Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009
περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας


ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί αμοιβαίας ανα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας
(κωδικοποιημένη έκδοση)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 71,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 1 ),
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 2 ),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Η οδηγία 76/135/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 1976, περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ( 3 ), έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό ( 4 ). Είναι, ως εκ τού του, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.
(2) H αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας πρέπει να επιτευχθεί για τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα εσωτερικά ύδατα της Κοινότητος.
(3) Είναι αναγκαίο να καθορισθούν οι περιστάσεις και οι συν θήκες υπό τις οποίες τα κράτη μέλη δύνανται να διακόψουν τη διέλευση ενός πλοίου.
(4) Είναι ανάγκη οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας να εφαρμόζονται στα σκάφη τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας ( 5 ).
(5) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα II μέρος Β,
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:


'Αρθρο 1
Σύμφωνα με το άρθρο 21 της οδηγίας 2006/87/ΕΚ η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε πλοία που χρησιμοποιούνται για τη μετα φορά με εσωτερικές πλωτές οδούς, συνολικού νεκρού βάρους 20 τόνων και άνω που έχουν:
α) μήκος λιγότερο από 20 μέτρα· ή
β) γινόμενο μήκους (L) × πλάτος (Β) × βύθισμα (Τ), λιγότερο από 100 κυβικά μέτρα.
Η οδηγία αυτή δεν θίγει τις διατάξεις του κανονισμού περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας του Ρήνου και της συμφωνίας για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων στο Ρήνο (ADNR).


'Αρθρο 2
1. Τα κράτη μέλη πρέπει, κατά το μέτρο που απαιτείται, να καθορίσουν τις αναγκαίες διαδικασίες για την έκδοση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.
Κάθε κράτος μέλος δύναται πάντως να εξαιρέσει από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τα πλοία τα οποία δεν εγκαταλείπουν τις εσωτερικές πλωτές οδούς αυτού.

2.Τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας εκδίδονται από το κράτος μέλος στο οποίο το πλοίο είναι εγγεγραμμένο ή στο οποίο ευρίσκεται ο λιμήν νηολογήσεώς του, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, από το κράτος μέλος στο οποίο ο πλοιοκτήτης έχει τον τόπο διαμονής του. Κάθε κράτος μέλος δύναται να ζητά από άλλο κράτος μέλος να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας για πλοία που εκμεταλλεύονται υπήκοοι του πρώτου. Τα κράτη μέλη δύνανται να μεταβιβάσουν τις εξουσίες τους σε επίσημα αναγνωρισμένα πρόσωπα ή οργανισμούς.
3. Τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούν το σύστημα αριθμήσεως και περιέχουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

( 1 ) ΕΕ C 204 της 9.8.2008, σ. 47.
( 2 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009.
( 3 ) ΕΕ L 21 της 29.1.1976, σ. 10.
( 4 ) Βλέπε παράρτημα ΙΙ μέρος Α.
( 5 ) ΕΕ L 389 της 30.12.2006, σ. 1.

'Αρθρο 3
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 6, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, για πλεύση στις εσωτερικές πλωτές οδούς του, τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 2, και επί της ιδίας βάσεως, ως εάν τα πιστοποιητικά είχαν εκδοθεί από αυτό.
2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο αν το πιστοποιητικό εκδόθηκε ή παρατάθηκε εντός των προηγουμένων πέντε ετών και δεν έχει ακόμη λήξει.
Το πιστοποιητικό, που εκδίδεται βάσει του κανονισμού περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας του Ρήνου, γίνεται δεκτό σαν απόδειξη, κατά την έννοια των παραγράφων 3 και 5, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του.
3. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στον κανονισμό περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας του Ρήνου. Δύνανται δε να ζητούν σαν από δειξη το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.
4. Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να απαιτούν για τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα κατά την έννοια της ADNR, να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην εν λόγω συμ φωνία. Σαν απόδειξη σχετικά, δύνανται να απαιτούν να επιδεικνύεται η άδεια που προβλέπεται στη συμφωνία αυτή.
5. Πλοία που πληρούν τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται στον κανονισμό περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας του Ρήνου, επιτρέπεται να πλέουν σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητος. Η συμμόρφωση με αυτές τις προϋποθέσεις δύναται να αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.
Οι ειδικοί όροι για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων θεωρείται ότι εκπληρούνται σε όλες τις πλωτές οδούς της Κοινότητος, αν τα πλοία πληρούν τις προϋποθέσεις της ADNR. Η σχετική απόδειξη παρέχεται με την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
6. Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να απαιτούν, στις λωρίδες θαλασσίας ναυσιπλοΐας, την εκπλήρωση προσθέτων όρων ισοδυνά μων με εκείνους οι οποίοι απαιτούνται για τα πλοία τους. Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή περί αυτών των οδών θαλασσίας ναυσιπλοΐας, ο κατάλογος των οποίων καταρτίζεται από την Επι τροπή, βάσει των πληροφοριών που της παρέχουν τα κράτη μέλη.
 

'Αρθρο 4
1. Κάθε κράτος μέλος δύναται να ανακαλεί το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει.
2. Κάθε κράτος μέλος, όταν μετά από έλεγχο διαπιστώνεται ότι το πλοίο ευρίσκεται σε κατάσταση η οποία σαφώς αποτελεί κίνδυνο για τη γύρω περιοχή, δύναται να διακόπτει τη διέλευση του πλοίου, μέχρις ότου επισκευασθούν οι βλάβες. Το ίδιο επίσης πράττει το κράτος μέλος, αν μετά από έλεγχο, διαπιστώνεται ότι το πλοίο ή ο εξοπλισμός του δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή σε άλλα έγγραφα, τα οποία προβλέπο νται στο άρθρο 3, κατά περίπτωση.
3. Το κράτος μέλος το οποίο διέκοψε τη διέλευση ενός πλοίου ή έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να πράξει τούτο σε περίπτωση που δεν θα επισκευασθούν οι βλάβες, ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, το οποίο έχει εκδώσει το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή τα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 3, τους λόγους για τους οποίους έλαβε ή πρόκειται να λάβει τη σχετική απόφαση.
4. Όλες οι αποφάσεις για τη διακοπή της διελεύσεως ενός πλοίου που ελήφθησαν σύμφωνα με τα μέτρα που υιοθετήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, αναφέρουν λεπτομερώς τους λόγους στους οποίους βασίζονται. Η απόφαση κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέρος, το οποίο πληροφορείται ταυτόχρονα τα ένδικα μέσα που παρέχονται από τη νομοθεσία που ισχύει στα κράτη μέλη, και τις προθεσμίες που ορίζονται για την άσκηση αυτών των μέσων.
 

'Αρθρο 5
Η οδηγία 76/135/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α, καταργείται, με την επιφύ λαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθε σμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β.
Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙΙ.EL 2.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 259/9Άρθρο 6
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

'Αρθρο 7
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Στρασβούργο, 16 Σεπτεμβρίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος J. BUZEK
Για το Συμβούλιο Η Πρόεδρος C. MALMSTRÖM


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ


(κατά το άρθρο 2 παράγραφος 3)
Οι πληροφορίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
I. υποχρεωτικές: (χωρίς ειδικό σημείο)
II. αναγκαίες, αν επιβάλλονται: (x)
III. χρήσιμες αλλά προαιρετικές: (+)
1. Όνομα της αρχής ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου που εκδίδει το έγγραφο
2. α) Τίτλος εγγράφου
β) (+) Αριθμός εγγράφου
3. Εκδούσα χώρα
4. Όνομα και κατοικία του πλοιοκτήτου
5. Όνομα πλοίου
6. (x) Τόπος και αριθμός νηολογήσεως
7. (x) Λιμήν νηολογήσεως
8. (+) Τύπος πλοίου
9. (+) Χρήση
10. Κύρια χαρακτηριστικά:
α) ολικό μήκος σε μέτρα
β) ολικό πλάτος σε μέτρα
γ) μέγιστο βύθισμα σε μέτρα
11. (x) Νεκρό βάρος σε μετρικούς τόνους ή εκτόπισμα σε κυβικά μέτρα κατά το μέγιστο βύθισμα
12. (x) Ένδειξη σημείων φορτώσεως (βυθίσματος)
13. (x) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών
14. (x) Συνολική ισχύς ωστηρίων μηχανών σε ιπποδύναμη (HP) ή κιλοβάτ (kW)
15. Ελάχιστο ύψος εξάλων σε εκατοστά μέτρουEL 2.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 259/1116. α) Δήλωση: Βεβαιώνεται ότι το πλοίο που περιγράφεται ανωτέρω είναι κατάλληλο για ναυσιπλοΐα
β) (x) Με την επιφύλαξη των ακολούθων όρων
γ) (x) Ένδειξη των περιορισμών ναυσιπλοΐας
17. α) Χρονολογία λήξεως
β) Χρονολογία εκδόσεως
18. Σφραγίδα και υπογραφή της αρχής ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου που εκδίδει το πιστοποιητικό.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΜΕΡΟΣ Α
Καταργούμενη οδηγία με την τροποποίησή της
(κατά το άρθρο 5) Οδηγία 76/135/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 21 της 29.1.1976, σ. 10).
Οδηγία 78/1016/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 349 της 13.12.1978, σ. 31).
ΜΕΡΟΣ B
Κατάλογος ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο
(κατά το άρθρο 5) Οδηγία
Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης
76/135/ΕΟΚ
19η Ιανουαρίου 1977
78/1016/ΕΟΚ
--
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Πίνακας αντιστοιχίας Οδηγία 76/135/ΕΟΚ
Παρούσα οδηγία
Άρθρο 1 εισαγωγικές λέξεις και στοιχείο α)
Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο εισαγωγικές λέξεις
Άρθρο 1 στοιχείο β)
--
--
Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β)
Άρθρο 1 τελευταία περίοδος
Άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο
Άρθρα 2 έως 4
Άρθρα 2 έως 4
Άρθρο 5
--
Άρθρο 6
--
Άρθρο 7
--
--
Άρθρο 5
--
Άρθρο 6
Άρθρο 8
Άρθρο 7
Παράρτημα
Παράρτημα I
--
Παράρτημα II
--
Παράρτημα III
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης