Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 9/2009 Επιπρόσθετα Κοστολογικά στοιχεία, που λαμβάνονται υπόψη κατά την διαμόρφωση των τιμών πώλησης οπωρολαχανικών της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους – Λήψη μέτρων σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των νωπών οπωρολαχανικών κατά την εμπορία – διακίνηση – διάθεση αυτών στα πλαίσια διασφάλισης των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και άλλες ρυθμίσεις

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 9/2009
Επιπρόσθετα Κοστολογικά στοιχεία, που λαμβάνονται υπόψη κατά την διαμόρφωση των τιμών πώλησης οπωρολαχανικών της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους – Λήψη μέτρων σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των νωπών οπωρολαχανικών κατά την εμπορία – διακίνηση – διάθεση αυτών στα πλαίσια διασφάλισης των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και άλλες ρυθμίσεις


ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 9/2009 Επιπρόσθετα Κοστολογικά στοιχεία, που λαμβάνονται υπόψη κατά την διαμόρφωση των τιμ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα,  3- Σεπτεμβρίου -2009
Αρ.Πρωτ.Α2-3949
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20
Τ.Κ 101. 81
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  Νεκτ. Χελιώτης     
ΤΗΛ.  210-3837290


ΘΕΜΑ: «Επιπρόσθετα Κοστολογικά στοιχεία, που λαμβάνονται υπόψη κατά την διαμόρφωση των τιμών πώλησης οπωρολαχανικών της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους – Λήψη μέτρων σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των νωπών οπωρολαχανικών κατά την εμπορία – διακίνηση – διάθεση αυτών στα πλαίσια διασφάλισης των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και άλλες ρυθμίσεις».

Έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν.1558/85 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ 63/05 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα ».
2. Το Π.Δ 397/88 « Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.Δ 136/46 « Περί Αγορανομικού Κώδικος », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας- -Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
5. Το Π.Δ 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
6. Την Κ.Υ.Α.  Δ 15/Α/Φ.19/1189/21-1-09 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη Μπούγα και Γεώργιο Βλάχο ».
7. Την Α.Δ.7/2009 « Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση  Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14-5-09 ».
8. Τον κανονισμό Ε.Κ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28/01/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για το τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων.   
9. Την οδηγία του Συμβουλίου της 14/06/89 σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο.
10. Την ανάγκη λήψης μέτρων, που αποσκοπούν στην ομαλοποίηση εμπορίας- διακίνησης- διάθεσης οπωρολαχανικών της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους, με γνώμονα πάντα την διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού, καθώς και την ανάγκη λήψης και άλλων συμπληρωματικών μέτρων για την ομαλοποίηση της αγοράς στο είδος.
11. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο  1

Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου 1 της Α.Δ.7/2009 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως ακολούθως :

«4. Προκειμένου για οπωρολαχανικά της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους, πέραν των αναγνωριζομένων με την παρούσα στοιχείων κόστους, αναγνωρίζονται επιπρόσθετα και τα παρακάτω κοστολογικά στοιχεία που αποτελούν κερδοφόρο στοιχείο κόστους και υπολογίζονται επί της τιμολογιακής αξίας κτίσης του είδους ή επί της τιμής του κόστους εισαγωγής στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου 2 της παρούσας, κατά περίπτωση :
α) Η δαπάνη λόγω φύρας , απομείωσης και γενικά απώλειας βάρους που ορίζεται κατά ανώτατο όριο μέχρι 3 %.
β) Σε περίπτωση που από την επιχείρηση, για την μεταφορά των οπωρολαχανικών χρησιμοποιείται φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσεως (Φ.Ι.Χ.), η δαπάνη μεταφοράς που πρέπει να είναι ανάλογη με την αντίστοιχη δαπάνη μεταφοράς του είδους με φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.)». 

Αρθρο 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Κεφαλαίου 1 της Α.Δ.7/2009, αντικαθίσταται ως ακολούθως :
«1. Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί, που υπάγονται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Αγορανομικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3668/2008, εφόσον, εκτός από τα κεντρικά καταστήματα, διατηρούν και υποκαταστήματα ή πρατήρια, κατά την αποστολή των εμπορευμάτων προς το υποκατάστημα ή πρατήριο, υποχρεωτικά αναγράφουν στο σχετικό δελτίο αποστολής, εκτός από τα στοιχεία του Κ.Β.Σ. και την τιμή μονάδας, πού πρέπει να πωληθεί το είδος από το υποκατάστημα ή πρατήριο.
Ειδικά όμως για είδη της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους, επί του ανωτέρω δελτίου αποστολής, αναγράφεται υποχρεωτικά, πέραν της τιμής μονάδας, πού θα πωλήσει κάθε είδος το υποκατάστημα ή πρατήριο και η τιμή κτήσης αυτού. Η τιμή κτήσης αναγράφεται υποχρεωτικά δίπλα ακριβώς από την τιμή μονάδας πώλησης κάθε είδους».

Αρθρο 3

Επί του άρθρου 67  του Κεφαλαίου 3 της Α.Δ.7/2009 λαμβάνουν χώρα οι κατωτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις :

α) Μετά την περίπτωση στ) της παραγράφου 9 «ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ», προστίθενται περιπτώσεις « ζ, η και θ», που έχουν ως ακολούθως :
«ζ) Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής του είδους, εφόσον η συγκεκριμένη αυτή παρτίδα προέρχεται από ποσότητα, που ο ίδιος ο παραγωγός απέστειλε σε συσκευαστήριο για να συσκευασθεί για λογαριασμό του.
η) Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής του είδους, εφόσον η συγκεκριμένη αυτή παρτίδα προέρχεται από ποσότητα, που ο ίδιος ο παραγωγός πώλησε στο συσκευαστήριο.
θ) Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής του είδους, εφόσον η συγκεκριμένη αυτή παρτίδα προέρχεται από ποσότητα, που ο ίδιος ο παραγωγός πώλησε την ποσότητα σε έμπορο (χονδρέμπορο ή λιανοπωλητή )».

β) Η περίπτωση α) της παραγράφου 10 « ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ », αντικαθίσταται ως ακολούθως :
« α) Κατά την χονδρική και λιανική πώληση των νωπών οπωρολαχανικών.
απαγορεύεται η ανασυσκευασία και η ανάμειξη των ειδών αυτών μεταξύ τους, λόγω διαφορετικής τιμής κτήσης, διαφορετικής τιμής πώλησης, διαφορετικής προέλευσης και καταγωγής, διαφορετικής ποικιλίας, διαφορετικής ποιοτικής κατάταξης και διαφορετικών παρτίδων παραγωγής.

γ) Μετά την παράγραφο 11, προστίθενται παράγραφοι 12 και 13, που έχουν ως ακολούθως:
-«12. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ .
α) Συντρεχουσών των περιπτώσεων ζ) και η) της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, ο αριθμός παρτίδας παραγωγής, κατά περίπτωση, χορηγείται στον παραγωγό από το συσκευαστήριο, το οποίο έχει και την ευθύνη αναγραφής αυτού επί της συσκευασίας.
β) Συντρέχουσας της περίπτωσης θ) της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου ο αριθμός παρτίδας παραγωγής, χορηγείται στον παραγωγό από τον έμπορο ο οποίος έχει και την ευθύνη αναγραφής του επί της συσκευασίας.
γ) Ο κάθε παραγωγός οπωρολαχανικών υποχρεούται όπως διατηρεί στο αρχείο του όλους τους  αριθμούς παρτίδων παραγωγής, που του έχουν χορηγηθεί, κατά τα ως άνω, δεν τους καταστρέφει και τους επιδεικνύει σε κάθε αγορανομικό έλεγχο, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί».

-«13. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ .
α) Προκειμένου για τα συσκευαστήρια της χώρας, πού εμπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων ζ) και η) της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου και για χονδρεμπόρους ή λιανοπωλητές, που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης θ) της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, άσχετα αν οι τελευταίοι διαθέτουν δικό τους συσκευαστήριο ή όχι, θεσπίζονται οι κατωτέρω υποχρεώσεις :

-Τηρούν και ενημερώνουν βιβλίο με τον τίτλο « ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ » δεόντως θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου της Ν.Α. , όπου ανήκει το συσκευαστήριο ή ο έμπορος.
-Το εν λόγω βιβλίο διαγραμμίζεται με τις κατωτέρω στήλες, σε κάθε μία των οποίων γίνεται και η ανάλογη εγγραφή, ήτοι :
-Στην πρώτη στήλη με υπότιτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ» γράφεται το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του παραγωγού.
-Στην δεύτερη στήλη με υπότιτλο « ΕΔΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ » γράφεται η Κοινότητα, κωμόπολη κ.λ.π. καθώς και ο Νομός, όπου διαμένει ο παραγωγός.
-Στην τρίτη στήλη με υπότιτλο « ΕΙΔΟΣ » γράφεται το είδος (π.χ. πατάτες), που συσκευάσθηκαν.
-Στην τέταρτη στήλη με υπότιτλο «Ημερομηνία συσκευασίας» γράφεται η ημερομηνία (π.χ. 15-9-09 ) όπου έλαβε χώρα η συσκευασία κάθε είδους χωριστά.
-Στην πέμπτη στήλη με υπότιτλο «Αριθμός μέσων συσκευασίας » γράφεται ο αριθμός των μέσων συσκευασίας (π.χ. 50 σακιά, 50 τελάρα, 40 κλούβες κ.ο.κ.) για κάθε μία συσκευασμένη παρτίδα παραγωγής χωριστά.
-Στην έκτη στήλη με υπότιτλο « ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ » γράφεται ολόκληρος ο αριθμός παρτίδας παραγωγής κάθε είδους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.
-Στην έβδομη στήλη με υπότιτλο « ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΖΥΓΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» γράφεται το μικτό βάρος κάθε είδους όπως αυτό προκύπτει από το σχετικό ζυγολόγιο του παραγωγού.
β) Κατά την εμπορία-διακίνηση-διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών της παρούσας παραγράφου, επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας και των Δελτίων Αποστολής που συνοδεύουν τα εμπορεύματα, αναγράφεται υποχρεωτικά, πέραν των εξ άλλων διατάξεων προβλεπομένων ενδείξεων και ο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» για κάθε ένα είδος χωριστά.
-γ) Οι λιανοπωλητές, που διαθέτουν προς πώληση τα ανωτέρω νωπά οπωρολαχανικά υποχρεωτικά αναγράφουν στην τηρούμενη πινακίδα (για τιμή, είδος, ποιότητα, ποικιλία κ.λ.π. ) και τον « ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ » του αντίστοιχου προς πώληση είδους.
-δ) Επισυνάπτεται υπόδειγμα τήρησης του ανωτέρω βιβλίου, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας παραγράφου».
-ε) Ειδικά για τους παραγωγούς , που μεταφέρουν τα παραπάνω προϊόντα παραγωγής τους στο συσκευαστήριο υποχρεούνται όπως παραδίδουν σΆ αυτό επίσημο και νόμιμο ζυγολόγιο, που απεικονίζει το, σε χιλιόγραμμα, συνολικό μικτό βάρος κάθε είδους οπωρολαχανικών χωριστά.
Το εν λόγω ζυγολόγιο θα κρατείται υποχρεωτικά στο αρχείο του συσκευαστηρίου και θα επιδεικνύεται σε κάθε γενόμενο Αγορανομικό έλεγχο εφόσον ζητηθεί.
Επί της εξειδικευμένης αυτής περίπτωσης το συσκευαστήριο ενημερώνει υποχρεωτικά την έβδομη στήλη του ανωτέρω βιβλίου.

Αρθρο 4
Επί του άρθρου 199 του Κεφαλαίου 14 της Α.Δ.7/2009, λαμβάνουν χώρα οι κατωτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις :
1. Η παράγραφος 2 του ως άνω άρθρου, αντικαθίσταται ως ακολούθως :
«2. Στην συσκευασία των πατατών επιτρέπεται η ύπαρξη ξένων υλών (χώμα κ.λ.π.) μέχρι 1,5 % στο καθαρό βάρος ».
2. Μετά την παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου, προστίθεται παράγραφος 5, ως ακολούθως :
«5. Σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των νωπών οπωρολαχανικών, που κομίζονται στην Χώρα μας από άλλα Κράτη –Μέλη της Ε.Ε. ή εισάγονται από Τρίτες Χώρες, ορίζονται επιπρόσθετα τα παρακάτω:
α) Προκειμένου για εισαγωγείς-χονδρεμπόρους ή εισαγωγείς- λιανοπωλητές, που οι ίδιοι κομίζουν ή εισάγουν τα ανωτέρω νωπά οπωρολαχανικά, υποχρεωτικά τηρούν και ενημερώνουν βιβλίο με τον τίτλο «ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ Ε.Ε. ή ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ», δεόντως θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου της Ν.Α. , όπου ανήκει ο εν λόγω εισαγωγέας. Το εν λόγω βιβλίο, διαγραμμίζεται με τις κατωτέρω στήλες, σε κάθε μία των οποίων γίνεται η ανάλογη εγγραφή, ήτοι:
-Στην πρώτη στήλη με υπότιτλο « ΕΙΔΟΣ » γράφεται το είδος (π.χ πατάτες, μπανάνες κ.ο.κ.)
-Στην δεύτερη στήλη με υπότιτλο « ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ » γράφεται η ακριβής ημερομηνία (π.χ. 15-9-09 ) όπου η συγκεκριμένη παρτίδα κομίσθηκε προς διάθεση στην αποθήκη του εισαγωγέα.
-Στην τρίτη στήλη με υπότιτλο «ΧΩΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ » γράφεται η χώρα (π.χ. Ισπανία, Ολλανδία, Βραζιλία, Τουρκία, Σερβία κ.ο.κ. ) από την οποία κομίσθηκε ή εισήχθη η συγκεκριμένη παρτίδα.
-Στην τέταρτη στήλη με υπότιτλο « ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ » γράφεται ο αριθμός των μέσων συσκευασίας (π.χ 50 σακιά, 50 τελάρα, 40 κλούβες κ.ο.κ ),πού περιλαμβάνει η κάθε παρτίδα εισαγωγής.
-Στην πέμπτη στήλη με υπότιτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας, που φέρει κάθε συσκευασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
β) Κατά την εμπορία- διακίνηση-διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών της παρούσας παραγράφου, επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας και των Δελτίων Αποστολής, που συνοδεύουν το εμπόρευμα, αναγράφεται υποχρεωτικά, πέραν των εξ άλλων διατάξεων προβλεπομένων ενδείξεων και ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής, για κάθε ένα είδος χωριστά.
γ) Οι λιανοπωλητές, που διαθέτουν προς πώληση τα ανωτέρω νωπά οπωρολαχανικά, υποχρεωτικά αναγράφουν στην τηρούμενη πινακίδα (για τιμή, είδος, ποιότητα, ποικιλία κ.λ.π. ) και τον αριθμό παρτίδας εισαγωγής του αντίστοιχου προς πώληση είδους.
δ) Επισυνάπτεται υπόδειγμα τήρησης του ανωτέρω βιβλίου, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας παραγράφου.

Υπόδειγμα τήρησης βιβλίου «Ιχνηλασιμότητα νωπών οπωρολαχανικών κομιζομένων από άλλα Κράτη –Μέλη της Ε.Κ ή εισαγομένων από Τρίτες Χώρες ».
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παραγρ. 5 του άρθρου 199 της Α.Δ. 7/09)


ΕΙΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΧΩΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

-Τομάτες

-Πατάτες

-Μπανάνες

-Πατάτες

-Μήλα

-Αγγινάρες

 

15-06-2009

16-06-2009

18-06-2009

23-06-2009

29-06-2009

04-07-2009

Ισπανία

Αιγύπτου

Βραζιλία

Γαλλία

Χιλή

Ιταλία

100 τελάρα

200 σακιά

200 κιβώτια

150 σακιά

400 τελάρα

80 κιβώτια

(π.χ) 44338

(π.χ) 51630

(π.χ) 28703

(π.χ) 14802

(π.χ) 56280

(π.χ) 19255


Υπόδειγμα τήρησης βιβλίου «Ιχνηλασιμότητα εγχωρίων νωπών οπωρολαχανικών ».
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παραγρ. 13 του άρθρου 67  της Α.Δ.7/2009)


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΕΔΡΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΙΚΤΟ

ΒΑΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΟ-ΜΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ

ΖΥΓΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

Παπαδόπουλος

Νικόλαος

Βάρδα

Ν. Ηλείας

Πατάτες

15-06-2009

400 σακιά

(π.χ) 4560

 

Παπαδόπουλος

Νικόλας

Βάρδα

Ν. Ηλείας

Πατάτες

17-06-2009

300 σακιά

(π.χ) 4570

 

Λιωνάκης

Γεώργιος

Τυμπάκι

Ν. Ηρακλείου

Τομάτες

19-06-2009

300 τελάρα

(π.χ) 3833

 

Δρακάκης

Ευστάθιος

Τυμπάκι

Ν. Ηρακλείου

Αγγούρια

20-06-2009

150 κιβώτια

(π.χ) 2412

 

Στεργίου

Διονύσιος

Μαραθώνας

Ν. Αττικής

Μαρούλια

22-06-2009

180 τελάρα

(π.χ) 1985

 Αρθρο  5
1. Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη την χώρα 30 ημέρες από την επομένη της ανακοίνωσή της στον ημερήσιο τύπο, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.
2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. Βλάχος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης