Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ): 53/27.7.2005 Περί απαλλαγής Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ εν ενεργεία ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ και ΟΑΕΕ-ΤΑΕ

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ): 53/27.7.2005
Περί απαλλαγής Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ εν ενεργεία ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ και ΟΑΕΕ-ΤΑΕ


Εγκύκλιος ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ): 53/27.7.2005 Περί απαλλαγής Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ εν ενεργεία ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Εγκύκλιος ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ): 53/27.7.2005

Περί απαλλαγής Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ εν ενεργεία ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ και ΟΑΕΕ-ΤΑΕ

Α. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 1 του Ν.Δ.4277/1962, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση του εδαφίου Β’ του άρθρου 17, παρ. 1 του Ν.1469/1984 και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 19, παρ. 3 του Ν.3232/2004: «Ουδείς δύναται να είναι ασφαλισμένος συγχρόνως σε περισσότερους από ένα Οργανισμούς για ασφάλιση ασθενείας. Ως Οργανισμοί νοούνται το Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα ΝΠΔΔ εφόσον χορηγούν ίσες τουλάχιστον σε έκταση και ύψος Παροχές Ασθενείας και Μητρότητας με τις προβλεπόμενες από τον α.ν.1846/51, καθώς και το Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Αγροτικής Τράπεζας, το Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος, η Υγειονομική Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π., ο Λογαριασμός Υγείας των μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.ΕΛ.).» (εγκύκλιοι 42/2000, 12/2004, 12/2005).

Με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.3232/2004:
«Οι συνταξιούχοι του Τ.Σ.Π.Ε.ΑΘ. που ασφαλίζονται για Υγειονομική Περίθαλψη στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., εφόσον ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, εξαιρούνται της ασφάλισης του Κλάδου Ασθένειας του οργανισμού αυτού.» (εγκύκλιος 12/2004).

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν.2972/2001, οι οποίες τυγχάνουν περιορισμένης εφαρμογής σύμφωνα και με τα υπ’ αριθ. Φ.35/469/15.5.2002 και Φ.40035/26358/1689/13.1.2004 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ), Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας, δικαίωμα επιλογής φορέα ασθένειας θα έχουν πλέον και:
α) οι συνταξιούχοι ΟΓΑ που λαμβάνουν πρόσθετη σύνταξη και
β) οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, λόγω θανάτου από άλλον φορέα (π.χ. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λπ.) (εγκύκλιος 9/2004).
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.1759/1988 ορίζεται ότι: «Δικαίωμα Επιλογής του Οργανισμού Ασφάλισης Ασθενείας έχουν μόνο οι ασφαλισμένοι από δικό τους δικαίωμα -άμεσα ασφαλισμένοι- και οι συνταξιούχοι από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου που συγχρόνως υπάγονται σε δύο ή περισσότερα Ταμεία ή Κλάδους Ασθενείας».
3. Με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ (υπουργική απόφαση 35/1385/29.9.1999) προβλέπεται ότι: «Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έχουν δικαίωμα να εξαιρεθούν με αίτησή τους από την ασφάλιση του κλάδου Υγείας, εφόσον είναι άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου για παροχές ασθενείας στο Δημόσιο ή άλλο Ασφαλιστικό οργανισμό, απαλλασσόμενοι της υποχρέωσης καταβολής της αντίστοιχης εισφοράς Κλάδου Υγείας».
4. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4202/1961, που ισχύει για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση μεταβολής φορέα ασθένειας, το δικαίωμα του ασφαλισμένου για παροχές διατηρείται για ένα εξάμηνο από την μεταβολή του ασφαλιστικού φορέα ή από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ασφαλιστικής σχέσης, εκτός εάν στην τελευταία αυτή περίπτωση η διέπουσα τον οικείο Οργανισμό νομοθεσία προβλέπει την διατήρηση του δικαιώματος τούτου για χρόνο περισσότερο του εξαμήνου».
5. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Κανονισμού Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός του, δικαιούται παροχές του Κλάδου Υγείας για ένα έτος από τη διακοπή της ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση εξόφλησης όλων των οφειλομένων εισφορών».
6. Από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2084/1992, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2335/1995, του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν.2556/1997 και στη συνέχεια με το άρθρο 75 του Ν.2676/1999, προβλέπεται ότι οι νεοασφαλιζόμενοι από 1.1.1993 και εφεξής, υπάγονται υποχρεωτικά σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης, έναν φορέα ασθένειας και έναν φορέα ασφάλισης πρόνοιας.
Εφόσον επιθυμούν τα πρόσωπα αυτά, δύναται να ασφαλιστούν προαιρετικά και σε περισσότερους φορείς, αν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ύστερα από σχετική αίτησή τους.

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Από τον συνδυασμό όλων των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι για τους ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους) δεν επιτρέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο φορείς ασθένειας και, όπου συντρέχει διπλή υποχρεωτική ασφάλιση, θα πρέπει να γίνεται επιλογή από τον ασφαλισμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε ότι:
Δικαίωμα επιλογής φορέα ασθένειας έχει ο καλυπτόμενος για παροχές ασθένειας από τον άλλον οργανισμό ασφάλισης ασθένειας, όταν είναι εν ενεργεία άμεσα ασφαλισμένος του ή συνταξιούχος από δική του απασχόληση ή λόγω θανάτου.
Το γεγονός ότι ασφαλισμένος οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού οργανισμού καλύπτεται για παροχές ασθένειας επί ένα εξάμηνο ή περισσότερο χωρίς καταβολή εισφορών (διακοπή ασφάλισης), δεν τον απαλλάσσει από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Κλάδο Ασθένειας του φορέα της νέας απασχόλησης, σε περίπτωση έναρξης επιτηδεύματος.
Η διάταξη αυτή του άρθρου 8 του Ν.4202/1961 θεσπίστηκε προκειμένου να μην μένει κανείς ακάλυπτος από παροχές Κλάδου Υγείας, σε περίπτωση αλλαγής εργασίας και φορέα ασθένειας, δεδομένου ότι από τη νομοθεσία αρκετών ασφαλιστικών οργανισμών προβλέπεται χρόνος αναμονής, προκειμένου να χορηγηθεί στους ασφαλισμένους τους βιβλιάριο ασθένειας.

Παράδειγμα 1ο
Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ μέχρι τον 10ο/2004, δικαιούται παροχές ασθένειας ΙΚΑ μέχρι 28.2.2006. Εάν είχε εγγραφεί στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ για πρώτη φορά στις 2.3.2005, αποκτά ασφαλιστική ικανότητα και δικαιούται χορήγησης βιβλιαρίου ασθένειας στις 1.7.2005, εφόσον έχει καταβάλει (η καταβολή του Κλάδου Υγείας είναι υποχρεωτική από την εγγραφή του στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ) τις απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές (εγγραφής, σύνταξης, υγείας), που είναι για τα Μηχανογραφικά Τμήματα το 2ο δίμηνο του 2005 και για τα μη Μηχανογραφικά Τμήματα ο 3ος, 4ος, 5ος/2005.
Από την 1.7.2005 που θα αποκτήσει δικαίωμα για παροχές ασθένειας από τον ΟΑΕΕ, παύει η υποχρέωση του ΙΚΑ να τον καλύψει για παροχές ασθένειας.

Παράδειγμα 2ο
Εάν η εγγραφή του ίδιου προσώπου στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ είχε πραγματοποιηθεί στις 16.3.2005 -και εφόσον έχει καταβληθεί μικτό ασφάλιστρο για τους μήνες 3ο, 4ο, 5ο/2005 ή το 2ο δίμηνο του 2005 για Μηχανογραφικά Τμήματα- η ασφαλιστική ικανότητα και η χορήγηση βιβλιαρίου ασθένειας αποκτάται από 1.7.2005, οπότε και παύει κάθε υποχρέωση παροχών υγείας από το ΙΚΑ από 1.7.2005.
Εάν όμως δεν έχει καταβληθεί μικτό ασφάλιστρο για τον 3ο/2005 (λόγω της ημερομηνίας εγγραφής, 16.3.2005) και με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί μικτό ασφάλιστρο 4ου, 5ου, 6ου/2005 ή 2ο δίμηνο (1 μήνας) και 3ο δίμηνο 2005 για τα Μηχανογραφικά Τμήματα, η ασφαλιστική ικανότητα και η χορήγηση βιβλιαρίου ασθένειας αποκτώνται την 1.8.2005 και παύει κάθε υποχρέωση παροχών υγείας από το ΙΚΑ από 1.8.2005.

Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Παλαιοί ασφαλισμένοι
Οι χαρακτηριζόμενοι ως «παλαιοί» ασφαλισμένοι, δηλαδή ασφαλισμένοι πριν την 1.1.1993, δικαιούνται επιλογής φορέα υγείας μόνο για όσο διάστημα είναι εν ενεργεία ασφαλισμένοι υποχρεωτικά σε δύο φορείς ασθένειας ή συνταξιούχοι από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου.
Εάν διακόψουν την εργασία για την οποία ασφαλίστηκαν π.χ. στο ΙΚΑ ή σε οποιονδήποτε άλλον φορέα και εφόσον πλέον δεν καταβάλλουν υποχρεωτικές εισφορές στον φορέα αυτόν, υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορές στον Κλάδο Υγείας ΟΑΕΕ για τη συνεχιζόμενη ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ δραστηριότητα.
2. Νέοι ασφαλισμένοι
Οι χαρακτηριζόμενοι ως «νέοι» ασφαλισμένοι, δηλαδή ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993 -κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.2084/1992, όπως ισχύουν σήμερα- δεν δικαιούνται επιλογής οργανισμού ασφάλισης ασθένειας, αλλά επιλογής φορέα κύριας ασφάλισης, στις περιπτώσεις άσκησης πλέον της μίας δραστηριότητας που είναι ασφαλιστέες σε διαφορετικούς φορείς κύριας ασφάλισης.
Οι νέοι ασφαλισμένοι καταβάλλουν εισφορές Κλάδου Υγείας στον φορέα κύριας ασφάλισης που θα επιλέγουν -με δήλωσή τους- ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης, καθόσον η υποχρεωτική ασφάλιση στον Κλάδο Σύνταξης του επιλεγέντος φορέα καθιστά αυτοδίκαιη και την ασφάλιση στον Κλάδο Υγείας του.
Σε περίπτωση διακοπής της υποχρεωτικής τους ασφάλισης στον επιλεγέντα φορέα και ασφάλισής τους στον ΟΑΕΕ, δεν δύνανται να εξαιρεθούν από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ, θα πρέπει να καταβάλουν μικτό ασφάλιστρο (σύνταξη και ασθένεια) από τον πρώτο μήνα υπαγωγής στους στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ και ανεξάρτητα από την κάλυψή τους για παροχές ασθένειας από τον άλλον φορέα.
Προσοχή: Για τους καλυπτόμενους για παροχές ασθένειας από το Δημόσιο ως στρατιώτες ή ως φοιτητές, καθώς και στους συνταξιούχους, λόγω θανάτου από το Δημόσιο ή άλλον οργανισμό ασφάλισης ασθένειας, που είναι «νέοι» ασφαλισμένοι, θα εφαρμόζονται οι οδηγίες της υπ’ αριθ. 42/2000 εγκυκλίου.
3. Διάρκεια - Λήξη - Δικαιολογητικά εξαίρεσης
Η εξαίρεση από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ διαρκεί για όσο χρόνο «παλαιός» ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ υποχρεούται σε καταβολή εισφορών σε άλλον φορέα υγείας ως άμεσα ασφαλισμένος του -εν ενεργεία εργαζόμενος- και εφόσον διατηρείται η ασφαλιστική ικανότητα του προσώπου στον άλλον επιλεγέντα οργανισμό ασφάλισης ασθένειας.
Εάν είναι συνταξιούχος από δική του απασχόληση ή λόγω θανάτου από άλλον φορέα ασθένειας, η εξαίρεση από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ θα διαρκεί για όσο χρόνο διατηρείται η ασφαλιστική ικανότητά του στον άλλον επιλεγέντα οργανισμό ασφάλισης ασθένειας.
Για τους «νέους» ασφαλισμένους θα γίνεται εξαίρεση από τον Κλάδο Υγείας ΟΑΕΕ, των περιπτώσεων των: α) στρατιωτών, β) φοιτητών και γ) συνταξιούχων λόγω θανάτου.
Η εξαίρεση από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ λήγει όταν:
α) Λήξει η υποχρεωτική ασφάλιση στον επιλεγέντα οργανισμό ασφάλισης ασθένειας, λόγω διακοπής της ασφαλιστέας, στον άλλον φορέα, δραστηριότητας και για τους συνταξιούχους με τη λήξη της ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας στον άλλον οργανισμό ασφάλισης ασθένειας.
β) Με την καταβολή εισφορών του κλάδου μετά την παρέλευση διετίας από την προηγούμενη επιλογή του.
Δικαιολογητικά εξαίρεσης
Με την αίτηση εξαίρεσης από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ (αρχική αίτηση) συνυποβάλλονται τα εξής, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:
α) Για ασφαλισμένους (εργαζόμενους) του Δημοσίου
Βεβαίωση της υπηρεσίας όπου υπηρετούν, από την οποία να προκύπτει ότι ενεργείται κράτηση για παροχές ασθένειας.
β) Για εν ενεργεία εργαζόμενους, ασφαλισμένους σε άλλον οργανισμό ασφάλισης ασθένειας
- Βεβαίωση του φορέα, από την οποία να προκύπτει: ότι είναι εν ενεργεία ασφαλισμένοι (δηλαδή να εμφανίζονται τα χρονικά διαστήματα ασφάλισής τους), η ασφαλιστική ικανότητα του προσώπου (δικαίωμα για παροχές) και η διάρκειά της.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με το εξής περιεχόμενο:
«Είμαι εν ενεργεία ασφαλισμένος στο (π.χ. ΙΚΑ, ΤΑΝΠΥ) κ.λπ. με Αριθμό Μητρώου ………… για τη δραστηριότητα (π.χ. καθηγητής φροντιστηρίου) και έλαβα γνώση ότι εάν παύσω την εργασία μου αυτή και την ασφάλισή μου, για τον Κλάδο Σύνταξης και Ασθένειας στο (π.χ. ΙΚΑ, ΤΑΝΠΥ κ.λπ.), οφείλω εγκαίρως να ενημερώσω το Ταμείο για τη λήξη της εξαίρεσής μου από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ. Τα δηλούμενα στοιχεία παρέχονται στην υπηρεσία σας για να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους για την ικανοποίηση του αιτήματός μου εξαίρεσης Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ».
Προσοχή: Οι διακόψαντες τη δραστηριότητα για την οποία είχαν αποκτήσει ασφαλιστική ικανότητα για παροχές Κλάδου Υγείας από τον άλλον φορέα, δεν δικαιούνται εξαίρεσης Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ και θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με περιεχόμενο:
«Ήμουν ασφαλισμένος στο (π.χ. ΙΚΑ) με Αριθμό Μητρώου ………… για τη δραστηριότητα (π.χ. καθηγητής) μέχρι (π.χ. 10/2004) και έλαβα γνώση ότι υποχρεούμαι να καταβάλω εισφορές Κλάδου Υγείας στον ΟΑΕΕ και να ενημερώσω το (π.χ. ΙΚΑ) μόλις ενεργοποιηθεί το δικαίωμά μου για παροχές ασθένειας στον ΟΑΕΕ, προκειμένου να ακυρωθεί το βιβλιάριο υγείας του (π.χ. ΙΚΑ), το οποίο και θα προσκομίσω στον ΟΑΕΕ για να μου εκδώσει βιβλιάριο υγείας».
γ) Για την εξαίρεση από τον Κλάδο Υγείας ΟΑΕΕ των συνταξιούχων Δημοσίου ή άλλων οργανισμών ασφάλισης ασθένειας απαιτείται:
- Συνταξιοδοτική απόφαση.
- Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή του άλλου φορέα, αντίστοιχα, από τις οποίες να προκύπτει η ασφαλιστική ικανότητα και η διάρκειά της.
Επισήμανση
Κατά την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης, υποχρεούται ο ασφαλισμένος να προσκομίσει στην υπηρεσία:
1. το συνταγολόγιο, του οποίου θα ακυρωθούν από την υπηρεσία οι αχρησιμοποίητες σελίδες και
2. το βιβλιάριο υγείας ΟΑΕΕ, το οποίο ελέγχεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει θεώρηση για το διάστημα που ζητείται η εξαίρεση από τον Κλάδο Υγείας ΟΑΕΕ, οπότε και θα πρέπει να ακυρωθεί η σχετική θεώρηση.

Δ. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
Για κάθε έτος που έπεται της αρχικής επιλογής, ο εξαιρεθείς από τον Κλάδο Υγείας ΟΑΕΕ υποχρεούται να υποβάλει:
α) Αίτηση εξαίρεσης.
β) Βιβλιάριο υγείας του άλλου φορέα.
γ) Βεβαίωση του άλλου φορέα ή βιβλιάριο ενσήμων ή μηχανογραφική κατάσταση εισφορών του άλλου φορέα κύριας ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με περιεχόμενο όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω στα δικαιολογητικά αρχικής εξαίρεσης για εν ενεργεία ασφαλισμένους.

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Δικαίωμα επιλογής φορέα ασθένειας δεν έχει ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ) ο οποίος καλύπτεται για παροχές ασθένειας από άλλον φορέα ασθένειας, λόγω ανεργίας ή υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ) και παράλληλα ασφαλίζεται στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ), λόγω άσκησης δραστηριότητας ασφαλιστέας στο ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ (εγκύκλιος 33/2002).
2. Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ) που διακόπτει την άσκηση του επαγγέλματός του, δικαιούται παροχές Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ για ένα (1) έτος από τη διακοπή της ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση εξόφλησης όλων των οφειλόμενων εισφορών.
Όμως, κατά τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας του (μετά τη διακοπή της δραστηριότητας), θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 «περί μη άσκησης δραστηριότητας ασφαλιστέας σε άλλον κύριο φορέα ασφάλισης», αν έχει ασφαλιστεί σε άλλον φορέα θα πρέπει να καταθέσει: Βεβαίωση του φορέα, από την οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία απόκτησης δικαιώματος παροχών ασθένειας, από τον εν λόγω φορέα, ώστε η θεώρηση να δοθεί -όχι για ένα (1) έτος- αλλά μέχρι την ημερομηνία εκείνη (δηλαδή απόκτησης δικαιώματος βιβλιαρίου υγείας άλλου φορέα).
3. Η παρούσα εγκύκλιος θα έχει εφαρμογή από την ημερομηνία παραλαβής της και δεν θα αναζητηθούν εισφορές Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ από ασφαλισμένους μας στους οποίους χορηγήθηκε εξαίρεση για προηγούμενο διάστημα που είχαν παύσει την εργασία τους, την ασφαλιστέα στον άλλον φορέα κύριας ασφάλισης, λόγω αδυναμίας εντοπισμού τους και δεδομένου ότι παροχές υγείας του χορηγήθηκαν για το διάστημα αυτό από τον άλλον φορέα (π.χ. ΙΚΑ).
Εξαιρέσεις Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ που πραγματοποιήθηκαν πριν την παραλαβή της παρούσας εγκυκλίου, με βεβαιώσεις άλλων φορέων που δεν αναφερόταν ότι ο ασφαλισμένος μας έχει διακόψει την ασφάλισή του στους εν λόγω φορείς (π.χ. ΙΚΑ), αλλά μόνο ότι δικαιούται παροχές Κλάδου Υγείας και τη διάρκεια ισχύος τους, ακυρώνονται και ζητούνται οι μη καταβληθείσες εισφορές Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ, μόνο εφόσον μας αποσταλούν σχετικά ανακλητικά έγγραφα από τους άλλους φορείς.
4. Για τους «νέους» ασφαλισμένους οι οποίοι είναι προαιρετικά ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών Κλάδου Ασθένειας και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται παροχές από το ταμείο μας (εγκύκλιος 55/1997).
5. Για τις κατηγορίες ασφαλισμένων του ΙΚΑ που απασχολούνται περιοδικά ή εποχιακά (π.χ. οικοδόμοι), οι οποίοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για λίγες ημέρες εργασίας κατ’ έτος, αρκετές όμως για να αποκτήσουν από αυτό βιβλιάριο ασθένειας και ασφαλιστική ικανότητα για το επόμενο ημερολογιακό έτος, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα εξαίρεσης από τον Κλάδο Υγείας ΟΑΕΕ θα πρέπει να προκύπτει από τα ένσημα των τριών (3) τελευταίων ημερολογιακών ετών ότι ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ για άνω των 150 ημερών εργασίας το έτος και συνεπώς για το αιτούμενο έτος τεκμαίρεται απασχόληση για τον αυτόν περίπου αριθμό ημερών εργασίας.
Με μικρότερο αριθμό ημερών εργασίας στο ΙΚΑ, δεν θα γίνεται εξαίρεση Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ.
Για την εξαίρεση του επόμενου έτους, θα ελέγχεται αν πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αυτός αριθμός ημερομισθίων κατά το προηγούμενου έτος, οπότε και θα χορηγείται εκ νέου εξαίρεση.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχει λήξει η κάλυψη παροχών Κλάδου Υγείας κάποιου προσώπου από τον άλλον φορέα προηγούμενης ασφάλισής του και κάλυψης από τον Κλάδο Υγείας του, έχει τη δυνατότητα και μετά τη λήξη της απαλλαγής του να καταβάλει εφάπαξ στον Κλάδο Υγείας ΟΑΕΕ εισφορές για τετράμηνο ή δίμηνο (κατά περίπτωση), ώστε να δικαιούται άμεσα χορήγηση βιβλιαρίου υγείας και παροχών Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ (συμπλήρωση της εγκυκλίου 42/2000). Η καταβολή εισφορών θα γίνει με επικόλληση ενσήμων.
Της παρούσας εγκυκλίου να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης