1047117/793/Α0012/23.4.2008

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος.

23 Απρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 23 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1047117/793/Α0012

ΘΕΜΑ: Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος.

1.    Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2523/1997 και την 1125403/2171/Α0012/ΠΟΛ.1317/2.12.1997 διαταγή μας σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Ο πρόσθετος φόρος λόγω εκπροθέσμου υπολογίζεται σε ολόκληρο το ποσό του φόρου που οφείλεται με βάση την οικεία δήλωση και όχι μόνο στο ποσό των ληξιπρόθεσμων δόσεων του φόρου αυτού. Περαιτέρω, ο φόρος που οφείλεται με βάση τη δήλωση εισοδήματος, επί του οποίου επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, είναι ο φόρος (κύριος και συμπληρωματικός) που απομένει μετά την αφαίρεση του παρακρατηθέντος και του προκαταβληθέντος φόρου.

2. Συνεπώς, οι προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος υπολογίζονται κατά μήνα επί του προκύπτοντος χρεωστικού ποσού της εκκαθάρισης.


Taxheaven.gr