Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 61/23.9.2009 Α. Τρόπος και προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόμενο κατ΄οίκον του εργοδότη προσωπικό. Β. Τροποποίηση συχνότητας υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόμενο κατ΄οίκον του εργοδότη προσωπικό. Τριμηνιαία υποβολή αυτής

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 61/23.9.2009
Α. Τρόπος και προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόμενο κατ΄οίκον του εργοδότη προσωπικό. Β. Τροποποίηση συχνότητας υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόμενο κατ΄οίκον του εργοδότη προσωπικό. Τριμηνιαία υποβολή αυτής


ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 61/23.9.2009 Α. Τρόπος και προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόμενο κατ΄οίκον του εργοδό

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 23/9/2009
Αριθμ. Πρωτ.:Α22/405


Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση:Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου:210 52 15 262
FAX:210 52 23 228
E–mail:[email protected]


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:61

ΘΕΜΑ : Α. Τρόπος και προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόμενο κατ΄οίκον του εργοδότη προσωπικό. Β. Τροποποίηση συχνότητας υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόμενο κατ΄οίκον του εργοδότη προσωπικό. Τριμηνιαία υποβολή αυτής.


Α. Με τις διατάξεις της Απόφασης Φ11321/12352/1071/19-6-09 της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ορίζεται ότι οι εργοδότες που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους και οι οποίοι έχουν απογραφεί ως εργοδότες κατά το άρθρο 9 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ., υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.

Επομένως, οι εργοδότες που απασχολούν στην οικία τους:
α) οικιακούς βοηθούς
β) λοιπά πρόσωπα που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες (δηλαδή παραδουλεύτρες, baby sitters, νοσοκόμους, κηπουρούς κ.λπ.) διατηρούν την δυνατότητα να υποβάλλουν τις σχετικές Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.

Όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Γεν. Έγγ. Ε40/368/4-9-2009.

Για τις προθεσμίες των Α.Π.Δ. που υποβάλλονται με ψηφιακό–μαγνητικό μέσο ή εγγράφως, παραμένουν σε ισχύ τα προβλεπόμενα από την παρ. 5 (μετά την αναρίθμηση της παρ.6, που έγινε με την απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ11321/20042/1600) του άρθρου 16 της απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ11321/30819/1977/2.3.2004, με την οποία τροποποιήθηκε ο Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ. δηλαδή ουδεμία μεταβολή επέρχεται στα ισχύοντα (Γεν. Εγγρ. Ε40/368/4-9-2009).

Β. Με τις διατάξεις της Φ.11321/20042/1600/12-8-08 απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β΄ 1723/27-8-08) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ., οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα με συνεχή δραστηριότητα υποβάλλουν την ΑΠΔ κάθε τρίμηνο.

Οι εργοδότες που απασχολούν στην οικία τους:
α) οικιακούς βοηθούς (δηλαδή πρόσωπα που προσφέρουν γενικές
υπηρεσίες) ή
β) λοιπά πρόσωπα (που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως
κηπουροί, παραδουλεύτρες, συνοδοί κ.λπ.) περιλαμβάνονται στους ως άνω εργοδότες και, επομένως, από 1/1/02 είχαν υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίας Α.Π.Δ.

Όμως, για λόγους απλούστευσης διαδικασιών υποβολής της Α.Π.Δ. στη συγκεκριμένη κατηγορία εργοδοτών, κρίθηκε σκόπιμο να επέλθουν τροποποιήσεις ως προς τη συχνότητα υποβολής της.

Έτσι, με την Φ.11321/30819/1997/2-3-04 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επήλθαν – μεταξύ άλλων – τροποποιήσεις και στην παρ.3 του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ. που αφορούν τους εργοδότες οικιακού προσωπικού.

Συγκεκριμένα, με την παρ.4 ορίσθηκε ότι : «Τα πρόσωπα που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, τα οποία έχουν απογραφεί κατά το άρθρο 9 του παρόντος, υποβάλλουν μία Α.Π.Δ. κατ΄ έτος, η οποία αναφέρεται στο πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο κάθε έτους εκτός και αν υπάρξει μεταβολή στα στοιχεία της Α.Π.Δ. Η πρώτη Α.Π.Δ. υποβάλλεται στο ημερολογιακό τρίμηνο που αναφέρεται η έναρξη της απασχόλησης.
Οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της απασχόλησης – ασφάλισης, η διακοπή της απασχόλησης και η μεταβολή του προσώπου του απασχολούμενου δηλώνονται με το έντυπο γνωστοποίησης μεταβολών της παρ.1 του άρθρου 11 του παρόντος».

Λόγω, όμως, των ιδιομορφιών που παρουσιάζει τόσο η απασχόληση όσο και η ασφάλιση του προσωπικού που εργάζεται κατ΄ οίκον του εργοδότη και επειδή δημιουργήθηκαν νέες δυσκολίες στην εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, προτάθηκε η κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ., ώστε τα πρόσωπα που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους να επανέλθουν στο προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, δηλαδή στην τριμηνιαία Α.Π.Δ.

Έτσι, με τις ως άνω διατάξεις καταργείται η παρ.3 του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και οι εργοδότες του εργαζόμενου κατ΄ οίκον προσωπικού επανέρχονται στην τριμηνιαία υποβολή Α.Π.Δ.

Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/4/04 – 30/9/09

Όσες Α.Π.Δ. περιόδου 1/4/04 – 30/9/09 δεν έχουν υποβληθεί (εξαιρουμένων εκείνων του Α΄ τριμήνου κάθε έτους καθώς και εκείνων που αφορούσαν την έναρξη απασχόλησης, για τις οποίες υπήρχε νομοθετημένη υποχρέωση υποβολής τους) θα πρέπει να υποβληθούν, ύστερα από σχετική ενημέρωση των υπόχρεων εργοδοτών, μέχρι 31/1/2010 χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις (ΠΕΠΕΕ).

Υπενθυμίζεται, ότι (όπως σας είχαμε κάνει γνωστό και με το Α22/405/27-1-05 Γενικό Έγγραφο) οι Π.Ε.Π.Ε.Ε. που έχουν συνταχθεί για περιπτώσεις που δεν υφίστατο υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ., θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης