ΠΟΛ.1126/3.9.2009

Καθορισμός των αλλοδαπών εταιρειών που εδρεύουν σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπίπτουν στην Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003, καθώς και του εντύπου απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων και τόκων που καταβάλλονται στις εταιρείες αυτές

3 Σεπ 2009

Taxheaven.gr
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009
Αριθ. Πρωτ.: 1089369/11149/Β0012


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                 
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                       
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β'                                               
                            
Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10                                  
Ταχ.Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Θ. Κακλαμάνης
Τηλέφωνο:210 3375311 - 312
ΦΑΞ:210 3375001


ΠΟΛ 1126


ΘΕΜΑ:Καθορισμός των αλλοδαπών εταιρειών που εδρεύουν σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και εμπίπτουν στην Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003, καθώς και του εντύπου απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων και τόκων που καταβάλλονται στις εταιρείες αυτές.


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  
Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ ΑΆ 151).

β. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε.

γ. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ Α' 35), με τις οποίες ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L.157/49/26.6.2003).

δ. Τις διατάξεις της αριθ.1666/ΔΙΟΕ89/13.01.2009 (ΦΕΚ Β΄40) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

ε. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Ορίζουμε, ότι οι αλλοδαπές εταιρείες που εδρεύουν σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπίπτουν στην Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003, είναι αυτές που αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα Α.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου που υποβάλλεται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους τόκους και τα δικαιώματα που καταβάλλουν σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου κράτους – μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους – μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος - μέλος, έχει, ως το συνημμένο υπόδειγμα (παράρτημα Β της παρούσας).

3. Όταν οι μετοχές της ημεδαπής εταιρείας είναι ονομαστικές, με τη δήλωση απόδοσης του φόρου συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με την οποία δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής της αλλοδαπής εταιρείας στο κεφάλαιο της ημεδαπής κατά τα δύο προηγούμενα έτη, όπως προκύπτει από το μητρώο μετόχων και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Αν οι μετοχές είναι ανώνυμες, συνυποβάλλεται βεβαίωση εκδιδόμενη στην αλλοδαπή από Ορκωτό Ελεγκτή ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας.

4. Η απόφαση αυτή, μαζί με τα παραρτήματά της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                                                    
        

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας            
                                                                           
                                                                                       
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ   

Taxheaven.gr