1120078/675 π.ε./21.1.2009

Υπoχρέωση ή μη τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων από αλλοδαπό καλλιτέχνη

21 Ιαν 2009

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1120078/675 π.ε./21.1.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Υπoχρέωση ή μη τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων από αλλοδαπό καλλιτέχνη.


Στο από 2/12/2008 έγγραφο ερώτημά σας μας γνωρίζετε ότι ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την οργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων δέχεται στην Ελλάδα για μία ημέρα τις υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελματία καλλιτέχνη - τραγουδιστή, ο οποίος έχει έδρα και μόνιμη κατοικία στη Μεγάλη Βρετανία, ρωτάτε δε να σας γνωρίσουμε τις υποχρεώσεις της επιχείρησής ως προς την έκδοση στοιχείων.
Αναφορικά με το θέμα αυτό σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
Για το χαρακτηρισμό αλλοδαπού προσώπου κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, ως επιτηδευματία, αρκεί η ύπαρξη πραγματικής - φυσικής επαγγελματικής εγκατάστασης στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό αυτής ως μόνιμης ή μη από άλλες διατάξεις.
2. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο αλλοδαπός καλλιτέχνης (τραγουδιστής) ο οποίος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα εφόσον θα διαθέτει για το σκοπό αυτό πραγματική φυσική επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα, θα θεωρηθεί επιτηδευματίας και θα έχει όλες τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κλπ) και ειδικότερα θα τηρεί βιβλία τουλάχιστον Β' κατηγορίας και θα εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες που θα παρέχει είτε σε ιδιώτες είτε σε επαγγελματίες. Τις ίδιες υποχρεώσεις θα έχει και στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα διαθέτει πραγματική φυσική επαγγελματική εγκατάσταση αλλά από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής θα αποκτά μόνιμη εγκατάσταση, που ως θέμα πραγματικό εξετάζεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε συνδυασμό και με την ισχύουσα νομοθεσία της διμερούς συμβάσεως αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της χώρας μας και της χώρας του αντισυμβαλλόμενου επιτηδευματία. Σε περίπτωση που ο εν λόγω καλλιτέχνης δεν αποκτά την ιδιότητα του επιτηδευματία, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, τότε ο καταβάλλων τις σχετικές αμοιβές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα εκδώσει απόδειξη δαπάνης σύμφωνα με τα κατ' ιδίαν οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.
3. Το παρόν με συνημμένη την αίτηση του ενδιαφερόμενου κοινοποιείται στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος, στη Δ/νση Οικονομικών Σχέσεων και στη Δ/νση Τελών και Ειδικών Φορολογιών για τυχόν δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, γνωρίζοντας και σε εμάς σχετικά.

Taxheaven.gr