Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1080/13.3.1996 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νομοσχεδίου "Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις"


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1080/13.3.1996
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νομοσχεδίου "Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις"


Αθήνα, 13 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1032610/656/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 5.3.96Τ.Μ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄

ΠΟΛ 1080

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νομοσχεδίου "Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις".

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 εκτός των παραγράφων 12 έως και 19, 22 έως και 27 του νομοσχεδίου "Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις" οι οποίες αναφέρονται στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών και σε άλλα θέματα φορολογίας εισοδήματος όπως αυτές ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή. Για κάθε ένα από τα πιο πάνω άρθρα σας παρέχουμε τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Αρθρο 1
Αντικειμενικά κριτήρια εμπορικών επιχειρήσεων


1.- Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου προστίθεται εδάφιο στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, σύμφωνα με το οποίο όταν η επιχείρηση αλλάζει επαγγελματική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου είτε πρόκειται για την έδρα (κεντρικό) της επιχείρησης, είτε για κάποιο υποκατάστημά της, για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση που χρησιμοποιήθηκε, ως έδρα ή υποκατάστημα, κατά περίπτωση, κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στη διαχειριστική αυτή περίοδο. Σχετική σημείωση του γεγονότος αυτού θα πρέπει να γίνει στο έντυπο Ε10, ενώ η μεταβολή αυτή της επαγγελματικής εγκατάστασης φαίνεται και από τη δήλωση μεταβολών της οποίας η υποβολή προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1642/1986. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια της επαγγελματικής εγκατάστασης είναι ίση και στις δύο εγκαταστάσεις, θα λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση με τη μεγαλύτερη μισθωτική αξία.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι για λόγους ομοιόμορφης και ίσης εφαρμογής των διατάξεων του αντικειμενικού συστήματος φορολογίας εισοδήματος τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση μεταβολής της επαγγελματικής εγκατάστασης ελεύθερου επαγγελματία από αυτούς που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.

2.- Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994. Με τις νέες διατάξεις μεταβάλλονται, στο ευνοϊκότερο για τους φορολογούμενους, οι συντελεστές απόδοσης τόσο των εμπορικών επιχειρήσεων όσο και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα ο συντελεστής απόδοσης μειώθηκε, για μεν τις εμπορικές επιχειρήσεις με μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους από 15% μέχρι και 20% από 1,45 σε 1,40 και για τις επιχειρήσεις με μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους πάνω από 20% από 1,60 σε 1,50 για δε τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους πάνω από 40% από 1,60 σε 1,50. Οι συντελεστές αυτοί, οι οποίοι ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά, είναι ο ακόλουθοι:


¦ Για επιχειρήσεις με μοναδικό ¦ Συντελεστής ¦
¦ συντελεστή καθαρού κέρδους ¦ απόδοσης ¦
+


¦ μέχρι και 5% ¦ 1 ¦
¦ πάνω από 5% μέχρι και 10% ¦ 1,15 ¦
¦ πάνω από 10% μέχρι και 15% ¦ 1,30 ¦
¦ πάνω από 15% μέχρι και 20% ¦ 1,40 ¦
¦ πάνω από 20% ¦ 1,50 ¦
LΠροκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, ο συντελεστής απόδοσης προσδιορίζεται ως ακολούθως:


¦ Για επιχειρήσεις με μοναδικό ¦ Συντελεστής ¦
¦ συντελεστή καθαρού κέρδους ¦ απόδοσης ¦
+


¦ μέχρι και 20% ¦ 1 ¦
¦ πάνω από 20% μέχρι και 30% ¦ 1,20 ¦
¦ πάνω από 30% μέχρι και 40% ¦ 1,40 ¦
¦ πάνω από 40% ¦ 1,50 ¦
LΣημειώνεται ότι σε όσες περιπτώσεις έχουν ήδη υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.1995 και μετά (λύση ομόρρυθμης κ.τ.λ. εταιρίας μέσα στη διαχειριστική περίοδο 1995) και προσδιορίστηκε ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος χωρίς την εφαρμογή των νέων μειωμένων συντελεστών απόδοσης, θα πρέπει να υποβληθούν σχετικές ανακλητικές τροποποιητικές δηλώσεις για την τυχόν επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου εισοδήματος, χωρίς βέβαια την επιβολή για τις συμπληρωματικές αυτές δηλώσεις των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.2238/1994. Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας (Αγορών) του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων κατά τον προσδιορισμό του συντελεστή απόδοσης θα λαμβάνεται υπόψη ο ίδιος μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ο οποίος εφαρμόζεται επί επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα και όχι ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους της δραστηριότητας αυτής που εφαρμόζεται επί των αγορών.

3.- Με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994. Με τις νέες διατάξεις παρέχεται μείωση της μισθωτικής αξίας επαγγελματικής εγκατάστασης, κατά ποσοστό 30% και στην περίπτωση που η εγκατάσταση αυτή (έδρα ή υποκατάστημα επιχείρησης) βρίσκεται αποκλειστικά σε τυφλή στοά. Διευκρινίζεται ότι δεν παρέχεται τέτοια μείωση όταν η επαγγελματική εγκατάσταση
βρίσκεται σε τυφλή στοά εμπορικού κέντρου.
Η μείωση αυτή της μισθωτικής αξίας, ισχύει για μισθωτικές αξίες επαγγελματικής εγκατάστασης που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί ήδη δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χωρίς να έχει υπολογισθεί η έκπτωση αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

4.- Με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση συστέγαση επιχειρήσεων, που δεν είναι όλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπου φυσικά κατά τον Κ.Β.Σ. επιτρέπεται τέτοια συστέγαση, για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας κάθε συστεγαζόμενης επιχείρησης, ως επιφάνεια αυτής, λαμβάνονται τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου, που πραγματικά χρησιμοποιούνται από κάθε μία συστεγαζόμενη επιχείρηση. Ετσι σε περίπτωση συστέγασης δύο ή περισσοτέρων εμπορικών επιχειρήσεων αγοράς και πώλησης αγαθών ή επιχείρησης πώλησης αγαθών με άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών κ.τ.λ. για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής εγκατάστασης κάθε συστεγαζόμενης επιχείρησης, ως επιφάνεια αυτής θα λαμβάνεται ο πραγματικός χώρος που κάθε μία από αυτές χρησιμοποιεί και φυσικά θα πρέπει να καλύπτεται ολόκληρη η επιφάνεια των συστεγαζόμενων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση συστέγασης μόνο επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών η μισθωτική αξία της συστεγαζόμενης επιφάνειας εξακολουθεί να επιμερίζεται ανάλογα με τον αριθμό των συστεγαζόμενων επιχειρήσεων. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά και σε περίπτωση που υποβλήθηκαν ήδη δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη τα παραπάνω, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.

5.- Με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 9 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι, ειδικά για τις επιχειρήσεις εκπαίδευσης οδηγών αυτοκινήτων το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια των εμπορικών επιχειρήσεων του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, προσαυξάνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για καθένα αυτοκίνητο πέρα από το πρώτο.
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1996 και μετά.

6.- Με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο, μετά το τέταρτο εδάφιο, στην παράγραφο 11 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994. Με τις νέες διατάξεις μεταβάλλονται οι προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό ατομικής επιχείρησης ως νέας, προκειμένου να μειωθεί κατά ποσοστό 30% το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος κατά τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, ενώ με τις προηγούμενες διατάξεις για τον υπολογισμό της τριετίας, ως πρώτο έτος εθεωρείτο το επόμενο εκείνου μέσα στο οποίο ο φορολογούμενος υπέβαλε για πρώτη φορά δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι σε περίπτωση που μεταγενέστερα από την υποβολή της αρχικής δήλωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος μεταβληθεί το αντικείμενο εργασιών, του φορολογουμένου (υποβολή δήλωσης μεταβολών) και ταυτόχρονα μεταβληθεί και η επαγγελματική εγκατάστασή του (υποβολή δήλωσης μεταβολών) τότε, ως πρώτο έτος για τον υπολογισμό της τριετίας, μέσα στην οποία το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος μειώνεται κατά ποσοστό 30%, θεωρείται το επόμενο εκείνου μέσα στο οποίο ο φορολογούμενος υπέβαλε την δήλωση μεταβολής του αντικειμένου εργασιών και της επαγγελματικής εγκατάστασης της επιχείρησης και όχι το επόμενο του έτους που υποβλήθηκε για πρώτη φορά δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος. Τα ίδια εφαρμόζονται και όταν υπάρχει διακοπή της άσκησης του αρχικού επαγγέλματος και σε μεταγενέστερο χρόνο υποβληθεί νέα δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών και σε διαφορετική εγκατάσταση από την αρχική.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται η ύπαρξη αθροιστικά και των δύο παραπάνω προϋποθέσεων (διαφορετικό αντικείμενο εργασιών - διαφορετική επαγγελματική εγκατάσταση) και όχι η διαζευκτική ύπαρξη αυτών. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

7.- Με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου προστίθεται νέα περίπτωση β' στην παράγραφο 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 και οι περιπτώσεις β', γ' και δ' αυτής αναριθμούνται σε γ', δ' και ε'. Με τις νέες διατάξεις καθορίζονται ελάχιστα ποσά καθαρού εισοδήματος και για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα όταν δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Τα ποσά αυτά ετησίως είναι τα εξής:

α) για κάθε μονόχωρο (2 κλινών) διαμέρισμα (STUDIO) διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) δραχμές,

β) για κάθε δίχωρο (4 κλινών) διαμέρισμα τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) δραχμές και

γ) για κάθε τρίχωρο διαμέρισμα (6 κλινών) πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) δραχμές.

Διευκρινίζεται ότι για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 13 του άρθρου 13 που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα και κάμπιγκ επειδή προσδιορίζεται ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για τη συνολική εκμετάλλευση αυτών, δηλαδή τόσο για το εισόδημά τους από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορίας), όσο και για το εισόδημά τους από ιδιόχρηση ακινήτων (Α' κατηγορίας), οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν υποχρέωση να δηλώσουν με την οικεία δήλωση Φορολογίας Εισοδήματός τους και
τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση των χρησιμοποιουμένων από αυτές ίδιων εγκαταστάσεών τους.
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την εκμετάλλευση των διαμερισμάτων αυτών από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

8.- Με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην περίπτωση δ' της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994.
Με τις νέες διατάξεις καθορίζεται ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από εμπορική δραστηριότητα και για όσους φορολογούμενους εκμεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) χωρίς να είναι ιδιοκτήτες αυτών των αυτοκινήτων και χωρίς να συνδέονται με σχέση μίσθωσης εργασίας με τους ιδιοκτήτες αυτών των αυτοκινήτων δεδομένου ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση το εισόδημά τους θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Τα ποσά αυτά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996 (χρήσης 1995) ανέρχονται σε 2.750.000 δρχ. όταν έχουν την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου κατά 100% και σε 1.995.000 δρχ. όταν έχουν την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου κατά 50%.

Διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω περίπτωση εκμετάλλευσης του επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ) και από τρίτο πρόσωπο για τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ισχύουν τα ποσά των υποπεριπτώσεων ββ και δδ της περίπτωσης δ' της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 δηλαδή τα ποσά των 2.750.000 δραχμών και 1.995.000 δραχμών, κατά περίπτωση. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

9.- Με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, προκειμένου να τακτοποιηθεί νομοτεχνικά η διάταξη που αναφέρεται στο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος επιβατικών λεωφορείων μη ενταγμένων σε Κ.Τ.Ε.Λ. μετά την αναρίθμηση αυτής της περίπτωσης με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου, χωρίς ουσιαστική μεταβολή της.

10.- Με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου αντικαθίστανται τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 14 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994. Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχμές ετησίως, από εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) δραχμές, το ποσό του φόρου που καταβάλλουν οι αποκλειστικά πλανόδιοι λιανοπωλητές όταν έχουν την έδρα τους σε πόλη με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους και πάνω και σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές ετησίως, από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές όταν έχουν την έδρα τους σε πόλη με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους.
Τα παραπάνω νέα ποσά φόρου, ισχύουν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κατά συνέπεια για ποσά φόρου που καταβλήθηκαν ήδη μέχρι και την προηγούμενη ημερομηνία από τη δημοσίευση του νόμου και αφορούν έκδοση ή ανανέωση άδειας για τη διαχειριστική περίοδο 1996 δεν αναζητείται η επιπλέον διαφορά φόρου.

11.- Με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου αντικαθίστανται τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 15 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994.
Με τις νέες διατάξεις αφενός μεν αυξάνονται τα ποσά φόρου που πρέπει να καταβάλλουν οι αποκλειστικά λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές και αφετέρου διαφοροποιείται η φορολογική αυτή υποχρέωση μεταξύ παραγωγών αγροτικών προϊόντων και λοιπών πωλητών.

Συγκεκριμένα, αυξάνεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές ετησίως, από εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, το ποσό που πρέπει να καταβάλλουν οι αποκλειστικά λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές, εκτός των παραγωγών αγροτικών προϊόντων για τους οποίους το σχετικό ποσό ορίζεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές. Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, τα παραπάνω ποσά μειώνονται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) δραχμές και σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές, αντίστοιχα. Περαιτέρω, όταν η άδεια των παραγωγών αγροτικών προϊόντων εκδίδεται ή ανανεώνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και έξι (6) μήνες τα παραπάνω ποσά φόρου των παραγωγών αγροτικών προϊόντων περιορίζονται στο μισό διαμορφούμενα σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές για πόλεις με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους και πάνω και σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές για πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους.

Τέλος, με τις νέες αυτές διατάξεις παρέχεται η ευχέρεια στους αποκλειστικά πλανόδιους λιανοπωλητές, καθώς και στους αποκλειστικά λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές να καταβάλλουν τα οφειλόμενα ποσά φόρου σε οποιαδήποτε δημόσια οικονομική υπηρεσία, έστω και μη αρμόδια για τη φορολογία τους. Σε περίπτωση που ο φόρος καταβληθεί σε αναρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, ο προϊστάμενός της υποχρεούται να διαβιβάσει την οικεία δήλωση μέσα στον επόμενο από την παραλαβή της μήνα, στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. Τα παραπάνω ποσά ισχύουν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, και κατά συνέπεια για ποσά φόρου που καταβλήθηκαν ήδη μέχρι και την προηγούμενη ημερομηνία από τη δημοσίευση του νόμου και αφορούν έκδοση ή ανανέωση άδειας για τη διαχειριστική περίοδο 1996 δεν αναζητείται η επιπλέον διαφορά φόρου, αλλά ούτε και
επιστρέφεται τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί επιπλέον.

12.- Με την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου αντικαθίσταται η περίπτωση α' της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994. Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται η εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 περί αντικειμενικών κριτηρίων και στα καθαρά κέρδη από ορισμένες άλλες δραστηριότητες πέραν από αυτές που έχουν ήδη εξαιρεθεί από τα κριτήρια αυτά.

Συγκεκριμένα εξαιρούνται πλέον από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων και τα καθαρά κέρδη που αποκτούν:

α) οι εκμεταλλευτές θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτες),

β) οι εκμεταλλευτές κυλικείων θεάτρων και κινηματογράφων,

γ) τα φυσικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες (χειρισμός κομπιούτερ, γραφομηχανής κ.τ.λ.) αποκλειστικά στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με μίσθωση έργου και δ) τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία με μίσθωση έργου αποκλειστικά προς ένα και μόνο αντισυμβαλλόμενο, χωρίς να απασχολούν προσωπικό, όπως π.χ. άτομα που έχουν αναλάβει τον καθαρισμό μιας και μόνο πολυκατοικίας ή μιας ανώνυμης εταιρίας κ.λπ. απασχολούμενοι για το σκοπό αυτόν προσωπικά και χωρίς να απασχολούν προσωπικό.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτούν οι δικαιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

13.- Με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994. Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται η εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 περί αντικειμενικών κριτηρίων και στα καθαρά κέρδη από ορισμένες άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων πέραν από αυτές που έχουν ήδη εξαιρεθεί. Συγκεκριμένα εξαιρούνται πλέον από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων και τα καθαρά κέρδη που αποκτούν:

α) οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων εφόσον όμως έχουν ως επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία τους,

β) οι λογιστές, φοροτέχνες και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων για τα έσοδα που αποκτούν από την παρεπόμενη δραστηριότητα παραγωγού ή μεσίτη ασφαλειών, καθώς και τα έσοδα από την παρεπόμενη δραστηριότητα της εκμετάλλευσης φωτοαντιγραφικού μηχανήματος (Δ' κατηγορίας εισόδημα), εφόσον όμως έχουν και εκμεταλλεύονται ένα μόνο τέτοιο μηχάνημα,

γ) όσοι απασχολούνται αποκλειστικά στην κατοικία τους με εργασίες παροχής υπηρεσιών (φασόν), εφόσον όμως δεν απασχολούν προσωπικό, δ) όσοι απασχολούνται με το σύστημα της απευθείας διάθεσης προϊόντων στον τελικό καταναλωτή (ντίλερς), εφόσον όμως έχουν ως επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία τους,

ε) οι επιχειρήσεις έκδοσης επαρχιακών εφημερίδων, εκτός ημερήσιων και εβδομαδιαίων, δηλαδή δεκαπενθήμερων, μηνιαίων, εξαμηνιαίων κ.τ.λ. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από
την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

14.- Με την παράγραφο 14 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου προστίθενται δύο εδάφια στην περίπτωση δ' της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις ορίζονται οι εθνικοί οδοί που λαμβάνονται υπόψη για τη μη εξαίρεση από τα αντικειμενικά κριτήρια όσων επιχειρήσεων βρίσκονται εγκατεστημένες σε πόλεις κ.τ.λ. με πληθυσμό κάτω από τέσσερις χιλιάδες (4.000) κατοίκους.

Συγκεκριμένα οι οδοί αυτοί είναι οι εθνικοί οδοί Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης, Αθηνών - Πατρών, Κορίνθου - Τρίπολης, Καστελλίου - Χανίων - Ρεθύμνου - Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου - Σητείας Κρήτης, οι οποίοι οδοί ήδη λαμβάνονταν υπόψη για την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995, σύμφωνα με την 1026533/404/Α.0012/ διαταγή μας και επιπλέον προστίθεται, για τον προσδιορισμό του
ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου 1995 και η εθνική οδός Αντιρίου - Ιωαννίνων.

Με τις ίδιες διατάξεις εξαιρούνται από τα αντικειμενικά κριτήρια οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ελαιοτριβείου οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε περιοχές παραλιακές ή τουριστικές με πληθυσμό κάτω από τέσσερις χιλιάδες (4.000) κατοίκους.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

15.- Με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου προστίθενται στην παράγραφο 16 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 νέες περιπτώσεις ε', στ' και ζ'.

Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής μεταβολές όσον αφορά τη μη εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων:

α) Εξαιρούνται από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, οποιαδήποτε και αν είναι η δραστηριότητά τους που αναγράφεται στο συστατικό τους έγγραφο, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Διευκρινίζεται όμως ότι για την εξαίρεση αυτή δεν αρκεί μόνο η αναγραφή στο συστατικό έγγραφο των υπόψη εταιριών η επιδίωξη μη κερδοσκοπικού σκοπού, αλλά θα πρέπει και να πραγματοποιείται αποδειγμένα μη κερδοσκοπική δραστηριότητα.
Τούτο όμως ως θέμα πραγματικό ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

β) Περιορίζεται η χρονική διάρκεια που πρέπει να βρίσκεται σε αδράνεια μία επιχείρηση, για να μη φορολογηθεί με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια. Η διάρκεια της αδράνειας πρέπει να συμπίπτει με τη διαχειριστική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και μέσα στη διαχειριστική αυτή περίοδο δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί ούτε αγορές αλλά ούτε και πωλήσεις εμπορεύσιμων αγαθών. Ετσι, για παράδειγμα για να εξαιρεθεί μία επιχείρηση από τα αντικειμενικά κριτήρια λόγω αδράνειας για το οικον. έτος 1996 απαιτείται κατά τη διαχειριστική περίοδο 1.1-31.12.1995 να μην πραγματοποίησε καθόλου αγορές και πωλήσεις εμπορεύσιμων αγαθών.

Για την εφαρμογή των παραπάνω διευκρινίζονται και τα ακόλουθα:

- Απαιτείται αθροιστικά η μη ύπαρξη αγορών και πωλήσεων εμπορευσίμων αγαθών κατά την κρινόμενη χρήση για τη μη υπαγωγή της επιχείρησης στα αντικειμενικά κριτήρια. Κατά συνέπεια, αν υπάρχουν αγορές εμπορεύσιμων αγαθών και όχι πωλήσεις ή το αντίθετο δηλαδή πωλήσεις εμπορευσίμων αγαθών έστω και αν προέρχονται από αποθέματα προηγούμενων χρήσεων, η επιχείρηση δεν θεωρείται ότι είναι σε αδράνεια.

- Εάν η επιχείρηση κατά την κρινόμενη χρήση έχει πραγματοποιήσει μόνο πωλήσεις πάγιων στοιχείων (μηχανημάτων, ακινήτων, αυτοκινήτων κ.τ.λ.) θεωρείται ότι βρίσκεται σε αδράνεια.

- Προκειμένου για μικτές επιχειρήσεις στις οποίες αδράνεια, κατά την παραπάνω έννοια, εμφανίζει ο κλάδος της εμπορίας αγαθών ή παραγωγής αγαθών, τότε ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος προσδιορίζεται μόνο για τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών.

- Η καταβολή και μόνο γενικών εξόδων (ενοίκια κ.τ.λ.) δεν αναιρεί την ύπαρξη της αδράνειας.

- Σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια σύμφωνα με τα παραπάνω και που έχουν φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης πετρελαιοκίνητο για το οποίο δεν έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η αδράνεια δεν καλύπτει και την υποχρέωσή της που δημιουργείται από την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994. Τα ίδια ισχύουν και σε κάθε άλλη περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης χωρίς να έχει καταθέσει αρμοδίως τις πινακίδες του αυτοκινήτου της.

- Η διάταξη αυτή για την αδράνεια δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είτε αυτές υπάγονται στα γενικά αντικειμενικά κριτήρια των παραγράφων 1 έως και 12 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, είτε υπάγονται στα ειδικά αντικειμενικά κριτήρια της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου. Ομοίως δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αδράνειας και για τους ελεύθερους επαγγελματίες γενικώς που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.

γ) Δεν εφαρμόζονται τα αντικειμενικά κριτήρια ή υπολογίζονται αυτά σε δωδέκατα κατά περίπτωση, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται για τη λειτουργία της επιχείρησης σχετική άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή και μέχρι να εκδοθεί αυτή η άδεια, εφόσον βέβαια η επιχείρηση κατά το διάστημα αυτό δηλαδή από της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος μέχρι την ημερομηνία λήψης της σχετικής άδειας πραγματικά δεν λειτούργησε. Τούτο όμως ως θέμα πραγματικό ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

Αρθρο 2

Αντικειμενικά κριτήρια ελευθέριων επαγγελμάτων


  1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται η παράγραφος
  2. του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 η οποία αναφέρεται στον τρόπο προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για τους καλλιτέχνες ή τραγουδιστές των Κέντρων διασκέδασης.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ρητά πλέον ότι ο καλλιτέχνης και ο τραγουδιστής των κέντρων διασκέδασης υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια ανεξάρτητα από τη σχέση με την οποία παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτά, δηλαδή ανεξάρτητα αν πρόκειται για μισθωτό συνδεόμενο με τον εργοδότη του με σχέση μίσθωσης εργασίας (εισόδημα ΣΤ' κατηγορίας) ή αν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες με μίσθωση έργου (εισόδημα Ζ' κατηγορίας) και εφόσον βέβαια στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Συνεπώς, για να προσδιοριστεί το εισόδημα του καλλιτέχνη ή τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης από την άσκηση του επαγγέλματός του, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος συγκρίνεται με το συνολικό δηλούμενο εισόδημά τους από την άσκηση του επαγγέλματός του με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών σε κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, συναυλίες, δίσκους κ.τ.λ.

Περαιτέρω, με τις νέες αυτές διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται πλέον ρητά ότι στα αντικειμενικά κριτήρια υπάγονται επίσης και οι καλλιτέχνες ή τραγουδιστές οι οποίοι ασκούν το επάγγελμά τους σε χώρους αναψυκτηρίων ή συναυλίες, πράγμα το οποίο έχει γίνει ήδη δεκτό από τη Διοίκηση κατά την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.2214/1994 με την 1122241/2246/Α.0012/ΠΟΛ. 1238/31.10.1994 εγκύκλιο διαταγή μας.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι στην έννοια του όρου καλλιτέχνης των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών περιλαμβάνονται και οι λοιποί συντελεστές της παρουσίασης του έργου όπως π.χ. παρουσιαστές, χορευτές, μέλη μπαλέτων, μίμοι κ.τ.λ., εκτός των μουσικών των ορχηστρών.

Τέλος, όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού αυτού του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος του καλλιτέχνη ή τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι το εισόδημα αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επαγγελματικής αμοιβής με τους συντελεστές εμφάνισης (Σ.Ε.), δισκογραφίας (Σ.Δ.) και προβολής (Σ.Π.), όπως οι συντελεστές αυτοί αναφέρονται και αναλύονται αμέσως παρακάτω στην παράγραφο 2 του παρόντος.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

2.- Με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες αυτές διατάξεις ορίζεται η έννοια των συντελεστών εμφάνισης, δισκογραφίας και προβολής οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος του καλλιτέχνη ή τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, δεδομένου ότι αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της εκάστοτε ισχύουσας επαγγελματικής αμοιβής με τους συντελεστές εμφάνισης (Σ.Ε.), δισκογραφίας (Σ.Δ.) και προβολής (Σ.Π.).

Ειδικότερα:

- Ως συντελεστής εμφάνισης ορίζεται η μονάδα προσαυξημένη με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εμφανίσεων του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή στα κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια ή συναυλίες και παρανομαστή τον αριθμό τριακόσια (300).

αριθμός εμφανίσεων (1 + 300 )
- Ως συντελεστής δισκογραφίας ορίζεται η μονάδα προσαυξημένη με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των διατεθέντων στην αγορά δίσκων, κασσετών και λοιπών συναφών μειωμένου όμως κατά τον αριθμό χίλια πεντακόσια (1.500) και παρανομαστή τον αριθμό δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000).

αριθμός διατεθέντων δίσκων, κασετών και λοιπών συναφών - 1500 (1 + 18.000)
- Ως συντελεστής προβολής ορίζεται η μονάδα προσαυξημένη με κλάσμα που έχει αριθμητή το γινόμενο του αριθμού εμφανίσεων στα κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια ή συναυλίες με τον αριθμό των διατεθέντων δίσκων, κασσετών και λοιπών συναφών και παρανομαστή τον αριθμό δύο εκατομμύρια (2.000.000).

αριθμός εμφ/σεων Χ αριθμός διατεθέντων δίσκων, κασετών και λοιπών συναφών (1+2.000.000)
Ειδικότερα, η εμφάνιση του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή σε:

α) Κάθε συναυλία προσμετράται με πέντε (5) εμφανίσεις.

β) Σε συναυλίες για φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς, εθνικούς σκοπούς η εμφάνισή του δεν λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδειγμένα δεν αμείβεται για τη συμμετοχή του αυτή.

Τονίζεται ότι ως αριθμός δίσκων κ.τ.λ. για τον προσδιορισμό του συντελεστή δισκογραφίας και τον συντελεστή προβολής λαμβάνεται υπόψη όχι το άθροισμα των δίσκων κ.τ.λ. που κυκλοφόρησε ο τραγουδιστής ή καλλιτέχνης κατά το έτος φορολογίας και το αμέσως προηγούμενο έτος, αλλά ο μέσος όρος αυτών που διατέθηκαν στην αγορά τα έτη αυτά, ενώ ως αριθμός εμφανίσεων λαμβάνεται ο αριθμός των εμφανίσεων που πραγματοποίησε ο καλλιτέχνης ή τραγουδιστής στα κέντρα διασκέδασης, τα αναψυκτήρια ή σε συναυλίες κατά το έτος φορολογίας.
Περαιτέρω, με τις νές αυτές διατάξεις προβλέπεται ότι, εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που καλλιτέχνες ή τραγουδιστές των κέντρων διασκέδασης έχουν πραγματοποιήσει μέχρι και σαράντα εμφανίσεις και παράλληλα ο αριθμός των διατεθέντων στην αγορά δίσκων, κασσετών και λοιπών συναφών είναι μέχρι 1.500, τότε το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος είναι ίσο με την επαγγελματική αμοιβή. Για την εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης απαιτείται η αθροιστική ύπαρξη και των δύο παραπάνω προϋποθέσεων.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 1996 και μετά.

3.- Με την παράγραφο 3 του άρθρου 2, η οποία αποτελεί διάταξη μεταβατικού χαρακτήρα αναφερόμενη μόνο στα εισοδήματα της διαχειριστικής περιόδου 1995, μεταβάλλεται ο πίνακας αντιστοιχίας δίσκων, κασετών και λοιπών συναφών που διατέθηκαν στην αγορά και αντίστοιχου συντελεστή δισκογραφικής δραστηριότητας, ο οποίος ίσχυσε για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995 και ορίζεται νέος πίνακας ο οποίος θα εφαρμοσθεί, όπως προαναφέρθηκε για τις δηλώσεις οικον. έτους 1996, (διαχειριστικής περιόδου 1995), ως εξής:


¦ Μέσος όρος δίσκων, κασετών και λοιπών ¦ Συντελεστής ¦
¦ συναφών που διατέθηκαν στην αγορά στο ¦ δισκογραφικής ¦
¦ έτος φορολογίας και το αμέσως προηγού- ¦ δραστηριότητας ¦
¦ νο έτος ¦ ¦
+


¦ μέχρι και 1.500 τεμάχια ¦ 1 ¦
¦

από 1.501 μέχρι 4.000 τεμάχια ¦ 1,5 ¦

¦ από 4.001 μέχρι 8.000 τεμάχια ¦ 2 ¦

¦ από 8.001 μέχρι 12.000 τεμάχια ¦ 2,5 ¦

¦ από 12.001 μέχρι 16.000 τεμάχια ¦ 3 ¦

¦ από 16.001 μέχρι 20.000 τεμάχια ¦ 3,5 ¦

¦ από 20.001 μέχρι 23.000 τεμάχια ¦ 4 ¦

¦ από 23.001 μέχρι 26.000 τεμάχια ¦ 4,5 ¦

¦ από 26.001 μέχρι 29.000 τεμάχια ¦ 5 ¦

¦ από 29.001 μέχρι 32.000 τεμάχια ¦ 5,5 ¦

¦ από 32.001 μέχρι 34.000 τεμάχια ¦ 6 ¦

¦ από 34.001 μέχρι 36.000 τεμάχια ¦ 6,5 ¦

¦ από 36.001 μέχρι 38.000 τεμάχια ¦ 7 ¦

¦ από 38.001 μέχρι 40.000 τεμάχια ¦ 7,5 ¦

¦ από 40.001 μέχρι 42.000 τεμάχια ¦ 8 ¦

¦ από 42.001 μέχρι 44.000 τεμάχια ¦ 8,5 ¦

¦ από 44.001 μέχρι 46.000 τεμάχια ¦ 9 ¦

¦ από 46.001 μέχρι 48.000 τεμάχια ¦ 9,5 ¦

¦ από 48.001 μέχρι 50.000 τεμάχια ¦ 10 ¦

¦ από 50.001 και άνω τεμάχια ¦ 11 ¦
LΣημειώνεται ότι στο νέο αυτόν πίνακα λαμβάνεται υπόψη όχι το σύνολο των δίσκων, κασετών και λοιπών συναφών που διατέθηκαν στην αγορά στο έτος φορολογίας (1995) και το αμέσως προηγούμενο έτος (1994), αλλά ο μέσος όρος αυτών.

4.- Με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις καθιερώνεται και για τους κτηνιάτρους, φυσιοθεραπευτές, οικονομολόγους, συμβούλους επιχειρήσεων, λογιστές ή φοροτέχνες και αναλυτές - προγραμματιστές ελάχιστο όριο επιφάνειας της επαγγελματικής εγκατάστασης, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας, είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων, όταν χρησιμοποιούν ως επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία τους, όριο που δεν υπήρχε προηγούμενα. Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται μείωση κατά ποσοστό 30% της μισθωτικής αξίας που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των φυσιοθεραπευτών ανεξάρτητα που βρίσκεται η επαγγελματική τους εγκατάσταση.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

5.- Με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994.
Με τη νέα διάταξη ορίζεται ρητά αυτό που έχει γίνει δεκτό διοικητικά με την 1122241/2246/Α.0012/ΠΟΛ. 1238/31.10.1994 διαταγή μας, δηλαδή ότι η κλιμάκωση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος κατά 10% ανά έτος, ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος, αρχίζει από το 5ο έτος και όχι από το 4ο.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

6.- Με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται η υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης Αα' της παραγράφου 6 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις μειώνεται σε δέκα πέντε τοις εκατό (15%), από είκοσι τοις εκατό (20%), η προσαύξηση που εφαρμόζεται για όλες τις κλινικές ειδικότητες των ιατρών προκειμένου να προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματός τους. Το μειωμένο αυτό ποσοστό προσαύξησης ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται
από 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

7.- Με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις τίθεται προϋπόθεση πλέον, για την εξαίρεση από τα αντικειμενικά κριτήρια των φυσιοθεραπευτών, οικονομολόγων, συμβούλων επιχειρήσεων, λογιστών ή φοροτεχνών και αναλυτών - προγραμματιστών που αποκτούν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και παράλληλα από την άσκηση ελευθέριου
επαγγέλματος που έχουν ως επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία τους. Το σύνολο του εισοδήματός τους που δηλώνεται από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' κατηγορία) και από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός τους (Ζ' κατηγορία) να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του ίδιου άρθρου.

Για παράδειγμα λογιστής με επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία του δηλώνει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 3.000.000 δρχ. και καθαρό εισόδημα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του 1.000.000 δρχ. Εάν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια είναι π.χ. 3.500.000 δρχ., τότε δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί αντικειμενικών κριτηρίων, καθόσον το εισόδημα που δηλώθηκε από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα (3.000.000 + 1.000.000 = 4.000.000), είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος (3.500.000 δρχ.).

Εάν στο παραπάνω παράδειγμα το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος είναι π.χ. 4.200.000 δρχ. δηλαδή μεγαλύτερο από το δηλούμενο εισόδημα (3.000.000 + 1.000.000 = 4.000.000), τότε ο υπόψη φορολογούμενος δεν θα εξαιρεθεί από τα αντικειμενικά κριτήρια, αλλά θα φορολογηθεί για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' κατηγορία) 3.000.000 δρχ. και εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (Ζ' κατηγορίας) 1.200.000 δρχ. αντί του 1.000.000 δρχ. που δηλώθηκε.

Τονίζεται ότι τα παραπάνω πρόσωπα έχουν υποχρέωση με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής τους δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώνουν και να συνυποβάλλουν με τη δήλωσή των αυτή και το έντυπο "Ε11".
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

8.- Με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου προστίθεται περίπτωση δ' στην παράγραφο 7 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των στρατιωτικών ιατρών, στρατιωτικών οδοντιάτρων και στρατιωτικών κτηνιάτρων, μετά τις μειώσεις λόγω εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και λόγω, τυχόν, κατοικίας και άσκησης του επαγγέλματος σε παραμεθόριο περιοχή, μειώνεται περαιτέρω και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εφόσον όμως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους φορολογίας έχουν ασκήσει το ελευθέριο επάγγελμά τους λιγότερο από πέντε (5) έτη στην ίδια πόλη. Για την εφαρμογή των παραπάνω, η περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θεωρείται ως μία πόλη.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

9.- Με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 11 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι, ειδικά για τους καλλιτέχνες ή τραγουδιστές των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών ως δηλούμενο εισόδημα το οποίο και συγκρίνεται με το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται για τους φορολογούμενους αυτούς με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 λαμβάνεται το σύνολο του εισοδήματος που δηλώνουν τόσο από την άσκηση του επαγγέλματός τους με παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών (Ζ' κατηγορία) όσο και από, τυχόν, παράλληλη άσκηση του επαγγέλματός τους με σύμβαση μίσθωσης εργασίας (ΣΤ' κατηγορία).
Η, τυχόν, διαφορά που προκύπτει από τη σύγκριση αυτή, αν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος είναι μεγαλύτερο από το εισόδημα που δηλώθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, προσαυξάνει το εισόδημα που δηλώνεται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος ή εάν δηλώνεται εισόδημα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' κατηγορία), τότε η διαφορά λογίζεται ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

Αρθρο 3

Αντικειμενική μέθοδος προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος


1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις τίθεται ως προϋπόθεση για την απαλλαγή από την υποχρέωση δήλωσης τεκμαρτού εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης μεταξύ συζύγων, να είναι και οι δύο σύζυγοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Περαιτέρω με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση δήλωσης τεκμαρτού εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης και στην περίπτωση που γονείς ηλικίας πάνω από εξήντα πέντε (65) ετών παραχωρούν τη γεωργική τους γη στα παιδιά τους για εκμετάλλευση, εφόσον όμως τα παιδιά αυτά είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Στην περίπτωση αυτή οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να δηλώσουν τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης (Α' κατηγορίας).

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

2. Με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 3 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα διαδικαστικά που αφορούν τη σύνθεση κ.τ.λ. της κεντρικής επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994, η οποία οριστικοποιεί τους πίνακες προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 5, του άρθρου 42 του Ν.2238/1994.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη ως φορολογητέο εισόδημα από την εκμετάλλευση γεωργικής επιχείρησης λαμβάνεται το συγκριτικά μεγαλύτερο εισόδημα, είτε αυτό είναι το προσδιοριζόμενο με την αντικειμενική μέθοδο, είτε αυτό που προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από τα οποία και δεν εξάγεται ως γνωστό λογιστικό αποτέλεσμα ή αυτό που προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία του φορολογουμένου (τιμολόγια, εκκαθαρίσεις κ.λπ.).

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

Αρθρο 4

Αλλες διατάξεις


1. Με την παράγραφο 1 το άρθρου 4 του νομοσχεδίου προστίθενται δύο εδάφια στην υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις αναγνωρίζονται για έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου και οι δεδουλευμένοι τόκοι που προκύπτουν από νέο δάνειο που συνάπτεται από το φορολογούμενο για εξόφληση παλιού στεγαστικού δανείου, που του είχε χορηγηθεί για απόκτηση πρώτης κατοικίας.
Οπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από αυτόν, μεταξύ άλλων, και για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σ' αυτό με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν. Επίσης, σύμφωνα με την αριθμ. 507/7/27.8.92 απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι δυνατή η χορήγηση από τράπεζες νέου δανείου για την εξόφληση παλιού δανείου, που χορηγήθηκε για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι σε περίπτωση λήψης από το φορολογούμενο στεγαστικού δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας, για το οποίο αυτός δικαιούται έκπτωση από το συνολικό εισόδημά του των δεδουλευμένων τόκων και στη συνέχεια σύναψης νέου δανείου, με την ίδια τράπεζα ή άλλη, με σκοπό την εξόφληση του παλιού δανείου, οι δεδουλευμένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλιού (στεγαστικού) δανείου, εκπίπτουν από το εισόδημά του. Η έκπτωση γίνεται μόνο στους δεδουλευμένους τόκους του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπόλοιπου του παλιού δανείου και για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλιού δανείου.
Για την αναγνώριση της ανωτέρω έκπτωσης πρέπει στο δανειστικό συμβόλαιο της τράπεζας που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως τα εξής στοιχεία:

α) Ο σκοπός του δανείου, δηλαδή ότι το δάνειο χορηγήθηκε για την εξόφληση παλιού στεγαστικού δανείου που είχε χορηγηθεί για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

β) Το ανεξόφλητο ποσό του παλιού δανείου.

γ) Ο χρόνος λήξης του παλιού δανείου.

δ) Εννοείται ότι θα αναγράφεται, επίσης ότι και για το νέο δάνειο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλιό δάνειο.

Επίσης, στη βεβαίωση καταβολής τόκων που εκδίδει η τράπεζα που χορήγησε το νέο δάνειο, στο τέλος κάθε έτους, πρέπει να βεβαιώνεται το ανεξόφλητο ποσό του παλιού δανείου και ο χρόνος λήξης του, καθώς και ότι οι τόκοι αφορούν το τμήμα του νέου δανείου που καταβλήθηκε για εξόφληση του υπόλοιπου ποσού του παλιού
δανείου που δεν είχε εξοφληθεί μέχρι τη σύναψη του νέου δανείου.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τόκους που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται και στην κατηγορία των κοινωνιών κληρονομικού δικαίου από τις κοινωνίες του Αστικού Δικαίου, το δικαίωμα αφαίρεσης από τα κέρδη της κοινωνίας κληρονομικού δικαίου επιχειρηματικής αμοιβής για μέχρι τρεις κοινωνούς φυσικά πρόσωπα με την απαραίτητη προϋπόθεση όμως ότι στις κοινωνίες αυτές μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι κοινωνοί. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα αυτό εξακολουθεί μέχρι και την ενηλικίωση όλων των ανήλικων κοινωνών μελών της κοινωνίας, ενώ διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα αφαίρεσης επιχειρηματικής αμοιβής στις περιπτώσεις αυτές έχουν οι μέχρι τρεις κοινωνοί με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στην κοινωνία, ανεξάρτητα αν οι κοινωνοί αυτοί είναι τα ανήλικα μέλη αυτής ή όχι και εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις για αναγνώριση της επιχειρηματικής αμοιβής (δικαίωμα επιχειρηματικής αμοιβής από μία εταιρία ή κοινωνία κ.τ.λ.).

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα αυτό, παρέχεται μόνο στις κοινωνίες εκείνες οι οποίες προέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων του κληρονομικού δικαίου εφόσον σε αυτές υπάρχουν ανήλικοι κοινωνοί των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.
Για τις λοιπές κοινωνίες, αστικού δικαίου που δεν αποτελούν κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα αφαίρεσης από τα κέρδη επιχειρηματικής αμοιβής, έστω και εάν έχουν ανήλικα μέλη.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση γ' στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994. Με τις νέες διατάξεις επιβάλλεται αυτοτελής φορολογία με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από το μισθωτή προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου, είτε αυτό μισθώνεται μόνο του, είτε μισθώνεται μαζί με το ακίνητο και οποιοσδήποτε εξοπλισμός του ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει. Η αυτοτελής αυτή φορολογία επιβάλλεται στα ποσά που καταβάλλονται πέρα από τα μισθώματα, είτε κατά την αρχική μίσθωση, είτε κατά την ανανέωση της μίσθωσης
του ακινήτου.

Διευκρινίζεται ότι δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω φορολογία το ποσό της εγγύησης που συνηθέστατα καταβάλλεται κατά το χρόνο σύναψης της μίσθωσης του ακινήτου από το μισθωτή το οποίο αποσκοπεί ως γνωστόν στην καλή εκτέλεση της συναπτόμενης μισθωτικής συμβάσεως η οποία εγγύηση παγίως συμφωνείται να
επιστραφεί μετά τη λήξη της μισθώσεως και επομένως δεν έχει το χαρακτήρα ανταλλάγματος για την παραχώρηση του μισθίου.
Οσα αναφέρονται στα επόμενα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 σχετικά με την υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεία κ.τ.λ., καθώς και όσα αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 81 του ίδιου νόμου, σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, εφαρμόζονται ανάλογα και σ' αυτή την περίπτωση. Ειδικότερα αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης είναι ο προϊστάμενος της
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο που μισθώνεται.
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για ποσά που καταβάλλονται από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται η περίπτωση στ' του άρθρου 17 του Ν.2238/1994, η οποία αναφέρεται στο τεκμήριο δαπάνης που υπολογίζεται με βάση τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής (περιλαμβανομένων και των ποσών που καταβάλλονται για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση καρτών) με τους τυχόν οικείους τόκους (περιλαμβανομένων και τυχόν τόκων υπερημερίας).

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, για να υπολογισθεί η συνολική δαπάνη του φορολογουμένου (άρθρα 15-19 Ν.2238/1994) λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, καθώς και για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση καρτών πιστωτικών ή πληρωμών, εκτός των χρεωστικών καρτών. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας. Εξαιρετικά, από το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείου που έχει ληφθεί για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, δεν λαμβάνεται υπόψη, για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, το ποσό του χρεολυσίου που περιλαμβάνεται στην οικεία δαπάνη, κατά το μέρος που αυτό επιμεριστικά αναλογεί στη μέχρι των εκατόν είκοσι τετραγωνικών μέτρων επιφάνεια της πρώτης κατοικίας.

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ρητά πλέον ότι σε αυτό το τεκμήριο δαπάνης υπάγονται και τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση καρτών πιστωτικών ή πληρωμών (όπως DINERS κ.τ.λ.), έστω και αν η οικεία πίστωση ή υποχρέωση δεν είναι έντοκη ενώ ρητά εξαιρούνται οι χρεωστικές κάρτες. Με την ίδια παράγραφο ορίζεται, ότι οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1η Ιανουαρίου 1994, και μετά, δηλαδή από τότε που ισχύει η διάταξη που αντικαταστάθηκε.

5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση ζ' στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν.2238/1994. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι, από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτει το ποσό της αποζημίωσης που υποχρεούται να καταβάλλει βάσει νόμου (Ν.813/1978, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2041/1992), ο εκμισθωτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στο μισθωτή επί εμπορικών μισθώσεων κατά τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 60 του Π.Δ.34/1995 "Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί Εμπορικών μισθώσεων". Το ποσό της αποζημίωσης αυτής εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από αυτό το ίδιο ακίνητο, μέσα στο έτος που καταβλήθηκε η αποζημίωση. Σε περίπτωση που το εισόδημα του συγκεκριμένου ακινήτου του έτους που καταβλήθηκε η αποζημίωση, δεν επαρκεί για να καλύψει την αποζημίωση, το τυχόν αρνητικό ποσό δεν συμψηφίζεται με τυχόν εισοδήματα άλλων ακινήτων, αλλά ούτε και με άλλα θετικά εισοδήματα που αποκτά ο εκμισθωτής από άλλες πηγές (π.χ. μισθοί, εμπορικές επιχειρήσεις κ.τ.λ.).
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα κατά ρητή διάταξη και για τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρίες κ.τλ.).

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 αντικαθίσταται η περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις εκτός από την επιχειρηματική αμοιβή του ομόρρυθμου εταίρου προσωπικής εταιρίας, του εταίρου διαχειριστή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και η επιχειρηματική αμοιβή του κοινωνού που είναι μέλος κοινωνίας κληρονομικού δικαίου στην οποία μετέχουν και ανήλικοι.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νομοσχεδίου αυτού, προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994. Με την συμπλήρωση των προαναφερομένων διατάξεων του νόμου, δεν θεωρείται ότι συντρέχει θέμα υπεργολαβίας και στην περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από εταιρία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία επιχειρήσεων που είναι μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994 όπως αυτές ισχύουν, επί εισφοράς έργου ή εργασίας, εκ μέρους της αρχικής αναδόχου εταιρίας ή κοινοπραξίας, σε άλλη εταιρία ή κοινοπραξία μέλους αυτής, προκειμένου αυτή να εκτελέσει το έργο, η εισφορά αυτή δεν καλύπτεται από τις διατάξεις αυτές του νόμου και συνεπώς θεωρείται υπεργολαβία.

Επειδή στην πράξη απαντώνται περιπτώσεις δημοπράτησης σημαντικών τεχνικών έργων, τα οποία αναλαμβάνει ως ανάδοχος εταιρία ή κοινοπραξία, που έχει ως μέλη άλλες τεχνικές εταιρίες ή κοινοπραξίες, αντίστοιχα, οι οποίες θα εκτελέσουν τμηματικά εργασίες του όλου έργου, με την προαναφερόμενη νομοθετική συμπλήρωση της περίπτ. α' της παραγρ. 3 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994 και προκειμένου όπως στην πράξη κατά την ανάληψη ή δημοπράτηση σημαντικών τεχνικών έργων, διευκολυνθεί τεχνικώς η εξυπηρέτηση των έργων αυτών, δεν θεωρείται ότι συντρέχει ζήτημα υπεργολαβίας και στην περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από εταιρία-μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας, ή από κοινοπραξία Επιχειρήσεων που είναι μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

8. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 προστίθενται δύο εδάφια στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις υποχρεώνονται οι συμβολαιογράφοι, στις συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάσσονται για τη μεταβίβαση ή με σκοπό τη μεταβίβαση ακινήτων να αναγράφουν, εκτός των λοιπών στοιχείων των αντισυμβαλλόμενων και τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή τον αριθμό δελτίου ταυτότητας αυτών εάν στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου, οπότε και θα αναγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη ότι κατά δήλωσή τους στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου. Στην περίπτωση εγγάμων γυναικών που στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου θα αναγράφεται ο αριθμός της ταυτότητάς τους, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του συζύγου τους.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάσσονται από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Με την παράγραφο 9 του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 82 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις επιβάλλεται για κάθε σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου μεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυμβαλλόμενου, για την άσκηση του επαγγέλματός του να καταρτίζεται συμφωνητικό το οποίο κατατίθεται από τον αντισυμβαλλόμενο (κέντρο διασκέδασης κ.τ.λ.) του τραγουδιστή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύνταξή του, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του (για τη φορολογία του κέντρου διασκέδασης κ.τ.λ.). Το συμφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας και τη φορολογία του τραγουδιστή δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.
Στο συμφωνητικό αυτό πρέπει να αναγράφονται ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της σύμβασης, ο αριθμός των εμφανίσεων του τραγουδιστή και το ποσό της αμοιβής του. Σε κάθε κέντρο διασκέδασης τηρείται από τον εκμεταλλευτή του ιδιαίτερος φάκελος με τα συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί με τους τραγουδιστές που απασχολούνται στο κέντρο και τίθεται κάθε φορά στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία ή τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ανακριβή επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στον υπόχρεο (εκμεταλλευτή του κέντρου διασκέδασης κ.τ.λ.) πρόστιμο για κάθε παράβαση από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές.
Επίσης, αν δεν κατατεθεί το παραπάνω συμφωνητικό στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, η αμοιβή που καταβλήθηκε στον τραγουδιστή δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του αντισυμβαλλόμενου (εκμεταλλευτού του κέντρου διασκέδασης κ.τ.λ.).

Σε περίπτωση υπογραφής αντεγράφου από το οποίο προκύπτει ότι συμφωνήθηκε ή καταβλήθηκε ποσό αμοιβής ή μισθού στον τραγουδιστή διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στο συμφωνητικό που κατατέθηκε στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο, επιβάλλεται σε κάθε αντισυμβαλλόμενο πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της διαφοράς μεταξύ του ποσού της αμοιβής ή μισθού που αναγράφεται στο αντέγραφο και του ποσού της αμοιβής ή μισθού που αναγράφεται στο συμφωνητικό που υποβλήθηκε στη δημόσια οικονομική υπηρεσία. Το αντέγραφο ως προς τις μεταξύ των συμβαλλομένων σχέσεις είναι ανίσχυρο και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Εισόδημα για τον τραγουδιστή θεωρείται το μεγαλύτερο από τα ποσά που αναγράφονται στο συμφωνητικό και στο αντέγραφο.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ αμειβόμενου αθλητή γενικά ή προπονητή και οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και για τις αμοιβές ή μισθούς που καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά. Για τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 87 του Ν.2238/1994.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για συμφωνητικά που υπογράφονται από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συμφωνητικά τα οποία έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου και εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη δημοσίευσή του, κατατίθενται κατά την παραπάνω διαδικασία στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

10. Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 4 προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του Ν.2238/1994 νέα περίπτωση υπό στοιχείο ιγ'.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας αυτής περίπτωσης, οι τόκοι που αποκτά η Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίοι προκύπτουν από δάνειο που χορηγεί προς το Ελληνικό Δημόσιο, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθοι όροι:

α) το ως άνω χορηγούμενο δάνειο προέρχεται από ισόποσο δάνειο, το οποίο έχει λάβει προηγούμενα η υπόψη Τράπεζα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από το Ταμείο Αποκαταστάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης,

β) και τα δύο ως άνω δάνεια συνάπτονται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο επιτόκιο και

γ) στη σχετική σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ της υπόψη Τράπεζας και του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση του ως άνω δανείου, αναφέρονται οι πιο πάνω όροι υπό στοιχεία α' και β', καθώς και ότι οι τόκοι που αποκτά η δικαιούχος Τράπεζα από αυτό το δάνειο απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης, με το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, ορίζεται ότι τα αναφερόμενα σε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα και για τους τόκους που είτε έχουν προκύψει ή θα προκύψουν από δάνεια τα οποία έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.2166/1993 νέα περίπτωση υπό στοιχείο στ'.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας αυτής περίπτωσης, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του Ν.2166/1993 εφαρμόζονται και στην περίπτωση συγχώνευσης αστικών συνεταιρισμών του Ν.1667/1986 με σκοπό την ίδρυση νέου αστικού συνεταιρισμού του ίδιου νόμου.

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή για συγχωνεύσεις αστικών συνεταιρισμών που θα πραγματοποιηθούν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Με την παράγραφο 20 του άρθρου 4 προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν.2238/1994.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου αυτού εδαφίου, εξαιρετικά, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες έχουν συσταθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν.588/1977 και αποκλειστικό σκοπό έχουν την εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους των ενταγμένων λεωφορείων σε ΚΤΕΛ, δεν φορολογείται στο όνομα του νομικού προσωπικού της ΕΠΕ, αλλά στο όνομα κάθε εταίρου αυτών για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη συμμετοχή του στην εταιρία. Οι διατάξεις του νέου αυτού εδαφίου, όπως ορίζεται με την παράγραφο 21 του ίδιου άρθρου, εφαρμόζονται για τις πιο πάνω εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που έχουν συσταθεί μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνουν τα εισοδήματα αυτών των εταιριών που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 1995 και μετά.

13. Με τη διάταξη της παραγράφου 28 του νομοσχεδίου προστίθεται νέα διάταξη στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν.2238/1994 η οποία είναι σαφής και δεν χρειάζεται ιδιαιτέρα ανάλυση. Αναφέρεται στην αυτοτελή φορολόγηση των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται στους ποδοσφαιριστές και λοιπούς αμειβόμενους αθλητές από τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες και τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκές ή διεθνείς διοργανώσεις και αποτελούν μέρος των όσων εισπράττουν σε συνάλλαγμα οι Π.Α.Ε. ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία από Ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς για τις διοργανώσεις αυτές. Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου.


¦ Το κείμενο του Νόμου όπως ψηφίστηκε στη Βουλή ¦
?Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις

Αρθρο 1

Αντικειμενικά κριτήρια εμπορικών επιχειρήσεων


1. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Σε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται υπόψη η μισθωτική αξία της εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυτής".

2. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

"δ) Συντελεστής απόδοσης, ο οποίος ανάλογα με το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων, όπως οι συντελεστές αυτοί ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, προσδιορίζεται ως ακολούθως:


¦ Για επιχειρήσεις με μοναδικό ¦ Συντελεστής ¦
¦ συντελεστή καθαρού κέρδους ¦ απόδοσης ¦
+


¦ μέχρι και 5% ¦ 1 ¦
¦ πάνω από 5% μέχρι και 10% ¦ 1,15 ¦
¦ πάνω από 10% μέχρι και 15% ¦ 1,30 ¦
¦ πάνω από 15% μέχρι και 20% ¦ 1,40 ¦
¦ πάνω από 20% ¦ 1,50 ¦
LΠροκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, ο συντελεστής απόδοσης προσδιορίζεται ως ακολούθως:


¦ Για επιχειρήσεις με μοναδικό ¦ Συντελεστής ¦
¦ συντελεστή καθαρού κέρδους ¦ απόδοσης ¦
+


¦ μέχρι και 20% ¦ 1 ¦
¦ πάνω από 20% μέχρι και 30% ¦ 1,20 ¦
¦ πάνω από 30% μέχρι και 40% ¦ 1,40 ¦
¦ πάνω από 40% ¦ 1,50 ¦
L3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"α) Επαγγελματική εγκατάσταση που βρίσκεται αποκλειστικά σε όροφο οικοδομής πάνω από το ισόγειο ή σε τυφλή στοά, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)".

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Σε κάθε άλλη περίπτωση συστέγασης για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας λαμβάνεται υπόψη ο χώρος που πραγματικά χρησιμοποιείται από κάθε συστεγαζόμενη επιχείρηση".

5. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Ειδικά στις επιχειρήσεις εκπαίδευσης οδηγών αυτοκινήτων, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, προσαυξάνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για καθένα αυτοκίνητο πέρα από το πρώτο".

6. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 μετά το τέταρτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Αν μεταβληθεί το αντικείμενο εργασιών και η επαγγελματική εγκατάσταση ή διακοπεί η δραστηριότητα και μεταγενέστερα υποβληθεί νέα δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών σε διαφορετική εγκατάσταση, ως πρώτο έτος θεωρείται το επόμενο εκείνου μέσα στο οποίο ο φορολογούμενος υπέβαλε τη δήλωση μεταβολής ή τη νέα δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος".

7. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προστίθεται νέα περίπτωση β' και οι περιπτώσεις β', γ' και δ' αναριθμούνται σε γ', δ' και ε', ως εξής:

"β) Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα ετησίως σε:

αα) διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) δραχμές για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα,

ββ) τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) δραχμές για κάθε δίχωρο διαμέρισμα και γγ) πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) δραχμές για κάθε τρίχωρο διαμέρισμα".

8. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

"Οι υποπεριπτώσεις ββ' και δδ' εφαρμόζονται ανάλογα και για τους μη ιδιοκτήτες εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης".

9. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 13 του άρθρου 33 τυ Ν.2238/1994, όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου, αντικαθίσταται ως εξής:

"Προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιβατικά λεωφορεία μη ενταγμένα σε ΚΤΕΛ τα ποσά αυτής της περίπτωσης προσαυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και αποτελούν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων αυτών".

10. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 14 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

"Σε επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου φόρου ίσο με ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχμές ετησίως, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση από τη δραστηριότητα αυτή. Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, το ποσό αυτό ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές ετησίως".

11. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 15 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

"Σε περιπτώσεις αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, είτε διαθέτουν ίδια προϊόντα είτε προϊόντα τρίτων, επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου φόρου ίσο με εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές ετησίως, εάν πρόκειται για επαγγελματίες πωλητές και εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές ετησίως, εάν πρόκειται για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση από τη δραστηριότητα αυτή. Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, το ποσό αυτό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) δραχμές ετησίως, εάν πρόκειται για επαγγελματίες πωλητές και σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές ετησίως, εάν πρόκειται για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. Ειδικά για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, εάν η άδεια εκδίδεται ή ανανεώνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και έξι (6) μηνών, τα ανωτέρω ποσά φόρου καταβάλλονται στο μισό πριν από την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας. Δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα αυτή, καθώς και εισφορές που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης λόγω της δραστηριότητας αυτής, δεν εκπίπτουν από τα τυχόν άλλα εισοδήματα του φορολογουμένου. Ο φόρος της παραγράφου αυτής, καθώς και της προηγουμένης καταβάλλεται σε οποιαδήποτε δημόσια οικονομική υπηρεσία στην αρχή κάθε διαχειριστικής περιόδου, το αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση ή την ανανέωση της οικείας άδειας άσκησης του επαγγέλματος από την αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που ο φόρος καταβληθεί σε αναρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που παρέλαβε την οικεία δήλωση υποχρεούται να τη διαβιβάσει, μέσα στον επόμενο από την παραλαβή μήνα, στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία".

12. Η περίπτωση α' της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"α) Καθαρά κέρδη που αποκτούν οι δικαιούχοι από εκμετάλλευση θεάτρου, θεάτρου σκιών, κινηματογράφου, κυλικείου θεάτρου και κινηματογράφου, λεωφορείου ενταγμένου σε ΚΤΕΛ ή από παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά στο Δημόσιο τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με μίσθωση έργου ή από την παροχή υπηρεσιών με μίσθωση έργου αποκλειστικά προς ένα μόνο αντισυμβαλλόμενο χωρίς να απασχολούν προσωπικό".

13. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"γ) Καθαρά κέρδη που αποκτούν παραγωγοί ή μεσίτες ασφαλειών ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση, λογιστές ή φοροτέχνες ή σύμβουλοι επιχειρήσεων από παρεπόμενη δραστηριότητα παραγωγού ή μεσίτη ασφαλειών ή εκμετάλλευσης φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, απασχολούμενοι στην οικία τους με εργασίες παροχής υπηρεσιών (φασόν) χωρίς να απασχολούν προσωπικό, ασχολούμενοι με το σύστημα της απευθείας διάθεσης προϊόντων στον τελικό καταναλωτή (ντίλερ) χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση, περιοδεύοντες αντιπρόσωποι (πλασιέ), εκτελωνιστές, επιχειρήσεις έκδοσης επαρχιακών εφημερίδων εκτός ημερήσιων και εβδομαδιαίων, πρακτορεία εφημερίδων και περιοδικών, εφημεριδοπώλες, πρακτορεία ειδήσεων και λοιπού δημοσιογραφικού υλικού, πρακτορεία λαχείων γενικά, πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και ιπποδρομιακών στοιχημάτων, καθώς και πλανόδιοι μικροπωλητές λαχείων".

14. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προστίθενται δύο εδάφια που έχουν ως εξής:

"Ως εθνικοί οδοί, που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου είναι οι Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων, Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης, Αθηνών - Πατρών, Κορίνθου - Τρίπολης, Καστελλίου - Χανίων - Ρεθύμνου - Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου - Σητείας Κρήτης και Αντιρρίου - Ιωαννίνων.

Ειδικά επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ελαιοτριβείου, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε παραλιακές περιοχές ή τουριστικούς τόπους με πληθυσμό κάτω από τέσσερις χιλιάδες (4.000) κατοίκους, εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτού του άρθρου".

15. Στην ίδια παράγραφο 16 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προστίθεται περιπτώσεις ε', στ' και ζ' που έχουν ως εξής:

"ε) Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες.

στ) Επιχειρήσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια του έτους φορολόγησής τους δεν πραγματοποίησαν αγορές και πωλήσεις εμπορεύσιμων αγαθών.

ζ) Επιχειρήσεις που πραγματικά δεν λειτούργησαν και μέχρι την έκδοση της απαιτούμενης σχετικής άδειας λειτουργίας από αρμόδια αρχή".

Αρθρο 2

Αντικειμενικά κριτήρια ελευθέριων επαγγελμάτων


1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Ως ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του εισοδήματος αυτού, του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή που παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών σε κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια ή συναυλίες που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, θεωρείται αυτό που προκύπτει από το πολλαπλασιασμό της επαγγελματικής αμοιβής, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση στστ' της περίπτωσης α', της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου με τους συντελεστές εμφάνισης (Σ.Ε.) δισκογραφίας (Σ.Δ.) και προβολής (Σ.Π.).

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"β) Ως συντελεστής εμφάνισης ορίζεται η μονάδα προσαυξημένη με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εμφανίσεων του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή στα κέντρα διασκέδασης αναψυκτήρια ή συναυλίες και παρανομαστή τον αριθμό τριακόσια (300)
αριθμός εμφανίσεων (1+ 300)
Ως συντελεστής δισκογραφίας ορίζεται η μονάδα προσαυξημένη με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των διατεθέντων στην αγορά δίσκων, κασσετών και λοιπών συναφών μειωμένου όμως κατά τον αριθμό χίλια πεντακόσια (1.500) και παρανομαστή τον αριθμό δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000)

αριθμός διατεθέντων δίσκων και συναφών - 1500 (1+18.000)
Ως συντελεστής προβολής ορίζεται η μονάδα προσαυξημένη με κλάσμα που έχει αριθμητή το γινόμενο του αριθμού εμφανίσεων στα κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια ή συναυλίες με τον αριθμό των διατεθέντων δίσκων, κασσετών και λοιπών συναφών και παρονομαστή τον αριθμό δύο εκατομμύρια (2.000.000).

αριθμός εμφανίσεων Χ αριθμός διατεθέντων δίσκων και συναφών (1+2.000.000)
Ειδικότερα η εμφάνιση του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή σε:

αα) Κάθε συναυλία προσμετράται με πέντε (5) εμφανίσεις.

ββ) Σε συναυλίες για φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς, εθνικούς σκοπούς η εμφάνισή του δεν λαμβάνεται υπόψη, εφόσον αποδεδειγμένα δεν αμείβεται για τη συμμετοχή του αυτή.
Ως αριθμός δίσκων, κασσετών και λοιπών συναφών λαμβάνεται ο μέσος όρος που διατέθηκαν στην αγορά κατά το έτος φορολογίας και το αμέσως προηγούμενο έτος.
Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις των καλλιτεχνών ή τραγουδιστών των οποίων οι εμφανίσεις είναι μέχρι σαράντα (40) και ο αριθμός των διατεθέντων, στην αγορά δίσκων, κασσετών και λοιπών συναφών είναι μέχρι 1.500, το καθαρό εισόδημα ισούται με την επαγγελματική αμοιβή.

3. Ειδικά για τα εισοδήματα διαχειριστικής περιόδου 1995, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, ως ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του εισοδήματος αυτού, του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή που παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών σε κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια ή συναυλίες, που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, θεωρείται αυτό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επαγγελματικής αμοιβής, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση στστ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου και του συντελεστή δισκογραφικής δραστηριότητας, ο οποίος ανάλογα με το μέσο όρο των δίσκων, κασσετών και λοιπών συναφών που διατέθηκαν στην αγορά κατά το έτος φορολογίας και το αμέσως προηγούμενο έτος, προσδιορίζεται ως εξής:


¦ Μέσος όρος δίσκων, κασσετών ¦ Συντελεστής ¦
¦ και λοιπών συναφών που ¦ δισκογραφικής ¦
¦ διατέθηκαν στην αγορά στο ¦ δραστηριότητας ¦
¦ έτος φορολογίας και το αμέσως ¦ ¦
¦ προηγούμενο έτος ¦ ¦
+


¦ μέχρι και 1.500 τεμάχια ¦ 1 ¦
¦

από 1.501 μέχρι και 4.000 τεμάχια ¦ 1,5 ¦

¦ από 4.001 μέχρι και 8.000 τεμάχια ¦ 2 ¦

¦ από 8.001 μέχρι και 12.000 τεμάχια ¦ 2,5 ¦

¦ από 12.001 μέχρι και 16.000 τεμάχια ¦ 3 ¦

¦ από 16.001 μέχρι και 20.000 τεμάχια ¦ 3,5 ¦

¦ από 20.001 μέχρι και 23.000 τεμάχια ¦ 4 ¦

¦ από 23.001 μέχρι και 26.000 τεμάχια ¦ 4,5 ¦

¦ από 26.001 μέχρι και 29.000 τεμάχια ¦ 5 ¦

¦ από 29.001 μέχρι και 32.000 τεμάχια ¦ 5,5 ¦

¦ από 32.001 μέχρι και 34.000 τεμάχια ¦ 6 ¦

¦ από 34.001 μέχρι και 36.000 τεμάχια ¦ 6,5 ¦

¦ από 36.001 μέχρι και 38.000 τεμάχια ¦ 7 ¦

¦ από 38.001 μέχρι και 40.000 τεμάχια ¦ 7,5 ¦

¦ από 40.001 μέχρι και 42.000 τεμάχια ¦ 8 ¦

¦ από 42.001 μέχρι και 44.000 τεμάχια ¦ 8,5 ¦

¦ από 44.001 μέχρι και 46.000 τεμάχια ¦ 9 ¦

¦ από 46.001 μέχρι και 48.000 τεμάχια ¦ 9,5 ¦

¦ από 48.001 μέχρι και 50.000 τεμάχια ¦ 10 ¦

¦ από 50.001 μέχρι και άνω τεμάχια ¦ 11 ¦
L4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής:

"Ο ιατρός, ο οδοντίατρος και ο ψυχολόγος, εφόσον χρησιμοποιούν ως επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία τους, ως επιφάνεια που υπολογίζεται η μισθωτική αξία λαμβάνονται υπόψη σαράντα (40) τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες της παραγράφου 1 λαμβάνονται υπόψη είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα. Ειδικά για το φυσιοθεραπευτή, η μισθωτική αξία που λαμβάνεται υπόψη μειώνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)".

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των προσώπων της παραγράφου 1 με εξαίρεση του δικηγόρου, κλιμακώνεται ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος, μετά το 4ο έτος κατά δέκα τοις εκατό (10%) ανά έτος μέχρι το 20ό έτος μειούμενο, από το 21ο έτος κατά το ίδιο ποσοστό ανά έτος".

6. Η υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης Αα' της παραγράφου 6 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"ββ) Κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για όλες τις κλινικές ειδικότητες ιατρών".

7. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν διαθέτουν επαγγελματική εγκατάσταση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις αυτού του άρθρου, το συνολικό όμως εισόδημά τους που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες και από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος δεν μπορεί να είναι κατώτερο από αυτό που προκύπτει κατά τις διατάξεις του ιδίου άρθρου".

8. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 προστίθεται περίπτωση δ', που έχει ως εξής:

"δ) Προκειμένου για στρατιωτικούς ιατρούς, στρατιωτικούς οδοντιάτρους και στρατιωτικούς κτηνιάτρους το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος μειώνεται περαιτέρω κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εφόσον ασκούν το ελευθέριο επάγγελμά τους λιγότερο από πέντε (5) έτη στην ίδια πόλη. Η περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θεωρείται ως μία πόλη".

9. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

"Ειδικά για τον καλλιτέχνη ή τον τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών, ως δηλούμενο εισόδημα λαμβάνεται αυτό που προκύπτει από την άσκηση του επαγγέλματός του, ανεξάρτητα αν προέρχεται από παροχή υπηρεσιών με σύμβαση μίσθωσης εργασιάς ή ανεξάρτητων υπηρεσιών και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά προσαυξάνει το εισόδημα που δηλώνεται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος ή αν δεν δηλώνεται εισόδημα από αυτήν την κατηγορία, η διαφορά λογίζεται εισόδημα της κατηγορίας αυτής".

Αρθρο 3

Αντικειμενική μέθοδος προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος


1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Αν το δηλούμενο εισόδημα από εκμίσθωση γεωργικής γης ή το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση προς οποιονδήποτε τρίτο είναι μικρότερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42, για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων λαμβάνεται υπόψη το μίσθωμα που προσδιορίζεται αντικειμενικά, εκτός αν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης μεταξύ συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των εξήντα πέντε ετών σε τέκνα τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες".

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"Επίσης, συμμετέχει ως μέλος ένας υπάλληλος του κλάδου πληροφορικής - λογισμικού του Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλον υπάλληλο του ίδιου κλάδου της ίδιας υπηρεσίας. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελούν δύο εφοριακοί υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, αναπληρούμενοι από άλλους δύο εφοριακούς υπαλλήλους της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης".

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Αν από τα τηρούμενα βιβλία ή στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, από τα οποία δεν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα προκύπτει καθαρό γεωργικό εισόδημα διαφορετικό από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, λαμβάνεται υπόψη για τη φορολογία εισοδήματος το κατά περίπτωση προκύπτον μεγαλύτερο εισόδημα".

4. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Με την αρχική ή άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ειδικά η αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς μπορεί να ορίζεται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης".

Αρθρο 4

Αλλες διατάξεις1. Στην υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994 προστίθενται δύο εδάφια, που έχουν ως εξής:

"Σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από έναν από τους ανωτέρω φορείς, ανεξάρτητα αν είναι ο ίδιος με αυτόν που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, με σκοπό την εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι δεδουλευμένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, εκπίπτουν από το εισόδημά του, για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου. Για την αναγνώριση της έκπτωσης πρέπει στο δανειστικό συμβόλαιο του φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο, να αναγράφονται απαραιτήτως, ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο".

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"γ) ειδικώς, προκειμένου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι από τα κέρδη που απομένουν ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων των ως άνω περιπτώσεων α' και β', αφαιρείται επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι τρεις κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια εμπρόθεσμη δήλωσή τους. Τα ποσοστά αυτά δεν ισχύουν για τις εταιρίες του άρθρου 13 του Ν.718/1977 (ΦΕΚ 304 Α'). Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής αυτού του εταίρου ή κοινωνού στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών των κερδών της εταιρίας ή κοινωνίας, που δηλώθηκαν, με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση. Οταν η αρχική δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα και μέχρι τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της, εξακολουθεί να ισχύει το δικαίωμα αφαίρεσης της επιχειρηματικής αμοιβής από τα κέρδη. Σε περίπτωση συμμετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως ομορρύθμου εταίρου ή διαχειριστή εταίρου εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή κοινωνού σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες, αυτός δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή, από μία από αυτές, κατ' επιλογή του. Η επιλογή αυτή δηλώνεται με την οικεία αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, κατά περίπτωση, δήλωση της εταιρίας ή κοινωνίας και δεν ανακαλείται".

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

"γ) Με συντελεστή είκοσι πέντε οι εκατό (25%) κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από το μισθωτή προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνου του ή μαζί με τον οποιονδήποτε εξοπλισμό η εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει. Τα αναφερόμενα στα επόμενα εδάφια αυτής της παραγράφου, καθώς και στην παράγραφο 8 του άρθρου 81, εφαρμόζονται ανάλογα και σ' αυτή την περίπτωση".

4. Η περίπτωση στ' του άρθρου 17 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, καθώς και για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση καρτών πιστωτικών ή πληρωμών, εκτός των χρεωστικών. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας. Εξαιρετικά, από το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που έχει ληφθεί για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, δεν λαμβάνεται υπόψη, για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης. Το ποσό του
χρεολυσίου που περιλαμβάνεται στην οικεία δαπάνη, κατά το μέρος που αυτό επιμεριστικά αναλογεί στη μέχρι των εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων επιφάνεια της κατοικίας.

Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά".

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν.2238/1994 προστίθεται περίπτωση ζ', που έχει ως εξής:

"ζ) Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, μέχρι του ύψους του ακαθάριστου εισοδήματος που αποκτά ο εκμισθωτής από το ακίνητο αυτό, κατά το έτος που καταβλήθηκε η αποζημίωση. Τυχόν αρνητικό ποσό δεν συμψηφίζεται με εισοδήματα άλλων ακινήτων ή με άλλα θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου. Η διάταξη της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται ανάλογα και για τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 101 του νόμου αυτού".

6. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"ε) Η επιχειρηματική αμοιβή του ομόρρυθμου εταίρου, του κοινωνού και του εταίρου διαχειριστή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 109".

7. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
"Επίσης, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από εταιρία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία επιχειρήσεων μέλους της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας".

8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Ν.2238/1994 προστίθενται δύο εδάφια, που έχουν ως εξής:

"Στις συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάσσονται για τη μεταβίβαση ή με σκοπό τη μεταβίβαση ακινήτων οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αναγράφουν, εκτός των λοιπών στοιχείων των αντισυμβαλλομένων και τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή τον αριθμό δελτίου ταυτότητας αυτών, εάν στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου, οπότε και θα αναγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη ότι κατά δήλωσή τους στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου. Στην περίπτωση εγγάμων γυναικών που στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου, θα αναγράφεται ο αριθμός της ταυτότητάς τους, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του συζύγου της".

9. Στο άρθρο 82 του Ν.2238/1994 προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής:

"8. Για κάθε σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου μεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυμβαλλομένου, για την άσκηση του επαγγέλματός του καταρτίζεται συμφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυμβαλλόμενο του τραγουδιστή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύνταξή του, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του. Το συμφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Στο συμφωνητικό αυτό πρέπει να αναγράφονται ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της σύμβασης, ο αριθμός των εμφανίσεων του τραγουδιστή και το ποσό της αμοιβής του. Σε κάθε κέντρο
διασκέδασης τηρείται από τον εκμεταλλευτή του ιδιαίτερος φάκελος με τα συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί με τους τραγουδιστές που απασχολούνται στο κέντρο και τίθεται κάθε φορά στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία ή τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ανακριβή, επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στον υπόχρεο πρόστιμο για κάθε παράβαση διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές. Επίσης, αν δεν κατατεθεί το παραπάνω συμφωνητικό στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, η αμοιβή που καταβλήθηκε στον τραγουδιστή δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του αντισυμβαλλόμενου. Σε περίπτωση υπογραφής αντεγγράφου, από το οποίο προκύπτει ότι συμφωνήθηκε ή καταβλήθηκε ποσό αμοιβής ή μισθού στον τραγουδιστή διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στο συμφωνητικό που κατατέθηκε στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο, επιβάλλεται σε κάθε αντισυμβαλλόμενο πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της διαφοράς μεταξύ του ποσού της αμοιβής ή μισθού που αναγράφεται στο αντέγγραφο και του ποσού της αμοιβής ή μισθού που αναγράφεται στο συμφωνητικό που υποβλήθηκε στη δημόσια οικονομική υπηρεσία. Το αντέγγραφο ως προς τις μεταξύ των συμβαλλομένων σχέσεις είναι ανίσχυρο και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Εισόδημα για τον τραγουδιστή θεωρείται το μεγαλύτερο από τα ποσά που αναγράφονται στο συμφωνητικό και στο αντέγγραφο. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ αμειβόμενου αθλητή γενικά ή προπονητή και οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και για τις αμοιβές ή μισθούς που καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά. Για τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 87".

Συμφωνητικά, τα οποία έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου και εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη δημοσίευσή της, κατατίθενται με τη διαδικασία της ίδιας παραγράφου στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του Ν.2238/1994, προστίθεται περίπτωση ιγ', που έχει ως εξής:

"ιγ) Οι τόκοι που αποκτά η Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος από τη χορήγηση δανείων προς το Ελληνικό Δημόσιο εφόσον: αα) το χορηγούμενο δάνειο προέρχεται από ισόποσο δάνειο, το οποίο έχει λάβει προηγουμένως η Τράπεζα με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από το Ταμείο Αποκαταστάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης,

ββ) τα δύο ως άνω δάνεια έχουν την ίδια διάρκεια και επιβαρύνονται με το ίδιο επιτόκιο και γγ) στη συναπτομένη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος σύμβαση αναφέρονται οι ανωτέρω όροι, καθώς και ο όρος απαλλαγής των τόκων από τη φορολογία εισοδήματος".

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους τόκους που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν από δάνεια, τα οποία έχουν συναφθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α') προστίθεται περίπτωση στ', που έχει ως εξής:

"στ. Συγχώνευσης αστικών συνεταιρισμών Ν.1667/1986 (ΦΕΚ 204 Α') με σκοπό την ίδρυση νέου αστικού συνεταιρισμού του νόμου αυτού".

..............................................................................
20. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν.2238/1994 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Κατ' εξαίρεση, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος των Εταιριών περιορισμένης ευθύνης που συστήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν.588/1977 (ΦΕΚ 148 Α') δεν υπόκειται σε φόρο στο όνομα του νομικού προσώπου, αλλά στο όνομα κάθε εταίρου αυτών για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη συμμετοχή του στην εταιρία".

21. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται για τις πιο πάνω εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που έχουν συσταθεί μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και καταλαμβάνει τα εισοδήματα αυτών που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 1995 και μετά.

..............................................................................
28. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν.2238/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

"Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ανωτέρω δικαιούχους από τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς διοργανώσεις και αποτελούν μέρος των όσων εισπράττουν σε συνάλλαγμα οι Π.Α.Ε. ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς για τις διοργανώσεις αυτές".

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης