1085470/11192/Β0012/6.10.2008

Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 επί εισφοράς τμήματος κλάδου παροχής υπηρεσιών.

6 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1085470/11192/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 επί εισφοράς τμήματος κλάδου παροχής υπηρεσιών.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ε' της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.7 του άρθρου 7 του ν.2386/1996, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και επί εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή τμημάτων της σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για να γίνει με τις διατάξεις του ν.2166/1993 η εισφορά κλάδου ή τμήματος επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία πρέπει και οι δύο επιχειρήσεις να λειτουργούν πράγματι και όχι απλώς να υφίστανται από νομικής πλευράς.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.2166/1993 ορίζεται, ότι οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και να έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

3.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη δικαστηριακή νομολογία, ως επιχείρηση νομίμως λειτουργούσα νοείται η συγκροτημένη οικονομική μονάδα που διενεργεί πράξεις αναγόμενες στο αντικείμενο της επιχείρησης, ανεξαρτήτως του θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος αυτών και όχι απλώς προπαρασκευαστικές πράξεις ενόψει της συστάσεως αυτής. Η διακρίβωση ή μη των ανωτέρω ανάγεται σε εκτίμηση πραγμάτων, στην οποία οφείλει να προβεί η αρμόδια φορολογική αρχή (Σ.τ.Ε. 78/95, 3201/92, 15/97, 3199/92, 1389/93, 1269/92, 1272/92, κ.λπ.).

4.    Όπως διευκρινίστηκε με την 1028579/10072/Β0012/ΠΟΛ.1062/27.2.1989 ερμηνευτική εγκύκλιο του άρθρου 22 του ν.1828/1989, κλάδος επιχείρησης νοείται ο βιομηχανικός, εμπορικός, παροχής υπηρεσιών, κλάδος λειτουργούσας επιχείρησης και ως τμήμα επιχείρησης νοείται αυτοτελές μέρος κλάδου, του οποίου οι δραστηριότητες παρακολουθούνται διακεκριμένα στα βιβλία από τις δραστηριότητες άλλων τμημάτων, όπως για παράδειγμα επιχείρηση που κατασκευάζει γεωργικά μηχανήματα και συγχρόνως έχει εμπόριο εισαγομένων γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και ανταλλακτικών αυτών, είναι μικτή επιχείρηση, διαθέτουσα δύο κλάδους, βιομηχανικό (παραγωγής μηχανημάτων) και εμπορικό με δύο τμήματα (εμπορία εισαγομένων γεωργικών μηχανημάτων και εμπορία εισαγομένων ανταλλακτικών).

5.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει ότι η εταιρεία «Α» (πρώην «Χ») δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας και μίσθωσης αυτοκινήτων, δηλαδή με δύο διαφορετικούς κλάδους, τον εμπορικό κλάδο (αγορά και πώληση αυτοκινήτων) και τον κλάδο παροχής υπηρεσιών (της μακροχρόνιας μίσθωσης 3700 αυτοκινήτων). Η μακροχρόνια μίσθωση πραγματοποιείται με δύο εμπορικά σήματα και συγκεκριμένα, το σήμα της «Β» για τη μίσθωση 3.000 αυτοκινήτων με πελάτες, κυρίως επιχειρήσεις που μισθώνουν στόλο αυτοκινήτων για τα στελέχη τους και ελεύθερους επαγγελματίες και το σήμα της «Α» που χρησιμοποιείται από το κεντρικό της κατάστημα για τη μίσθωση 700 αυτοκινήτων, μέσω χονδρεμπόρων αυτοκινήτων. Ειδικότερα, το πιο πάνω υποκατάστημα διατηρεί δική του εγκατάσταση, εξοπλισμό, μηχανογράφηση, προσωπικό και από λογιστικής απόψεως, οι συναλλαγές, τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, τα έσοδα και τα έξοδα του παρακολουθούνται σε διακεκριμένους λογαριασμούς και εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα (όπως συμβαίνει και με το κεντρικό κατάστημα).

     Η εταιρεία «Α» προτίθεται να εισφέρει την εν λόγω δραστηριότητα του υποκαταστήματος υπό το σήμα της «Β» στην εταιρεία σας («Β»). Η εισφορά αυτή προτίθεσθε να γίνει με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993 μετά τις 31.12.2008 (ημερομηνία κατά την οποία η «Β» θα συντάξει τον πρώτο ισολογισμό δωδεκάμηνης περιόδου) και μετά την εισφορά η εταιρεία «Α» θα εξακολουθήσει να λειτουργεί, πραγματοποιώντας έσοδα από την εμπορία αυτοκινήτων και τη μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων του κεντρικού καταστήματος.

6.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η «Α» έχει έναν κλάδο παροχής υπηρεσιών, αυτόν της μίσθωσης αυτοκινήτων που δεν μπορεί να διακριθεί σε τμήματα ανάλογα με τα πρόσωπα που χρησιμοποιεί για την εξεύρεση πελατών. Η εν λόγω δραστηριότητα θα μπορούσε να θεωρηθεί τμήμα του κλάδου παροχής υπηρεσιών αν η εν λόγω επιχείρηση παρείχε διαφορετικού είδους υπηρεσίες, π.χ. πωλήσεις επί προμήθεια, εκμετάλλευση ξενοδοχείου, μισθώσεις μηχανημάτων και λοιπών κινητών πραγμάτων, γραφείου γενικού τουρισμού, μεταφορές, κ.λπ..

Κατά συνέπεια, η εισφορά με τις διατάξεις του ν.2166/1993 της εν λόγω δραστηριότητας του υποκαταστήματος της εταιρείας «Α» δεν εμπίπτει στις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993.


Taxheaven.gr