1092895/514/0015/21.10.2008

Έννοια επιτηδευματία

21 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1092895/514/0015/21.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έννοια επιτηδευματία


Στο από 17/9/2008 έγγραφο ερώτημά σας μας γνωρίζετε ότι σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών συνταξιούχος εκπαιδευτικός παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης για μαθήματα υποστήριξης στους διαγωνισμούς του δημοσίου (ΑΣΕΠ), ρωτάτε δε να σας γνωρίσουμε εάν για αυτή του τη δραστηριότητα έχει υποχρεώσεις επιτηδευματία, έκδοσης θεωρημένων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, τήρησης βιβλίων κ.λπ.
Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις τις παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2. Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 και το οποίο ισχύει σύμφωνα με την περίπτωση θ' του άρθρου 39 αυτού του νόμου από 1.1.2007, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν θεωρείται επιτηδευματίας ο δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος, εφόσον τα πρόσωπο αυτό δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία, όταν απασχολείται ως εισηγητής επιμορφωτικών σεμιναρίων, δηλαδή άσκηση ενημέρωσης σε σειρά ενημερωτικών μαθημάτων για ομάδες εργαζομένων αλλά και ευρύτερων ομάδων κατά τα οποία, με διαλέξεις και συζητήσεις γίνεται σε βάθος επεξεργασία ορισμένων θεμάτων, κάτω από επιστημονική καθοδήγηση.
3. Από τις πιο πάνω διατάξεις συνάγεται ότι για τις υπηρεσίες που παρέχει ο συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος ως καθηγητής σε εργαστήρι ελευθέρων σπουδών που αφορούν την προετοιμασία σε γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, δεν συνιστούν εισήγηση σε επιμορφωτικό σεμινάριο και συνεπώς το εν λόγω φυσικό πρόσωπο για τη δραστηριότητά του αυτή, θεωρείται επιτηδευματίας και υποχρεούται να τηρεί βιβλία, να εκδίδει στοιχεία κλπ που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. κατά περίπτωση, ήτοι εν προκειμένω Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα κατ' ιδίαν οριζόμενα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992).

Taxheaven.gr