Αριθ. πρωτ.1088318/2449/00ΤΥ/Δ΄/16.9.2009

Επανέκδοση της υπ' αριθμ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27-02-2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως προς την τιμή της Β΄Ζώνης Ψυχικού, σε συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

16 Σεπ 2009

Taxheaven.gr

Αθήνα, 16 / 9 / 2009
Αρ.πρωτ.:1088318/2449/00ΤΥ/Δ΄


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΆ
Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 & Πειραιώς
104 37 Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 5235643, 210 5234741
210 5225868


ΘΕΜΑ : «Επανέκδοση της υπ' αριθμ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27-02-2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως προς την τιμή της Β΄Ζώνης Ψυχικού, σε συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας»


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος.

β) Του άρθρου 50 του Π.Δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8/ Α΄/1989).

γ) Του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α΄/1982) και του άρθρου 41α όπως ορίσθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α΄/1996), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α΄/1984).

δ) Της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/03-01-89).

2. Την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.94 ΠΟΛ.1149/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β΄/15-07-94) όπως ισχύει σήμερα, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

3. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

4. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη κ.λπ.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λπ.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λπ.), δέσμευση (διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λπ.).

5. Την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄/30-12-2005 ΠΟΛ.1158/30.12.2005 (ΦΕΚ 1982/Β΄/2005), που αφορά «Αναπροσαρμογή τιμών, και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας» όπως αυτή διορθώθηκε με την με αριθ. πρωτ. 1032724/838/00ΤΥ/Δ΄/31.03.06, ΠΟΛ.1055/31.3.2006 (ΦΕΚ 462/Β΄/13-04-2006) απόφασή μας και ισχύει σήμερα.

6. Την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27-02-2007 ΠΟΛ.1034/27.2.2007 (ΦΕΚ 269/Β΄/28-02-2007), που αφορά «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας».

7. Την με αριθμό 2107/2009 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε η με αρ. πρωτ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27-02-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως προς την τιμή της Β΄ Ζώνης Ψυχικού.

8. Την από 11-08-2005 εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 41 του ν.1249/1982 Ν.Αττικής με την οποία προτείνεται η Αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων του Δήμου Ψυχικού.

9. Το γεγονός ότι η κατά τα άνω προτεινόμενη από την ως άνω Επιτροπή αναπροσαρμογή, ενόψει του μεγέθους της που οφείλεται στο μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη αναπροσαρμογή του έτους 2001, κρίθηκε απαραίτητο να υλοποιηθεί σε τρία στάδια ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση αναστάτωσης στη κτηματαγορά και στους πολίτες.

10. Το γεγονός ότι η πρώτη φάση αναπροσαρμογής πραγματοποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄/30-12-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ήδη δε με την παρούσα υλοποιείται η δεύτερη φάση της προτεινόμενης στο πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής αναπροσαρμογή της τιμής της Β΄ Ζώνης Ψυχικού, με αποσαφήνιση του δικαιολογητικού της ερείσματος σε συμμόρφωση με την σχετική ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

11. Την με αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13-01-2009 (ΦΕΚ. 40/Β΄/16-01-2009) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

12. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

'Αρθρο 1
Αναπροσαρμόζουμε την τιμή της Β΄ Ζώνης Δήμου Ψυχικού που είχε καθοριστεί με την με αριθμ. πρωτ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄/30-12-2005 ΠΟΛ.1158/30.12.2005 (ΦΕΚ 1982/Β΄/2005) απόφασή μας σε 5.150 ευρώ/τ.μ., σύμφωνα με την από 11-08-2005 εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 41 του ν.1249/1982 Ν.Αττικής, και με το σκεπτικό του στοιχείου 12 του προοιμίου της παρούσας, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά και γονική παροχή.

'Αρθρο 2
Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά, γονική παροχή ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην παραπάνω Β΄ Ζώνη Δήμου Ψυχικού εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 ΠΟΛ.1149/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β΄/1994) απόφασής μας, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

'Αρθρο 3
Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων των ειδικών κτιρίων εφαρμόζονται οι τιμές αφετηρίας, όπως ορίσθηκαν με την με αριθμ. πρωτ. 1020562/486/00ΤΥ/Δ/27-02-2007 ΠΟΛ.1033/27.2.2007 (ΦΕΚ 268/Β΄/28-02-2007) απόφασή μας.

'Αρθρο 4
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 01.03.2007.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


Taxheaven.gr