Αποτελέσματα live αναζήτησης

1030720/188/0015/27.5.2008 Αγορά και πώληση λογισμικού

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1030720/188/0015/27.5.2008
Αγορά και πώληση λογισμικού


1030720/188/0015/27.5.2008 Αγορά και πώληση λογισμικού

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1030720/188/0015/27.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Αγορά και πώληση λογισμικού.Απαντώντας στα ερωτήματα που μας θέσατε με την από 7/3/2008 αίτησή σας σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.9 του άρθρου 27 του ν. 3522/2006 και η οποία ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006 και καταλαμβάνει διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά, ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του. 2. Ακόμη με την 1030387/180/0015/ΠΟΛ.1056/12.3.2008 εγκύκλιό μας αντιμετωπίστηκαν θέματα εφαρμογής των ως άνω διατάξεων και επιπλέον δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης στα βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας της αγοράς και πώλησης λογισμικού.
Από την προαναφερόμενη εγκύκλιο, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, προκύπτουν οι απαντήσεις στα υπ' αριθμ. 1 και 2 ερωτήματά σας με την επιπλέον επισήμανση ότι ισχύουν αναλογικά και για τις αγορές λογισμικού από το εξωτερικό.

3. Σχετικά με το υπ' αριθμ. 3 ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι με το 1057051/382/0015/17.10.2007 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι η πώληση λογισμικού, τυποποιημένου ή μη, ανεξάρτητα αν πωλείται αυτούσιο ή εγκατεστημένο σε Η/Υ μαζί με αυτόν, θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. Ειδικά στην περίπτωση πώλησης λογισμικού (τυποποιημένου ή μη) που πωλείται εγκατεστημένο σε Η/Υ μαζί με αυτόν, παρέχεται η δυνατότητα, αντί της έκδοσης ιδιαίτερου στοιχείου αξίας για κάθε πράξη (πώληση Η/Υ - πώληση λογισμικού), να εκδίδεται Τ.Π.Υ. στο οποίο θα αναγράφονται διακεκριμένα η αξία της πώλησης του αγαθού (Η/Υ) και η αξία της παροχής της υπηρεσίας (λογισμικού).

4. Σχετικά με το υπ' αριθμ. 5 ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. εφόσον τα προς επισκευή αγαθά που παραλαμβάνονται συνοδεύονται με στοιχεία διακίνησης που προβλέπονται από τον Κώδικα δεν απαιτείται η τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου ή δελτίου επισκευής αγαθών.

Ακόμη επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερη καταχώρηση σε βιβλίο ή δελτίο επισκευής αγαθών στην περίπτωση που αποσυναρμολογείται το αρχικό παραληφθέν αγαθό το οποίο συνοδεύεται με στοιχείο διακίνησης του Κώδικα για να επισκευαστεί τμήμα αυτού.

5. Σχετικά με το υπ' αριθμ. 6 ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν ορίζεται η τιμή πώλησης των αγαθών καθώς και το περιθώριο κέρδους που επιτυγχάνεται τα οποία ως πραγματικά περιστατικά κρίνονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

6. Όσον αφορά το υπ' αριθμ. 4 ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση αντικατάστασης μηχανήματος, το οποίο επιστρέφεται από επιτηδευματία πελάτη σας λόγω βλάβης εντός του χρόνου εγγύησης, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του άρθρου 12 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) και στη συνέχεια δελτίο αποστολής- τιμολόγιο πώλησης (ή Δ.Α. και Τιμολόγιο) για το νέο αγαθό που παραδίδεται προς αντικατάσταση του ελαττωματικού επιστρεφόμενου. Σε περίπτωση δε που το ελαττωματικό αγαθό σας επιστρέφεται χωρίς δελτίο αποστολής του επιτηδευματία πελάτη σας υποχρεούστε στην καταχώριση αυτού σε βιβλίο ποσοτικής παραλαβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή μόνο στην περίπτωση που το επιστρεφόμενο ελαττωματικό αγαθό έχει πωληθεί από τη δική σας επιχείρηση, σε διαφορετική περίπτωση ο επιτηδευματίας που σας παραδίδει το ελαττωματικό αγαθό προς αντικατάσταση πρέπει να εκδώσει δελτίο αποστολής και τιμολόγιο και η δικής σας επιχείρηση δελτίο αποστολής και τιμολόγιο για το αγαθό που παραδίδει.

Όσον αφορά την αξία που αναγράφεται στο πιστωτικό τιμολόγιο, αυτή μπορεί να είναι ίση με την αξία των αγαθών, όπως αυτή είχε χρεωθεί προς τον πελάτη στο αρχικό στοιχείο ή, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (εγγ. 1125781/933/0015/12.10.1993, 1045926/337/0015/19.7.2002 κ.λ.π.) μπορεί να διαφοροποιείται από την τιμή αγοράς τους, να είναι δηλαδή μικρότερη, όταν αυτό εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά και συμφωνίες, όπως π.χ. στην περίπτωση που τα αγαθά δεν επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν ή επιστρέφονται σε ακατάλληλο χρόνο κ.λ.π.

Τέλος στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, (βλάβη και επιστροφή εντός εγγύησης) οι σχετικές πράξεις (επιστροφή και αντικατάσταση μηχανήματος π.χ. σκληρού δίσκου) θεωρείται ανταλλαγή και τιμολογούνται εκατέρωθεν από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ή εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς και στη συνέχεια απόδειξη λιανικής όταν ο επιστρέφων είναι ιδιώτης.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης