ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 824/2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 824/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39 και το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 7

9 Σεπ 2009

Taxheaven.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 824/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39 και το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 7

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρ μογή διεθνών λογιστικών προτύπων ( 1 ), και ιδίως το 'Αρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 ( 2 ) της Επιτροπής υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα, στις 15 Οκτωβρίου 2008, διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμη νείες.
(2) Στις 27 Νοεμβρίου 2008, ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστι κών Προτύπων (ΟΔΛΠ) δημοσίευσε τροποποιήσεις του διε θνούς λογιστικού προτύπου 39 και του διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής αναφοράς 7 (Επαναταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων - ημερομη νία έναρξης ισχύος και μετάβαση) εφεξής «τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 και το ΔΠΧΑ 7». Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 και το ΔΠΧΑ 7 αποσαφηνίζουν την ημερομηνία έναρξης ισχύος και τα μέτρα τα σχετικά με τη μετάβαση που θεσπί ζονται με τις τροποποιήσεις των προτύπων αυτών που εκδό θηκαν από τον ΟΔΛΠ στις 13 Οκτωβρίου 2008.
(3) Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 και το ΔΠΧΑ 7 πληρούν τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο 'Αρθρο 3 παρά γραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Σύμφωνα με την απόφαση 2006/505/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προκειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδε τερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για τη χρηματοοικονομική αναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) ( 3 ), η ομάδα εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων μελέτησε τη γνώμη της EFRAG σχετικά με την έγκριση και διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άποψη ότι η γνώμη αυτή είναι εξισορροπημένη και αντικειμενική.
(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως.
(5) Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός δεν χρειάζεται να έχει αναδρομική εφαρμογή, οι οικονομικές καταστάσεις που έχουν ήδη συνταχθεί και υποβληθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1004/2008 ( 4 ) της Επιτροπής δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν αναδρομικά.
(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστι κών Θεμάτων,
 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
'Αρθρο 1
Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 το διεθνές λογιστικό πρότυπο (ΔΛΠ) 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση και το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονι σμού.
 

'Αρθρο 2
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει ήδη υποβάλει τις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1004/2008, δεν χρειάζεται να υποβάλει εκ νέου τις οικονομικές καταστάσεις της.
 

'Αρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
 

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2009.
 

Για την Επιτροπή
Charlie McCREEVY
( 1 ) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
( 2 ) ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1.
( 3 ) ΕΕ L 199 της 21.7.2006, σ. 33.
( 4 ) EE L 275 της 16.10.2008, σ. 37.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7
Επαναταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων – ημερομηνία έναρξης ισχύος και μετάβαση (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση και το ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις)

Επαναταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων - ημερομηνία έναρξης ισχύος και μετάβαση (τροποποιήσεις των ΔΛΠ 39 χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και επιμέτρηση και ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις.)
 

Τροποποίηση του ΔΛΠ 39
Διαγράφεται η παράγραφος 103Ζ και προστίθενται οι παράγραφοι 103Η και 103Θ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
103H Η Επαναταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (τροποποιήσεις των ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7), που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2008, τροποποίησε τις παραγράφους 50 και ΟΕ8 και προσέθεσε τις παραγράφους 50B- 50ΣΤ. Οι οικονομικές οντότητες εφαρμόζουν τις εν λόγω τροποποιήσεις από την 1η Ιουλίου 2008. Οι οικονομικές οντότητες δεν επαναταξινομούν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία βάσει των παραγράφων 50B, 50Δ ή 50E πριν από την 1η Ιουλίου 2008. Οποιαδήποτε επαναταξινόμηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, που γίνεται από την 1η Νοεμβρίου 2008, εφαρμόζεται μόνο από την ημερομηνία επέλευσης της επαναταξινόμησης. Οποιαδήποτε επαναταξινόμηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, που γίνεται σύμφωνα με τις παρα γράφους 50B, 50Δ ή 50E, δεν εφαρμόζεται αναδρομικά πριν από την 1η Ιουλίου 2008.
103I Η επαναταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων - ημερομηνία έναρξης ισχύος και μετάβαση (τροποποιήσεις των ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7), που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2008, τροποποίησε την παράγραφο 103H. Οι οικονομικές οντότητες εφαρμόζουν την εν λόγω τροποποίηση από την 1η Ιουλίου 2008.
 

Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7
Τροποποιείται η παράγραφος 44E και προστίθεται η παράγραφος 44ΣΤ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
44E Η επαναταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (τροποποιήσεις των ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7), που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2008, τροποποίησε την παράγραφο 12 και προσέθεσε την παράγραφο 12A. Οι οικονο μικές οντότητες εφαρμόζουν τις εν λόγω τροποποιήσεις από την 1η Ιουλίου 2008.
44F Η επαναταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων - ημερομηνία έναρξης ισχύος και μετάβαση (τροποποιήσεις των ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7), που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2008, τροποποίησε την παράγραφο 44E. Οι οικονομικές οντότητες εφαρμόζουν την εν λόγω τροποποίηση από την 1η Ιουλίου 2008.
 


Taxheaven.gr