ΠΟΛ.1119/14.9.2009

Ο συντελεστής 22% που αναφέρεται στην περίπτωση β' της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, εφαρμόζεται για τις ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργων αντίστοιχων με όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων α', β', γ', δ' της παρ. 5 του ιδίου άρθρου

14 Σεπ 2009

Taxheaven.gr
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2009
Aρ. Πρωτ.: 1045673/403πε/Α0012


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ          
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                          
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'                                                         

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10                                     
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝA                   
Πληροφορίες: Δημ. Παπαγιάννης                    
Τηλέφωνο: 210 3375314-6                       
FAX: 210 3375001                        


ΠΟΛ 1119


ΘΕΜΑ:Ο συντελεστής 22% που αναφέρεται στην περίπτωση β' της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, εφαρμόζεται για τις ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργων αντίστοιχων με όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων α', β', γ', δ' της παρ. 5 του ιδίου άρθρου.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι το ΝΣΚ με την αριθ. 85/08 γνωμοδότησή του η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, αποφάνθηκε ότι:

Ανεξάρτητα από το είδος της μελέτης ή το είδος του έργου στο οποίο κάποιος μηχανικός έχει αναλάβει και ασκήσει καθήκοντα διεύθυνσης εκτέλεσης – διοίκησης έργου, για την εξεύρεση του καθαρού εισοδήματος αυτού εφαρμόζεται ο συντελεστής 22% που ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η διεύθυνση εκτέλεσης του έργου του έχει ανατεθεί από τον κύριο του έργου, διότι δεν νοείται διεύθυνση εκτέλεσης έργου να έχει ανατεθεί σε μηχανικό από τον ανάδοχο του έργου.

Συνεπώς, ο συντελεστής 22% που αναφέρεται στην περίπτωση β' της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 2238/1994, εφαρμόζεται για τις ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργων αντίστοιχων με τις κατηγορίες μελετών που αναφέρονται σε όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων α', β', γ', δ' της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται φωτοτυπία της πιο πάνω γνωμοδότησης.
 
                   


Ακριβές Αντίγραφο                                     
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                            
α/α Στ. Καλοπήτα


Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
Μ. ΓΥΦΤΑΚΗ

Taxheaven.gr