εταιρεία σας στους πελάτες της, στα πλαίσια συμβάσεων που έχει συνάψει μ' αυτούς, έναντι προσυμφωνημένης ετήσιας αμοιβής, στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί, θεωρείται ότι αποτελεί πώληση δικαιώματος εγγύησης και χαρακτηρίζεται ως παροχή υπηρεσίας. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος εφόσον τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά αγοράζονται αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία σας έναντι των πελατών της στα πλαίσια των ανωτέρω συμβάσεων, δεν υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησής τους στο βιβλίο αποθήκης αφού αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορίας αλλά κόστος της παροχής υπηρεσίας.

6. Από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος προκύπτει ότι εφόσον τα παλαιά ανταλλακτικά τα οποία επιστρέφουν οι πελάτες στην εταιρεία σας χωρίς χρέωση, πωλούνται στην προμηθεύτρια εταιρεία με το τεμάχιο, με την ίδια τιμή πώλησης ανεξάρτητα από το είδος τους, ως είδος για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. θεωρείται η εμπορική ονομασία αυτών όπως διατίθενται στην αγορά π.χ. «άχρηστα ανταλλακτικά» και με τον τρόπο αυτό θα περιγράφεται το είδος στα στοιχεία και στο βιβλίο αποθήκης. Έτσι θα τηρείται μια χωριστή μερίδα (π.χ. άχρηστα ανταλλακτικά) η οποία θα χρεώνεται κατά ποσότητα (τεμάχια) και θα πιστώνεται κατά ποσότητα (τεμάχια) και αξία.

7. Τέλος, όσον αφορά τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία αξίας που αφορούν αφ' ενός τις παρεχόμενες υπηρεσίες «διαθεσιμότητας» των εν λόγω ανταλλακτικών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, έναντι ετήσιας προσυμφωνημένης αμοιβής στα πλαίσια των συμβάσεων που πρόκειται να συνάψει η εν λόγω εταιρία με ημεδαπές εταιρίες-πελάτες της, όπως αναφέρετε και αφ' ετέρου τη δαπάνη διάθεσης των ανταλλακτικών αυτών στους προαναφερόμενους πελάτες της, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

α) Εφόσον η διάθεση ανταλλακτικών από την εν λόγω εταιρία προς τους πελάτες αυτής, στα πλαίσια συμβάσεων που θα συνάψει με αυτούς, έναντι προσυμφωνημένης ετήσιας αμοιβής, θεωρείται ότι αποτελεί πώληση δικαιώματος εγγύησης (παροχή
υπηρεσίας), για τις υπόψη αμοιβές που λαμβάνει από τους εκάστοτε πελάτες της, υποχρεούται να εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

β) Επιπλέον, όπως έχει γίνει δεκτό με την παρ.15.3. της εγκυκλίου 3/1992, ερμηνευτική των διατάξεων του Κ.Β.Σ., η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης εκδίδεται αμέσως με την καταβολή της αμοιβής.

Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (παρ.15.8. της εγκυκλίου 3/1992) ότι, στις περιπτώσεις επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων, για τις οποίες συμφωνήθηκε μηνιαία αμοιβή, ανεξάρτητα από την ποσότητα των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν γι αυτές, και διακινήθηκαν με Δ.Α. και για τα οποία δεν έγινε ιδιαίτερη χρέωση, μπορεί να εκδίδεται για τις παραδόσεις αυτές μια μηνιαία συγκεντρωτική απόδειξη δαπάνης. Η ανωτέρω θέση της Διοίκησης επαναλαμβάνεται και στην περίπτωση επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων με προκαθορισμένο τίμημα (σχετ. έγγραφο 1053807/430/ 22.7.2002).

Ενόψει των προαναφερομένων, για την αξία των ανταλλακτικών που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν από την υπόψη εταιρία κατά τις επισκευές, στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι του εκάστοτε πελάτη αυτής (έναντι ετήσιας
προσυμφωνημένης αμοιβής), ανεξάρτητα από την ποσότητα αυτών και για τα οποία δεν καταβάλλει ο πελάτης ιδιαίτερο τίμημα, μπορεί να εκδίδεται μία συγκεντρωτική απόδειξη δαπάνης.


Taxheaven.gr