Αποτελέσματα live αναζήτησης

1008447/60/0015/22.4.2008 Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1008447/60/0015/22.4.2008
Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης


1008447/60/0015/22.4.2008 Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1008447/60/0015/22.4.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης


Με την από 22/1/2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι πελάτες σας (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επεξεργασίας για λογαριασμό τρίτων (φασόν), αλλά και παραγωγής κατά παραγγελία τρίτων φαρμακευτικών προϊόντων, πρόκειται να συνεργαστούν με πελάτες τους (εφεξής «ΠΕΛΑΤΗΣ») οι οποίοι είναι φαρμακευτικές εταιρείες που παράγουν και εμπορεύονται φαρμακευτικά προϊόντα. Οι εταιρείες σκοπεύουν να συνάψουν σύμβαση συνεργασίας σε σχέση με φαρμακευτικά προϊόντα που εμπορεύεται ο ΠΕΛΑΤΗΣ, βάσει της οποίας:
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα προμηθεύεται τη δραστική ύλη των φαρμάκων (π.χ. σε υγρή μορφή ή σκόνη) καθώς και ορισμένες πρώτες ύλες (έκδοχα), που αποτελούν το κύριο συστατικό αυτών. Τις ύλες αυτές θα αποστέλλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ με σκοπό την επεξεργασία και συσκευασία σε τελικό φάρμακο (π.χ. μπουκαλάκι, κάψουλες, χάπια).
- Για την επεξεργασία αυτή χρειάζονται και άλλα υλικά (π.χ. νερό, ζάχαρη, αλεύρι, καθώς και άλλα έκδοχα). Τα υλικά αυτά θα τα προμηθεύεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και σε πολλές περιπτώσεις θα υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικά τιμολογούμενης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αξίας. - Το τελικό επεξεργασμένο προϊόν θα αποστέλλει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον ΠΕΛΑΤΗ, με προσυμφωνημένη χρέωση ανά τεμάχιο. Σε κάποιες περιπτώσεις, η προσυμφωνημένη αυτή χρέωση μπορεί να αναλύεται βάσει της σχετικής σύμβασης ως:

- Συγκεκριμένη χρέωση για την υπηρεσία επεξεργασίας ανά τεμάχιο - Συγκεκριμένη χρέωση (δηλαδή σταθερό ποσό) ανά τεμάχιο για τα υλικά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που χρησιμοποιούνται σε αυτό για την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί τα υλικά αυτά να χρεώνονται στο κόστος.

-Προκύπτει ότι από τη συνεργασία δεν υπάρχει διακεκριμένη συμφωνία για πώληση των υλικών, καθώς ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν προσβλέπει σε αυτά, παρά μόνο στην παραγωγή και τη λήψη του τελικού επεξεργασμένου φαρμάκου.

Ερωτάτε δε:

α) Ποια στοιχεία πρέπει να εκδίδονται για τις ανωτέρω συναλλαγές, καθώς και πως πρέπει να παρακολουθούνται οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες στα λογιστικά βιβλία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του ΠΕΛΑΤΗ, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
β) Κατά πόσο το κόστος των υλικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πρέπει να κοστολογηθεί στο κόστος πωληθέντων υλικών ή αν εναλλακτικά θα πρέπει να τηρηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών και κατά συνέπεια να τηρηθεί Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου οπότε το κόστος των υλικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να εμφανίζεται ως κόστος πωληθέντων υπηρεσιών (φασόν) για το έτοιμο προϊόν. Επισημαίνεται ότι τα υλικά
υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικής αξίας.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ πως θα αντιμετωπίσει το κόστος ίδιων υλικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Ως παροχή υπηρεσιών ή ως αγορά με ταυτόχρονη ανάλωση αυτών. Εφόσον θεωρηθεί ανάλωση, θα πρέπει στο Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών του ΠΕΛΑΤΗ να αναγράφονται τόσο οι πρώτες ύλες κυριότητάς του, όσο και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνολικά σαν set με αντίστοιχη παραπομπή στην εκκαθάριση, ή θα πρέπει να αναγράφονται διεξοδικά με ανάλυση των υλικών που απαρτίζουν το set. Επιπλέον θα μπορούσε αντίστοιχα η ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης αναφορικά με: α) το κόστος των υλικών του ΠΕΛΑΤΗ, β) το κόστος των υλικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και γ) το κόστος της παροχής υπηρεσίας της επεξεργασίας να πραγματοποιείται με συνοπτικότερο τρόπο αντλώντας τις σχετικές πληροφορίες από την ως άνω εκκαθάριση.

Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και η επεξεργασία αγαθών τρίτων με τη χρησιμοποίηση ή μη ίδιων υλικών, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής.

2. Με τις διατάξεις των έξι πρώτων εδαφίων της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι τα αγαθά που παραλαμβάνονται από τρίτο προς πώληση ή προς επεξεργασία για λογαριασμό του καταχωρούνται, κατ' είδος και ποσότητα σε διπλότυπη κατάσταση κατά εντολέα. Στην ίδια κατάσταση καταχωρούνται κατ' είδος ποσότητα και αξία τα αγαθά που πωλούνται ή παραδίδονται μετά την επεξεργασία, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του τρίτου, ο Φ.Π.Α. και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκκαθάριση. Την τελευταία ημέρα κάθε μήνα εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, η συνολική αξία των πωλήσεων ή της αμοιβής κατά συντελεστή Φ.Π.Α., το ποσό του Φ.Π.Α., η προμήθεια που αναλογεί, ο Φ.Π.Α. της προμήθειας, καθώς και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του εντολέα. Η εκκαθάριση με το ένα αντίτυπο της κατάστασης και τα δικαιολογητικά των δαπανών, που εκδόθηκαν στο όνομα του εντολέα και αναγράφονται αναλυτικά στην κατάσταση, αποστέλλονται στον εντολέα μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του μήνα της εκκαθάρισης και προκειμένου για τον τελευταίο μήνα της διαχειριστικής περιόδου μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα. Η εκκαθάριση και η κατάσταση, ως προς τον εντολέα, υποκαθιστούν τα στοιχεία πώλησης αυτού.

Η πιο πάνω κατάσταση μπορεί να μη συντάσσεται εάν τα στοιχεία της αναγράφονται στην εκκαθάριση.

3. Με τις διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ή το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ προκειμένου για επιτηδευματία που πωλεί τα προϊόντα του εκτός της χώρας ή ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό κατοίκου άλλης χώρας κατά ποσοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του κλάδου επεξεργασίας, τηρεί βιβλίο αποθήκης πρώτων υλών, βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, έτοιμων προϊόντων και υποπροϊόντων. Στο βιβλίο αποθήκης καταχωρούνται, για κάθε αγαθό, οι αγορές και πωλήσεις κατ' είδος, ποσότητα και αξία και η εντός και εκτός της επιχείρησης ποσοτική διακίνηση κατ' είδος και ποσότητα. Όταν ο επιτηδευματίας ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων, στο βιβλίο αποθήκης παρακολουθούνται μόνο οι πρώτες ύλες, οι βοηθητικές ύλες, τα υλικά συσκευασίας και τα έτοιμα προϊόντα των τρίτων ξεχωριστά τουλάχιστον κατ' είδος και ποσότητα.

4. Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που είναι υπόχρεος στην τήρηση βιβλίου αποθήκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, τηρεί για τα ίδια προϊόντα στην έδρα του ή στο υποκατάστημα που εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα: βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών με ιδιαίτερη μερίδα κατ' είδος προϊόντος, στην οποία αναγράφονται: εντός δέκα ημερών από την ολοκλήρωση της πρώτης παραγωγής κάθε προϊόντος οι τεχνικές προδιαγραφές αυτού. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν πλην των άλλων τεχνικών δεδομένων τη για κάθε μονάδα παραγόμενου έτοιμου προϊόντος απαιτούμενη ποσότητα πρώτων υλών, καθώς και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας, όταν γι' αυτά τηρείται βιβλίο αποθήκης, καθώς και την προϋπολογιζόμενη φύρα παραγωγής. Για τα εξατομικευμένα αγαθά που κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας του πελάτη αντί της αναγραφής τεχνικών προδιαγραφών καταχωρείται πριν από την έναρξη της παραγωγής στο βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών ή στο βιβλίο αποθήκης πλήρης περιγραφή των προϊόντων που παραγγέλλονται.

5. Τέλος στην παράγραφο 43.4 της 1076242/524/0015/ΠΟΛ.1163/30.6.1994 εγκυκλίου διευκρινίζεται ότι υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου είναι οι επιτηδευματίες οι οποίοι πωλούν δικά τους αγαθά μετά από προηγούμενη επεξεργασία
(βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις), ανεξάρτητα εάν αυτή γίνεται σε δικές τους εγκαταστάσεις (εργοστάσια ή εργαστήρια) ή σε εγκαταστάσεις τρίτων και οι οποίοι έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης.

Δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο αποθήκης προαιρετικά, ως και οι επιτηδευματίες που ενεργούν επεξεργασία αγαθών για λογαριασμό τρίτων (για τα έτοιμα προϊόντα των τρίτων).
Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο ισχύουν αναλογικά και για το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών μετά την υποχρέωση τήρησης αυτού από 1/1/2003 σε χωριστό βιβλίο από το βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου.

6. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία αγαθών τρίτων (φασονίστας) με τη χρησιμοποίηση και ίδιων υλικών των οποίων το κόστος υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής θεωρείται ότι ασκεί μικτή δραστηριότητα δηλαδή παροχή υπηρεσίας για την επεξεργασία των αγαθών τρίτων και πώληση αγαθών για τα υλικά που ενσωματώνονται στα τελικά προϊόντα του τρίτου και υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικής αμοιβής. Συνεπώς στην εκκαθάριση που εκδίδει ο φασονίστας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος πρέπει να αναγράφεται διακριτά η δικαιούμενη αμοιβή καθώς και η ποσότητα και η αξία των ίδιων υλικών που υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικής αμοιβής και ενσωματώνονται στα τελικά προϊόντα του τρίτου. Ακόμη προκύπτει ότι ο εντολέας που αποστέλλει αγαθά για επεξεργασία με τη λήψη της προαναφερόμενης εκκαθάρισης ή/και των Δελτίων Αποστολής του φασονίστα διενεργεί σχετικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία και στο βιβλίο αποθήκης για τα υλικά του φασονίστα και για τα έτοιμα προϊόντα.

Επίσης στο βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών του εντολέα αναγράφεται και η για κάθε μονάδα παραγόμενου έτοιμου προϊόντος ποσότητα των υλικών του φασονίστα που ενσωματώνονται στα τελικά προϊόντα η οποία μπορεί να διενεργηθεί στο χρόνο που λαμβάνεται γνώση του γεγονότος δηλαδή με τη λήψη της εκκαθάρισης του φασονίστα.
Επισημαίνεται ότι ο φασονίστας δεν υποχρεούται να αναγράφει τεχνικές προδιαγραφές δεδομένου ότι διενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτου και όχι για ίδιο λογαριασμό.

Σημειώνεται ακόμη ότι για την απαλλαγή ή την κατά διάφορο τρόπο τήρηση του βιβλίου αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 37 του Κ.Β.Σ.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι για τα ίδια υλικά που χρησιμοποιούνται κατά το στάδιο της επεξεργασίας και ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, των οποίων η αξία υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής και για τα οποία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συντελείται πώληση, εφόσον αυτή (πώληση) δεν συμφωνείται να γίνεται διακεκριμένα (θέμα πραγματικό), παρέλκει η έκδοση δελτίου αποστολής και τιμολογίου ή Δ.Α.-Τιμολογίου για τη διακριτή τιμολόγησή τους, κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν γίνει δεκτά με την εγκύκλιο 3/1992 του Κ.Β.Σ. (παρ. 11.9.1.2 α. και 13.2.2.), σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η μη έκδοση δελτίου αποστολής (και τιμολογίου) στην πώληση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που τοποθετούνται από τους πωλητές - επισκευαστές σε αυτοκίνητα και λοιπά μηχανήματα, εφόσον αυτά αναγράφονται διακεκριμένα στην Α.Π.Υ. που εκδίδεται, και επομένως στη συγκεκριμένη περίπτωση η παρακολούθηση των εν λόγω υλικών γίνεται μέσω της σχετικής εκκαθάρισης.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης