1108795/11219/Β0012 & 1108798/714/Β0013/24.1.2008

Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66α του κ.ν.2190/1920

24 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1108795/11219/Β0012 & 1108798/714/Β0013

ΘΕΜΑ: Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66α του κ.ν.2190/1920.

1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του παγίου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 66α του κ.ν.2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 66 του ν.3604/2007, ορίζεται ότι η μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Στη σχετική απόφαση πρέπει να περιλαμβάνονται οι όροι του καταστατικού της ομόρρυθμης ή της ετερόρρυθμης εταιρείας.

Από τη συντέλεση των δημοσιεύσεων και των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά το άρθρο 42 του Εμπορικού Νόμου και το άρθρο 7β του κ.ν.2190/1920 για τη γενόμενη μετατροπή, η μετατρεπόμενη ανώνυμη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την επέλευση της μετατροπής, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρείας, χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

Από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προβλέπεται εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ανώνυμης εταιρείας από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920, όπως στην περίπτωση της μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66 του κ.ν.2190/1920.

3.    Με τις αρ. 1074216/11042/ Β0012/23.08.2005, 1018533/10228/ Β0012/28.03.2000 και 1001193/10016/Β0012/13.05.1999 διαταγές μας έχει γίνει δεκτό ότι, κατά την μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με τις γενικές διατάξεις, συνεχίζεται το ίδιο νομικό πρόσωπο και δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού από την μετατρεπόμενη εταιρεία κατά το χρόνο της μετατροπής, αλλά υποβάλλεται μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος από την Ε.Π.Ε. με την οποία δηλώνονται τα εισοδήματα ολόκληρης της χρήσης, δηλαδή και αυτά που είχαν προκύψει κατά το διάστημα λειτουργίας της εταιρείας με τη μορφή της Α.Ε..

4.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει ότι ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση (εκμίσθωση) ιδιόκτητου ακινήτου προτίθεται να μετατραπεί σε ομόρρυθμη εταιρεία με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66α του κ.ν.2190/1920.

5.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μετά τη μετατροπή της εταιρείας σας σε Ο.Ε. με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66α του κ.ν.2190/1920, αυτή συνεχίζεται κατά ρητή διατύπωση του νόμου με τη μορφή της ομόρρυθμης και επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού. Κατά συνέπεια, θα υποβληθεί μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος από την ομόρρυθμη εταιρεία με την οποία θα δηλωθούν τα εισοδήματα ολόκληρης της χρήσης, δηλαδή και αυτά που θα έχουν προκύψει κατά το διάστημα λειτουργίας της εταιρείας με τη μορφή της Α.Ε.. Επίσης, συνάγεται ότι κατά την ανωτέρω μετατροπή δεν προκύπτει υπεραξία υπαγόμενη σε φορολογία λόγω μη εκτιμήσεως του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης ανώνυμης εταιρείας (σχετ. 1107650/11176/Β0012/24.12.07 έγγραφό μας).

2. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.    Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο η μετατροπή μιας μορφής εταιρείας σε άλλη, γίνεται δεκτό από τη δικαστηριακή και διοικητική νομολογία (Βλ. μεταξύ άλλων ΣτΕ 2647/1978, 4221/1986, 341/1987, ΠΟΛ.1122/1993, κατόπιν της υπΆ αριθμ. 131/1993 Γνωμ. ΝΣΚ) ότι δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της πρώτης και ίδρυση νέου, αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της υφιστάμενης εταιρείας, χωρίς να μεσολαβήσει λύση και εκκαθάριση αυτής και χωρίς ανάγκη μεταβίβασης των εταιρικών αντικειμένων και χρεών στην εταιρία με τη νέα της μορφή (σχετ. Νικ. Ρόκκας, Εμπορ. Εταιρείες, Μέρος Γ'). Πρόκειται για τις περιπτώσεις των «γνήσιων» ή «κατά κυριολεξία» μετατροπών.

2.    Όσον αφορά στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, στην περίπτωση της κατά κυριολεξία μετατροπής μιας μορφής εμπορικής εταιρείας σε άλλη, όπως στην προκειμένη περίπτωση της μετατροπής Α.Ε. σε Ο.Ε. - η οποία, σημειωτέον, ίσχυε κατά το παρελθόν (άρθρο 66 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920), είχε καταργηθεί με το άρθρο 16 ν.2339/1995 και επανήλθε με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 66α του κ.ν.2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 66 του ν.3604/2007 - εφόσον δεν μεσολαβεί λύση και εκκαθάριση της Α.Ε., όλα, δε, τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού παραμένουν αμετάβλητα, η διαδοχή των εταιρικών αντικειμένων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και ακίνητα, δε συνιστά μεταβίβαση κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν.1521/1950.
Συνεπώς, σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης - ζήτημα το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων μας - και απαιτηθεί από το Υποθηκοφυλακείο η υποβολή δήλωσης ΦΜΑ για τη μεταγραφή της, η σχετική δήλωση θα είναι αρνητική.


Taxheaven.gr