Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 1976 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας (76/135/ΕΟΚ)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-10-2008 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 1976
περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας (76/135/ΕΟΚ)


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 1976 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας (76/135/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 75,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας:

ότι η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας πρέπει να επιτευχθεί σαν ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση της ασφαλείας της ναυσιπλοΐας στα εσωτερικά ύδατα της Κοινότητος-

ότι είναι αναγκαίο να καθορισθούν οι περιστάσεις και οι συνθήκες υπό τις οποίες τα Κράτη μέλη δύνανται να διακόψουν τη διέλευση ενός πλοίου-

ότι είναι αναγκαίο να καθορισθεί προθεσμία για την καθιέρωση κοινών προϋποθέσεων τεχνικής φύσεως και ότι η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μέχρις ότου αυτές οι κοινές διατάξεις τεθούν σε ισχύ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται σε:

α) πλοία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν συνολικό νεκρό βάρος 20 τόνων και άνω, περιλαμβανομένων των ρυμουλκών και των προωθητικών σκαφών,

β) πλοία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά περισσοτέρων των 12 επιβατών με εσωτερικές πλωτές οδούς. Η οδηγία αυτή δεν θίγει τις διατάξεις του κανονισμού περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας του Ρήνου και της Συμφωνίας για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων στο Ρήνο (ADNR).

Άρθρο 2

1. Τα Κράτη μέλη πρέπει, κατά το μέτρο που απαιτείται, να καθορίσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας. Κάθε Κράτος μέλος δύναται πάντως να εξαιρέσει από την εφαρμογή αυτής της οδηγίας τα πλοία, τα οποία πλέουν εντός των εσωτερικών πλωτών οδών αυτού.

2. Τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας εκδίδονται από το Κράτος μέλος στο οποίο το πλοίο είναι εγγεγραμμένο ή στο οποίο ευρίσκεται ο λιμήν νηολογήσεώς του, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, από το Κράτος μέλος, στο οποίο ο πλοιοκτήτης έχει τον τόπο διαμονής του. Κάθε Κράτος μέλος δύναται να ζητά από άλλο Κράτος μέλος να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας για πλοία που εκμεταλλεύονται υπήκοοι του πρώτου. Τα Κράτη μέλη δύνανται να μεταβιβάσουν τις εξουσίες τους σε επίσημα αναγνωρισμένα πρόσωπα ή οργανισμούς.

3. Τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας πρέπει να συντάσσονται σε μία γλώσσα της Κοινότητος, να χρησιμοποιούν το σύστημα αριθμήσεως και να περιέχουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 6 αυτού του άρθρου, κάθε Κράτος μέλος πρέπει να αναγνωρίζει, για πλεύση στις εσωτερικές πλωτές οδούς του, τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας που εκδίδονται από άλλο Κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 2, και επί της ιδίας βάσεως, ως εάν τα πιστοποιητικά είχαν εκδοθεί από αυτό.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο αν το πιστοποιητικό εκδόθηκε ή παρατάθηκε εντός των προηγουμένων πέντε ετών και δεν έχει ακόμη λήξει.

Το πιστοποιητικό, που εκδίδεται βάσει του Κανονισμού περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας του Ρήνου, πρέπει να γίνεται δεκτό σαν απόδειξη, κατά την έννοια των παραγράφων 3 και 5, καθ' όλο το χρόνο που αυτό ισχύει.

3. Τα Κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στον Κανονισμό περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας του Ρήνου. Δύνανται δε να ζητούν σαν απόδειξη το πιστοποιητικό, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υποπαράγραφος 2.

4. Τα Κράτη μέλη είναι δυνατόν να απαιτούν για τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα τα οποία ορίζονται στην ADNR, να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην εν λόγω Συμφωνία. Σαν απόδειξη δε αυτού, δύνανται να απαιτούν να επιδεικνύεται η άδεια που προβλέπεται στη Συμφωνία αυτή.

5. Πλοία που πληρούν τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται στον κανονισμό περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας του Ρήνου, επιτρέπεται να πλέουν σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητος. Η συμμόρφωση με αυτές τις προϋποθέσεις δύναται να αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υποπαράγραφος 2.

Οι ειδικοί όροι για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων θεωρείται ότι εκπληρούνται σε όλες τις πλωτές οδούς της Κοινότητος, αν τα πλοία πληρούν τις προϋποθέσεις της ADNR. Η σχετική απόδειξη δύναται να παρέχεται με την εξουσιοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

6. Τα Κράτη μέλη είναι δυνατόν να απαιτούν, στις λωρίδες θαλασσίας ναυσιπλοΐας, την εκπλήρωση προσθέτων όρων ισοδυνάμων με εκείνους οι οποίοι απαιτούνται για τα πλοία τους. Τα Κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή περί αυτών των οδών θαλασσίας ναυσιπλοΐας, ο κατάλογος των οποίων θα καταρτισθεί από την Επιτροπή εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος αυτής της οδηγίας, βάσει των πληροφοριών που παρέχουν σ' αυτήν τα Κράτη μέλη.

Άρθρο 4

1. Κάθε Κράτος μέλος δύναται να ανακαλεί το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει.

2. Κάθε Κράτος μέλος, όταν μετά από έλεγχο διαπιστώνεται ότι το πλοίο ευρίσκεται σε κατάσταση η οποία σαφώς αποτελεί κίνδυνο για τη γύρω περιοχή, δύναται να διακόπτει τη διέλευση του πλοίου, μέχρις ότου να επισκευασθούν οι βλάβες. Το ίδιο επίσης πράττει, αν μετά από έλεγχο, διαπιστώνεται ότι το πλοίο ή ο εξοπλισμός του δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή σε άλλα έγγραφα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 3, κατά περίπτωση.

3. Το Κράτος μέλος το οποίο διέκοψε τη διέλευση ενός πλοίου ή έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να πράξει τούτο σε περίπτωση που δεν θα επισκευασθούν οι βλάβες, πρέπει να ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους, το οποίο έχει εκδώσει το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή τα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 3, τους λόγους για τους οποίους έλαβε ή πρόκειται να λάβει τη σχετική απόφαση.

4. Όλες οι αποφάσεις για τη διακοπή της διελεύσεως ενός πλοίου που ελήφθησαν σύμφωνα με τα μέτρα που υιοθετήθηκαν κατ' εφαρμογή αυτής της οδηγίας, πρέπει να αναφέρουν λεπτομερώς τους λόγους στους οποίους βασίζονται. Η απόφαση κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέρος, το οποίο θα πληροφορείται ταυτόχρονα τα ένδικα μέσα που παρέχονται σ' αυτό, βάσει των νόμων που ισχύουν στα Κράτη μέλη, και τις προθεσμίες που ορίζονται για την άσκηση αυτών των μέσων.

Άρθρο 5

Το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την 1. 1. 1978 το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, καθορίζει τις κοινές διατάξεις οι οποίες καθιερώνουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία της εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Άρθρο 6

Τα Κράτη μέλη πρέπει έγκαιρα, το αργότερο δε εντός έτους από την έκδοση αυτής της οδηγίας από το Συμβούλιο, και μετά σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να θεσπίσουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την οδηγία.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία ισχύει μέχρι τις 31. 12. 1978. Αν όμως παραστεί ανάγκη, η ισχύς της δύναται να παραταθεί από το Συμβούλιο με πρόταση της Επιτροπής, μέχρις ότου οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 τεθούν σε ισχύ.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 20 Ιανουαρίου 1976.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. THORN

(1) ΕΕ αριθ. Α 280 της 8. 12. 75, σ. 71.

(2) Γνώμη εκδοθείσα την 27. 11. 1975 (μη δημοσιευθείσα ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ελάχιστες πληροφορίες που αναγράφονται στα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας

Οι πληροφορίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

I. υποχρεωτικές: (χωρίς ειδικό σημείο)

II. αναγκαίες, αν επιβάλλονται: (x)

III. χρήσιμες αλλά προαιρετικές: (+)

1. Όνομα της αρχής ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου που εκδίδει το έγγραφο

2. α) Τίτλος εγγράφου

β) (+) Αριθμός εγγράφου

3. Εκδούσα χώρα

4. Όνομα και κατοικία του πλοιοκτήτου

5. Όνομα πλοίου

6. (x) Τόπος και αριθμός νηολογήσεως

7. (x) Λιμήν νηολογήσεως

8. (+) Τύπος πλοίου

9. (+) Χρησιμοποίηση

10. Κύρια χαρακτηριστικά: α) ολικό μήκος σε μέτρα

β) ολικό πλάτος σε μέτρα

γ) μέγιστο βύθισμα σε μέτρα

11. (x) Νεκρό βάρος σε μετρικούς τόνους ή εκτόπισμα σε κυβικά μέτρα κατά το μέγιστο βύθισμα

12. (x) Ένδειξη σημείων φορτώσεως (βυθίσματος)

13. (x) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών

14. (x) Συνολική ισχύς ωστηρίων μηχανών σε ιπποδύναμη (HP) ή κιλοβάτ (KW)

15. Ελάχιστο ύψος εξάλων σε εκατοστά μέτρου

16. (α) Δήλωση: Βεβαιώνεται ότι το πλοίο που περιγράφεται ανωτέρω είναι κατάλληλο για ναυσιπλοΐα

(β) (x) Με την επιφύλαξη των ακολούθων όρων

(γ) (x) Ένδειξη των περιορισμών ναυσιπλοΐας

17. (α) Χρονολογία λήξεως

(β) Χρονολογία εκδόσεως

18. Σφραγίδα και υπογραφή της αρχής ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου που εκδίδει το πιστοποιητικό.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης