1047501 /819/Α0012/12.5.2008

Το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 επιβάλλεται στην εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την οποία δεν οφείλεται πρόσθετος φόρος.

12 Μάι 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 12 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1047501 /819/Α0012

ΘΕΜΑ: Το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 επιβάλλεται στην εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την οποία δεν οφείλεται πρόσθετος φόρος.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 2 του ν.2523/1997 στη φορολογία εισοδήματος, για την επιβολή πρόσθετου φόρου ως φόρος που οφείλεται με βάση τη δήλωση θεωρείται αυτός που προκύπτει είτε από το εισόδημα που εξευρίσκεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, είτε από το εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 15 έως και 19 του ν.2238/1994.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι το πρόστιμο που προβλέπεται από τις ίδιες διατάξεις επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.

3. Εξάλλου, όπως διευκρινίσθηκε με την 1125403/2171/Α0012/ΠΟΛ.1317/1997 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2523/1997, ο φόρος που οφείλεται με βάση τη δήλωση εισοδήματος, επί του οποίου επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του δήλωσης, είναι ο φόρος (κύριος και συμπληρωματικός) που απομένει μετά την αφαίρεση του παρακρατηθέντος και του προκαταβληθέντος φόρου (σχετ.Ε.18373/ΠΟΛ.457/1995 και Α.307692/1960 Διαταγές).

Επίσης, διευκρινίσθηκε ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997, για την ίδια παράβαση δεν επιβάλλονται και πρόσθετος φόρος και πρόστιμο.

4. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφό σας κι όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικά, προκύπτει ότι η ομόρρυθμη εταιρεία «Χ» υπέβαλε στην υπηρεσία σας εκπρόθεσμα, δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2008 βάσει της οποίας προκύπτει χρεωστικό ποσό 410 ευρώ το οποίο προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον υπολογισμό προκαταβολής της τρέχουσας χρήσης.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για την πιο πάνω δήλωση δεν οφείλεται πρόσθετος φόρος του άρθρου 1 του ν.2523/1997, καθόσον σύμφωνα με την 1125403/2171/Α0012/ΠΟΛ.1317/1997 εγκύκλιο, ο φόρος αυτός επιβάλλεται σε τυχόν χρεωστικό ποσό φόρου που προκύπτει πριν από τον υπολογισμό της προκαταβολής της τρέχουσας χρήσης.

Αντίθετα οφείλεται το πρόστιμο που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου καθόσον σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιο για την εν λόγω δήλωση δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος.


Taxheaven.gr