Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 1968 περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα Κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών , κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφο της συνθήκης , για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων , με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες ( 68/151/ΕΟΚ )


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-03-1968 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 1968
περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα Κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών , κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφο της συνθήκης , για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων , με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες ( 68/151/ΕΟΚ )


ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 1968 περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα Κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών , κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφο της συνθήκης , για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων , με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες ( 68/151/ΕΟΚ )
 
 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,
 
 Έχοντας υπόψη :
 τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ ) ,
 το γενικό πρόγραμμα για την κατάργηση των περιορισμών στην ελευθερία εγκαταστάσεως (1) , και ιδίως τον
 την πρόταση της Επιτροπής ,
 τη γνώμη της Συνελεύσεως (2) ,
 τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3) ,
 
 Εκτιμώντας :
 
 ότι ο συντονισμός που προβλέπεται από το άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ ) και από το γενικό πρόγραμμα για την κατάργηση των περιορισμών στην ελευθερία εγκαταστάσεως επείγει , ιδίως όσον αφορά τις μετοχικές εταιρείες και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης , δοθέντος ότι η δραστηριότης των εταιρειών αυτών εκτείνεται συχνά πέραν της επικρατείας ενός Κράτους μέλους .
 
 ότι ο συντονισμός των εθνικών διατάξεων που αφορούν την δημοσιότητα , την ισχύ των υποχρεώσεων και την ακυρότητα των εταιρειών αυτών , έχει ιδιάζουσα σημασία , κυρίως προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία των συμφερόντων των τρίτων .
 
 ότι στους τομείς αυτούς πρέπει να θεσπισθούν ταυτόχρονα κοινοτικές διατάξεις για τις εν λόγω εταιρείες , διότι ως εγγύηση έναντι των τρίτων προσφέρουν μόνο την εταιρική τους περιουσία .
 
 ότι η δημοσιότητα πρέπει να επιτρέπει στους τρίτους να γνωρίζουν τις ουσιώδεις καταστατικές πράξεις της εταιρείας καθώς και ορισμένα στοιχεία που την αφορούν , ιδίως δε τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που έχουν εξουσία να την δεσμεύουν .
 
 ότι η προστασία των τρίτων πρέπει να εξασφαλίζεται με διατάξεις που περιορίζουν , όσο είναι δυνατό , τους λόγους μη ανισχύρου των υποχρεώσεων οι οποίες αναλαμβάνονται εν ονόματι της εταιρείας .
 
 ότι , για την ασφάλεια του δικαίου στις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και των τρίτων όπως και μεταξύ των εταίρων , είναι αναγκαίο να περιορισθούν οι περιπτώσεις ακυρότητος όπως και το αναδρομικό αποτέλεσμα της κηρύξεως της ακυρότητος και να καθορισθεί σύντομη προθεσμία για την άσκηση τριτανακοπής κατά της εν λόγω κηρύξεως ,
 
 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :
 
 Άρθρο 1
 
 Τα μέτρα συντονισμού που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία αφορούν τις νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των Κρατών μελών που ισχύουν για τις εξής μορφές εταιρειών :
 
 - για την Γερμανία :
 
 die Aktiengesellschaft , die Kommanditgesellschaft auf Aktien , die Gesellschaft mit beschrankter Haftung .
 
 - για το Βέλγιο :
 
 de naamloze vennootschap , de commanditaire vennootschap op aandelen , de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid , * la societe anonyme , la societe en commandite par actions , la societe de personnes a responsabilite limitee . *
 
 - για την Γαλλία
 
 la societe anonyme , la societe en commandite par actions , la societe a responsabilite limitee .
 
 - για την Ιταλία
 
 societa per azioni , societa in accomandita per azioni , societa a responsabilita limitata .
 
 - για το Λουξεμβούργο
 
 la societe anonyme , la societe en commandite par actions , la societe a responsabilite limitee .
 
 - για τις Κάτω Χώρες
 
 de naamloze vennootschap , de commanditaire vennootschap op aandelen .
 
 ΤΜΗΜΑ I
 
 Δημοσιότης
 
 Άρθρο 2
 
 1 . Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε η υποχρέωση δημοσιότητος των εταιρειών να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πράξεις και στοιχεία :
 
 α ) Την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό εφ’ όσον αυτό αποτελεί αντικείμενο ιδιαιτέρας πράξεως .
 β ) Τις τροποποιήσεις των αναφερομένων στην περίπτωση α ) πράξεων , συμπεριλαμβανομένης και της παρατάσεως της διαρκείας της εταιρείας .
 γ ) Μετά από κάθε τροποποίηση της ιδρυτικής πράξεως ή του καταστατικού το πλήρες κείμενο της τροποποιηθείσης πράξεως στην νέα διατύπωσή του .
 δ ) Τον διορισμό , την αποχώρηση καθώς και τα ατομικά στοιχεία των προσώπων τα οποία , είτε ως προβλεπόμενο όργανο από τον νόμο , είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου :
 ι ) έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου .
 ιι ) συμμετέχουν στην διοίκηση , στην εποπτεία , ή στον έλεγχο της εταιρείας .
 
 Τα αναφερόμενα στην δημοσιότητα μέτρα , πρέπει να διευκρινίζουν αν τα πρόσωπα που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία , δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή να οφείλουν να ενεργούν από κοινού .
 
 ε ) Τουλάχιστον κατ’ έτος , το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου εφ’ όσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού .
 στ ) Τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων κάθε χρήσεως . Το έγγραφο που περιέχει τον ισολογισμό πρέπει να αναφέρει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που , κατά τον νόμο , είναι αρμόδια να τον πιστοποιούν . Εν τούτοις , για τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 εταιρείες περιορισμένης ευθύνης του γερμανικού , βελγικού , γαλλικού , ιταλικού ή λουξεμβουργιανού δικαίου , όπως και για τις κλειστές ανώνυμες εταιρείες του ολλανδικού δικαίου , η υποχρεωτική εφαρμογή της παρούσης διατάξεως αναβάλλεται μέχρι της ημερομηνίας εφαρμογής οδηγίας που θα ρυθμίσει τον συντονισμό του περιεχομένου των ισολογισμων και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και που θα απαλλάσσει από την υποχρέωση δημοσιεύσεως του συνόλου ή μέρους των εν λόγω εγγράφων τις εταιρείες εκείνες , των οποίων το ύψος του ισολογισμού θα είναι κατώτερο του ποσού που θα ορίζει η οδηγία . Το Συμβούλιο θα εκδώσει την οδηγία αυτή εντός δύο ετών από της εκδόσεως της παρούσης οδηγίας .
 
 ζ ) Οποιαδήποτε μεταφορά της έδρας της εταιρείας .
 η ) Την λύση της εταιρείας .
 θ ) Την δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότης της εταιρείας .
 ι ) Τον διορισμό και τα ατομικά στοιχεία των εκκαθαριστών καθώς και τις αντίστοιχες εξουσίες τους , εκτός αν οι εν λόγω εξουσίες προκύπτουν ρητώς και αποκλειστικώς από τον νόμο ή το καταστατικό .
 κ ) Την περάτωση της εκκαθαρίσεως καθώς και την διαγραφή από τα μητρώα σε εκείνα τα Κράτη μέλη όπου η διαγραφή έχει έννομες συνέπειες .
 
 2 . Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 περίπτωση στ ) θεωρούνται ως κλειστές ανώνυμες εταιρείες , όσες πλήρουν τις εξής προϋποθέσεις :
 
 α ) δεν δύνανται να εκδώσουν μετοχές στον κομιστή .
 β ) δεν δύναται να τεθεί σε κυκλοφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο « τίτλος στον κομιστή ονομαστικών μετοχών » κατά την έννοια του άρθρου 42 γ ) του ολλανδικού Εμπορικού Κώδικος .
 γ ) οι μετοχές δεν δύνανται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο .
 δ ) το καταστατικό περιέχει ρήτρα κατά την οποία κάθε μεταβίβαση μετοχών προς τρίτους , χρειάζεται τη συγκατάθεση της εταιρείας εξαιρέσει των μεταβιβάσεων αιτία θανάτου και , αν το καταστατικό το προβλέπει , των μεταβιβάσεων προς τον σύζυγο , τους ανιόντες και τους κατιόντες η μεταβίβαση , αποκλειομένης κάθε πράξεως εν λευκώ , πρέπει να έχει γίνει είτε δι’ ιδιωτικού εγγράφου υπογεγραμμένου από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα είτε δια δημοσίου εγγράφου .
 ε ) το καταστατικό αναφέρει την μορφή της κλειστής ανωνύμου εταιρείας η επωνυμία πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις « Besloten Naamloze Vennootschap » ή τα αρχικά « Β Ν ς » .
 
 Άρθρο 3
 
 1 . Σε κάθε Κράτος μέλος ανοίγεται φάκελλος είτε σε κεντρικό μητρώο είτε σε εμπορικό μητρώο ή μητρώο εταιρειών , για κάθε καταχωριζομένη εταιρεία .
 
 2 . Όλες οι πράξεις και όλα τα στοιχεία που υπόκεινται σε δημοσιότητα δυνάμει του άρθρου 2 τίθενται στον φάκελλο ή καταχωρίζονται στο μητώωο το αντικείμενο των καταχωρίσεων στο μητρώο πρέπει οπωσδήποτε να εμφαίνεται στον φάκελλο .
 
 3 . Πλήρη αντίγραφα ή αποσπάσματα των αναφερομένων στο άρθρο 2 πράξεων ή στοιχείων , πρέπει να είναι δυνατόν να λαμβάνονται ταχυδρομικώς κατόπιν γραπτής αιτήσεως , χωρίς τα τέλη εκδόσεως των αντιγράφων αυτών να δύνανται να υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος .
 
 Τα αποστελλόμενα αντίγραφα θεωρούνται ως « ακριβή » , εκτός αν ο αιτών παραιτηθεί της εν λόγω θεωρήσεως .
 
 4 . Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 πράξεις και στοιχεία δημοσιεύονται στο οριζόμενο από το Κράτος μέλος εθνικό δελτίο είτε υπό μορφή ολικής ή μερικης αναδημοσιεύσεως , είτε υπό μορφή σημειώσεως που παραπέμπει στην κατάθεση του εγγράφου στον φάκελλο ή στην καταχώρησή του στο μητρώο .
 
 5 . Οι πράξεις και τα στοιχεία αντιτάσσονται κατά τρίτων από την εταιρεία μόνο μετά την δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 , εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι εν λόγω τρίτοι ήσαν εν γνώσει . Εν τούτοις , για τις ενέργειες που συντελούνται πριν από την δεκάτη έκτη ημέρα μετά την δημοσίευση , αυτές οι πράξεις και τα στοιχεία δεν αντιτάσσονται κατά των τρίτων που αποδεικνύουν ότι δεν ηδύναντο να είναι εν γνώσει .
 
 6 . Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε ασυμφωνίας μεταξύ του δημοσιευθέντος στον τύπο κειμένου και του περιεχομένου στο μητρώο ή στον φάκελλο κειμένου .
 
 Εν τούτοις , σε περίπτωση ασυμφωνίας , το δημοσιευθέν στον τύπο κείμενο δεν δύναται να αντιταχθεί κατά τρίτων . Οι τρίτοι , δύνανται ωστόσο να το επικαλεσθούν εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι ήσαν εν γνώσει του κειμένου που έχει κατατεθεί στον φάκελλο ή έχει καταχωρισθεί στο μητρώο .
 
 7 . Οι τρίτοι δύνανται εξ άλλου να επικαλούνται σε κάθε περίπτωση πράξεις και στοιχεία για τα οποία δεν έχουν ακόμη συμπληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητος , εκτός αν λόγω ελλείψεως δημοσιότητος οι πράξεις και τα στοιχεία στερούνται ισχύος .
 
 Άρθρο 4
 
 Τα Κράτη μέλη καθορίζουν ότι οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις :
 
 - το μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί ο αναφερόμενος στο άρθρο 3 φάκελλος , καθώς και τον αριθμό καταχωρήσεως της εταιρείας στο εν λόγω μητρώο .
 
 - τη μορφή της εταιρείας , τον τόπο της έδρας της και αν συντρέχει λόγος , την κατάσταση εκκαθαρίσεως στην οποία ευρίσκεται .
 
 Αν στα έγγραφα αυτά γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας η ένδειξη πρέπει να αναφέρει το καλυφθέν και καταβεβλημένο κεφάλαιο .
 
 Άρθρο 5
 
 Κάθε Κράτος μέλος ορίζει τα υποχρεούμενα σε εκπλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητος πρόσωπα .
 
 Άρθρο 6
 
 Τα Κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις για την περίπτωση :
 
 - ελλείψεως της δημοσιότητος του ισολογισμού και των λογαριασμών χρήσεως όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 , παράγραφος 1 περίπτωση ζ ) .
 
 - απουσίας επί των εμπορικών εγγράφων , των υποχρεωτικών ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 .
 
 ΤΜΗΜΑ II
 
 Ισχύς των υποχρεώσεων της εταιρείας
 
 Άρθρο 7
 
 Τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει εν ονόματι εταιρείας υπό ίδρυση και προ της κτήσεως της νομικής της προσωπικότητος , εφ’ όσον η εταιρεία δεν αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ των ενεργειών τους , ευθύνονται απεριορίστως και εις ολόκληρον εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία .
 
 Άρθρο 8
 
 Η εκπλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητος των σχετικών με τα πρόσωπα τα οποία υπό την ιδιότητα οργάνου έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία καθιστά κάθε παρατυπία κατά τον διορισμό τους μη αντιτάξιμη κατά τρίτων , εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι εν λόγω τρίτοι εγνώριζαν την παρατυπία .
 
 Άρθρο 9
 
 1 . Η εταιρεία δεσμεύεται έναντι τρίτων από τις πράξεις των οργάνων της , έστω και αν οι εν λόγω πράξεις δεν εμπίπτουν στον εταιρικό σκοπό , εκτός αν οι πράξεις αυτές αποτελούν υπέρβαση των εξουσίων που ο νόμος παρέχει ή επιτρέπει να παρέχονται στα όργανα αυτά .
 
 Τα Κράτη μέλη δύνανται εν τούτοις να προβλέπουν ότι η εταιρεία δεν δεσμεύεται όταν οι εν λόγω πράξεις υπερβαίνουν τα όρια του εταιρικού σκοπού εφ’ όσον η εταιρεία αποδεικνύει ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή δεν ηδύνατο , λαμβανομένων υπ’ όψη των περιστάσεων , να την αγνοεί . Μόνη όμως η δημοσίευση του καταστατικού δεν αποτελεί επαρκή απόδειξη .
 
 2 . Οι εκ του καταστατικού ή εξ αποφάσεως των αρμοδίων οργάνων περιορισμοί της εξουσίας των οργάνων της εταιρείας , δεν δύνανται να αντιταχθούν κατά τρίτων , έστω και αν έχουν δημοσιευθεί .
 
 3 . Αν η εθνική νομοθεσία , προβλέπει ότι η εξουσία εκπροσωπήσεως της εταιρείας δύναται , κατά παρέκκλιση από την σχετική νομική ρύθμιση να παρέχεται από το καταστατικό σε ένα μόνο πρόσωπο ή σε περισσότερα πρόσωπα ενεργούντα από κοινού , η νομοθεσία αυτή δύναται να προβλέπει το αντιτάξιμο της εν λόγω διατάξεως του καταστατικού κατά τρίτων υπό τον όρο ότι θα αφορά την γενική εξουσία εκπροσωπήσεως . Το αντιτάξιμο μίας τέτοιας καταστατικής διατάξεως κατά τρίτων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 .
 
 ΤΜΗΜΑ III
 
 Ακυρότης της εταιρείας
 
 Άρθρο 10
 
 Σε όλα τα Κράτη μέλη των οποίων η νομοθεσία δεν προβλέπει κατά την ίδρυση της εταιρείας προληπτικό έλεγχο διοικητικό ή δικαστικό , η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό της εταιρείας καθώς επίσης και οι τροποποιήσεις των πράξεων αυτών πρέπει να συντελούνται με δημόσιο έγγραφο .
 
 Άρθρο 11
 
 Η νομοθεσία των Κρατών μελών δεν δύναται να ρυθμίζει την ακυρότητα των εταιρειών παρά μόνο υπό τους εξής όρους :
 
 1 . Η ακυρότης πρέπει να κηρύσσεται με δικαστική σπόφαση .
 
 2 . Οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες δύναται να απαγγελθεί η ακυρότης είναι :
 
 α ) η έλλειψη της ιδρυτικής πράξεως ή η μη τήρηση είτε των διατυπώσεων προληπτικού ελέγχου είτε της υποχρεώσεως καταρτίσεως δημοσίου εγγράφου .
 
 β ) ο παράνομος ή αντίθετος προς την δημοσία τάξη χαρακτήρας του σκοπού της εταιρείας .
 
 γ ) η απουσία από την ιδρυτική πράξη ή από το καταστατικό κάθε ενδείξεως σχετικής με την επωνυμία της εταιρείας , τις εισφορές , το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου , ή τον σκοπό της εταιρείας .
 
 δ ) η μη τήρηση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας των σχετικών με την ελάχιστη καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου .
 
 ε ) η ανικανότης όλων των ιδρυτών εταίρων .
 
 στ ) το γεγονός ότι , αντίθετα προς την εθνική νομοθεσία που διέπει την εταιρεία , ο αριθμός των ιδρυτών εταίρων είναι κατώτερος των δύο .
 
 Εξαιρουμένων των εν λόγω περιπτώσεων ακυρότητος οι εταιρείες δεν υπόκεινται σε άλλους λόγους ανυποστάτου , απολύτου ή σχετικής ακυρότητος ή ακυρωσίας .
 
 Άρθρο 12
 
 1 . Το κατά τρίτων αντιτάξιμο της δικαστικής αποφάσεως που κηρύσσει την ακυρότητα ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 . Η τριτανακοπή , εφ’ όσον προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία , είναι παραδεκτή μόνο εντός προθεσμίας έξη μηνών από της δημοσιεύσεως της δικαστικής αποφάσεως .
 
 2 . Η ακυρότης επιφέρει την εκκαθάριση της εταιρείας , όπως συμβαίνει και με την λύση της εταιρείας .
 
 3 . Η ακυρότης δεν θίγει αυτή καθεαυτή την ισχύ των υποχρεώσεων της εταιρείας ή εκείνων που έχουν αναληφθεί έναντι αυτής , με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων της εκκαθαρίσεως .
 
 4 . Οι συνέπειες της ακυρότητος μεταξύ των εταίρων δύνανται να ρυθμισθούν από την νομοθεσία κάθε Κράτους μέλους .
 
 5 . Οι κομιστές μεριδίων ή μετοχών εξακολουθούν να υποχρεούνται στην καταβολή του αναληφθέντος και μη καταβεβλημένου κεφαλαίου , στο μέτρο που επιβάλλουν τούτο οι έναντι των δανειστών αναληφθείσες υποχρεώσεις .
 
 ΤΜΗΜΑ IV
 
 Γενικές διατάξεις
 
 Άρθρο 13
 
 Τα Κράτη μέλη εισάγουν , εντός προθεσμίας δέκα οκτώ μηνών από της κοινοποιήσεως της οδηγίας , κάθε αναγκαία τροποποίηση στις νομοθετικές , κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τους για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας , και πληροφορούν αμέσως περί τούτου την Επιτροπή .
 
 Η προβλεπομένη από το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση στ ) υποχρέωση δημοσιότητος θα ισχύσει για τις ανώνυμες εταιρείες του Ολλανδικού δικαίου , εξαιρούνων των εταιρίων των αναφερομένων στο άρθρο 420 του Ολλανδικού Εμπορικού Κώδικος , μετά τριάντα μήνες από την κοινοποίηση της παρούσης οδηγίας .
 
 Τα Κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν ότι η πρώτη επιβεβλημένη δημοσίευση του πλήρους κειμένου του καταστατικού στην μορφή που προκύπτει βάσει των τροποποιήσεων που επήλθαν υπό της ιδρύσεως , θα απαιτηθεί μόνο κατά την επομένη τροποποίηση του καταστατικού ή , ελλείψει τροποποιήσεως , το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1970 .
 
 Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιώδων διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον διεπόμενο από την παρούσα οδηγία τομέα .
 
 Άρθρο 14
 
 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη .
 
 Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 9 Μαρτίου 1968 .
 
 Για το Συμβούλιο
 
 Ο Πρόεδρος
 
 M. COUVE de MURVILLE
 
 (1) ΕΕ αριθ. 2 της 15 . 1 . 1962 , σ. 36/62 .
 
 (2) ΕΕ αριθ. 96 της 28 . 5 . 1966 , σ. 1519/66 .
 
 (3) ΕΕ αριθ. 194 της 27 . 11 . 1964 , σ. 3248/64 .

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης