Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΡΙΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1978 βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ ) της συνθήκης , περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιριών ( 78/855/ΕΟΚ )


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-10-2008 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΤΡΙΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1978
βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ ) της συνθήκης , περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιριών ( 78/855/ΕΟΚ )


ΤΡΙΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1978 βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ ) της συνθήκης , περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιριών ( 78/855/ΕΟΚ )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ ) ,

την πρόταση της Επιτροπής (1) ,

την γνώμη της Συνελεύσεως (2) ,

την γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3) ,

Εκτιμώντας :

ότι ο συντονισμός , που προβλέπεται από το άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ ) και το γενικό πρόγραμμα περί της άρσεως των περιορισμών στην ελευθερία εγκαταστάσεως (4) , άρχισε με την οδηγία 68/151/ΕΟΚ (5) ,

ότι ο συντονισμός αυτός συνεχίσθηκε , όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρίας καθώς και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της , από την οδηγία 77/91/ΕΟΚ (6) και , όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς ορισμένων μορφών εταιριών , από την οδηγία 78/660/ΕΟΚ (7) .

ότι η προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων επιτάσσει τον συντονισμό των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιριών και ότι πρέπει να εισαχθεί στο δίκαιο όλων των Κρατών μελών ο θεσμός της συγχωνεύσεως .

ότι στο πλαίσιο του συντονισμού αυτού έχει ιδιαίτερη σημασία η εξασφάλιση πλήρους και όσο το δυνατό πιο αντικειμενικής ενημερώσεως των μετόχων των εταιριών που συγχωνεύονται και κατάλληλης προστασίας των δικαιωμάτων τους .

ότι η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεως επιχειρήσεων , μονάδων παραγωγής ή τμημάτων μονάδων παραγωγής ρυθμίζεται ήδη από την οδηγία 77/187/ΕΟΚ (8) .

ότι οι πιστωτές , ομολογιούχοι ή μη και οι δικαιούχοι άλλων δικαιωμάτων εκ των εταιριών που συγχωνεύονται πρέπει να προστατεύονται ώστε να μην υποστούν ζημία εκ της συγχωνεύσεως .

ότι η δημοσιότητα που εξασφαλίζεται από την οδηγία 68/151/ΕΟΚ πρέπει να επεκταθεί στις σχετικές προς τη συγχώνευση πράξεις , ώστε οι τρίτοι να ενημερώνονται επαρκώς .

ότι είναι απαραίτητο να επεκταθούν οι εγγυήσεις που εξασφαλίζονται στους εταίρους και στους τρίτους , στο πλαίσιο της διαδικασίας συγχωνεύσεως , σε ορισμένες νομικές πράξεις που έχουν , επί ουσιώδων σημείων χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα της συγχωνεύσεως , ώστε να μην είναι δυνατή η περιγραφή της προστασίας αυτής .

ότι , προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του δικαίου στις σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων εταιριών , μεταξύ αυτών και των τρίτων , καθώς και μεταξύ των μετόχων , πρέπει να περιορισθούν οι περιπτώσεις ακυρότητος και να θεσπισθεί αφ’ ενός μεν η αρχή της άρσεως των ελαττωμάτων της συγχωνεύσεως , όταν είναι δυνατή , αφ’ ετέρου δε σύντομη προθεσμία για επίκληση της ακυρότητος ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1 . Τα μέτρα συντονισμού που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία εφαρμόζονται στις νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των Κρατών μελών , που αφορούν τις ακόλουθες μορφές εταιριών .

- για τη Δημοκρατία της Γερμανίας :

die Aktiengesellschaft ,

- για το Βέλγιο :

la societe anonyme de naamloze vennootschap ,

- για τη Δανία :

aktieselkaber ,

- για τη Γαλλία :

la societe anonyme ,

- για την Ιρλανδία :

public companies limited by shares καί public companies limited by guarantee having a share capital ,

- για την Ιταλία :

la societa per azioni

- για το Λουξεμβούργο :

la societe anonyme ,

- για τις Κάτω Χώρες :

de naamloze vennootschap ,

- για το Ηνωμένο Βασίλειο :

public companies limited by shares καί public companies limited by guarantee having a share capital .

2 . Τα Κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία στους συνεταιρισμούς που συνιστώνται με μια από τις νομικές μορφές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 . Στο μέτρο που οι νομοθεσίες των Κρατών μελών κάνουν χρήση αυτής της ευχερείας , επιβάλλουν στους συνεταιρισμούς αυτούς να αναγράφουν τον όρο « συνεταιρισμός » σε όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ .

3 . Τα Κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία όταν μία ή περισσότερες εταιρίες που απορροφώνται ή εξαφανίζονται , βρίσκονται στο στάδιο της διαδικασίας πτωχεύσεως , συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης διαδικασίας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Οργάνωση της συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως μιας ή περισσοτέρων εταιριών από μια άλλη και της συγχωνεύσεως δια συστάσεως νέας εταιρίας

Άρθρο 2

Τα Κράτη μέλη ρυθμίζουν , για τις εταιρίες που υπόκεινται στη νομοθεσία τους , τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως μιας ή περισσοτέρων εταιριών από μια άλλη και τη συγχώνευση δια συστάσεως νέας εταιρίας .

Άρθρο 3

1 . Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας συγχώνευση δι’ απορροφήσεως είναι η πράξη με την οποία μία ή περισσότερες εταιρίες μεταβιβάζουν σε μία άλλη , κατόπιν λύσεώς τους χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση , το σύνολο της περιουσίας τους , ενεργητικό και παθητικό διαθέτοντας στους μετόχους τους μετοχές της νέας εταιρίας και ενδεχομένως συμψηφιστικό ποσό σε μετρητά , που δεν υπερβαίνει το 10 % της ονομαστικής αξίας των μετοχών που διατέθηκαν ή σε περίπτωση ελλείψεως ονομαστικής αξίας , της λογιστικής τους αξίας .

2 . Η νομοθεσία Κράτους μέλους μπορεί να προβλέπει ότι η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί όταν μία ή περισσότερες των απορροφωμένων εταιριών θρίσκονται στο στάδιο της εκκαθαρίσεως , αρκεί η δυνατότητα αυτή να δίδεται μόνο στις εταιρίες που δεν έχουν ακόμη αρχίσει τη διανομή του ενεργητικού τους μεταξύ των μετόχων .

Άρθρο 4

1 . Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας συγχώνευση δια συστάσεως νέας εταιρίας είναι η πράξη με την οποία περισσότερες εταιρίες μεταβιβάζουν σε μια εταιρία που συνιστούν , το σύνολο της περιουσίας τους ενεργητικό και παθητικό διαθέτοντας στους μετόχους τους μετοχές της νέας εταιρίας και ενδεχομένως συμψηφιστικό ποσό σε μετρητά , που δεν υπερβαίνει το 10 % της ονομαστικης αξίας των μετοχών που διατέθηκαν ή σε περίπτωση ελλείψεως ονομαστικής αξίας , της λογιστικής τους αξίας .

2 . Η νομοθεσία Κράτους μέλους μπορεί να προβλέπει , ότι η συγχώνευση δια συστάσεως νέας εταιρίας μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί όταν μία ή περισσότερες από τις εταιρίες που εξαφανίζονται βρίσκονται σε εκκαθάριση , αρκεί να δίδεται η δυνατότητα αυτή μόνο στις εταιρίες που δεν έχουν ακόμη αρχίσει τη διανομή του ενεργητικού τους μεταξύ των μετόχων .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως

Άρθρο 5

1 . Τα όργανα διοικήσεως ή διευθύνσεως των εταιριών που συγχωνεύονται συντάσσουν σχέδιο συγχωνεύσεως .

2 . Το σχέδιο συγχωνεύσεως αναφέρει τουλάχιστον :

α ) τη μορφή , την επωνυμία και την έδρα των εταιριών που συγχωνεύονται .

β ) τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών και ενδεχομένως το ύψος του συμψηφιστικού ποσού σε μετρητά .

γ ) τον τρόπο διαθέσεως των μετοχών της απορροφώσης εταιρίας .

δ ) την ημερομηνία , από την οποία οι μετοχές αυτές παρέχουν δικαίωμα συμμετοχης στα κέρδη καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με αυτό το δικαίωμα .

ε ) την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις της απορροφωμένης εταιρίας θεωρούνται , από λογιστική άποψη , ότι έχουν ενεργηθεί για λογαριασμό της απορροφώσης εταιρίας .

στ ) τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται από την απορροφώσα εταιρία στους μετόχους που έχουν ειδικά δικαιώματα και στους δικαιούχους εκ τίτλων διαφορετικών από τις μετοχές ή τα μέτρα που προτείνονται γι’ αυτούς .

ζ ) όλα τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που παρέχονται στους εμπειρογνώμονες σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 , καθώς και στα μέλη των οργάνων διοικήσεως , διευθύνσεως , εποπτείας ή ελέγχου των συγχωνευομένων εταιριών .

Άρθρο 6

Το σχέδιο συγχωνεύσεως πρέπει να δημοσιευθεί κατά την διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία κάθε Κράτους μέλους , σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ από καθεμιά από τις εταιρίες που συγχωνεύονται ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως που καλείται να αποφασίσει επί του σχεδίου συγχωνεύσεως .

Άρθρο 7

1 . Η συγχώνευση απαιτεί τουλάχιστον την έγκριση της γενικής συνελεύσεως της κάθε μιας των εταιριών που συγχωνεύονται . Οι νομοθεσίες των Κρατών μελών προβλέπουν ότι γι’ αυτή την απόφαση απαιτείται τουλάχιστον πλειοψηφία που δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα δύο τρίτα των ψήφων που αναλογούν είτε στους αντιπροσωπευόμενους τίτλους , είτε στο αντιπροσωπευόμενο καλυφθέν κεφάλαιο .

Η νομοθεσία Κράτους μέλους μπορεί εν τούτοις να προβλέπει ότι όταν το μισό τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αντιπροσωπεύεται , αρκεί απλή πλειοψηφία των ψήφων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο . Περαιτέρω , εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι κανόνες οι σχετικοί με την τροποποίηση του καταστατικού .

2 . Όταν υπάρχουν πολλές κατηγορίες μετοχών , η απόφαση για τη συγχώνευση υποβάλλεται σε χωριστή ψηφοφορία τουλάχιστον για κάθε κατηγορία μετόχων τα δικαιώματα των οποίων επηρεάζει η πράξη .

3 . Η απόφαση που πρέπει να ληφθεί αφορά στην έγκριση του σχεδίου συγχωνεύσεως και κατά περίπτωση τις τροποποιήσεις του καταστατικού που απαιτούνται για την πραγματοποίησή τους .

Άρθρο 8

Η νομοθεσία Κράτους μέλους μπορεί να μην επιβάλλει την έγκριση της συγχωνεύσεως από τη γενική συνέλευση της απορροφώσης εταιρίας , αν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι :

α ) η δημοσιότης που προβλέπεται στο άρθρο 6 πραγματοποιείται από την απορροφώσα εταιρία ένα μήνα , τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως της ή των απορροφωμένων εταιριών , που καλείται να αποφασίσει για το σχέδιο συγχωνεύσεως .

β ) όλοι οι μέτοχοι της απορροφώσης εταιρίας έχουν το δικαίωμα , ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην περίπτωση α ) να λάβουν γνώση , στην έδρα αυτής της εταιρίας , των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 .

γ ) ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της απορροφώσης εταιρίας οι οποίοι διαθέτουν μετοχές που αναλογούν σ’ ένα ελάχιστο ποσοστό του καλυφθέντος κεφαλαίου πρέπει να έχουν το δικαίωμα συγκλήσεως γενικής συνελεύσεως της απορροφώσης εταιρίας , που καλείται να εγκρίνει τη συγχώνευση . Το ελάχιστο αυτό ποσοστό δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 5 % . Εν τούτοις , τα Κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου εξαιρούνται από τον υπολογισμό του ποσοστού αυτου .

Άρθρο 9

Τα όργανα διοικήσεως ή διευθύνσεως κάθε μιας από τις εταιρίες που συγχωνεύονται συντάσσουν λεπτομερή γραπτή έκθεση που εξηγεί και δικαιολογεί από οικονομική και νομική άποψη το σχέδιο συγχωνεύσεως και ειδικά τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών .

Η έκθεση αναφέρει εξ άλλου τις ενδεχόμενες ειδικές δυσκολίες εκτιμήσεως .

Άρθρο 10

1 . Για κάθε μία από τις εταιρίες που συγχωνεύονται , ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που ορίζονται η αναγνωρίζονται από δικαστική ή διοικητική αρχή εξετάζουν το σχέδιο συγχωνεύσεως και συντάσσουν γραπτή έκθεση προορισμένη για τους μετόχους . Εν τούτοις , η νομοθεσία Κράτους μέλους μπορεί να προβλέπει το διορισμό ενός ή περισσοτέρων ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων για όλες τις εταιρίες που συγχωνεύονται , αν αυτός ο διορισμός , μετά από κοινή αίτηση των εταιριών αυτών , γίνεται από δικαστική ή διοικητική αρχή . Οι εμπειρογνώμονες αυτοί μπορούν να είναι κατά τη νομοθεσία κάθε Κράτους μέλους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή εταιρίες .

2 . Στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 οι εμπειρογνώμονες οφείλουν εν πάση περιπτώσει να δηλώσουν αν κατά τη γνώμη τους η σχέση ανταλλαγης είναι ή όχι προσήκουσα και λογική . Η δήλωση αυτή πρέπει τουλάχιστον να αναφέρει :

α ) την ή τις μεθόδους που υιοθετήθηκαν για τον καθορισμό της προτεινομένης σχέσεως ανταλλαγής .

β ) αν αυτή η αυτές οι μέθοδοι είναι κατάλληλες γι’ αυτή την περίπτωση και να αναφέρει τις αξίες που προκύπτουν από κάθε μία , δίδοντας συγχρόνως γνώμη για την σχετική σημασία που δόθηκε στις μεθόδους αυτές κατά τον καθορισμό της αξίας που χρησιμοποιήθηκε ως βάση .

Η έκθεση αναφέρει εξ άλλου τις ενδεχόμενες ειδικές δυσκολίες εκτιμήσεως .

3 . Κάθε εμπειρογνώμων έχει το δικαίωμα να ζητά από τις εταιρίες που συγχωνεύονται κάθε χρήσιμη πληροφορία και έγγραφο και να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους .

Άρθρο 11

1 . Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημέρα συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως που καλείται να αποφανθεί επί του σχεδίου συγχωνεύσεως , να λάβει γνώσει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον των εξής εγγράφων :

α ) του σχεδίου συγχωνεύσεως .

β ) των ετησίων λογαριασμών καθώς και των εκθέσεων διαχειρίσεως των τριών τελευταίων εταιρικών χρήσεων των εταιριών που συγχωνεύονται .

γ ) λογιστικής καταστάσεως που έχει συνταχθεί για ημερομηνία που δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα από την ημερομηνία του σχεδίου συγχωνεύσεως στην περίπτωση που οι τελευταίοι ετήσιοι λογαριασμοί αναφέρονται σε εταιρική χρήση η οποία έχει λήξει τουλάχιστον προ έξη μηνών από την ημερομηνία αυτή .

δ ) των κατά το άρθρο 9 εκθέσεων των οργάνων διοικήσεως ή διευθύνσεως των εταιριών που συγχωνεύονται .

ε ) των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 .

2 . Η λογιστική κατάσταση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περίπτωση γ συντάσσεται σύμφωνα με τις ίδιες μεθόδους και παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο όπως ο τελευταίος ετήσιος ισολογισμός .

Εν τούτοις , η νομοθεσία Κράτους μέλους μπορεί να προβλέπει :

α ) ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει νέα πραγματική απογραφή .

β ) ότι οι εκτιμήσεις που εμφαίνονται στον τελευταίο ισολογισμό τροποποιούνται μόνο κατά την μεταβολήν των εγγράφων . Εν τούτοις , θα ληφθούν υπόψη :

- οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις ,

- οι σημαντικές αλλαγές πραγματικής αξίας που δεν προκύπτουν από τις εγγραφές .

3 . Κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει πλήρες αντίγραφο ή αν το επιθυμεί , απόσπασμα των εγγράφων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 , ατελώς και με απλή αίτηση .

Άρθρο 12

Η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων κάθε μιας από τις εταιρίες που συγχωνεύονται ρυθμίζεται σύμφωνα με την οδηγία 77/187/ΕΟΚ .

Άρθρο 13

1 . Οι νομοθεσίες των Κρατών μελών πρέπει να προβλέπουν ένα κατάλληλο σύστημα των συμφερόντων των πιστωτών των εταιριών που συγχωνεύονται , για τις απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του σχεδίου συγχωνεύσεως και δεν είναι ακόμη ληξιπρόθεσμες κατά τον χρόνο της δημοσιεύσεως .

2 . Γι’ αυτό το σκοπό , οι νομοθεσίες των Κρατών μελών προβλέπουν τουλάχιστον , ότι οι πιστωτές αυτοί έχουν το δικαίωμα να λάβουν κατάλληλες εγγυήσεις όταν η οικονομική κατάσταση των εταιριών που συγχωνεύονται καθιστούν απαραίτητη την προστασία αυτή και οι πιστωτές αυτοί δεν διαθέτουν ήδη τέτοιες εγγυήσεις .

3 . Η προστασία μπορεί να διαφέρει για τους πιστωτές της απορροφώσης εταιρίας και γι’ αυτούς της απορροφωμένης εταιρίας .

Άρθρο 14

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη συλλογική άσκηση των δικαιωμάτων τους , εφαρμόζεται το άρθρο 13 στους ομολογιούχους των εταιριών που συγχωνεύονται , εκτός αν η συγχώνευση εγκρίθηκε από συνέλευση των ομολογιούχων , όταν το εθνικό δίκαιο προβλέπει μία τέτοια συνέλευση ή από τους ομολογιούχους ατομικά .

Άρθρο 15

Οι δικαιούχοι άλλων αξιογράφων πλην μετοχών από τα οποία απορρέουν ειδικά δικαιώματα πρέπει να απολαμβάνουν στο πλαίσιο της απορροφώσης εταιρίας δικαιώματα τουλάχιστον ισοδύναμα με αυτά που απολαμβάνουν στην απορροφώμενη εταιρία , εκτός εάν η συνέλευση αυτών των δικαιούχων , εφ’ όσον το εθνικό δίκαιο προβλέπει μία τέτοια συνέλευση , ενέκρινε την τροποποίηση των δικαιωμάτων αυτών ή κάθε δικαιούχος ενέκρινε την τροποποίηση του δικαιώματός του ή οι δικαιούχοι αυτοί έχουν δικαίωμα εξαγοράς των αξιογράφων της εκ μέρους της απορροφώσης εταιρίας .

Άρθρο 16

1 . Αν η νομοθεσία Κράτους μέλους δεν προβλέπει για τις συγχωνεύσεις προληπτικό δικαστικό ή διοικητικό έλεγχο νομιμότητος ή αν αυτός ο έλεγχος δεν καλύπτει όλες τις απαραίτητες για την συγχώνευση πράξεις , τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων που αποφασίζουν τη συγχώνευση και ενδεχομένως ή κατά τις γενικές συνελεύσεις συναπτομένη σύμβαση συγχωνεύσεως συντάσσονται δια δημοσίου εγγράφου . Στην περίπτωση που η συγχώνευση δεν απαιτείται να εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις όλων των εταιριών που συγχωνεύονται , το σχέδιο συγχωνεύσεως πρέπει να συνταχθεί δια δημόσιου εγγράφου .

2 . Ο συμβολαιογράφος ή η αρμόδια αρχή για να συντάξουν το δημόσιο έγγραφο πρέπει να επαληθεύσουν και να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη και τη νομιμότητα των πράξεων και των διατυπώσεων που βαρύνουν την εταιρία της οποίας συντάσσουν την πράξη όπως και του σχεδίου συγχωνεύσεως .

Άρθρο 17

Οι νομοθεσίες των Κρατών μελών , ορίζουν την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της συγχωνεύσεως .

Άρθρο 18

1 . Η συγχώνευση πρέπει να δημοσιευθεί κατά την διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία του κάθε Κράτους μέλους , σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ , για κάθε μία από τις εταιρίες που συγχωνεύονται .

2 . Η απορροφώσα εταιρία μπορεί να ενεργήσει η ίδια τις διατυπώσεις δημοσιεύσεως που αφορούν την ή τις απορροφώμενες εταιρίες .

Άρθρο 19

1 . Η συγχώνευση συνεπάγεται αυτοδικαίως και ταυτόχρονα τα ακόλουθα αποτελέσματα :

α ) την καθολική μεταβίβαση , τόσο μεταξύ της απορροφωμένης και της απορροφώσης εταιρίας όσο και έναντι των τρίτων του συνόλου της περιουσίας , ενεργητικού και παθητικού , της απορροφωμένης εταιρίας προς την απορροφώσα εταιρία .

β ) οι μέτοχοι της απορροφωμένης εταιρίας γίνονται μέτοχοι της απορροφώσης εταιρίας .

γ ) η απορροφώμενη εταιρία παύει να υπάρχει .

2 . Καμμία μετοχή της απορροφώσης εταιρίας δεν ανταλλάσσεται έναντι των μετοχών της απορροφωμένης εταιρίας που κατέχονται :

α ) είτε από την ίδια την απορροφώσα εταιρία ή από πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του αλλά για λογαριασμό της εταιρίας .

β ) είτε από την ίδια την απορροφωμένη εταιρία ή από πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του αλλά για λογαριασμό της εταιρίας .

3 . Δεν θίγονται οι διατάξεις των Κρατών μελών που απαιτούν ιδιαίτερες διατυπώσεις ώστε να αντιτάσσεται έναντι τρίτων η μεταβίβαση ορισμένων αγαθών , δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που εισφέρονται από την απορροφωμένη εταιρία . Η απορρόφωσα εταιρία μπορεί να προβεί η ίδια σ’ αυτές τις διατυπώσεις εν τούτοις , η νομοθεσία των Κρατών μελών μπορεί να επιτρέπει στην απορροφώμενη εταιρία να συνεχίσει να προβαίνει σ’ αυτές τις διατυπώσεις για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να καθορισθεί , εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις , μεγαλύτερο από έξη μήνες μετά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της συγχωνεύσεως .

Άρθρο 20

Οι νομοθεσίες των Κρατών μελών ρυθμίζουν τουλάχιστον , την αστική ευθύνη εξ υπαιτίου συμπεριφοράς των μελών του οργάνου διοικήσεως ή διευθύνσεως της απορροφωμένης εταιρίας έναντι των μετόχων αυτής της εταιρίας , κατά την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχωνεύσεως .

Άρθρο 21

Οι νομοθεσίες των Κρατών μελών ρυθμίζουν , τουλάχιστον , την αστική ευθύνη , των εμπειρογνωμόνων που έχουν αναλάβει γι’ αυτή την εταιρία να συντάξουν την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 , κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους έναντι των μετόχων της απορροφωμένης εταιρίας .

Άρθρο 22

1 . Οι νομοθεσίες των Κρατών μελών μπορούν να ρυθμίζουν το καθεστώς των ακυροτήτων της συγχωνεύσεως μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α ) η ακυρότης πρέπει να κηρύσσεται με δικαστική απόφαση .

β ) η ακυρότης συγχωνεύσεως που άρχισε να ισχύει κατά την έννοια του άρθρου 17 μπορεί να κηρυχθεί μόνο για έλλειψη είτε προληπτικού δικαστικού ή διοικητικού ελέγχου νομιμότητος είτε δημοσίου εγγράφου , ή αν αποδειχθεί ότι η απόφαση της γενικής συνελεύσεως είναι άκυρη ή ακυρώσιμη δυνάμει του εθνικού δικαίου .

γ ) η αγωγή ακυρώσεως δεν μπορεί να ασκηθεί μετά την παρέλευση προθεσμίας έξη μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η συγχώνευση μπορεί να αντιταχθεί έναντι εκείνου που επικαλείται την ακυρότητα ή αν ο λόγος ακυρότητος έχει αρθεί .

δ ) εάν είναι δυνατό να αρθούν οι λόγοι για τους οποίους είναι δυνατή η κήρυξη της ακυρότητας της συγχωνεύσεως , το αρμόδιο δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόμενες εταιρίες προθεσμία αποκαταστάσεως .

ε ) η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχωνεύσεως δημοσιεύεται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία κάθε Κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ .

στ ) η τριτανακοπή , όταν προβλέπεται από τη νομοθεσία Κράτους μέλους , δεν είναι δεκτή μετά τη λήξη προθεσμίας έξη μηνών από την δημοσίευση σύμφωνα με την οδηγία 68/151/ΕΟΚ της δικαστικής αποφάσεως .

ζ ) η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχωνεύσεως δεν θίγει αφ’ εαυτής το κύρος των υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν υπέρ ή σε βάρος της απορροφώσης εταιρίας πριν από τη δημοσίευση της αποφάσεως και μετά την ημερομηνία που προβλέπεται από το άρθρο 17 .

η ) οι εταιρίες που έλαβαν μέρος στη συγχώνευση ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της απορροφώσης έταιρίας που προβλέπονται από την περίπτωση ζ ) .

2 . Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 περίπτωση α ) , η νομοθεσία Κράτους μέλους μπορεί επίσης να προβλέπει την κήρυξη της ακυρότητος της συγχωνεύσεως από διοικητική αρχή , αν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον δικαιοδοτικής αρχής . Οι περιπτώσεις β ) , δ ) , ε ) , στ ) , ζ ) , και η ) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία για την διοικητική αρχή . Η διαδικασία αυτή ακυρώσεως δεν μπορεί να ακολουθηθεί μετά την παρέλευση προθεσμίας έξη μηνών από την ημερομηνία που προβλέπεται από το άρθρο 17 .

3 . Δεν θίγονται οι διατάξεις των Κρατών μελών σχετικά με την ακυρότητα συγχωνεύσεως που κηρύσσεται κατά την διαδικασία άλλου ελέγχου , πλην του προληπτικού δικαστικού ή διοικητικού ελέγχου μονιμότητος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Συγχώνευση δια συστάσεως νέας εταιρίας

Άρθρο 23

1 . Τα άρθρα 5 , 6 και 7 καθώς και τα άρθρα 9 εώς 22 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 12 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ , στη συγχώνευση δια συστάσεως νέας εταιρίας .

Γι’ αυτή την εφαρμογή , ως « εταιρίες που συγχωνεύονται » ή « απορροφώμενη εταιρία » νοούνται οι εταιρίες που εξαφανίζονται και ως « απορροφωσα εταιρία » νοείται η νέα εταιρία .

2 . Το άρθρο 5 παράγραφος 2 περίπτωση α ) εφαρμόζεται επίσης στη νέα εταιρία .

3 . Το σχέδιο συγχωνεύσεως και εφ’ όσον αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής πράξεως , η συστατική πράξη ή το σχέδιο συστατικής πράξεως και το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού της νέας εταιρίας εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση κάθε μιας από τις εταιρίες που εξαφανίζονται .

4 . Τα Κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόσουν στη σύσταση της νέας εταιρίας τις διατάξεις για την εκτίμηση των εισφορών σε είδος που προβλέπονται από το άρθρο 10 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Απορρόφηση μιας εταιρίας από άλλη που κατέχει το 90 % ή περισσότερο των μετοχών της πρώτης

Άρθρο 24

Τα Κράτη μέλη ρυθμίζουν για τις εταιρίες που υπάγονται στη νομοθεσία τους την πράξη με την οποία μία ή περισσότερες εταιρίες λύονται χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και μεταφέρουν το σύνολο της περιουσίας τους , ενεργητικό και παθητικό , σε μία άλλη εταιρία στην οποία ανήκουν όλες οι μετοχές τους και οι άλλοι τίτλοι που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση . Η πράξη αυτή υπόκειται στις διατάξεις του κεφαλαίου II , με εξαίρεση το άρθρο 5 παράγραφος 2 περίπτωση β ) , γ ) , και δ ) , τα άρθρα 9 και 10 , το άρθρο 11 παράγραφος 1 περίπτωση δ ) και ε ) , το άρθρο 19 παράγραφος 1 περίπτωση β ) , καθώς και τα άρθρα 20 και 21 .

Άρθρο 25

Τα Κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόσουν το άρθρο 7 στην πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 24 , αν πληρούνται οι ακόλουθοι τουλάχιστον όροι :

α ) η δημοσίευση που ορίζεται στο άρθρο 6 πραγματοποιείται για κάθε μία από τις μετέχουσες στην πράξη εταιρίες , ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την θέση τους σε ισχύ .

β ) όλοι οι μέτοχοι της απορροφώσης εταιρίας έχουν το δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την θέση της σε ισχύ , να λάβουν γνώση στην έδρα αυτής της εταιρίας , των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 περίπτωση α ) , β ) και γ ) . Το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζεται .

γ ) Το άρθρο 8 περίπτωση γ ) εφαρμόζεται .

Άρθρο 26

Τα Κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τα άρθρα 24 και 25 σε πράξεις με τις οποίες μία ή περισσότερες εταιρίες λύονται χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και μεταφέρουν , το σύνολο της περιουσίας τους ενεργητικό και παθητικό σε άλλη εταιρία , αν όλες οι μετοχές και οι άλλοι τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 24 της ή των απορροφωμένων εταιριών ανήκουν στην απορροφώσα εταιρία και/ή στα πρόσωπα που κατέχουν αυτές τις μετοχές και τους τίτλους αυτούς επ’ ονόματί τους , αλλά για λογαριασμό αυτής της εταιρίας .

Άρθρο 27

Σε περίπτωση συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως μιας ή περισσοτέρων εταιριών από μία άλλη εταιρία που της ανήκει το 90 % ή περισσότερο , αλλά όχι το σύνολο , των μετοχών τους και των άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση , τα Κράτη μέλη μπορούν να μην επιβάλλουν την έγκριση της συγχωνεύσεως από τη γενική συνέλευση της απορροφώσης εταιρίας , αν πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθοι όροι :

α ) η δημοσίευση που προβλέπεται στο άρθρο 6 πραγματοποιείται , για την απορροφώσα εταιρία , ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως της ή των απορροφωμένων εταιριών που καλούνται να αποφανθούν επί του σχεδίου συγχωνεύσεως .

β ) όλοι οι μέτοχοι της απορροφώσης εταιρίας έχουν το δικαίωμα , ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην περίπτωση α ) , να λάβουν γνώση στην έδρα της εταιρίας αυτής των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 περίπτωση α ) , β ) και γ ) . Το άρθρο 11 παράγραφος 2 και 3 εφαρμόζεται .

γ ) το άρθρο 8 περίπτωση γ ) εφαρμόζεται .

Άρθρο 28

Τα Κράτη μέλη μπορούν να μη εφαρμόζουν τα άρθρα 9 , 10 και 11 σε συγχώνευση κατά την έννοια του αρθρου 27 αν πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθοι όροι :

α ) οι μειοψηφούντες μέτοχοι της απορροφωμένης εταιρίας μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών τους εκ μέρους της απορροφώσης εταιρίας .

β ) στην περίπτωση αυτή έχουν αξίωση για ποσό ανάλογο προς την αξία των μετοχών τους .

γ ) σε περίπτωση διαφωνίας για το ποσό αυτό πρέπει το τελευταίο να μπορεί να καθορίζεται από το δικαστήριο .

Άρθρο 29

Τα Κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τα άρθρα 27 και 28 σε πράξεις με τις οποίες μία ή περισσότερες εταιρίες λύονται χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους , ενεργητικό και παθητικό , σε άλλη εταιρία αν 90 % ή περισσότερο , όχι όμως το σύνολο των μετοχών και των άλλων τίτλων που αναφέρονται στο άρθρο 27 , της ή των απορροφωμένων εταιριών ανήκουν στην απορροφώσα εταιρία και/ή σε πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές και τους τίτλους αυτούς επ’ ονόματί τους αλλά για λογαριασμό της εταιρίας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άλλες πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση

Άρθρο 30

Όταν η νομοθεσία Κράτους μέλους επιτρέπει για μία από τις πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 , το συμψηφιστικό ποσό σε μετρητά να υπερβαίνει το ποσοστό του 10 % , εφαρμόζονται τα κεφάλαια II και III καθώς και τα άρθρα 27 , 28 και 29 .

Άρθρο 31

Όταν η νομοθεσία Κράτους μέλους επιτρέπει μία από τις πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 , 24 ή 30 , χωρίς να παύουν να υπάρχουν οι μεταβιβάζουσες εταιρίες , το κεφάλαιο II , με εξαίρεση το άρθρο 19 παράγραφος 1 περίπτωση γ ) και τα κεφάλαια III και IV εφαρμόζονται αντίστοιχα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 32

1 . Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία , σε προθεσμία τριών χρόνων από την κοινοποίησή της . Ενημερώνουν σχετικά αμέσως την Επιτροπή .

2 . Εν τούτοις μπορεί να προβλεφθεί προθεσμία πέντε ετων από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για την εφαρμογή αύτων στις unregistered companies του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας .

3 . Τα Κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν τα άρθρα 13 , 14 και και 15 όσον αφορά τους δικαιούχους μετατρεψίμων σε μετοχές ομολογιών και άλλων τίτλων αν τη στιγμή ενάρξεως της ισχύος των διατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 , οι όροι εκδόσεως έχουν εκ των προτέρων καθορίσει τη θέση των δικαιούχων σε περίπτωση συγχωνεύσεως .

4 . Τα Κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία στις συγχωνεύσεις ή στις πράξεις που εξομοιώνονται με αυτές εάν για την προετοιμασία ή την πραγματοποίησή τους έχει ήδη λάβει χώρα μία πράξη ή μία διατύπωση που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία τη στιγμή της ενάρξεως της ισχύος των διατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 .

Άρθρο 33

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη

Έγινε στο Λουξεμβούργο , στις 9 Οκτωβρίου 1978 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-J. VOGEL

(1) ΕΕ αριθ. A 89 της 14 . 7 . 1970 , σ. 20 .

(2) ΕΕ αριθ. A 129 της 11 . 12 . 1972 , σ. 50 και ΕΕ αριθ. A 95 της 28 . 4 . 1975 , σ. 12 .

(3) ΕΕ αριθ. A 88 της 6 . 9 . 1971 , σ. 18 .

(4) ΕΕ αριθ. N 2 της 15 . 1 . 1962 , σ. 36/62 .

(5) ΕΕ αριθ. N 65 της 14 . 3 . 1968 , σ. 8 .

(6) ΕΕ αριθ. N 26 της 31 . 1 . 1977 , σ. 1 .

(7) ΕΕ αριθ. N 222 της 14 . 8 . 1978 , σ. 11 .

(8) ΕΕ αριθ. N 61 της 5 . 3 . 1977 , σ. 26 .

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης